[pLog-svn] r7170 - in plog/trunk: . bin-devel class/action/admin class/database class/net class/plugin class/template/smarty/plugins js/tinymce js/tinymce/langs js/tinymce/plugins js/tinymce/plugins/directionality js/tinymce/plugins/directionality/images js/tinymce/plugins/directionality/langs js/tinymce/plugins/emotions js/tinymce/plugins/emotions/images js/tinymce/plugins/emotions/jscripts js/tinymce/plugins/emotions/langs js/tinymce/plugins/fullscreen js/tinymce/plugins/fullscreen/css js/tinymce/plugins/fullscreen/images js/tinymce/plugins/fullscreen/langs js/tinymce/plugins/inlinepopups js/tinymce/plugins/inlinepopups/css js/tinymce/plugins/inlinepopups/images js/tinymce/plugins/inlinepopups/jscripts js/tinymce/plugins/inlinepopups/langs js/tinymce/plugins/insertdatetime js/tinymce/plugins/insertdatetime/images js/tinymce/plugins/insertdatetime/langs js/tinymce/plugins/insertresource js/tinymce/plugins/insertvideo js/tinymce/plugins/more js/tinymce/plugins/table js/tinymce/ plugins/table/css js/tinymce/plugins/table/images js/tinymce/plugins/table/jscripts js/tinymce/plugins/table/langs js/tinymce/themes js/tinymce/themes/advanced js/tinymce/themes/advanced/css js/tinymce/themes/advanced/docs js/tinymce/themes/advanced/docs/en js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images js/tinymce/themes/advanced/images js/tinymce/themes/advanced/images/xp js/tinymce/themes/advanced/jscripts js/tinymce/themes/advanced/langs js/tinymce/themes/simple js/tinymce/themes/simple/css js/tinymce/themes/simple/images js/tinymce/utils js/ui templates templates/admin templates/default templates/rss

mark at devel.lifetype.net mark at devel.lifetype.net
Tue Feb 21 09:33:01 EST 2012


Author: mark
Date: 2012-02-21 09:33:00 -0500 (Tue, 21 Feb 2012)
New Revision: 7170

Added:
  plog/trunk/js/tinymce/blank.htm
  plog/trunk/js/tinymce/langs/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/images/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/images/ltr.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/images/rtl.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/langs/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/emotions.htm
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/emotions.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-foot-in-mouth.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-innocent.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-kiss.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-money-mouth.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/jscripts/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/jscripts/functions.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/langs/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/css/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/css/page.css
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/fullscreen.htm
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/images/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/images/fullscreen.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/langs/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/css/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/css/inlinepopup.css
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/spacer.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_close.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_maximize.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_minimize.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_resize.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/jscripts/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/jscripts/mcwindows.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/langs/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/images/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/images/insertdate.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/images/inserttime.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/langs/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/cell.htm
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/cell.css
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/row.css
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/table.css
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/buttons.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_cell_props.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete_col.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete_row.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_col_after.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_col_before.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_row_after.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_row_before.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_merge_cells.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_row_props.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_split_cells.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/cell.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/merge_cells.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/row.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/table.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/langs/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/merge_cells.htm
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/row.htm
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/table.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/colorpicker.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_content.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_popup.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_ui.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/about.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/common_buttons.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/create_accessible_content.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_anchor_window.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_image_window.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_link_window.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_table_window.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/index.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_anchor_button.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_image_button.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_link_button.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_table_button.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/style.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/anchor.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/anchor_symbol.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/backcolor.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_de_se.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_es.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_fr.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_ru.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_tw.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/browse.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bullist.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/button_menu.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/buttons.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cancel_button_bg.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/charmap.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cleanup.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/close.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/code.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/color.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/colors.jpg
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/copy.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/custom_1.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cut.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/forecolor.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/help.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/hr.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/image.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/indent.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/insert_button_bg.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_de_se.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_es.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_ru.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_tw.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifycenter.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyfull.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyleft.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyright.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/link.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/menu_check.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/newdocument.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/numlist.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/opacity.png
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/outdent.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/paste.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/redo.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/removeformat.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/separator.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/statusbar_resize.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/strikethrough.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/sub.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/sup.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_es.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_fr.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_ru.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_tw.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/undo.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/unlink.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/visualaid.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_bg.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_end.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_sel_bg.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_sel_end.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tabs_bg.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/about.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/anchor.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/charmap.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/color_picker.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/image.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/link.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/source_editor.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_content.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_popup.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_ui.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/editor_template.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/editor_template_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/bold.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/bold_de_se.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/bold_fr.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/bold_ru.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/bold_tw.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/bullist.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/buttons.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/cleanup.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/italic.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/italic_de_se.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/italic_ru.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/italic_tw.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/numlist.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/redo.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/separator.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/spacer.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/strikethrough.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/underline.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/underline_fr.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/underline_ru.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/underline_tw.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/undo.gif
  plog/trunk/js/tinymce/utils/mclayer.js
Removed:
  plog/trunk/class/database/db.class.php
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/advhr/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/advimage/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/advlink/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/advlist/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/autoresize/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/autosave/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/bbcode/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/contextmenu/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/images/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/images/ltr.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/images/rtl.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/langs/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/emotions.htm
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/emotions.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-foot-in-mouth.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-innocent.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-kiss.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-money-mouth.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/jscripts/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/jscripts/functions.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/langs/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/example/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullpage/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/css/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/css/page.css
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/fullscreen.htm
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/images/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/images/fullscreen.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/langs/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/iespell/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/css/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/css/inlinepopup.css
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/spacer.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_close.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_maximize.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_minimize.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_resize.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/jscripts/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/jscripts/mcwindows.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/langs/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/images/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/images/insertdate.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/images/inserttime.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/langs/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/layer/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/legacyoutput/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/media/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/nonbreaking/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/noneditable/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/pagebreak/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/paste/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/preview/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/print/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/save/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/searchreplace/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/spellchecker/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/style/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/tabfocus/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/cell.htm
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/cell.css
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/row.css
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/table.css
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/buttons.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_cell_props.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete_col.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete_row.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_col_after.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_col_before.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_row_after.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_row_before.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_merge_cells.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_row_props.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_split_cells.gif
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/cell.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/merge_cells.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/row.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/table.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/langs/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/merge_cells.htm
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/readme.txt
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/row.htm
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/table.htm
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/template/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/visualchars/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/wordcount/
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/xhtmlxtras/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/colorpicker.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_content.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_popup.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_ui.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/about.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/common_buttons.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/create_accessible_content.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_anchor_window.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_image_window.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_link_window.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_table_window.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/index.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_anchor_button.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_image_button.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_link_button.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_table_button.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/style.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/anchor.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/anchor_symbol.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/backcolor.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_de_se.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_es.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_fr.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_ru.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_tw.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/browse.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bullist.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/button_menu.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/buttons.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cancel_button_bg.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/charmap.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cleanup.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/close.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/code.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/color.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/colors.jpg
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/copy.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/custom_1.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cut.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/forecolor.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/help.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/hr.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/image.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/indent.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/insert_button_bg.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_de_se.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_es.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_ru.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_tw.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifycenter.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyfull.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyleft.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyright.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/link.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/menu_check.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/newdocument.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/numlist.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/opacity.png
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/outdent.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/paste.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/redo.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/removeformat.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/separator.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/statusbar_resize.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/strikethrough.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/sub.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/sup.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_es.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_fr.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_ru.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_tw.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/undo.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/unlink.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/visualaid.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_bg.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_end.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_sel_bg.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_sel_end.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tabs_bg.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/img/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/js/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/about.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/anchor.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/charmap.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/color_picker.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/image.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/link.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/source_editor.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/langs/en_dlg.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/skins/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_content.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_popup.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_ui.css
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/editor_template.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/editor_template_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/bold.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/bold_de_se.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/bold_fr.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/bold_ru.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/bold_tw.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/bullist.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/buttons.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/cleanup.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/italic.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/italic_de_se.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/italic_ru.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/italic_tw.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/numlist.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/redo.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/separator.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/spacer.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/strikethrough.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/underline.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/underline_fr.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/underline_ru.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/underline_tw.gif
  plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/images/undo.gif
  plog/trunk/js/tinymce/tiny_mce_gzip.js
Modified:
  plog/trunk/
  plog/trunk/.htaccess
  plog/trunk/bin-devel/build-core-all-svn.sh
  plog/trunk/bin-devel/build-core-diff.sh
  plog/trunk/bin-devel/build-plugin-local.sh
  plog/trunk/bin-devel/build-plugins-all-svn.sh
  plog/trunk/bin-devel/genpluginfeeds.php
  plog/trunk/blog.php
  plog/trunk/class/action/admin/admindefaultaction.class.php
  plog/trunk/class/action/admin/adminloginaction.class.php
  plog/trunk/class/action/admin/adminnewpostaction.class.php
  plog/trunk/class/net/baserequestgenerator.class.php
  plog/trunk/class/net/customurlhandler.class.php
  plog/trunk/class/plugin/pluginmanager.class.php
  plog/trunk/class/template/smarty/plugins/compiler.continue.php
  plog/trunk/js/tinymce/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertresource/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertvideo/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/plugins/more/editor_plugin.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/about.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/anchor.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/charmap.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/color_picker.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/editor_template.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/editor_template_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/image.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/langs/en.js
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/link.htm
  plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/source_editor.htm
  plog/trunk/js/tinymce/tiny_mce-plog.js
  plog/trunk/js/tinymce/tiny_mce.js
  plog/trunk/js/tinymce/tiny_mce_gzip.php
  plog/trunk/js/tinymce/tiny_mce_popup.js
  plog/trunk/js/tinymce/tiny_mce_src.js
  plog/trunk/js/tinymce/utils/editable_selects.js
  plog/trunk/js/tinymce/utils/form_utils.js
  plog/trunk/js/tinymce/utils/mctabs.js
  plog/trunk/js/tinymce/utils/validate.js
  plog/trunk/js/ui/plogui.js
  plog/trunk/templates/.htaccess
  plog/trunk/templates/admin/cleanup.template
  plog/trunk/templates/admin/dashboard.template
  plog/trunk/templates/admin/editpost.template
  plog/trunk/templates/admin/header.template
  plog/trunk/templates/admin/newpost.template
  plog/trunk/templates/default/commentform.template
  plog/trunk/templates/rss/atom.template
  plog/trunk/templates/rss/rss20.template
  plog/trunk/wizard
Log:
Revert from trunk -r 7169:7165. I am testing pushmi and forget to turn off the repository sync functions. Sorry!


Property changes on: plog/trunk
___________________________________________________________________
Modified: svn:mergeinfo
  - /plog/branches/lifetype-1.2:6449-7030
  + /plog/branches/lifetype-1.2:6449-6981

Modified: plog/trunk/.htaccess
===================================================================
--- plog/trunk/.htaccess	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/.htaccess	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -2,12 +2,12 @@
 deny from all
 </Files>
 
-<Files config.properties.php> 
-deny from all 
+<Files config.properties.php>
+deny from all
 </Files>
 
-Options -Indexes
-Options +FollowSymLinks
+#Options -Indexes
+#Options +FollowSymLinks
 
 # mod rewrite settings for LifeType mod_rewrite url mode
 


Property changes on: plog/trunk/bin-devel/build-core-all-svn.sh
___________________________________________________________________
Modified: svn:mergeinfo
  - /plog/branches/lifetype-1.2/bin-devel/build-core-all-svn.sh:6934-7030
  + /plog/branches/lifetype-1.2/bin-devel/build-core-all-svn.sh:6934-6981


Property changes on: plog/trunk/bin-devel/build-core-diff.sh
___________________________________________________________________
Modified: svn:mergeinfo
  - /plog/branches/lifetype-1.2/bin-devel/build-core-diff.sh:6934-7030
  + /plog/branches/lifetype-1.2/bin-devel/build-core-diff.sh:6934-6981


Property changes on: plog/trunk/bin-devel/build-plugin-local.sh
___________________________________________________________________
Modified: svn:mergeinfo
  - /plog/branches/lifetype-1.2/bin-devel/build-plugin-local.sh:6934-7030
  + /plog/branches/lifetype-1.2/bin-devel/build-plugin-local.sh:6934-6981


Property changes on: plog/trunk/bin-devel/build-plugins-all-svn.sh
___________________________________________________________________
Modified: svn:mergeinfo
  - /plog/branches/lifetype-1.2/bin-devel/build-plugins-all-svn.sh:6934-7030
  + /plog/branches/lifetype-1.2/bin-devel/build-plugins-all-svn.sh:6934-6981


Property changes on: plog/trunk/bin-devel/genpluginfeeds.php
___________________________________________________________________
Modified: svn:mergeinfo
  - /plog/branches/lifetype-1.2/bin-devel/genpluginfeeds.php:6934-7030
  + /plog/branches/lifetype-1.2/bin-devel/genpluginfeeds.php:6934-6981

Modified: plog/trunk/blog.php
===================================================================
--- plog/trunk/blog.php	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/blog.php	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -16,20 +16,14 @@
   }
 
   $server = HttpVars::getServer();
-  $requestParser = new CustomUrlHandler();
+	$requestParser = new CustomUrlHandler();
   // TODO: should check the return value of process() and
   // then display an error page instead of the home page
-  $error = $requestParser->process($server["REQUEST_URI"]);
-  $vars = $requestParser->getVars();
-  $params = $requestParser->getParams();
-  $includeFile = $requestParser->getIncludeFile();
+  $requestParser->process($server["REQUEST_URI"]);
+	$vars = $requestParser->getVars();
+	$params = $requestParser->getParams();
+	$includeFile = $requestParser->getIncludeFile();
 
-  // Hack to force an error page in defaultaction
-  if(!$error){
-   $vars["userId"] = "userId";
-   $params["userId"] = "INVALID";
-  }
-
 	//
 	// fill in the request with the parameters we need
 	//

Modified: plog/trunk/class/action/admin/admindefaultaction.class.php
===================================================================
--- plog/trunk/class/action/admin/admindefaultaction.class.php	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/class/action/admin/admindefaultaction.class.php	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -59,6 +59,7 @@
 				$pm =& PluginManager::getPluginManager();
 				$pm->setBlogInfo( $this->_blogInfo );
 				$pm->setUserInfo( $this->_userInfo );
+				$pm->notifyEvent( EVENT_LOGIN_SUCCESS );							
       }
       else {
     		$this->_view = new AdminDefaultView();

Modified: plog/trunk/class/action/admin/adminloginaction.class.php
===================================================================
--- plog/trunk/class/action/admin/adminloginaction.class.php	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/class/action/admin/adminloginaction.class.php	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -82,7 +82,6 @@
         return false;
 			}
 			
-     $this->_pm->notifyEvent( EVENT_LOGIN_SUCCESS );							
 			$this->_pm->notifyEvent( EVENT_USER_LOADED, Array( "user" => &$userInfo, "from" => "Login" ));
 
       // get the list of blogs to which the user belongs

Modified: plog/trunk/class/action/admin/adminnewpostaction.class.php
===================================================================
--- plog/trunk/class/action/admin/adminnewpostaction.class.php	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/class/action/admin/adminnewpostaction.class.php	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -50,13 +50,12 @@
       $postText = $this->_request->getValue( "postText" );
 			
 			// check if javascript code is allowed in posts
-			// $config =& Config::getConfig();
+			$config =& Config::getConfig();
         // Don't ever allow javascript when directing from the 'bookmarklet'
         // or perhaps other hackers trying to exploit the poor lifetype user
 //			if( !$config->getValue( "allow_javascript_blocks_in_posts", false ))
       $postText = Textfilter::filterJavaScript( $postText );
-      $postText = trim(Textfilter::xhtmlize( $postText ));
-
+    	$postText = trim(Textfilter::xhtmlize( $postText ));
 			$this->_view->setValue( "postText", $postText );
 
       $this->setCommonData();

Deleted: plog/trunk/class/database/db.class.php
===================================================================
--- plog/trunk/class/database/db.class.php	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/class/database/db.class.php	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,16 +0,0 @@
-<?php
-
-
-
-  /**
-   * \ingroup Database
-   *
-   * @deprecated
-   * This class is left here for compatibility reasons, since as of Lifetype 2.0, the original Db class
-   * was renamed to LtDb in order not to clash with PEAR's Db class. Please modify your plugins and
-   * custom code to refer to the new LtDb class.
-   */
-  class Db extends LtDb
-  {
-  }
-?>

Modified: plog/trunk/class/net/baserequestgenerator.class.php
===================================================================
--- plog/trunk/class/net/baserequestgenerator.class.php	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/class/net/baserequestgenerator.class.php	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?php
 
-	/**
+	/** 
 	 * \defgroup Net
 	 *
 	 * The Net package includes all the classes that are related to network functionality in one way
@@ -8,16 +8,22 @@
 	 *
 	 * @see Net_HTTP
 	 */
-
+  
   define( "DEFAULT_SCRIPT_NAME", "index.php" );
 
+	/**
+	 * Default folder where resources are installed
+	 */
+	define( "DEFAULT_GalleryConstants::GALLERY_RESOURCES_FOLDER", "./gallery/" );
+
+
   /**
   * \ingroup Net
   *
   * The BaseRequestGenerator class is some sort of proxy class that defines an interface that should be implemented
   * by classes wishing to provide a new request generator (plus some code that can be reused by all request
   * generators)
-   *
+   * 
   * Each request generator defines its own format for its URLs, and by using request generators we can easily
   * change the format of our URLs without the need to alter our templates (and therefore, without the need to hardcode
   * URLs in our templates)
@@ -29,7 +35,7 @@
   *
   * @see RequestGenerator
   */
-	class BaseRequestGenerator
+	class BaseRequestGenerator 
 	{
 
   	var $_params;
@@ -57,22 +63,22 @@
     */
   	function BaseRequestGenerator( $blogInfo = null )
     {
+    	
 
-
       $this->_params = Array();
 
       $this->_blogInfo = $blogInfo;
-      $config =& Config::getConfig();
+      $config =& Config::getConfig();	
       $this->_baseUrl = $config->getValue( "base_url" );
 			$this->_subdomainsBaseUrl = $config->getValue( "subdomains_base_url" );
-
+			
 			// get some information about the configuration of subdomains
 			$this->_subdomainsEnabled = $config->getValue( "subdomains_enabled" );
-			if( $this->_subdomainsEnabled )
+			if( $this->_subdomainsEnabled ) 
 				$this->_includeBlogId = $config->getValue( "include_blog_id_in_url" );
 			else
 				$this->_includeBlogId = true;
-
+		
 			// prepare the correct url if subdomains are enabled...
 			if( $this->_subdomainsEnabled && $blogInfo != null ) {
 				$this->_subdomainsBaseUrl = str_replace("{blogname}",
@@ -87,12 +93,12 @@
                             $this->_subdomainsBaseUrl);
 			}
       $this->_scriptName = $config->getValue( "script_name", DEFAULT_SCRIPT_NAME );
-
+			
 			// enable the xhtml mode by default, but it can be turned off
 			// via the setXHTML() method
 			$this->_xhtmlEnabled = true;
     }
-
+		
     /**
     * @return Returns true if subdomains are enabled
     */
@@ -100,7 +106,7 @@
 		{
 			return $this->_subdomainsEnabled;
 		}
-
+		
 		/**
 		 * @returns true if the blog identifier should be included in the URL. This setting is only meaningful
 		 * when subdomains are enabled and is only used by "raw" URLs
@@ -123,7 +129,7 @@
 			else
 				return $this->_baseUrl;
     }
-
+    
     /**
     * @return Returns the name of the script to which for example forms will be submitted. Defaults to
     * index.php but it can be changed via the script_name configuration parameter.
@@ -132,8 +138,8 @@
     {
       return $this->_scriptName;
     }
-
-    /**
+		
+    /** 
     * @return Returns the URL pointing to the main index file. This URL is built by querying the current
     * base URL and then appending the value of the script_name configuration setting.
     *
@@ -142,19 +148,19 @@
 		 */
     function getIndexUrl( $useSubdomains = true )
     {
-
+			
       $url = $this->getBaseUrl( $useSubdomains )."/".$this->getScriptName();
 
       return $url;
     }
 
-    /**
+    /** 
     * @return Returns the URL pointing to the admin.php file. This URL is built by querying the current
     * base URL and then appending the value of the script_name configuration setting.
     *
 		 * @param useSubdomains If set to true and subdomains are enabled, it will use the base URL as specified
 		 * in the subdomains_base_url setting instead of base_url. It defaults to 'true'.
-		 */
+		 */    
     function getAdminUrl( $useSubdomains = true )
     {
       $url = $this->getBaseUrl( $useSubdomains )."/admin.php";
@@ -162,13 +168,13 @@
       return $url;
     }
 
-    /**
+    /** 
     * @return Returns the URL pointing to the rss.php file. This URL is built by querying the current
     * base URL and then appending the value of the script_name configuration setting.
     *
 		 * @param useSubdomains If set to true and subdomains are enabled, it will use the base URL as specified
 		 * in the subdomains_base_url setting instead of base_url. It defaults to 'true'.
-		 */
+		 */    
     function getRssUrl( $useSubdomains = false )
     {
       $url = $this->getBaseUrl( $useSubdomains )."/rss.php";
@@ -176,13 +182,13 @@
       return $url;
     }
 
-    /**
+    /** 
     * @return Returns the URL pointing to the trackback.php file. This URL is built by querying the current
     * base URL and then appending the value of the script_name configuration setting.
     *
 		 * @param useSubdomains If set to true and subdomains are enabled, it will use the base URL as specified
 		 * in the subdomains_base_url setting instead of base_url. It defaults to 'true'.
-		 */
+		 */    
     function getTrackbackUrl( $useSubdomains = false )
     {
       $url = $this->getBaseUrl( $useSubdomains )."/trackback.php";
@@ -190,13 +196,13 @@
       return $url;
     }
 
-    /**
+    /** 
     * @return Returns the URL pointing to the resserver.php file. This URL is built by querying the current
     * base URL and then appending the value of the script_name configuration setting.
     *
 		 * @param useSubdomains If set to true and subdomains are enabled, it will use the base URL as specified
 		 * in the subdomains_base_url setting instead of base_url. It defaults to 'true'.
-		 */
+		 */    
     function getResourceServerUrl( $useSubdomains = false )
     {
       $url = $this->getBaseUrl( $useSubdomains )."/resserver.php";
@@ -208,7 +214,7 @@
 		 * Returns the base URL to resources
 		 */
 		function getResourcesBaseUrl()
-		{
+		{			
 			$config =& Config::getConfig();
 			// the default value for this setting is to use a relative path that starts with './' so we have to make sure that
 			// that bit is not included in the URL (it wouldn't have any harmful effect, but it'd look ugly)
@@ -216,20 +222,20 @@
 			// make sure that the base URL ends with a forward slash
 			if( $galleryFolder[strlen($galleryFolder)-1] != "/" )
 				$galleryFolder .= "/";
-
+			
 			$url = $this->getBaseUrl().$galleryFolder;
-
+			
 			return( $url );
 		}
 
-    /**
+    /** 
     * @return Returns the URL pointing to the given parameter. This URL is built by querying the current
     * base URL and then appending the value of the $res parameter
     *
     * @param res A valid URL path
 		 * @param useSubdomains If set to true and subdomains are enabled, it will use the base URL as specified
 		 * in the subdomains_base_url setting instead of base_url. It defaults to 'true'.
-		 */
+		 */    
     function getUrl( $res, $useSubdomains = false )
     {
     	$baseUrl = $this->getBaseUrl( $useSubdomains );
@@ -325,8 +331,8 @@
     function categoryRssLink( $category, $profile = "", $blogInfo = null )
     {
 			throw( new Exception( "This function must be implemented by child classes." ));
-	  }
-
+	  }	
+	
     /**
     * Returns the url for the rss feed of user posts. All URL generators use the same
 	 	 * format for this for the time being, so we'll keep the method in this base class.
@@ -342,13 +348,13 @@
     {
 			$rssLink = $this->getRssUrl();
       $rssLink .= "?blogId=".$this->_blogInfo->getId();
-
+      
       if( $profile != "" )
       	$rssLink .= "&profile=$profile";
 
 			$rssLink .= "&userId=".$userInfo->getId();
-      return $rssLink;
-		}
+      return $rssLink;	
+		}	
 
     /**
     * Returns the link of a category. Must be implemented by child classes to generate a valid URL.
@@ -416,7 +422,7 @@
     function rssLink( $profile = "", $blogInfo = null )
     {
     	throw( new Exception( "This function must be implemented by child classes." ));
-    }
+    }	
 
     /**
     * Returns the url to reply to a given comment. Must be implemented by child classes to generate a valid URL.
@@ -474,7 +480,7 @@
     *
     * @param date A String in the format yyyymm
     * @return A valid archive link
-     */
+     */   
     function getArchiveLink( $date )
     {
     	throw( new Exception( "This function must be implemented by child classes." ));
@@ -502,17 +508,17 @@
     {
     	throw( new Exception( "This function must be implemented by child classes." ));
     }
-
+    
     /**
     * Given an album, generates a link to its parent. Must be implemented by child classes to generate
     * a valid URL.
     *
     * @param album The album
-     */
+     */            
     function parentAlbumLink( $album )
     {
 			throw( new Exception( "This function must be implemented by child classes." ));
-    }
+    }    
 
     /**
     * Given the name of a template file, generate the right link to it. Must be implemented by child
@@ -524,7 +530,7 @@
     function templatePage( $template )
     {
     	throw( new Exception( "This function must be implemented by child classes." ));
-    }
+    }    
 
     /**
     * Returns the link to a resource. Must be implemented by child classes to generate a valid URL.
@@ -543,11 +549,11 @@
     */
     function resourcePreviewLink( $resource )
     {
-      $blogId = ($resource->getOwnerId() ? $resource->getOwnerId() : $this->_blogInfo->getId());
-			$resourceLink = $this->getResourcesBaseUrl().$blogId."/previews/".rawurlencode($resource->getPreviewFileName());
+      $blogId = ($resource->getOwnerId() ? $resource->getOwnerId() : $this->_blogInfo->getId());      
+			$resourceLink = $this->getResourcesBaseUrl().$blogId."/previews/".rawurlencode($resource->getPreviewFileName());      
       return $resourceLink;
     }
-
+		
     /**
     * Returns the link to a resource preview
     *
@@ -555,7 +561,7 @@
     */
     function resourceMediumSizePreviewLink( $resource )
     {
-      $blogId = ($resource->getOwnerId() ? $resource->getOwnerId() : $this->_blogInfo->getId());
+      $blogId = ($resource->getOwnerId() ? $resource->getOwnerId() : $this->_blogInfo->getId());      
 			$resourceLink = $this->getResourcesBaseUrl().$blogId."/previews-med/".rawurlencode($resource->getMediumSizePreviewFileName());
       return $resourceLink;
 		}
@@ -567,7 +573,7 @@
     */
     function resourceDownloadLink( $resource )
     {
-      $blogId = ($resource->getOwnerId() ? $resource->getOwnerId() : $this->_blogInfo->getId());
+      $blogId = ($resource->getOwnerId() ? $resource->getOwnerId() : $this->_blogInfo->getId());      
 			$resourceLink = $this->getResourcesBaseUrl().$blogId."/".rawurlencode($resource->getOriginalSizeFileName());
       return $resourceLink;
     }
@@ -579,11 +585,11 @@
     */
     function rawResourcePreviewLink( $resource )
     {
-      $blogId = ($resource->getOwnerId() ? $resource->getOwnerId() : $this->_blogInfo->getId());
-			$resourceLink = $this->getResourcesBaseUrl().$blogId."/previews/".$resource->getPreviewFileName();
+      $blogId = ($resource->getOwnerId() ? $resource->getOwnerId() : $this->_blogInfo->getId());      
+			$resourceLink = $this->getResourcesBaseUrl().$blogId."/previews/".$resource->getPreviewFileName();      
       return $resourceLink;
     }
-
+		
     /**
     * Returns the link to a resource preview with raw file name, for TinyMCE use only
     *
@@ -591,7 +597,7 @@
     */
     function rawResourceMediumSizePreviewLink( $resource )
     {
-      $blogId = ($resource->getOwnerId() ? $resource->getOwnerId() : $this->_blogInfo->getId());
+      $blogId = ($resource->getOwnerId() ? $resource->getOwnerId() : $this->_blogInfo->getId());      
 			$resourceLink = $this->getResourcesBaseUrl().$blogId."/previews-med/".$resource->getMediumSizePreviewFileName();
       return $resourceLink;
 		}
@@ -603,11 +609,11 @@
     */
     function rawResourceDownloadLink( $resource )
     {
-      $blogId = ($resource->getOwnerId() ? $resource->getOwnerId() : $this->_blogInfo->getId());
+      $blogId = ($resource->getOwnerId() ? $resource->getOwnerId() : $this->_blogInfo->getId());      
 			$resourceLink = $this->getResourcesBaseUrl().$blogId."/".$resource->getOriginalSizeFileName();
       return $resourceLink;
     }
-
+		
 		/**
 		 * whether we should generate valid xhtml requests or not
 		 * (used for example when sending out messages, as some email clients will
@@ -620,7 +626,7 @@
 		{
 			$this->_xhtmlEnabled = $enabled;
 		}
-
+		
 		/**
 		 * whether xhtml mode is enabled or not
 		 *
@@ -630,7 +636,7 @@
 		{
 			return $this->_xhtmlEnabled;
 		}
-
+		
 		/**
 		 * generates a unique atom id for the entry. This is not as easy
 		 * as it sounds, take a look http://diveintomark.org/archives/2004/05/28/howto-atom-id
@@ -640,20 +646,20 @@
 		 */
 		function getAtomUniqueId( $article )
 		{
-
+			 		
 		   $config =& Config::getConfig();
 		   $url = new Url($config->getValue( "base_url" ));
 		   $articleDate = $article->getDateObject();
-
+		   
 		   // Timestamp::getDay() doesn't do two digits, so we'll do it here
 		   $day = $articleDate->getDay();
-		   if( $day < 10 ) $day = "0".$day;
-
+		   if( $day < 10 ) $day = "0".$day;		   
+		   
 		   $date = $articleDate->getYear()."-".$articleDate->getMonth()."-".$day;
 		   $tag = "tag:".$url->getHost().",".$date.":".$article->getId();
-
+		   
 		   return $tag;
-		}
+		}		
 
     /**
     * get user profile picture link. It is not necessary for child classes to implement this method.
@@ -665,7 +671,7 @@
     	if( $blogInfo == null ) {
 				$blogInfo = $this->_blogInfo;
       }
-
+			
       $ownerInfo = $blogInfo->getOwnerInfo();
       $pic = $ownerInfo->getPicture();
       if(!$pic){
@@ -675,8 +681,8 @@
 			  return $this->resourceLink($pic);
       }
     }
-
-
+		
+    
 		/**
 		 * generates the correct path to a file in the template folder, without having to worry
 		 * whether the template was installed in /templates/ or in /templates/blog_X/. It is not necessary
@@ -688,19 +694,19 @@
 		function getTemplateFile( $file )
 		{
 			lt_include( PLOG_CLASS_PATH."class/file/file.class.php" );
-
+			
 		  // get the current template set
 		  $blogSettings = $this->_blogInfo->getSettings();
 		  $template = $blogSettings->getValue( "template" );
-
+		  
 		  // define this couple of things
     	$baseUrl = $this->getBaseUrl();
 			$config =& Config::getConfig();
 			$url = "$baseUrl/".File::expandPath( $config->getValue( "template_folder" ))."/";
-
+		  		  
 		  // is it a blog template?
 		  $blogTemplates = $blogSettings->getValue( "blog_templates" );
-
+		  
 		  if( !is_array($blogTemplates ))
 		    $url .= "$template/$file";
 		  else {
@@ -709,10 +715,10 @@
 		    else
 		     $url .= "$template/$file";
 		  }
-
-      return $url;
-		}
-
+		
+      return $url;		  
+		}		
+		
 		/**
 		 * generates the correct path to a file in the template folder, without having to worry
 		 * whether the template was installed in /templates/ or in /templates/blog_X/
@@ -760,7 +766,7 @@
 
 			return $url;
 		}
-
+		
 		/**
 		 * given the parameters, recalculates the current URL. This method also has support
 		 * for paged urls
@@ -774,7 +780,7 @@
 		{
 			throw( new Exception( "This function must be implemented by child classes." ));
 		}
-
+		
 		/**
 		 * Returns the page format for this URL generator
 		 *
@@ -782,9 +788,9 @@
 		 */
 		function getPageSuffix( $page = "" )
 		{
-			throw( new Exception( "This function must be implemented by child classes." ));
-		}
-
+			throw( new Exception( "This function must be implemented by child classes." ));		
+		}		
+		
 		/**
 		 * Links to a location map
 		 *

Modified: plog/trunk/class/net/customurlhandler.class.php
===================================================================
--- plog/trunk/class/net/customurlhandler.class.php	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/class/net/customurlhandler.class.php	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -62,7 +62,7 @@
 			// "search engine friendly" url
 			$this->_fallback = Array( "permalink_format" => $path."/post/{blogid}/{postid}",
 									 "category_link_format" => $path."/category/{blogid}/{catid}",
-									 "blog_link_format" => $path."/{blogid}$",
+									 "blog_link_format" => $path."/{blogid}",
 									 "archive_link_format" => $path."/archives/{blogid}/{year}/{month}/{day}",
 									 "user_posts_link_format" => $path."/user/{blogid}/{userid}",
 									 "post_trackbacks_link_format" => $path."/trackbacks/{blogid}/{postid}",
@@ -70,8 +70,8 @@
 									 "album_link_format" => $path."/album/{blogid}/{albumid}",
 									 "resource_link_format" => $path."/resource/{blogid}/{resourceid}",
 									 "resource_download_link_format" => $path."/get/{blogid}/{resourceid}",
-									 "resource_preview_link_format" => "!INVALID_LIFETYPE_URL", // this one does not exist
-									 "resource_medium_size_preview_link_format" => "!INVALID_LIFETYPE_URL" ); // this one does not exist either
+									 "resource_preview_link_format" => "", // this one does not exist
+									 "resource_medium_size_preview_link_format" => "" ); // this one does not exist either
 		}
 		
 		/**
@@ -144,6 +144,7 @@
 			
 			// put the parameter back as a parameter
 			$this->_params["page"] = $page;
+						
 			return( true );
 		}
 		

Modified: plog/trunk/class/plugin/pluginmanager.class.php
===================================================================
--- plog/trunk/class/plugin/pluginmanager.class.php	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/class/plugin/pluginmanager.class.php	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -379,14 +379,8 @@
         $this->_pluginEventList["$eventType"] = Array();
       }
 
-      // don't let a plugin register twice for the same event
-      // takes care of bad programmers, and also double registering on the
-      // plugincenter page
-      if(isset($this->_pluginEventList["$eventType"][$pluginClass->id]))
-        return false;
-
       // and then add the plugin to the list
-      $this->_pluginEventList["$eventType"][$pluginClass->id] =& $pluginClass;
+      $this->_pluginEventList["$eventType"][] =& $pluginClass;
 
       return true;
     }


Property changes on: plog/trunk/class/template/smarty/plugins/compiler.continue.php
___________________________________________________________________
Modified: svn:mergeinfo
  - /plog/branches/lifetype-1.2/class/template/smarty/plugins/compiler.continue.php:6982-7030
  + 

Copied: plog/trunk/js/tinymce/blank.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/blank.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/blank.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/blank.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,9 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+	<title>blank_page</title>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body class="mceContentBody">
+
+</body>
+</html>

Modified: plog/trunk/js/tinymce/langs/en.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/langs/en.js	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/langs/en.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,170 +1,41 @@
-tinyMCE.addI18n({en:{
-common:{
-edit_confirm:"Do you want to use the WYSIWYG mode for this textarea?",
-apply:"Apply",
-insert:"Insert",
-update:"Update",
-cancel:"Cancel",
-close:"Close",
-browse:"Browse",
-class_name:"Class",
-not_set:"-- Not set --",
-clipboard_msg:"Copy/Cut/Paste is not available in Mozilla and Firefox.\nDo you want more information about this issue?",
-clipboard_no_support:"Currently not supported by your browser, use keyboard shortcuts instead.",
-popup_blocked:"Sorry, but we have noticed that your popup-blocker has disabled a window that provides application functionality. You will need to disable popup blocking on this site in order to fully utilize this tool.",
-invalid_data:"Error: Invalid values entered, these are marked in red.",
-more_colors:"More colors"
-},
-contextmenu:{
-align:"Alignment",
-left:"Left",
-center:"Center",
-right:"Right",
-full:"Full"
-},
-insertdatetime:{
-date_fmt:"%Y-%m-%d",
-time_fmt:"%H:%M:%S",
-insertdate_desc:"Insert date",
-inserttime_desc:"Insert time",
-months_long:"January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December",
-months_short:"Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec",
-day_long:"Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday",
-day_short:"Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun"
-},
-print:{
-print_desc:"Print"
-},
-preview:{
-preview_desc:"Preview"
-},
-directionality:{
-ltr_desc:"Direction left to right",
-rtl_desc:"Direction right to left"
-},
-layer:{
-insertlayer_desc:"Insert new layer",
-forward_desc:"Move forward",
-backward_desc:"Move backward",
-absolute_desc:"Toggle absolute positioning",
-content:"New layer..."
-},
-save:{
-save_desc:"Save",
-cancel_desc:"Cancel all changes"
-},
-nonbreaking:{
-nonbreaking_desc:"Insert non-breaking space character"
-},
-iespell:{
-iespell_desc:"Run spell checking",
-download:"ieSpell not detected. Do you want to install it now?"
-},
-advhr:{
-advhr_desc:"Horizontal rule"
-},
-emotions:{
-emotions_desc:"Emotions"
-},
-searchreplace:{
-search_desc:"Find",
-replace_desc:"Find/Replace"
-},
-advimage:{
-image_desc:"Insert/edit image"
-},
-advlink:{
-link_desc:"Insert/edit link"
-},
-xhtmlxtras:{
-cite_desc:"Citation",
-abbr_desc:"Abbreviation",
-acronym_desc:"Acronym",
-del_desc:"Deletion",
-ins_desc:"Insertion",
-attribs_desc:"Insert/Edit Attributes"
-},
-style:{
-desc:"Edit CSS Style"
-},
-paste:{
-paste_text_desc:"Paste as Plain Text",
-paste_word_desc:"Paste from Word",
-selectall_desc:"Select All",
-plaintext_mode_sticky:"Paste is now in plain text mode. Click again to toggle back to regular paste mode. After you paste something you will be returned to regular paste mode.",
-plaintext_mode:"Paste is now in plain text mode. Click again to toggle back to regular paste mode."
-},
-paste_dlg:{
-text_title:"Use CTRL+V on your keyboard to paste the text into the window.",
-text_linebreaks:"Keep linebreaks",
-word_title:"Use CTRL+V on your keyboard to paste the text into the window."
-},
-table:{
-desc:"Inserts a new table",
-row_before_desc:"Insert row before",
-row_after_desc:"Insert row after",
-delete_row_desc:"Delete row",
-col_before_desc:"Insert column before",
-col_after_desc:"Insert column after",
-delete_col_desc:"Remove column",
-split_cells_desc:"Split merged table cells",
-merge_cells_desc:"Merge table cells",
-row_desc:"Table row properties",
-cell_desc:"Table cell properties",
-props_desc:"Table properties",
-paste_row_before_desc:"Paste table row before",
-paste_row_after_desc:"Paste table row after",
-cut_row_desc:"Cut table row",
-copy_row_desc:"Copy table row",
-del:"Delete table",
-row:"Row",
-col:"Column",
-cell:"Cell"
-},
-autosave:{
-unload_msg:"The changes you made will be lost if you navigate away from this page.",
-restore_content:"Restore auto-saved content.",
-warning_message:"If you restore the saved content, you will lose all the content that is currently in the editor.\n\nAre you sure you want to restore the saved content?."
-},
-fullscreen:{
-desc:"Toggle fullscreen mode"
-},
-media:{
-desc:"Insert / edit embedded media",
-edit:"Edit embedded media"
-},
-fullpage:{
-desc:"Document properties"
-},
-template:{
-desc:"Insert predefined template content"
-},
-visualchars:{
-desc:"Visual control characters on/off."
-},
-spellchecker:{
-desc:"Toggle spellchecker",
-menu:"Spellchecker settings",
-ignore_word:"Ignore word",
-ignore_words:"Ignore all",
-langs:"Languages",
-wait:"Please wait...",
-sug:"Suggestions",
-no_sug:"No suggestions",
-no_mpell:"No misspellings found."
-},
-pagebreak:{
-desc:"Insert page break."
-},
-advlist:{
-types:"Types",
-def:"Default",
-lower_alpha:"Lower alpha",
-lower_greek:"Lower greek",
-lower_roman:"Lower roman",
-upper_alpha:"Upper alpha",
-upper_roman:"Upper roman",
-circle:"Circle",
-disc:"Disc",
-square:"Square"
-}}});
\ No newline at end of file
+// UK lang variables
+
+tinyMCE.addToLang('',{
+bold_desc : 'Bold (Ctrl+B)',
+italic_desc : 'Italic (Ctrl+I)',
+underline_desc : 'Underline (Ctrl+U)',
+striketrough_desc : 'Strikethrough',
+justifyleft_desc : 'Align left',
+justifycenter_desc : 'Align center',
+justifyright_desc : 'Align right',
+justifyfull_desc : 'Align full',
+bullist_desc : 'Unordered list',
+numlist_desc : 'Ordered list',
+outdent_desc : 'Outdent',
+indent_desc : 'Indent',
+undo_desc : 'Undo (Ctrl+Z)',
+redo_desc : 'Redo (Ctrl+Y)',
+link_desc : 'Insert/edit link',
+unlink_desc : 'Unlink',
+image_desc : 'Insert/edit image',
+cleanup_desc : 'Cleanup messy code',
+focus_alert : 'A editor instance must be focused before using this command.',
+edit_confirm : 'Do you want to use the WYSIWYG mode for this textarea?',
+insert_link_title : 'Insert/edit link',
+insert : 'Insert',
+update : 'Update',
+cancel : 'Cancel',
+insert_link_url : 'Link URL',
+insert_link_target : 'Target',
+insert_link_target_same : 'Open link in the same window',
+insert_link_target_blank : 'Open link in a new window',
+insert_image_title : 'Insert/edit image',
+insert_image_src : 'Image URL',
+insert_image_alt : 'Image description',
+help_desc : 'Help',
+bold_img : "bold.gif",
+italic_img : "italic.gif",
+underline_img : "underline.gif",
+clipboard_msg : 'Copy/Cut/Paste is not available in Mozilla and Firefox.\nDo you want more information about this issue?',
+popup_blocked : 'Sorry, but we have noticed that your popup-blocker has disabled a window that provides application functionality. You will need to disable popup blocking on this site in order to fully utilize this tool.'
+});

Copied: plog/trunk/js/tinymce/langs/readme.txt (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/langs/readme.txt)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/langs/readme.txt	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/langs/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,9 @@
+Beginning with version 2.0.5 the language packs are no
+longer included with the core distribution.
+Language packs can be downloaded from the TinyMCE website:
+http://tinymce.moxiecode.com/download.php
+
+The language pack codes are based on ISO-639-1:
+http://www.loc.gov/standards/iso639-2/englangn.html
+
+Plrease try using entities if possible. Like å etc for non a-z characters.

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1 +0,0 @@
-tinyMCE.importPluginLanguagePack('directionality');var TinyMCE_DirectionalityPlugin={getInfo:function(){return{longname:'Directionality',author:'Moxiecode Systems AB',authorurl:'http://tinymce.moxiecode.com',infourl:'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/directionality',version:tinyMCE.majorVersion+"."+tinyMCE.minorVersion}},getControlHTML:function(cn){switch(cn){case"ltr":return tinyMCE.getButtonHTML(cn,'lang_directionality_ltr_desc','{$pluginurl}/images/ltr.gif','mceDirectionLTR');case"rtl":return tinyMCE.getButtonHTML(cn,'lang_directionality_rtl_desc','{$pluginurl}/images/rtl.gif','mceDirectionRTL')}return""},execCommand:function(editor_id,element,command,user_interface,value){switch(command){case"mceDirectionLTR":var inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);var elm=tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(),"p,div,td,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");if(elm)elm.setAttribute("dir","ltr");tinyMCE.triggerNodeChange(false);return true;case"mceDirectionRTL":va
 r inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);var elm=tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(),"p,div,td,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");if(elm)elm.setAttribute("dir","rtl");tinyMCE.triggerNodeChange(false);return true}return false},handleNodeChange:function(editor_id,node,undo_index,undo_levels,visual_aid,any_selection){function getAttrib(elm,name){return elm.getAttribute(name)?elm.getAttribute(name):""}if(node==null)return;var elm=tinyMCE.getParentElement(node,"p,div,td,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");if(!elm){tinyMCE.switchClass(editor_id+'_ltr','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_rtl','mceButtonDisabled');return true}tinyMCE.switchClass(editor_id+'_ltr','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_rtl','mceButtonNormal');var dir=getAttrib(elm,"dir");if(dir=="ltr"||dir=="")tinyMCE.switchClass(editor_id+'_ltr','mceButtonSelected');else tinyMCE.switchClass(editor_id+'_rtl','mceButtonSelected');return true}};tinyMCE.addPlugin("directionality",TinyMC
 E_DirectionalityPlugin);
\ No newline at end of file

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1 @@
+tinyMCE.importPluginLanguagePack('directionality');var TinyMCE_DirectionalityPlugin={getInfo:function(){return{longname:'Directionality',author:'Moxiecode Systems AB',authorurl:'http://tinymce.moxiecode.com',infourl:'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/directionality',version:tinyMCE.majorVersion+"."+tinyMCE.minorVersion}},getControlHTML:function(cn){switch(cn){case"ltr":return tinyMCE.getButtonHTML(cn,'lang_directionality_ltr_desc','{$pluginurl}/images/ltr.gif','mceDirectionLTR');case"rtl":return tinyMCE.getButtonHTML(cn,'lang_directionality_rtl_desc','{$pluginurl}/images/rtl.gif','mceDirectionRTL')}return""},execCommand:function(editor_id,element,command,user_interface,value){switch(command){case"mceDirectionLTR":var inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);var elm=tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(),"p,div,td,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");if(elm)elm.setAttribute("dir","ltr");tinyMCE.triggerNodeChange(false);return true;case"mceDirectionRTL":va
 r inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);var elm=tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(),"p,div,td,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");if(elm)elm.setAttribute("dir","rtl");tinyMCE.triggerNodeChange(false);return true}return false},handleNodeChange:function(editor_id,node,undo_index,undo_levels,visual_aid,any_selection){function getAttrib(elm,name){return elm.getAttribute(name)?elm.getAttribute(name):""}if(node==null)return;var elm=tinyMCE.getParentElement(node,"p,div,td,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");if(!elm){tinyMCE.switchClass(editor_id+'_ltr','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_rtl','mceButtonDisabled');return true}tinyMCE.switchClass(editor_id+'_ltr','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_rtl','mceButtonNormal');var dir=getAttrib(elm,"dir");if(dir=="ltr"||dir=="")tinyMCE.switchClass(editor_id+'_ltr','mceButtonSelected');else tinyMCE.switchClass(editor_id+'_rtl','mceButtonSelected');return true}};tinyMCE.addPlugin("directionality",TinyMC
 E_DirectionalityPlugin);
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin_src.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin_src.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin_src.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,90 +0,0 @@
-/**
- * $Id: editor_plugin_src.js 201 2007-02-12 15:56:56Z spocke $
- *
- * @author Moxiecode
- * @copyright Copyright © 2004-2007, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
- */
-
-/* Import plugin specific language pack */
-tinyMCE.importPluginLanguagePack('directionality');
-
-var TinyMCE_DirectionalityPlugin = {
-	getInfo : function() {
-		return {
-			longname : 'Directionality',
-			author : 'Moxiecode Systems AB',
-			authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
-			infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/directionality',
-			version : tinyMCE.majorVersion + "." + tinyMCE.minorVersion
-		};
-	},
-
-	getControlHTML : function(cn) {
-		switch (cn) {
-			case "ltr":
-				return tinyMCE.getButtonHTML(cn, 'lang_directionality_ltr_desc', '{$pluginurl}/images/ltr.gif', 'mceDirectionLTR');
-
-			case "rtl":
-				return tinyMCE.getButtonHTML(cn, 'lang_directionality_rtl_desc', '{$pluginurl}/images/rtl.gif', 'mceDirectionRTL');
-		}
-
-		return "";
-	},
-
-	execCommand : function(editor_id, element, command, user_interface, value) {
-		// Handle commands
-		switch (command) {
-			case "mceDirectionLTR":
-				var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
-				var elm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "p,div,td,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");
-
-				if (elm)
-					elm.setAttribute("dir", "ltr");
-
-				tinyMCE.triggerNodeChange(false);
-				return true;
-
-			case "mceDirectionRTL":
-				var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
-				var elm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "p,div,td,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");
-
-				if (elm)
-					elm.setAttribute("dir", "rtl");
-
-				tinyMCE.triggerNodeChange(false);
-				return true;
-		}
-
-		// Pass to next handler in chain
-		return false;
-	},
-
-	handleNodeChange : function(editor_id, node, undo_index, undo_levels, visual_aid, any_selection) {
-		function getAttrib(elm, name) {
-			return elm.getAttribute(name) ? elm.getAttribute(name) : "";
-		}
-
-		if (node == null)
-			return;
-
-		var elm = tinyMCE.getParentElement(node, "p,div,td,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");
-		if (!elm) {
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_ltr', 'mceButtonDisabled');
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_rtl', 'mceButtonDisabled');
-			return true;
-		}
-
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_ltr', 'mceButtonNormal');
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_rtl', 'mceButtonNormal');
-
-		var dir = getAttrib(elm, "dir");
-		if (dir == "ltr" || dir == "")
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_ltr', 'mceButtonSelected');
-		else
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_rtl', 'mceButtonSelected');
-
-		return true;
-	}
-};
-
-tinyMCE.addPlugin("directionality", TinyMCE_DirectionalityPlugin);

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin_src.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin_src.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin_src.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/editor_plugin_src.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,90 @@
+/**
+ * $Id: editor_plugin_src.js 201 2007-02-12 15:56:56Z spocke $
+ *
+ * @author Moxiecode
+ * @copyright Copyright © 2004-2007, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
+ */
+
+/* Import plugin specific language pack */
+tinyMCE.importPluginLanguagePack('directionality');
+
+var TinyMCE_DirectionalityPlugin = {
+	getInfo : function() {
+		return {
+			longname : 'Directionality',
+			author : 'Moxiecode Systems AB',
+			authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
+			infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/directionality',
+			version : tinyMCE.majorVersion + "." + tinyMCE.minorVersion
+		};
+	},
+
+	getControlHTML : function(cn) {
+		switch (cn) {
+			case "ltr":
+				return tinyMCE.getButtonHTML(cn, 'lang_directionality_ltr_desc', '{$pluginurl}/images/ltr.gif', 'mceDirectionLTR');
+
+			case "rtl":
+				return tinyMCE.getButtonHTML(cn, 'lang_directionality_rtl_desc', '{$pluginurl}/images/rtl.gif', 'mceDirectionRTL');
+		}
+
+		return "";
+	},
+
+	execCommand : function(editor_id, element, command, user_interface, value) {
+		// Handle commands
+		switch (command) {
+			case "mceDirectionLTR":
+				var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
+				var elm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "p,div,td,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");
+
+				if (elm)
+					elm.setAttribute("dir", "ltr");
+
+				tinyMCE.triggerNodeChange(false);
+				return true;
+
+			case "mceDirectionRTL":
+				var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
+				var elm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "p,div,td,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");
+
+				if (elm)
+					elm.setAttribute("dir", "rtl");
+
+				tinyMCE.triggerNodeChange(false);
+				return true;
+		}
+
+		// Pass to next handler in chain
+		return false;
+	},
+
+	handleNodeChange : function(editor_id, node, undo_index, undo_levels, visual_aid, any_selection) {
+		function getAttrib(elm, name) {
+			return elm.getAttribute(name) ? elm.getAttribute(name) : "";
+		}
+
+		if (node == null)
+			return;
+
+		var elm = tinyMCE.getParentElement(node, "p,div,td,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");
+		if (!elm) {
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_ltr', 'mceButtonDisabled');
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_rtl', 'mceButtonDisabled');
+			return true;
+		}
+
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_ltr', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_rtl', 'mceButtonNormal');
+
+		var dir = getAttrib(elm, "dir");
+		if (dir == "ltr" || dir == "")
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_ltr', 'mceButtonSelected');
+		else
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_rtl', 'mceButtonSelected');
+
+		return true;
+	}
+};
+
+tinyMCE.addPlugin("directionality", TinyMCE_DirectionalityPlugin);

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/images/ltr.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/images/ltr.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/images/ltr.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/images/rtl.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/images/rtl.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/images/rtl.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/langs/en.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/langs/en.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/langs/en.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,6 +0,0 @@
-// UK lang variables
-
-tinyMCE.addToLang('',{
-directionality_ltr_desc : 'Direction left to right',
-directionality_rtl_desc : 'Direction right to left'
-});

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/langs/en.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/langs/en.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/langs/en.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/langs/en.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,6 @@
+// UK lang variables
+
+tinyMCE.addToLang('',{
+directionality_ltr_desc : 'Direction left to right',
+directionality_rtl_desc : 'Direction right to left'
+});

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/readme.txt
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/readme.txt	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1 +0,0 @@
-Check the TinyMCE documentation for details on this plugin.

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/readme.txt (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/readme.txt)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/readme.txt	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/directionality/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1 @@
+Check the TinyMCE documentation for details on this plugin.

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1 +0,0 @@
-tinyMCE.importPluginLanguagePack('emotions');var TinyMCE_EmotionsPlugin={getInfo:function(){return{longname:'Emotions',author:'Moxiecode Systems AB',authorurl:'http://tinymce.moxiecode.com',infourl:'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/emotions',version:tinyMCE.majorVersion+"."+tinyMCE.minorVersion}},getControlHTML:function(cn){switch(cn){case"emotions":return tinyMCE.getButtonHTML(cn,'lang_emotions_desc','{$pluginurl}/images/emotions.gif','mceEmotion')}return""},execCommand:function(editor_id,element,command,user_interface,value){switch(command){case"mceEmotion":var template=new Array();template['file']='../../plugins/emotions/emotions.htm';template['width']=250;template['height']=160;template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_emotions_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_emotions_delta_height',0);tinyMCE.openWindow(template,{editor_id:editor_id,inline:"yes"});return true}return false}};tinyMCE.addPlugin('emotions',TinyMCE_EmotionsPlugin);
\ No newline at end of file

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1 @@
+tinyMCE.importPluginLanguagePack('emotions');var TinyMCE_EmotionsPlugin={getInfo:function(){return{longname:'Emotions',author:'Moxiecode Systems AB',authorurl:'http://tinymce.moxiecode.com',infourl:'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/emotions',version:tinyMCE.majorVersion+"."+tinyMCE.minorVersion}},getControlHTML:function(cn){switch(cn){case"emotions":return tinyMCE.getButtonHTML(cn,'lang_emotions_desc','{$pluginurl}/images/emotions.gif','mceEmotion')}return""},execCommand:function(editor_id,element,command,user_interface,value){switch(command){case"mceEmotion":var template=new Array();template['file']='../../plugins/emotions/emotions.htm';template['width']=250;template['height']=160;template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_emotions_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_emotions_delta_height',0);tinyMCE.openWindow(template,{editor_id:editor_id,inline:"yes"});return true}return false}};tinyMCE.addPlugin('emotions',TinyMCE_EmotionsPlugin);
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin_src.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin_src.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin_src.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,63 +0,0 @@
-/**
- * $Id: editor_plugin_src.js 201 2007-02-12 15:56:56Z spocke $
- *
- * @author Moxiecode
- * @copyright Copyright © 2004-2007, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
- */
-
-/* Import plugin specific language pack */
-tinyMCE.importPluginLanguagePack('emotions');
-
-// Plucin static class
-var TinyMCE_EmotionsPlugin = {
-	getInfo : function() {
-		return {
-			longname : 'Emotions',
-			author : 'Moxiecode Systems AB',
-			authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
-			infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/emotions',
-			version : tinyMCE.majorVersion + "." + tinyMCE.minorVersion
-		};
-	},
-
-	/**
-	 * Returns the HTML contents of the emotions control.
-	 */
-	getControlHTML : function(cn) {
-		switch (cn) {
-			case "emotions":
-				return tinyMCE.getButtonHTML(cn, 'lang_emotions_desc', '{$pluginurl}/images/emotions.gif', 'mceEmotion');
-		}
-
-		return "";
-	},
-
-	/**
-	 * Executes the mceEmotion command.
-	 */
-	execCommand : function(editor_id, element, command, user_interface, value) {
-		// Handle commands
-		switch (command) {
-			case "mceEmotion":
-				var template = new Array();
-
-				template['file'] = '../../plugins/emotions/emotions.htm'; // Relative to theme
-				template['width'] = 250;
-				template['height'] = 160;
-
-				// Language specific width and height addons
-				template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_emotions_delta_width', 0);
-				template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_emotions_delta_height', 0);
-
-				tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : editor_id, inline : "yes"});
-
-				return true;
-		}
-
-		// Pass to next handler in chain
-		return false;
-	}
-};
-
-// Register plugin
-tinyMCE.addPlugin('emotions', TinyMCE_EmotionsPlugin);

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin_src.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin_src.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin_src.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/editor_plugin_src.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,63 @@
+/**
+ * $Id: editor_plugin_src.js 201 2007-02-12 15:56:56Z spocke $
+ *
+ * @author Moxiecode
+ * @copyright Copyright © 2004-2007, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
+ */
+
+/* Import plugin specific language pack */
+tinyMCE.importPluginLanguagePack('emotions');
+
+// Plucin static class
+var TinyMCE_EmotionsPlugin = {
+	getInfo : function() {
+		return {
+			longname : 'Emotions',
+			author : 'Moxiecode Systems AB',
+			authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
+			infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/emotions',
+			version : tinyMCE.majorVersion + "." + tinyMCE.minorVersion
+		};
+	},
+
+	/**
+	 * Returns the HTML contents of the emotions control.
+	 */
+	getControlHTML : function(cn) {
+		switch (cn) {
+			case "emotions":
+				return tinyMCE.getButtonHTML(cn, 'lang_emotions_desc', '{$pluginurl}/images/emotions.gif', 'mceEmotion');
+		}
+
+		return "";
+	},
+
+	/**
+	 * Executes the mceEmotion command.
+	 */
+	execCommand : function(editor_id, element, command, user_interface, value) {
+		// Handle commands
+		switch (command) {
+			case "mceEmotion":
+				var template = new Array();
+
+				template['file'] = '../../plugins/emotions/emotions.htm'; // Relative to theme
+				template['width'] = 250;
+				template['height'] = 160;
+
+				// Language specific width and height addons
+				template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_emotions_delta_width', 0);
+				template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_emotions_delta_height', 0);
+
+				tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : editor_id, inline : "yes"});
+
+				return true;
+		}
+
+		// Pass to next handler in chain
+		return false;
+	}
+};
+
+// Register plugin
+tinyMCE.addPlugin('emotions', TinyMCE_EmotionsPlugin);

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/emotions.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/emotions.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/emotions.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,40 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>{$lang_emotions_title}</title>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/functions.js"></script>
-	<base target="_self" />
-</head>
-<body onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
-	<div align="center">
-		<div class="title">{$lang_emotions_title}:<br /><br /></div>
-
-		<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
-		 <tr>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-cool.gif','lang_emotions_cool');"><img src="images/smiley-cool.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_cool}" title="{$lang_emotions_cool}" /></a></td>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-cry.gif','lang_emotions_cry');"><img src="images/smiley-cry.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_cry}" title="{$lang_emotions_cry}" /></a></td>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-embarassed.gif','lang_emotions_embarassed');"><img src="images/smiley-embarassed.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_embarassed}" title="{$lang_emotions_embarassed}" /></a></td>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-foot-in-mouth.gif','lang_emotions_foot_in_mouth');"><img src="images/smiley-foot-in-mouth.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_foot_in_mouth}" title="{$lang_emotions_foot_in_mouth}" /></a></td>
-		 </tr>
-		 <tr>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-frown.gif','lang_emotions_frown');"><img src="images/smiley-frown.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_frown}" title="{$lang_emotions_frown}" /></a></td>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-innocent.gif','lang_emotions_innocent');"><img src="images/smiley-innocent.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_innocent}" title="{$lang_emotions_innocent}" /></a></td>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-kiss.gif','lang_emotions_kiss');"><img src="images/smiley-kiss.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_kiss}" title="{$lang_emotions_kiss}" /></a></td>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-laughing.gif','lang_emotions_laughing');"><img src="images/smiley-laughing.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_laughing}" title="{$lang_emotions_laughing}" /></a></td>
-		 </tr>
-		 <tr>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-money-mouth.gif','lang_emotions_money_mouth');"><img src="images/smiley-money-mouth.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_money_mouth}" title="{$lang_emotions_money_mouth}" /></a></td>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-sealed.gif','lang_emotions_sealed');"><img src="images/smiley-sealed.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_sealed}" title="{$lang_emotions_sealed}" /></a></td>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-smile.gif','lang_emotions_smile');"><img src="images/smiley-smile.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_smile}" title="{$lang_emotions_smile}" /></a></td>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-surprised.gif','lang_emotions_surprised');"><img src="images/smiley-surprised.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_surprised}" title="{$lang_emotions_surprised}" /></a></td>
-		 </tr>
-		 <tr>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-tongue-out.gif','lang_emotions_tongue_out');"><img src="images/smiley-tongue-out.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_tongue-out}" title="{$lang_emotions_tongue_out}" /></a></td>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-undecided.gif','lang_emotions_undecided');"><img src="images/smiley-undecided.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_undecided}" title="{$lang_emotions_undecided}" /></a></td>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-wink.gif','lang_emotions_wink');"><img src="images/smiley-wink.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_wink}" title="{$lang_emotions_wink}" /></a></td>
-			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-yell.gif','lang_emotions_yell');"><img src="images/smiley-yell.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_yell}" title="{$lang_emotions_yell}" /></a></td>
-		 </tr>
-		</table>
-	</div>
-</body>
-</html>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/emotions.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/emotions.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/emotions.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/emotions.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,40 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+	<title>{$lang_emotions_title}</title>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/functions.js"></script>
+	<base target="_self" />
+</head>
+<body onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
+	<div align="center">
+		<div class="title">{$lang_emotions_title}:<br /><br /></div>
+
+		<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
+		 <tr>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-cool.gif','lang_emotions_cool');"><img src="images/smiley-cool.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_cool}" title="{$lang_emotions_cool}" /></a></td>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-cry.gif','lang_emotions_cry');"><img src="images/smiley-cry.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_cry}" title="{$lang_emotions_cry}" /></a></td>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-embarassed.gif','lang_emotions_embarassed');"><img src="images/smiley-embarassed.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_embarassed}" title="{$lang_emotions_embarassed}" /></a></td>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-foot-in-mouth.gif','lang_emotions_foot_in_mouth');"><img src="images/smiley-foot-in-mouth.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_foot_in_mouth}" title="{$lang_emotions_foot_in_mouth}" /></a></td>
+		 </tr>
+		 <tr>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-frown.gif','lang_emotions_frown');"><img src="images/smiley-frown.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_frown}" title="{$lang_emotions_frown}" /></a></td>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-innocent.gif','lang_emotions_innocent');"><img src="images/smiley-innocent.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_innocent}" title="{$lang_emotions_innocent}" /></a></td>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-kiss.gif','lang_emotions_kiss');"><img src="images/smiley-kiss.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_kiss}" title="{$lang_emotions_kiss}" /></a></td>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-laughing.gif','lang_emotions_laughing');"><img src="images/smiley-laughing.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_laughing}" title="{$lang_emotions_laughing}" /></a></td>
+		 </tr>
+		 <tr>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-money-mouth.gif','lang_emotions_money_mouth');"><img src="images/smiley-money-mouth.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_money_mouth}" title="{$lang_emotions_money_mouth}" /></a></td>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-sealed.gif','lang_emotions_sealed');"><img src="images/smiley-sealed.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_sealed}" title="{$lang_emotions_sealed}" /></a></td>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-smile.gif','lang_emotions_smile');"><img src="images/smiley-smile.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_smile}" title="{$lang_emotions_smile}" /></a></td>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-surprised.gif','lang_emotions_surprised');"><img src="images/smiley-surprised.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_surprised}" title="{$lang_emotions_surprised}" /></a></td>
+		 </tr>
+		 <tr>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-tongue-out.gif','lang_emotions_tongue_out');"><img src="images/smiley-tongue-out.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_tongue-out}" title="{$lang_emotions_tongue_out}" /></a></td>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-undecided.gif','lang_emotions_undecided');"><img src="images/smiley-undecided.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_undecided}" title="{$lang_emotions_undecided}" /></a></td>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-wink.gif','lang_emotions_wink');"><img src="images/smiley-wink.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_wink}" title="{$lang_emotions_wink}" /></a></td>
+			<td><a href="javascript:insertEmotion('smiley-yell.gif','lang_emotions_yell');"><img src="images/smiley-yell.gif" width="18" height="18" border="0" alt="{$lang_emotions_yell}" title="{$lang_emotions_yell}" /></a></td>
+		 </tr>
+		</table>
+	</div>
+</body>
+</html>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/emotions.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/emotions.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/emotions.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/readme.txt
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/readme.txt	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,2 +0,0 @@
-These emotions where taken from Mozilla Thunderbird.
-I hope they don't get angry if I use them here after all this is a open source project aswell.

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/readme.txt (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/readme.txt)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/readme.txt	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,2 @@
+These emotions where taken from Mozilla Thunderbird.
+I hope they don't get angry if I use them here after all this is a open source project aswell.

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-foot-in-mouth.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-foot-in-mouth.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-foot-in-mouth.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-innocent.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-innocent.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-innocent.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-kiss.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-kiss.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-kiss.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-money-mouth.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-money-mouth.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-money-mouth.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/jscripts/functions.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/jscripts/functions.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/jscripts/functions.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,21 +0,0 @@
-function init() {
-	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
-}
-
-function insertEmotion(file_name, title) {
-	title = tinyMCE.getLang(title);
-
-	if (title == null)
-		title = "";
-
-	// XML encode
-	title = title.replace(/&/g, '&');
-	title = title.replace(/\"/g, '"');
-	title = title.replace(/</g, '<');
-	title = title.replace(/>/g, '>');
-
-	var html = '<img src="' + tinyMCE.baseURL + "/plugins/emotions/images/" + file_name + '" mce_src="' + tinyMCE.baseURL + "/plugins/emotions/images/" + file_name + '" border="0" alt="' + title + '" title="' + title + '" />';
-
-	tinyMCE.execCommand('mceInsertContent', false, html);
-	tinyMCEPopup.close();
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/jscripts/functions.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/jscripts/functions.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/jscripts/functions.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/jscripts/functions.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,21 @@
+function init() {
+	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+}
+
+function insertEmotion(file_name, title) {
+	title = tinyMCE.getLang(title);
+
+	if (title == null)
+		title = "";
+
+	// XML encode
+	title = title.replace(/&/g, '&');
+	title = title.replace(/\"/g, '"');
+	title = title.replace(/</g, '<');
+	title = title.replace(/>/g, '>');
+
+	var html = '<img src="' + tinyMCE.baseURL + "/plugins/emotions/images/" + file_name + '" mce_src="' + tinyMCE.baseURL + "/plugins/emotions/images/" + file_name + '" border="0" alt="' + title + '" title="' + title + '" />';
+
+	tinyMCE.execCommand('mceInsertContent', false, html);
+	tinyMCEPopup.close();
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/langs/en.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/langs/en.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/langs/en.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,22 +0,0 @@
-// UK lang variables
-
-tinyMCE.addToLang('emotions',{
-title : 'Insert emotion',
-desc : 'Emotions',
-cool : 'Cool',
-cry : 'Cry',
-embarassed : 'Embarassed',
-foot_in_mouth : 'Foot in mouth',
-frown : 'Frown',
-innocent : 'Innocent',
-kiss : 'Kiss',
-laughing : 'Laughing',
-money_mouth : 'Money mouth',
-sealed : 'Sealed',
-smile : 'Smile',
-surprised : 'Surprised',
-tongue_out : 'Tongue out',
-undecided : 'Undecided',
-wink : 'Wink',
-yell : 'Yell'
-});

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/langs/en.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/langs/en.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/langs/en.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/langs/en.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,22 @@
+// UK lang variables
+
+tinyMCE.addToLang('emotions',{
+title : 'Insert emotion',
+desc : 'Emotions',
+cool : 'Cool',
+cry : 'Cry',
+embarassed : 'Embarassed',
+foot_in_mouth : 'Foot in mouth',
+frown : 'Frown',
+innocent : 'Innocent',
+kiss : 'Kiss',
+laughing : 'Laughing',
+money_mouth : 'Money mouth',
+sealed : 'Sealed',
+smile : 'Smile',
+surprised : 'Surprised',
+tongue_out : 'Tongue out',
+undecided : 'Undecided',
+wink : 'Wink',
+yell : 'Yell'
+});

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/readme.txt
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/readme.txt	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1 +0,0 @@
-Check the TinyMCE documentation for details on this plugin.

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/readme.txt (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/readme.txt)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/readme.txt	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/emotions/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1 @@
+Check the TinyMCE documentation for details on this plugin.

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/css/page.css
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/css/page.css	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/css/page.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,21 +0,0 @@
-/* This class restores all CSS properties to that absolute positioning of fullscreen mode is correct */
-.mceFullscreenPos {
-	display: block !important;
-	position: static !important;
-	left: 0 !important;
-	top: 0 !important;
-	bottom: auto !important;
-	right: auto !important;
-	width: auto !important;
-	height: auto !important;
-	margin: 0 !important;
-	padding: 0 !important;
-	border: 0 !important;
-	overflow: visible;
-	z-index: 1 !important;
-	clear: both;
-}
-
-body.mceFullscreen {
-	overflow: hidden !important;
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/css/page.css (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/css/page.css)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/css/page.css	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/css/page.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,21 @@
+/* This class restores all CSS properties to that absolute positioning of fullscreen mode is correct */
+.mceFullscreenPos {
+	display: block !important;
+	position: static !important;
+	left: 0 !important;
+	top: 0 !important;
+	bottom: auto !important;
+	right: auto !important;
+	width: auto !important;
+	height: auto !important;
+	margin: 0 !important;
+	padding: 0 !important;
+	border: 0 !important;
+	overflow: visible;
+	z-index: 1 !important;
+	clear: both;
+}
+
+body.mceFullscreen {
+	overflow: hidden !important;
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1 +0,0 @@
-tinyMCE.importPluginLanguagePack('fullscreen');var TinyMCE_FullScreenPlugin={getInfo:function(){return{longname:'Fullscreen',author:'Moxiecode Systems AB',authorurl:'http://tinymce.moxiecode.com',infourl:'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/fullscreen',version:tinyMCE.majorVersion+"."+tinyMCE.minorVersion}},initInstance:function(inst){if(!tinyMCE.settings['fullscreen_skip_plugin_css'])tinyMCE.importCSS(inst.getContainerWin().document,tinyMCE.baseURL+"/plugins/fullscreen/css/page.css")},getControlHTML:function(cn){switch(cn){case"fullscreen":return tinyMCE.getButtonHTML(cn,'lang_fullscreen_desc','{$pluginurl}/images/fullscreen.gif','mceFullScreen')}return""},execCommand:function(editor_id,element,command,user_interface,value){var inst;switch(command){case"mceFullScreen":inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);if(tinyMCE.getParam('fullscreen_new_window'))this._toggleFullscreenWin(inst);else this._toggleFullscreen(inst);return true}return false},_toggleFullscree
 nWin:function(inst){if(tinyMCE.getParam('fullscreen_is_enabled')){window.opener.tinyMCE.execInstanceCommand(tinyMCE.getParam('fullscreen_editor_id'),'mceSetContent',false,tinyMCE.getContent(inst.editorId));top.close()}else{tinyMCE.setWindowArg('editor_id',inst.editorId);var win=window.open(tinyMCE.baseURL+"/plugins/fullscreen/fullscreen.htm","mceFullScreenPopup","fullscreen=yes,menubar=no,toolbar=no,scrollbars=no,resizable=yes,left=0,top=0,width="+screen.availWidth+",height="+screen.availHeight);try{win.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight)}catch(e){}}},_toggleFullscreen:function(inst){var ds=inst.getData('fullscreen'),editorContainer,tableElm,iframe,vp,cw,cd,re,w,h,si,blo,delta=0,cell,row,fcml,bcml;cw=inst.getContainerWin();cd=cw.document;editorContainer=cd.getElementById(inst.editorId+'_parent');tableElm=editorContainer.firstChild;iframe=inst.iframeElement;re=cd.getElementById(inst.editorId+'_resize');blo=document.getElementById('mce_fullscreen_blocker');fcm=new T
 inyMCE_Layer(inst.editorId+'_fcMenu');fcml=new TinyMCE_Layer(inst.editorId+'_fcMenu');bcml=new TinyMCE_Layer(inst.editorId+'_bcMenu');if(fcml.exists()&&fcml.isVisible()){tinyMCE.switchClass(inst.editorId+'_forecolor','mceMenuButton');fcml.hide()}if(bcml.exists()&&bcml.isVisible()){tinyMCE.switchClass(inst.editorId+'_backcolor','mceMenuButton');bcml.hide()}if(!ds.enabled){if(inst.toolbarElement){delta+=inst.toolbarElement.offsetHeight;cell=tableElm.tBodies[0].insertRow(0).insertCell(-1);cell.className='mceToolbarTop';cell.nowrap=true;ds.oldToolbarParent=inst.toolbarElement.parentNode;ds.toolbarHolder=document.createTextNode('...');cell.appendChild(ds.oldToolbarParent.replaceChild(ds.toolbarHolder,inst.toolbarElement))}ds.parents=[];vp=tinyMCE.getViewPort(cw);ds.scrollX=vp.left;ds.scrollY=vp.top;if(!tinyMCE.isOpera)tinyMCE.addCSSClass(cd.body,'mceFullscreen');tinyMCE.getParentNode(tableElm.parentNode,function(n){if(n.nodeName=='BODY')return true;if(n.nodeType==1)tinyMCE.addCSS
 Class(n,'mceFullscreenPos');return false});if(re)re.style.display='none';vp=tinyMCE.getViewPort(cw);ds.oldWidth=iframe.style.width?iframe.style.width:iframe.offsetWidth;ds.oldHeight=iframe.style.height?iframe.style.height:iframe.offsetHeight;ds.oldTWidth=tableElm.style.width?tableElm.style.width:tableElm.offsetWidth;ds.oldTHeight=tableElm.style.height?tableElm.style.height:tableElm.offsetHeight;if(ds.oldWidth&&ds.oldWidth.indexOf)ds.oldTWidth=ds.oldWidth.indexOf('%')!=-1?ds.oldWidth:ds.oldTWidth;if(!blo&&tinyMCE.isRealIE){blo=tinyMCE.createTag(document,'iframe',{id:'mce_fullscreen_blocker',src:'about:blank',frameBorder:0,width:vp.width,height:vp.height,style:'display: block; position: absolute; left: 0; top: 0; z-index: 999; margin: 0; padding: 0;'});document.body.appendChild(blo)}tableElm.style.position='absolute';tableElm.style.zIndex=1000;tableElm.style.left=tableElm.style.top='0';tableElm.style.width=vp.width+'px';tableElm.style.height=vp.height+'px';if(tinyMCE.isRealIE)
 {iframe.style.width=vp.width+'px';iframe.style.height=vp.height+'px';w=iframe.parentNode.clientWidth-(tableElm.offsetWidth-vp.width);h=iframe.parentNode.clientHeight-(tableElm.offsetHeight-vp.height)}else{w=iframe.parentNode.clientWidth;h=iframe.parentNode.clientHeight}iframe.style.width=w+"px";iframe.style.height=(h+delta)+"px";tinyMCE.switchClass(inst.editorId+'_fullscreen','mceButtonSelected');ds.enabled=true;inst.useCSS=false}else{if(inst.toolbarElement){row=inst.toolbarElement.parentNode.parentNode;row.parentNode.removeChild(row);ds.oldToolbarParent.replaceChild(inst.toolbarElement,ds.toolbarHolder);ds.oldToolbarParent=null;ds.toolbarHolder=null}if(blo)blo.parentNode.removeChild(blo);si=0;tinyMCE.getParentNode(tableElm.parentNode,function(n){if(n.nodeName=='BODY')return true;if(n.nodeType==1)tinyMCE.removeCSSClass(n,'mceFullscreenPos')});if(re&&tinyMCE.getParam("theme_advanced_resizing",false))re.style.display='block';tableElm.style.position='static';tableElm.style.zInd
 ex='';tableElm.style.width='';tableElm.style.height='';tableElm.style.width=ds.oldTWidth?ds.oldTWidth:'';tableElm.style.height=ds.oldTHeight?ds.oldTHeight:'';iframe.style.width=ds.oldWidth?ds.oldWidth:'';iframe.style.height=ds.oldHeight?ds.oldHeight:'';tinyMCE.switchClass(inst.editorId+'_fullscreen','mceButtonNormal');ds.enabled=false;tinyMCE.removeCSSClass(cd.body,'mceFullscreen');cw.scrollTo(ds.scrollX,ds.scrollY);inst.useCSS=false}},handleNodeChange:function(editor_id,node,undo_index,undo_levels,visual_aid,any_selection){if(tinyMCE.getParam('fullscreen_is_enabled'))tinyMCE.switchClass(editor_id+'_fullscreen','mceButtonSelected');return true}};tinyMCE.addPlugin("fullscreen",TinyMCE_FullScreenPlugin);
\ No newline at end of file

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1 @@
+tinyMCE.importPluginLanguagePack('fullscreen');var TinyMCE_FullScreenPlugin={getInfo:function(){return{longname:'Fullscreen',author:'Moxiecode Systems AB',authorurl:'http://tinymce.moxiecode.com',infourl:'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/fullscreen',version:tinyMCE.majorVersion+"."+tinyMCE.minorVersion}},initInstance:function(inst){if(!tinyMCE.settings['fullscreen_skip_plugin_css'])tinyMCE.importCSS(inst.getContainerWin().document,tinyMCE.baseURL+"/plugins/fullscreen/css/page.css")},getControlHTML:function(cn){switch(cn){case"fullscreen":return tinyMCE.getButtonHTML(cn,'lang_fullscreen_desc','{$pluginurl}/images/fullscreen.gif','mceFullScreen')}return""},execCommand:function(editor_id,element,command,user_interface,value){var inst;switch(command){case"mceFullScreen":inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);if(tinyMCE.getParam('fullscreen_new_window'))this._toggleFullscreenWin(inst);else this._toggleFullscreen(inst);return true}return false},_toggleFullscree
 nWin:function(inst){if(tinyMCE.getParam('fullscreen_is_enabled')){window.opener.tinyMCE.execInstanceCommand(tinyMCE.getParam('fullscreen_editor_id'),'mceSetContent',false,tinyMCE.getContent(inst.editorId));top.close()}else{tinyMCE.setWindowArg('editor_id',inst.editorId);var win=window.open(tinyMCE.baseURL+"/plugins/fullscreen/fullscreen.htm","mceFullScreenPopup","fullscreen=yes,menubar=no,toolbar=no,scrollbars=no,resizable=yes,left=0,top=0,width="+screen.availWidth+",height="+screen.availHeight);try{win.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight)}catch(e){}}},_toggleFullscreen:function(inst){var ds=inst.getData('fullscreen'),editorContainer,tableElm,iframe,vp,cw,cd,re,w,h,si,blo,delta=0,cell,row,fcml,bcml;cw=inst.getContainerWin();cd=cw.document;editorContainer=cd.getElementById(inst.editorId+'_parent');tableElm=editorContainer.firstChild;iframe=inst.iframeElement;re=cd.getElementById(inst.editorId+'_resize');blo=document.getElementById('mce_fullscreen_blocker');fcm=new T
 inyMCE_Layer(inst.editorId+'_fcMenu');fcml=new TinyMCE_Layer(inst.editorId+'_fcMenu');bcml=new TinyMCE_Layer(inst.editorId+'_bcMenu');if(fcml.exists()&&fcml.isVisible()){tinyMCE.switchClass(inst.editorId+'_forecolor','mceMenuButton');fcml.hide()}if(bcml.exists()&&bcml.isVisible()){tinyMCE.switchClass(inst.editorId+'_backcolor','mceMenuButton');bcml.hide()}if(!ds.enabled){if(inst.toolbarElement){delta+=inst.toolbarElement.offsetHeight;cell=tableElm.tBodies[0].insertRow(0).insertCell(-1);cell.className='mceToolbarTop';cell.nowrap=true;ds.oldToolbarParent=inst.toolbarElement.parentNode;ds.toolbarHolder=document.createTextNode('...');cell.appendChild(ds.oldToolbarParent.replaceChild(ds.toolbarHolder,inst.toolbarElement))}ds.parents=[];vp=tinyMCE.getViewPort(cw);ds.scrollX=vp.left;ds.scrollY=vp.top;if(!tinyMCE.isOpera)tinyMCE.addCSSClass(cd.body,'mceFullscreen');tinyMCE.getParentNode(tableElm.parentNode,function(n){if(n.nodeName=='BODY')return true;if(n.nodeType==1)tinyMCE.addCSS
 Class(n,'mceFullscreenPos');return false});if(re)re.style.display='none';vp=tinyMCE.getViewPort(cw);ds.oldWidth=iframe.style.width?iframe.style.width:iframe.offsetWidth;ds.oldHeight=iframe.style.height?iframe.style.height:iframe.offsetHeight;ds.oldTWidth=tableElm.style.width?tableElm.style.width:tableElm.offsetWidth;ds.oldTHeight=tableElm.style.height?tableElm.style.height:tableElm.offsetHeight;if(ds.oldWidth&&ds.oldWidth.indexOf)ds.oldTWidth=ds.oldWidth.indexOf('%')!=-1?ds.oldWidth:ds.oldTWidth;if(!blo&&tinyMCE.isRealIE){blo=tinyMCE.createTag(document,'iframe',{id:'mce_fullscreen_blocker',src:'about:blank',frameBorder:0,width:vp.width,height:vp.height,style:'display: block; position: absolute; left: 0; top: 0; z-index: 999; margin: 0; padding: 0;'});document.body.appendChild(blo)}tableElm.style.position='absolute';tableElm.style.zIndex=1000;tableElm.style.left=tableElm.style.top='0';tableElm.style.width=vp.width+'px';tableElm.style.height=vp.height+'px';if(tinyMCE.isRealIE)
 {iframe.style.width=vp.width+'px';iframe.style.height=vp.height+'px';w=iframe.parentNode.clientWidth-(tableElm.offsetWidth-vp.width);h=iframe.parentNode.clientHeight-(tableElm.offsetHeight-vp.height)}else{w=iframe.parentNode.clientWidth;h=iframe.parentNode.clientHeight}iframe.style.width=w+"px";iframe.style.height=(h+delta)+"px";tinyMCE.switchClass(inst.editorId+'_fullscreen','mceButtonSelected');ds.enabled=true;inst.useCSS=false}else{if(inst.toolbarElement){row=inst.toolbarElement.parentNode.parentNode;row.parentNode.removeChild(row);ds.oldToolbarParent.replaceChild(inst.toolbarElement,ds.toolbarHolder);ds.oldToolbarParent=null;ds.toolbarHolder=null}if(blo)blo.parentNode.removeChild(blo);si=0;tinyMCE.getParentNode(tableElm.parentNode,function(n){if(n.nodeName=='BODY')return true;if(n.nodeType==1)tinyMCE.removeCSSClass(n,'mceFullscreenPos')});if(re&&tinyMCE.getParam("theme_advanced_resizing",false))re.style.display='block';tableElm.style.position='static';tableElm.style.zInd
 ex='';tableElm.style.width='';tableElm.style.height='';tableElm.style.width=ds.oldTWidth?ds.oldTWidth:'';tableElm.style.height=ds.oldTHeight?ds.oldTHeight:'';iframe.style.width=ds.oldWidth?ds.oldWidth:'';iframe.style.height=ds.oldHeight?ds.oldHeight:'';tinyMCE.switchClass(inst.editorId+'_fullscreen','mceButtonNormal');ds.enabled=false;tinyMCE.removeCSSClass(cd.body,'mceFullscreen');cw.scrollTo(ds.scrollX,ds.scrollY);inst.useCSS=false}},handleNodeChange:function(editor_id,node,undo_index,undo_levels,visual_aid,any_selection){if(tinyMCE.getParam('fullscreen_is_enabled'))tinyMCE.switchClass(editor_id+'_fullscreen','mceButtonSelected');return true}};tinyMCE.addPlugin("fullscreen",TinyMCE_FullScreenPlugin);
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin_src.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin_src.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin_src.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,230 +0,0 @@
-/**
- * $Id: editor_plugin_src.js 201 2007-02-12 15:56:56Z spocke $
- *
- * @author Moxiecode
- * @copyright Copyright © 2004-2007, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
- */
-
-/* Import plugin specific language pack */
-tinyMCE.importPluginLanguagePack('fullscreen');
-
-var TinyMCE_FullScreenPlugin = {
-	getInfo : function() {
-		return {
-			longname : 'Fullscreen',
-			author : 'Moxiecode Systems AB',
-			authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
-			infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/fullscreen',
-			version : tinyMCE.majorVersion + "." + tinyMCE.minorVersion
-		};
-	},
-
-	initInstance : function(inst) {
-		if (!tinyMCE.settings['fullscreen_skip_plugin_css'])
-			tinyMCE.importCSS(inst.getContainerWin().document, tinyMCE.baseURL + "/plugins/fullscreen/css/page.css");
-	},
-
-	getControlHTML : function(cn) {
-		switch (cn) {
-			case "fullscreen":
-				return tinyMCE.getButtonHTML(cn, 'lang_fullscreen_desc', '{$pluginurl}/images/fullscreen.gif', 'mceFullScreen');
-		}
-
-		return "";
-	},
-
-	execCommand : function(editor_id, element, command, user_interface, value) {
-		var inst;
-
-		// Handle commands
-		switch (command) {
-			case "mceFullScreen":
-				inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
-
-				if (tinyMCE.getParam('fullscreen_new_window'))
-					this._toggleFullscreenWin(inst);
-				else
-					this._toggleFullscreen(inst);
-
-				return true;
-		}
-
-		// Pass to next handler in chain
-		return false;
-	},
-
-	_toggleFullscreenWin : function(inst) {
-		if (tinyMCE.getParam('fullscreen_is_enabled')) {
-			// In fullscreen mode
-			window.opener.tinyMCE.execInstanceCommand(tinyMCE.getParam('fullscreen_editor_id'), 'mceSetContent', false, tinyMCE.getContent(inst.editorId));
-			top.close();
-		} else {
-			tinyMCE.setWindowArg('editor_id', inst.editorId);
-
-			var win = window.open(tinyMCE.baseURL + "/plugins/fullscreen/fullscreen.htm", "mceFullScreenPopup", "fullscreen=yes,menubar=no,toolbar=no,scrollbars=no,resizable=yes,left=0,top=0,width=" + screen.availWidth + ",height=" + screen.availHeight);
-			try { win.resizeTo(screen.availWidth, screen.availHeight); } catch (e) {}
-		}
-	},
-
-	_toggleFullscreen : function(inst) {
-		var ds = inst.getData('fullscreen'), editorContainer, tableElm, iframe, vp, cw, cd, re, w, h, si, blo, delta = 0, cell, row, fcml, bcml;
-
-		cw = inst.getContainerWin();
-		cd = cw.document;
-		editorContainer = cd.getElementById(inst.editorId + '_parent');
-		tableElm = editorContainer.firstChild;
-		iframe = inst.iframeElement;
-		re = cd.getElementById(inst.editorId + '_resize');
-		blo = document.getElementById('mce_fullscreen_blocker');
-		fcm = new TinyMCE_Layer(inst.editorId + '_fcMenu');
-		fcml = new TinyMCE_Layer(inst.editorId + '_fcMenu');
-		bcml = new TinyMCE_Layer(inst.editorId + '_bcMenu');
-
-		if (fcml.exists() && fcml.isVisible()) {
-			tinyMCE.switchClass(inst.editorId + '_forecolor', 'mceMenuButton');
-			fcml.hide();
-		}
-
-		if (bcml.exists() && bcml.isVisible()) {
-			tinyMCE.switchClass(inst.editorId + '_backcolor', 'mceMenuButton');
-			bcml.hide();
-		}
-
-		if (!ds.enabled) {
-			// Handle External Toolbar
-			if (inst.toolbarElement) {
-				delta += inst.toolbarElement.offsetHeight;
-
-				cell = tableElm.tBodies[0].insertRow(0).insertCell(-1);
-				cell.className = 'mceToolbarTop';
-				cell.nowrap = true;
-
-				ds.oldToolbarParent = inst.toolbarElement.parentNode;
-				ds.toolbarHolder = document.createTextNode('...');
-
-				cell.appendChild(ds.oldToolbarParent.replaceChild(ds.toolbarHolder, inst.toolbarElement));
-			}
-
-			ds.parents = [];
-
-			vp = tinyMCE.getViewPort(cw);
-			ds.scrollX = vp.left;
-			ds.scrollY = vp.top;
-
-			// Opera has a bug restoring scrollbars
-			if (!tinyMCE.isOpera)
-				tinyMCE.addCSSClass(cd.body, 'mceFullscreen');
-
-			tinyMCE.getParentNode(tableElm.parentNode, function (n) {
-				if (n.nodeName == 'BODY')
-					return true;
-
-				if (n.nodeType == 1)
-					tinyMCE.addCSSClass(n, 'mceFullscreenPos');
-
-				return false;
-			});
-
-			if (re)
-				re.style.display = 'none';
-
-			vp = tinyMCE.getViewPort(cw);
-
-			ds.oldWidth = iframe.style.width ? iframe.style.width : iframe.offsetWidth;
-			ds.oldHeight = iframe.style.height ? iframe.style.height : iframe.offsetHeight;
-			ds.oldTWidth = tableElm.style.width ? tableElm.style.width : tableElm.offsetWidth;
-			ds.oldTHeight = tableElm.style.height ? tableElm.style.height : tableElm.offsetHeight;
-
-			// Handle % width
-			if (ds.oldWidth && ds.oldWidth.indexOf)
-				ds.oldTWidth = ds.oldWidth.indexOf('%') != -1 ? ds.oldWidth : ds.oldTWidth;
-
-			if (!blo && tinyMCE.isRealIE) {
-				blo = tinyMCE.createTag(document, 'iframe', {id : 'mce_fullscreen_blocker', src : 'about:blank', frameBorder : 0, width : vp.width, height : vp.height, style : 'display: block; position: absolute; left: 0; top: 0; z-index: 999; margin: 0; padding: 0;'});
-				document.body.appendChild(blo);
-			}
-
-			tableElm.style.position = 'absolute';
-			tableElm.style.zIndex = 1000;
-			tableElm.style.left = tableElm.style.top = '0';
-
-			tableElm.style.width = vp.width + 'px';
-			tableElm.style.height = vp.height + 'px';
-
-			if (tinyMCE.isRealIE) {
-				iframe.style.width = vp.width + 'px';
-				iframe.style.height = vp.height + 'px';
-
-				// Calc new width/height based on overflow
-				w = iframe.parentNode.clientWidth - (tableElm.offsetWidth - vp.width);
-				h = iframe.parentNode.clientHeight - (tableElm.offsetHeight - vp.height);
-			} else {
-				w = iframe.parentNode.clientWidth;
-				h = iframe.parentNode.clientHeight;
-			}
-
-			iframe.style.width = w + "px";
-			iframe.style.height = (h+delta) + "px";
-
-			tinyMCE.switchClass(inst.editorId + '_fullscreen', 'mceButtonSelected');
-			ds.enabled = true;
-
-			inst.useCSS = false;
-		} else {
-			// Handle External Toolbar
-			if (inst.toolbarElement) {
-				row = inst.toolbarElement.parentNode.parentNode;
-
-				row.parentNode.removeChild(row);
-
-				ds.oldToolbarParent.replaceChild(inst.toolbarElement, ds.toolbarHolder);
-
-				ds.oldToolbarParent = null;
-				ds.toolbarHolder = null;
-			}
-
-			if (blo)
-				blo.parentNode.removeChild(blo);
-
-			si = 0;
-			tinyMCE.getParentNode(tableElm.parentNode, function (n) {
-				if (n.nodeName == 'BODY')
-					return true;
-
-				if (n.nodeType == 1)
-					tinyMCE.removeCSSClass(n, 'mceFullscreenPos');
-			});
-
-			if (re && tinyMCE.getParam("theme_advanced_resizing", false))
-				re.style.display = 'block';
-
-			tableElm.style.position = 'static';
-			tableElm.style.zIndex = '';
-			tableElm.style.width = '';
-			tableElm.style.height = '';
-
-			tableElm.style.width = ds.oldTWidth ? ds.oldTWidth : '';
-			tableElm.style.height = ds.oldTHeight ? ds.oldTHeight : '';
-
-			iframe.style.width = ds.oldWidth ? ds.oldWidth : '';
-			iframe.style.height = ds.oldHeight ? ds.oldHeight : '';
-
-			tinyMCE.switchClass(inst.editorId + '_fullscreen', 'mceButtonNormal');
-			ds.enabled = false;
-
-			tinyMCE.removeCSSClass(cd.body, 'mceFullscreen');
-			cw.scrollTo(ds.scrollX, ds.scrollY);
-
-			inst.useCSS = false;
-		}
-	},
-
-	handleNodeChange : function(editor_id, node, undo_index, undo_levels, visual_aid, any_selection) {
-		if (tinyMCE.getParam('fullscreen_is_enabled'))
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_fullscreen', 'mceButtonSelected');
-
-		return true;
-	}
-};
-
-tinyMCE.addPlugin("fullscreen", TinyMCE_FullScreenPlugin);

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin_src.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin_src.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin_src.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/editor_plugin_src.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,230 @@
+/**
+ * $Id: editor_plugin_src.js 201 2007-02-12 15:56:56Z spocke $
+ *
+ * @author Moxiecode
+ * @copyright Copyright © 2004-2007, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
+ */
+
+/* Import plugin specific language pack */
+tinyMCE.importPluginLanguagePack('fullscreen');
+
+var TinyMCE_FullScreenPlugin = {
+	getInfo : function() {
+		return {
+			longname : 'Fullscreen',
+			author : 'Moxiecode Systems AB',
+			authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
+			infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/fullscreen',
+			version : tinyMCE.majorVersion + "." + tinyMCE.minorVersion
+		};
+	},
+
+	initInstance : function(inst) {
+		if (!tinyMCE.settings['fullscreen_skip_plugin_css'])
+			tinyMCE.importCSS(inst.getContainerWin().document, tinyMCE.baseURL + "/plugins/fullscreen/css/page.css");
+	},
+
+	getControlHTML : function(cn) {
+		switch (cn) {
+			case "fullscreen":
+				return tinyMCE.getButtonHTML(cn, 'lang_fullscreen_desc', '{$pluginurl}/images/fullscreen.gif', 'mceFullScreen');
+		}
+
+		return "";
+	},
+
+	execCommand : function(editor_id, element, command, user_interface, value) {
+		var inst;
+
+		// Handle commands
+		switch (command) {
+			case "mceFullScreen":
+				inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
+
+				if (tinyMCE.getParam('fullscreen_new_window'))
+					this._toggleFullscreenWin(inst);
+				else
+					this._toggleFullscreen(inst);
+
+				return true;
+		}
+
+		// Pass to next handler in chain
+		return false;
+	},
+
+	_toggleFullscreenWin : function(inst) {
+		if (tinyMCE.getParam('fullscreen_is_enabled')) {
+			// In fullscreen mode
+			window.opener.tinyMCE.execInstanceCommand(tinyMCE.getParam('fullscreen_editor_id'), 'mceSetContent', false, tinyMCE.getContent(inst.editorId));
+			top.close();
+		} else {
+			tinyMCE.setWindowArg('editor_id', inst.editorId);
+
+			var win = window.open(tinyMCE.baseURL + "/plugins/fullscreen/fullscreen.htm", "mceFullScreenPopup", "fullscreen=yes,menubar=no,toolbar=no,scrollbars=no,resizable=yes,left=0,top=0,width=" + screen.availWidth + ",height=" + screen.availHeight);
+			try { win.resizeTo(screen.availWidth, screen.availHeight); } catch (e) {}
+		}
+	},
+
+	_toggleFullscreen : function(inst) {
+		var ds = inst.getData('fullscreen'), editorContainer, tableElm, iframe, vp, cw, cd, re, w, h, si, blo, delta = 0, cell, row, fcml, bcml;
+
+		cw = inst.getContainerWin();
+		cd = cw.document;
+		editorContainer = cd.getElementById(inst.editorId + '_parent');
+		tableElm = editorContainer.firstChild;
+		iframe = inst.iframeElement;
+		re = cd.getElementById(inst.editorId + '_resize');
+		blo = document.getElementById('mce_fullscreen_blocker');
+		fcm = new TinyMCE_Layer(inst.editorId + '_fcMenu');
+		fcml = new TinyMCE_Layer(inst.editorId + '_fcMenu');
+		bcml = new TinyMCE_Layer(inst.editorId + '_bcMenu');
+
+		if (fcml.exists() && fcml.isVisible()) {
+			tinyMCE.switchClass(inst.editorId + '_forecolor', 'mceMenuButton');
+			fcml.hide();
+		}
+
+		if (bcml.exists() && bcml.isVisible()) {
+			tinyMCE.switchClass(inst.editorId + '_backcolor', 'mceMenuButton');
+			bcml.hide();
+		}
+
+		if (!ds.enabled) {
+			// Handle External Toolbar
+			if (inst.toolbarElement) {
+				delta += inst.toolbarElement.offsetHeight;
+
+				cell = tableElm.tBodies[0].insertRow(0).insertCell(-1);
+				cell.className = 'mceToolbarTop';
+				cell.nowrap = true;
+
+				ds.oldToolbarParent = inst.toolbarElement.parentNode;
+				ds.toolbarHolder = document.createTextNode('...');
+
+				cell.appendChild(ds.oldToolbarParent.replaceChild(ds.toolbarHolder, inst.toolbarElement));
+			}
+
+			ds.parents = [];
+
+			vp = tinyMCE.getViewPort(cw);
+			ds.scrollX = vp.left;
+			ds.scrollY = vp.top;
+
+			// Opera has a bug restoring scrollbars
+			if (!tinyMCE.isOpera)
+				tinyMCE.addCSSClass(cd.body, 'mceFullscreen');
+
+			tinyMCE.getParentNode(tableElm.parentNode, function (n) {
+				if (n.nodeName == 'BODY')
+					return true;
+
+				if (n.nodeType == 1)
+					tinyMCE.addCSSClass(n, 'mceFullscreenPos');
+
+				return false;
+			});
+
+			if (re)
+				re.style.display = 'none';
+
+			vp = tinyMCE.getViewPort(cw);
+
+			ds.oldWidth = iframe.style.width ? iframe.style.width : iframe.offsetWidth;
+			ds.oldHeight = iframe.style.height ? iframe.style.height : iframe.offsetHeight;
+			ds.oldTWidth = tableElm.style.width ? tableElm.style.width : tableElm.offsetWidth;
+			ds.oldTHeight = tableElm.style.height ? tableElm.style.height : tableElm.offsetHeight;
+
+			// Handle % width
+			if (ds.oldWidth && ds.oldWidth.indexOf)
+				ds.oldTWidth = ds.oldWidth.indexOf('%') != -1 ? ds.oldWidth : ds.oldTWidth;
+
+			if (!blo && tinyMCE.isRealIE) {
+				blo = tinyMCE.createTag(document, 'iframe', {id : 'mce_fullscreen_blocker', src : 'about:blank', frameBorder : 0, width : vp.width, height : vp.height, style : 'display: block; position: absolute; left: 0; top: 0; z-index: 999; margin: 0; padding: 0;'});
+				document.body.appendChild(blo);
+			}
+
+			tableElm.style.position = 'absolute';
+			tableElm.style.zIndex = 1000;
+			tableElm.style.left = tableElm.style.top = '0';
+
+			tableElm.style.width = vp.width + 'px';
+			tableElm.style.height = vp.height + 'px';
+
+			if (tinyMCE.isRealIE) {
+				iframe.style.width = vp.width + 'px';
+				iframe.style.height = vp.height + 'px';
+
+				// Calc new width/height based on overflow
+				w = iframe.parentNode.clientWidth - (tableElm.offsetWidth - vp.width);
+				h = iframe.parentNode.clientHeight - (tableElm.offsetHeight - vp.height);
+			} else {
+				w = iframe.parentNode.clientWidth;
+				h = iframe.parentNode.clientHeight;
+			}
+
+			iframe.style.width = w + "px";
+			iframe.style.height = (h+delta) + "px";
+
+			tinyMCE.switchClass(inst.editorId + '_fullscreen', 'mceButtonSelected');
+			ds.enabled = true;
+
+			inst.useCSS = false;
+		} else {
+			// Handle External Toolbar
+			if (inst.toolbarElement) {
+				row = inst.toolbarElement.parentNode.parentNode;
+
+				row.parentNode.removeChild(row);
+
+				ds.oldToolbarParent.replaceChild(inst.toolbarElement, ds.toolbarHolder);
+
+				ds.oldToolbarParent = null;
+				ds.toolbarHolder = null;
+			}
+
+			if (blo)
+				blo.parentNode.removeChild(blo);
+
+			si = 0;
+			tinyMCE.getParentNode(tableElm.parentNode, function (n) {
+				if (n.nodeName == 'BODY')
+					return true;
+
+				if (n.nodeType == 1)
+					tinyMCE.removeCSSClass(n, 'mceFullscreenPos');
+			});
+
+			if (re && tinyMCE.getParam("theme_advanced_resizing", false))
+				re.style.display = 'block';
+
+			tableElm.style.position = 'static';
+			tableElm.style.zIndex = '';
+			tableElm.style.width = '';
+			tableElm.style.height = '';
+
+			tableElm.style.width = ds.oldTWidth ? ds.oldTWidth : '';
+			tableElm.style.height = ds.oldTHeight ? ds.oldTHeight : '';
+
+			iframe.style.width = ds.oldWidth ? ds.oldWidth : '';
+			iframe.style.height = ds.oldHeight ? ds.oldHeight : '';
+
+			tinyMCE.switchClass(inst.editorId + '_fullscreen', 'mceButtonNormal');
+			ds.enabled = false;
+
+			tinyMCE.removeCSSClass(cd.body, 'mceFullscreen');
+			cw.scrollTo(ds.scrollX, ds.scrollY);
+
+			inst.useCSS = false;
+		}
+	},
+
+	handleNodeChange : function(editor_id, node, undo_index, undo_levels, visual_aid, any_selection) {
+		if (tinyMCE.getParam('fullscreen_is_enabled'))
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_fullscreen', 'mceButtonSelected');
+
+		return true;
+	}
+};
+
+tinyMCE.addPlugin("fullscreen", TinyMCE_FullScreenPlugin);

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/fullscreen.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/fullscreen.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/fullscreen.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,91 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>{$lang_fullscreen_title}</title>
-	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript">
-		function patchCallback(settings, key) {
-			if (settings[key])
-				settings[key] = "window.opener." + settings[key];
-		}
-
-		var settings = new Array();
-
-		// Clone array
-		for (var name in window.opener.tinyMCE.settings)
-			settings[name] = window.opener.tinyMCE.settings[name];
-
-		// Override options for fullscreen
-		for (var name in window.opener.tinyMCE.settings.fullscreen_settings)
-			settings[name] = window.opener.tinyMCE.settings.fullscreen_settings[name];
-
-		// Patch callbacks, make them point to window.opener
-		patchCallback(settings, 'urlconverter_callback');
-		patchCallback(settings, 'insertlink_callback');
-		patchCallback(settings, 'insertimage_callback');
-		patchCallback(settings, 'setupcontent_callback');
-		patchCallback(settings, 'save_callback');
-		patchCallback(settings, 'onchange_callback');
-		patchCallback(settings, 'init_instance_callback');
-		patchCallback(settings, 'file_browser_callback');
-		patchCallback(settings, 'cleanup_callback');
-		patchCallback(settings, 'execcommand_callback');
-		patchCallback(settings, 'oninit');
-
-		// Set options
-		settings['mode'] = 'exact';
-		settings['elements'] = 'fullscreenarea';
-		settings['ask'] = false;
-		settings['setupcontent_callback'] = 'setupContent';
-		settings['fullscreen_is_enabled'] = true;
-		settings['fullscreen_editor_id'] = window.opener.tinyMCE.getWindowArg("editor_id");
-		settings['theme_advanced_resizing'] = false;
-
-		// Init
-		tinyMCE.init(settings);
-		tinyMCE.documentBasePath = window.opener.tinyMCE.documentBasePath;
-
-		function setupContent(editor_id, body, doc) {
-			var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
-			var content = window.opener.tinyMCE.getContent(tinyMCE.getParam('fullscreen_editor_id'));
-
-			// Setup title
-			var divElm = document.createElement("div");
-			divElm.innerHTML = tinyMCELang['lang_fullscreen_title'];
-			document.title = divElm.innerHTML;
-
-			// Get content
-			inst.execCommand('mceSetContent', false, content);
-		}
-
-		function unloadHandler(e) {
-			moveContent();
-		}
-
-		function moveContent() {
-			var doc = tinyMCE.isMSIE ? window.frames['mce_editor_0'].window.document : document.getElementById('mce_editor_0').contentDocument;
-			window.opener.tinyMCE.setInnerHTML(window.opener.tinyMCE.selectedInstance.getBody(), doc.body.innerHTML);
-		}
-
-		// Add onunload
-		tinyMCE.addEvent(window, "beforeunload", unloadHandler);
-
-		function doParentSubmit() {
-			moveContent();
-
-			if (window.opener.tinyMCE.selectedInstance.formElement.form)
-				window.opener.tinyMCE.selectedInstance.formElement.form.submit();
-
-			window.close();
-
-			return false;
-		}
-	</script>
-	<base target="_self" />
-</head>
-<body style="margin: 0; overflow: hidden; height: 100%" scrolling="no" scroll="no">
-<form onsubmit="doParentSubmit();" style="height: 100%">
-<textarea id="fullscreenarea" style="width: 100%; height: 100%"></textarea>
-</form>
-</body>
-</html>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/fullscreen.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/fullscreen.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/fullscreen.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/fullscreen.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,91 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+	<title>{$lang_fullscreen_title}</title>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript">
+		function patchCallback(settings, key) {
+			if (settings[key])
+				settings[key] = "window.opener." + settings[key];
+		}
+
+		var settings = new Array();
+
+		// Clone array
+		for (var name in window.opener.tinyMCE.settings)
+			settings[name] = window.opener.tinyMCE.settings[name];
+
+		// Override options for fullscreen
+		for (var name in window.opener.tinyMCE.settings.fullscreen_settings)
+			settings[name] = window.opener.tinyMCE.settings.fullscreen_settings[name];
+
+		// Patch callbacks, make them point to window.opener
+		patchCallback(settings, 'urlconverter_callback');
+		patchCallback(settings, 'insertlink_callback');
+		patchCallback(settings, 'insertimage_callback');
+		patchCallback(settings, 'setupcontent_callback');
+		patchCallback(settings, 'save_callback');
+		patchCallback(settings, 'onchange_callback');
+		patchCallback(settings, 'init_instance_callback');
+		patchCallback(settings, 'file_browser_callback');
+		patchCallback(settings, 'cleanup_callback');
+		patchCallback(settings, 'execcommand_callback');
+		patchCallback(settings, 'oninit');
+
+		// Set options
+		settings['mode'] = 'exact';
+		settings['elements'] = 'fullscreenarea';
+		settings['ask'] = false;
+		settings['setupcontent_callback'] = 'setupContent';
+		settings['fullscreen_is_enabled'] = true;
+		settings['fullscreen_editor_id'] = window.opener.tinyMCE.getWindowArg("editor_id");
+		settings['theme_advanced_resizing'] = false;
+
+		// Init
+		tinyMCE.init(settings);
+		tinyMCE.documentBasePath = window.opener.tinyMCE.documentBasePath;
+
+		function setupContent(editor_id, body, doc) {
+			var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
+			var content = window.opener.tinyMCE.getContent(tinyMCE.getParam('fullscreen_editor_id'));
+
+			// Setup title
+			var divElm = document.createElement("div");
+			divElm.innerHTML = tinyMCELang['lang_fullscreen_title'];
+			document.title = divElm.innerHTML;
+
+			// Get content
+			inst.execCommand('mceSetContent', false, content);
+		}
+
+		function unloadHandler(e) {
+			moveContent();
+		}
+
+		function moveContent() {
+			var doc = tinyMCE.isMSIE ? window.frames['mce_editor_0'].window.document : document.getElementById('mce_editor_0').contentDocument;
+			window.opener.tinyMCE.setInnerHTML(window.opener.tinyMCE.selectedInstance.getBody(), doc.body.innerHTML);
+		}
+
+		// Add onunload
+		tinyMCE.addEvent(window, "beforeunload", unloadHandler);
+
+		function doParentSubmit() {
+			moveContent();
+
+			if (window.opener.tinyMCE.selectedInstance.formElement.form)
+				window.opener.tinyMCE.selectedInstance.formElement.form.submit();
+
+			window.close();
+
+			return false;
+		}
+	</script>
+	<base target="_self" />
+</head>
+<body style="margin: 0; overflow: hidden; height: 100%" scrolling="no" scroll="no">
+<form onsubmit="doParentSubmit();" style="height: 100%">
+<textarea id="fullscreenarea" style="width: 100%; height: 100%"></textarea>
+</form>
+</body>
+</html>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/images/fullscreen.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/images/fullscreen.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/images/fullscreen.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/langs/en.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/langs/en.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/langs/en.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,5 +0,0 @@
-// UK lang variables
-
-tinyMCE.addToLang('',{
-fullscreen_desc : 'Toggle fullscreen mode'
-});

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/langs/en.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/langs/en.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/langs/en.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/langs/en.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,5 @@
+// UK lang variables
+
+tinyMCE.addToLang('',{
+fullscreen_desc : 'Toggle fullscreen mode'
+});

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/readme.txt
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/readme.txt	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1 +0,0 @@
-Check the TinyMCE documentation for details on this plugin.

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/readme.txt (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/readme.txt)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/readme.txt	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/fullscreen/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1 @@
+Check the TinyMCE documentation for details on this plugin.

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/css/inlinepopup.css
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/css/inlinepopup.css	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/css/inlinepopup.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,69 +0,0 @@
-/* Window classes */
-
-.mceWindow {
-	position: absolute;
-	left: 0;
-	top: 0;
-	border: 1px solid black;
-	background-color: #D4D0C8;
-}
-
-.mceWindowHead {
-	background-color: #334F8D;
-	width: 100%;
-	height: 18px;
-	cursor: move;
-	overflow: hidden;
-}
-
-.mceWindowBody {
-	clear: both;
-	background-color: white;
-}
-
-.mceWindowStatusbar {
-	background-color: #D4D0C8;
-	height: 12px;
-	border-top: 1px solid black;
-}
-
-.mceWindowTitle {
-	float: left;
-	font-family: "MS Sans Serif";
-	font-size: 9pt;
-	font-weight: bold;
-	line-height: 18px;
-	color: white;
-	margin-left: 2px;
-	overflow: hidden;
-}
-
-.mceWindowHeadTools {
-	margin-right: 2px;
-}
-
-.mceWindowClose, .mceWindowMinimize, .mceWindowMaximize {
-	display: block;
-	float: right;
-	overflow: hidden;
-	margin-top: 2px;
-}
-
-.mceWindowClose {
-	margin-left: 2px;
-}
-
-.mceWindowMinimize {
-}
-
-.mceWindowMaximize {
-}
-
-.mceWindowResize {
-	display: block;
-	float: right;
-	overflow: hidden;
-	cursor: se-resize;
-	width: 12px;
-	height: 12px;
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/css/inlinepopup.css (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/css/inlinepopup.css)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/css/inlinepopup.css	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/css/inlinepopup.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,69 @@
+/* Window classes */
+
+.mceWindow {
+	position: absolute;
+	left: 0;
+	top: 0;
+	border: 1px solid black;
+	background-color: #D4D0C8;
+}
+
+.mceWindowHead {
+	background-color: #334F8D;
+	width: 100%;
+	height: 18px;
+	cursor: move;
+	overflow: hidden;
+}
+
+.mceWindowBody {
+	clear: both;
+	background-color: white;
+}
+
+.mceWindowStatusbar {
+	background-color: #D4D0C8;
+	height: 12px;
+	border-top: 1px solid black;
+}
+
+.mceWindowTitle {
+	float: left;
+	font-family: "MS Sans Serif";
+	font-size: 9pt;
+	font-weight: bold;
+	line-height: 18px;
+	color: white;
+	margin-left: 2px;
+	overflow: hidden;
+}
+
+.mceWindowHeadTools {
+	margin-right: 2px;
+}
+
+.mceWindowClose, .mceWindowMinimize, .mceWindowMaximize {
+	display: block;
+	float: right;
+	overflow: hidden;
+	margin-top: 2px;
+}
+
+.mceWindowClose {
+	margin-left: 2px;
+}
+
+.mceWindowMinimize {
+}
+
+.mceWindowMaximize {
+}
+
+.mceWindowResize {
+	display: block;
+	float: right;
+	overflow: hidden;
+	cursor: se-resize;
+	width: 12px;
+	height: 12px;
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1 +0,0 @@
-var TinyMCE_InlinePopupsPlugin={getInfo:function(){return{longname:'Inline Popups',author:'Moxiecode Systems AB',authorurl:'http://tinymce.moxiecode.com',infourl:'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/inlinepopups',version:tinyMCE.majorVersion+"."+tinyMCE.minorVersion}}};tinyMCE.addPlugin("inlinepopups",TinyMCE_InlinePopupsPlugin);TinyMCE_Engine.prototype.orgOpenWindow=TinyMCE_Engine.prototype.openWindow;TinyMCE_Engine.prototype.orgCloseWindow=TinyMCE_Engine.prototype.closeWindow;TinyMCE_Engine.prototype.openWindow=function(template,args){if(args['inline']!="yes"||tinyMCE.isOpera||tinyMCE.getParam("plugins").indexOf('inlinepopups')==-1){mcWindows.selectedWindow=null;args['mce_inside_iframe']=false;this.orgOpenWindow(template,args);return}var url,resizable,scrollbars;args['mce_inside_iframe']=true;tinyMCE.windowArgs=args;if(template['file'].charAt(0)!='/'&&template['file'].indexOf('://')==-1)url=tinyMCE.baseURL+"/themes/"+tinyMCE.getParam("theme")+"/"+template['
 file'];else url=template['file'];if(!(width=parseInt(template['width'])))width=320;if(!(height=parseInt(template['height'])))height=200;if(!(minWidth=parseInt(template['minWidth'])))minWidth=100;if(!(minHeight=parseInt(template['minHeight'])))minHeight=100;resizable=(args&&args['resizable'])?args['resizable']:"no";scrollbars=(args&&args['scrollbars'])?args['scrollbars']:"no";height+=18;for(var name in args){if(typeof(args[name])=='function')continue;url=tinyMCE.replaceVar(url,name,escape(args[name]))}var elm=document.getElementById(this.selectedInstance.editorId+'_parent');if(tinyMCE.hasPlugin('fullscreen')&&this.selectedInstance.getData('fullscreen').enabled)pos={absLeft:0,absTop:0};else pos=tinyMCE.getAbsPosition(elm);pos.absLeft+=Math.round((elm.firstChild.clientWidth/ 2) - (width /2));pos.absTop+=Math.round((elm.firstChild.clientHeight/ 2) - (height /2));mcWindows.open(url,mcWindows.idCounter++,"modal=yes,width="+width+",height="+height+",resizable="+resizable+",scrollba
 rs="+scrollbars+",statusbar="+resizable+",left="+pos.absLeft+",top="+pos.absTop+",minWidth="+minWidth+",minHeight="+minHeight)};TinyMCE_Engine.prototype.closeWindow=function(win){var gotit=false,n,w;for(n in mcWindows.windows){w=mcWindows.windows[n];if(typeof(w)=='function')continue;if(win.name==w.id+'_iframe'){w.close();gotit=true}}if(!gotit)this.orgCloseWindow(win);tinyMCE.selectedInstance.getWin().focus()};TinyMCE_Engine.prototype.setWindowTitle=function(win_ref,title){for(var n in mcWindows.windows){var win=mcWindows.windows[n];if(typeof(win)=='function')continue;if(win_ref.name==win.id+"_iframe")window.frames[win.id+"_iframe"].document.getElementById(win.id+'_title').innerHTML=title}};function TinyMCE_Windows(){this.settings=new Array();this.windows=new Array();this.isMSIE=(navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer");this.isGecko=navigator.userAgent.indexOf('Gecko')!=-1;this.isSafari=navigator.userAgent.indexOf('Safari')!=-1;this.isMac=navigator.userAgent.indexOf(
 'Mac')!=-1;this.isMSIE5_0=this.isMSIE&&(navigator.userAgent.indexOf('MSIE 5.0')!=-1);this.action="none";this.selectedWindow=null;this.lastSelectedWindow=null;this.zindex=1001;this.mouseDownScreenX=0;this.mouseDownScreenY=0;this.mouseDownLayerX=0;this.mouseDownLayerY=0;this.mouseDownWidth=0;this.mouseDownHeight=0;this.idCounter=0};TinyMCE_Windows.prototype.init=function(settings){this.settings=settings;if(this.isMSIE)this.addEvent(document,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);else this.addEvent(window,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);this.addEvent(document,"mouseup",mcWindows.eventDispatcher);this.addEvent(window,"resize",mcWindows.eventDispatcher);this.addEvent(document,"scroll",mcWindows.eventDispatcher);this.doc=document};TinyMCE_Windows.prototype.getBounds=function(){if(!this.bounds){var vp=tinyMCE.getViewPort(window);var top,left,bottom,right,docEl=this.doc.documentElement;top=vp.top;left=vp.left;bottom=vp.height+top-2;right=vp.width+left-22;this.bounds=[left,top
 ,right,bottom]}return this.bounds};TinyMCE_Windows.prototype.clampBoxPosition=function(x,y,w,h,minW,minH){var bounds=this.getBounds();x=Math.max(bounds[0],Math.min(bounds[2],x+w)-w);y=Math.max(bounds[1],Math.min(bounds[3],y+h)-h);return this.clampBoxSize(x,y,w,h,minW,minH)};TinyMCE_Windows.prototype.clampBoxSize=function(x,y,w,h,minW,minH){var bounds=this.getBounds();return[x,y,Math.max(minW,Math.min(bounds[2],x+w)-x),Math.max(minH,Math.min(bounds[3],y+h)-y)]};TinyMCE_Windows.prototype.getParam=function(name,default_value){var value=null;value=(typeof(this.settings[name])=="undefined")?default_value:this.settings[name];if(value=="true"||value=="false")return(value=="true");return value};TinyMCE_Windows.prototype.eventDispatcher=function(e){e=typeof(e)=="undefined"?window.event:e;if(mcWindows.selectedWindow==null)return;if(mcWindows.isGecko&&e.type=="mousedown"){var elm=e.currentTarget;for(var n in mcWindows.windows){var win=mcWindows.windows[n];if(win.headElement==elm||win.r
 esizeElement==elm){win.focus();break}}}switch(e.type){case"mousemove":mcWindows.selectedWindow.onMouseMove(e);break;case"mouseup":mcWindows.selectedWindow.onMouseUp(e);break;case"mousedown":mcWindows.selectedWindow.onMouseDown(e);break;case"focus":mcWindows.selectedWindow.onFocus(e);break;case"scroll":case"resize":if(mcWindows.clampUpdateTimeout)clearTimeout(mcWindows.clampUpdateTimeout);mcWindows.clampEventType=e.type;mcWindows.clampUpdateTimeout=setTimeout(function(){mcWindows.updateClamping()},100);break}};TinyMCE_Windows.prototype.updateClamping=function(){var clamp,oversize,etype=mcWindows.clampEventType;this.bounds=null;this.clampUpdateTimeout=null;for(var n in this.windows){win=this.windows[n];if(typeof(win)=='function'||!win.winElement)continue;clamp=mcWindows.clampBoxPosition(win.left,win.top,win.winElement.scrollWidth,win.winElement.scrollHeight,win.features.minWidth,win.features.minHeight);oversize=(clamp[2]!=win.winElement.scrollWidth||clamp[3]!=win.winElement.sc
 rollHeight)?true:false;if(!oversize||win.features.resizable=="yes"||etype!="scroll")win.moveTo(clamp[0],clamp[1]);if(oversize&&win.features.resizable=="yes")win.resizeTo(clamp[2],clamp[3])}};TinyMCE_Windows.prototype.addEvent=function(obj,name,handler){if(this.isMSIE)obj.attachEvent("on"+name,handler);else obj.addEventListener(name,handler,false)};TinyMCE_Windows.prototype.cancelEvent=function(e){if(this.isMSIE){e.returnValue=false;e.cancelBubble=true}else e.preventDefault()};TinyMCE_Windows.prototype.parseFeatures=function(opts){opts=opts.toLowerCase();opts=opts.replace(/;/g,",");opts=opts.replace(/[^0-9a-z=,]/g,"");var optionChunks=opts.split(',');var options=new Array();options['left']="10";options['top']="10";options['width']="300";options['height']="300";options['minwidth']="100";options['minheight']="100";options['resizable']="yes";options['minimizable']="yes";options['maximizable']="yes";options['close']="yes";options['movable']="yes";options['statusbar']="yes";option
 s['scrollbars']="auto";options['modal']="no";if(opts=="")return options;for(var i=0;i<optionChunks.length;i++){var parts=optionChunks[i].split('=');if(parts.length==2)options[parts[0]]=parts[1]}options['left']=parseInt(options['left']);options['top']=parseInt(options['top']);options['width']=parseInt(options['width']);options['height']=parseInt(options['height']);options['minWidth']=parseInt(options['minwidth']);options['minHeight']=parseInt(options['minheight']);return options};TinyMCE_Windows.prototype.open=function(url,name,features){this.lastSelectedWindow=this.selectedWindow;var win=new TinyMCE_Window();var winDiv,html="",id;var imgPath=this.getParam("images_path");features=this.parseFeatures(features);var clamp=mcWindows.clampBoxPosition(features['left'],features['top'],features['width'],features['height'],features['minWidth'],features['minHeight']);features['left']=clamp[0];features['top']=clamp[1];if(features['resizable']=="yes"){features['width']=clamp[2];features['
 height']=clamp[3]}id="mcWindow_"+name;win.deltaHeight=18;if(features['statusbar']=="yes"){win.deltaHeight+=13;if(this.isMSIE)win.deltaHeight+=1}width=parseInt(features['width']);height=parseInt(features['height'])-win.deltaHeight;if(this.isMSIE)width-=2;win.id=id;win.url=url;win.name=name;win.features=features;this.windows[name]=win;iframeWidth=width;iframeHeight=height;html+='<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">';html+='<html>';html+='<head>';html+='<title>Wrapper iframe</title>';html+='<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">';html+='<link href="'+this.getParam("css_file")+'" rel="stylesheet" type="text/css" />';html+='</head>';html+='<body onload="parent.mcWindows.onLoad(\''+name+'\');">';html+='<div id="'+id+'_container" class="mceWindow">';html+='<div id="'+id+'_head" class="mceWindowHead" onmousedown="parent.mcWindows.windows[\''+name+'\'].focus();">';html+=' <div id="'+id+'_title" class="mceWindowTitle"';html+=' o
 nselectstart="return false;" unselectable="on" style="-moz-user-select: none !important;"></div>';html+='  <div class="mceWindowHeadTools">';html+='   <a href="javascript:parent.mcWindows.windows[\''+name+'\'].close();" target="_self" onmousedown="return false;" class="mceWindowClose"><img border="0" src="'+imgPath+'/window_close.gif" /></a>';if(features['resizable']=="yes"&&features['maximizable']=="yes")html+='   <a href="javascript:parent.mcWindows.windows[\''+name+'\'].maximize();" target="_self" onmousedown="return false;" class="mceWindowMaximize"><img border="0" src="'+imgPath+'/window_maximize.gif" /></a>';html+='  </div>';html+='</div><div id="'+id+'_body" class="mceWindowBody" style="width: '+width+'px; height: '+height+'px;">';html+='<iframe id="'+id+'_iframe" name="'+id+'_iframe" frameborder="0" width="'+iframeWidth+'" height="'+iframeHeight+'" src="'+url+'" class="mceWindowBodyIframe" scrolling="'+features['scrollbars']+'"></iframe></div>';if(features[
 'statusbar']=="yes"){html+='<div id="'+id+'_statusbar" class="mceWindowStatusbar" onmousedown="parent.mcWindows.windows[\''+name+'\'].focus();">';if(features['resizable']=="yes"){if(this.isGecko)html+='<div id="'+id+'_resize" class="mceWindowResize"><div style="background-image: url(\''+imgPath+'/window_resize.gif\'); width: 12px; height: 12px;"></div></div>';else html+='<div id="'+id+'_resize" class="mceWindowResize"><img onmousedown="parent.mcWindows.windows[\''+name+'\'].focus();" border="0" src="'+imgPath+'/window_resize.gif" /></div>'}html+='</div>'}html+='</div>';html+='</body>';html+='</html>';this.createFloatingIFrame(id,features['left'],features['top'],features['width'],features['height'],html)};TinyMCE_Windows.prototype.setDocumentLock=function(state){var elm=document.getElementById('mcWindowEventBlocker');if(state){if(elm==null){elm=document.createElement("div");elm.id="mcWindowEventBlocker";elm.style.position="absolute";elm.style.left="0";elm.style.top="0";docume
 nt.body.appendChild(elm)}elm.style.display="none";var imgPath=this.getParam("images_path");var width=document.body.clientWidth;var height=document.body.clientHeight;elm.style.width=width;elm.style.height=height;elm.innerHTML='<img src="'+imgPath+'/spacer.gif" width="'+width+'" height="'+height+'" />';elm.style.zIndex=mcWindows.zindex-1;elm.style.display="block"}else if(elm!=null){if(mcWindows.windows.length==0)elm.parentNode.removeChild(elm);else elm.style.zIndex=mcWindows.zindex-1}};TinyMCE_Windows.prototype.onLoad=function(name){var win=mcWindows.windows[name];var id="mcWindow_"+name;var wrapperIframe=window.frames[id+"_iframe"].frames[0];var wrapperDoc=window.frames[id+"_iframe"].document;var doc=window.frames[id+"_iframe"].document;var winDiv=document.getElementById("mcWindow_"+name+"_div");var realIframe=window.frames[id+"_iframe"].frames[0];win.id="mcWindow_"+name;win.winElement=winDiv;win.bodyElement=doc.getElementById(id+'_body');win.iframeElement=doc.getElementById(
 id+'_iframe');win.headElement=doc.getElementById(id+'_head');win.titleElement=doc.getElementById(id+'_title');win.resizeElement=doc.getElementById(id+'_resize');win.containerElement=doc.getElementById(id+'_container');win.left=win.features['left'];win.top=win.features['top'];win.frame=window.frames[id+'_iframe'].frames[0];win.wrapperFrame=window.frames[id+'_iframe'];win.wrapperIFrameElement=document.getElementById(id+"_iframe");mcWindows.addEvent(win.headElement,"mousedown",mcWindows.eventDispatcher);if(win.resizeElement!=null)mcWindows.addEvent(win.resizeElement,"mousedown",mcWindows.eventDispatcher);if(mcWindows.isMSIE){mcWindows.addEvent(realIframe.document,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(realIframe.document,"mouseup",mcWindows.eventDispatcher)}else{mcWindows.addEvent(realIframe,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(realIframe,"mouseup",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(realIframe,"focus",mcWindows.eventDispatcher)
 }for(var i=0;i<window.frames.length;i++){if(!window.frames[i]._hasMouseHandlers){if(mcWindows.isMSIE){mcWindows.addEvent(window.frames[i].document,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(window.frames[i].document,"mouseup",mcWindows.eventDispatcher)}else{mcWindows.addEvent(window.frames[i],"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(window.frames[i],"mouseup",mcWindows.eventDispatcher)}window.frames[i]._hasMouseHandlers=true}}if(mcWindows.isMSIE){mcWindows.addEvent(win.frame.document,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(win.frame.document,"mouseup",mcWindows.eventDispatcher)}else{mcWindows.addEvent(win.frame,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(win.frame,"mouseup",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(win.frame,"focus",mcWindows.eventDispatcher)}var func=this.getParam("on_open_window","");if(func!="")eval(func+"(win);");win.focus();if(win.features['modal']=="yes")mcWindows.setDocumentLock(true)
 };TinyMCE_Windows.prototype.createFloatingIFrame=function(id_prefix,left,top,width,height,html){var iframe=document.createElement("iframe");var div=document.createElement("div"),doc;width=parseInt(width);height=parseInt(height)+1;div.setAttribute("id",id_prefix+"_div");div.setAttribute("width",width);div.setAttribute("height",(height));div.style.position="absolute";div.style.left=left+"px";div.style.top=top+"px";div.style.width=width+"px";div.style.height=(height)+"px";div.style.backgroundColor="white";div.style.display="none";if(this.isGecko){iframeWidth=width+2;iframeHeight=height+2}else{iframeWidth=width;iframeHeight=height+1}iframe.setAttribute("id",id_prefix+"_iframe");iframe.setAttribute("name",id_prefix+"_iframe");iframe.setAttribute("border","0");iframe.setAttribute("frameBorder","0");iframe.setAttribute("marginWidth","0");iframe.setAttribute("marginHeight","0");iframe.setAttribute("leftMargin","0");iframe.setAttribute("topMargin","0");iframe.setAttribute("width",ifr
 ameWidth);iframe.setAttribute("height",iframeHeight);iframe.setAttribute("scrolling","no");iframe.style.width=iframeWidth+"px";iframe.style.height=iframeHeight+"px";iframe.style.backgroundColor="white";div.appendChild(iframe);document.body.appendChild(div);div.innerHTML=div.innerHTML;if(this.isSafari){window.setTimeout(function(){var doc=window.frames[id_prefix+'_iframe'].document;doc.open();doc.write(html);doc.close()},10)}else{doc=window.frames[id_prefix+'_iframe'].window.document;doc.open();doc.write(html);doc.close()}div.style.display="block";return div};function TinyMCE_Window(){};TinyMCE_Window.prototype.focus=function(){if(this!=mcWindows.selectedWindow){this.winElement.style.zIndex=++mcWindows.zindex;mcWindows.lastSelectedWindow=mcWindows.selectedWindow;mcWindows.selectedWindow=this}};TinyMCE_Window.prototype.minimize=function(){};TinyMCE_Window.prototype.maximize=function(){if(this.restoreSize){this.moveTo(this.restoreSize[0],this.restoreSize[1]);this.resizeTo(this.
 restoreSize[2],this.restoreSize[3]);this.updateClamping();this.restoreSize=null}else{var bounds=mcWindows.getBounds();this.restoreSize=[this.left,this.top,this.winElement.scrollWidth,this.winElement.scrollHeight];this.moveTo(bounds[0],bounds[1]);this.resizeTo(bounds[2]-bounds[0],bounds[3]-bounds[1])}};TinyMCE_Window.prototype.startResize=function(){mcWindows.action="resize"};TinyMCE_Window.prototype.startMove=function(e){mcWindows.action="move"};TinyMCE_Window.prototype.close=function(){if(this.frame&&this.frame['tinyMCEPopup'])this.frame['tinyMCEPopup'].restoreSelection();if(mcWindows.lastSelectedWindow!=null)mcWindows.lastSelectedWindow.focus();var mcWindowsNew=new Array();for(var n in mcWindows.windows){var win=mcWindows.windows[n];if(typeof(win)=='function')continue;if(win.name!=this.name)mcWindowsNew[n]=win}mcWindows.windows=mcWindowsNew;var e=mcWindows.doc.getElementById(this.id+"_iframe");e.parentNode.removeChild(e);var e=mcWindows.doc.getElementById(this.id+"_div");e
 .parentNode.removeChild(e);mcWindows.setDocumentLock(false)};TinyMCE_Window.prototype.onMouseMove=function(e){var clamp;var dx=e.screenX-mcWindows.mouseDownScreenX;var dy=e.screenY-mcWindows.mouseDownScreenY;switch(mcWindows.action){case"resize":clamp=mcWindows.clampBoxSize(this.left,this.top,mcWindows.mouseDownWidth+(e.screenX-mcWindows.mouseDownScreenX),mcWindows.mouseDownHeight+(e.screenY-mcWindows.mouseDownScreenY),this.features.minWidth,this.features.minHeight);this.resizeTo(clamp[2],clamp[3]);mcWindows.cancelEvent(e);break;case"move":this.left=mcWindows.mouseDownLayerX+(e.screenX-mcWindows.mouseDownScreenX);this.top=mcWindows.mouseDownLayerY+(e.screenY-mcWindows.mouseDownScreenY);this.updateClamping();mcWindows.cancelEvent(e);break}};TinyMCE_Window.prototype.moveTo=function(x,y){this.left=x;this.top=y;this.winElement.style.left=this.left+"px";this.winElement.style.top=this.top+"px"};TinyMCE_Window.prototype.resizeTo=function(width,height){this.wrapperIFrameElement.styl
 e.width=(width+2)+'px';this.wrapperIFrameElement.style.height=(height+2)+'px';this.wrapperIFrameElement.width=width+2;this.wrapperIFrameElement.height=height+2;this.winElement.style.width=width+'px';this.winElement.style.height=height+'px';height=height-this.deltaHeight;this.containerElement.style.width=width+'px';this.iframeElement.style.width=width+'px';this.iframeElement.style.height=height+'px';this.bodyElement.style.width=width+'px';this.bodyElement.style.height=height+'px';this.headElement.style.width=width+'px';};TinyMCE_Window.prototype.updateClamping=function(){var clamp,oversize;clamp=mcWindows.clampBoxPosition(this.left,this.top,this.winElement.scrollWidth,this.winElement.scrollHeight,this.features.minWidth,this.features.minHeight);oversize=(clamp[2]!=this.winElement.scrollWidth||clamp[3]!=this.winElement.scrollHeight)?true:false;this.moveTo(clamp[0],clamp[1]);if(this.features.resizable=="yes"&&oversize)this.resizeTo(clamp[2],clamp[3])};function debug(msg){documen
 t.getElementById('debug').value+=msg+"\n"}TinyMCE_Window.prototype.onMouseUp=function(e){mcWindows.action="none"};TinyMCE_Window.prototype.onFocus=function(e){var winRef=e.currentTarget;for(var n in mcWindows.windows){var win=mcWindows.windows[n];if(typeof(win)=='function')continue;if(winRef.name==win.id+"_iframe"){win.focus();return}}};TinyMCE_Window.prototype.onMouseDown=function(e){var elm=mcWindows.isMSIE?this.wrapperFrame.event.srcElement:e.target;mcWindows.mouseDownScreenX=e.screenX;mcWindows.mouseDownScreenY=e.screenY;mcWindows.mouseDownLayerX=this.left;mcWindows.mouseDownLayerY=this.top;mcWindows.mouseDownWidth=parseInt(this.winElement.style.width);mcWindows.mouseDownHeight=parseInt(this.winElement.style.height);if(this.resizeElement!=null&&elm==this.resizeElement.firstChild)this.startResize(e);else this.startMove(e);mcWindows.cancelEvent(e)};var mcWindows=new TinyMCE_Windows();mcWindows.init({images_path:tinyMCE.baseURL+"/plugins/inlinepopups/images",css_file:tinyMC
 E.baseURL+"/plugins/inlinepopups/css/inlinepopup.css"});
\ No newline at end of file

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1 @@
+var TinyMCE_InlinePopupsPlugin={getInfo:function(){return{longname:'Inline Popups',author:'Moxiecode Systems AB',authorurl:'http://tinymce.moxiecode.com',infourl:'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/inlinepopups',version:tinyMCE.majorVersion+"."+tinyMCE.minorVersion}}};tinyMCE.addPlugin("inlinepopups",TinyMCE_InlinePopupsPlugin);TinyMCE_Engine.prototype.orgOpenWindow=TinyMCE_Engine.prototype.openWindow;TinyMCE_Engine.prototype.orgCloseWindow=TinyMCE_Engine.prototype.closeWindow;TinyMCE_Engine.prototype.openWindow=function(template,args){if(args['inline']!="yes"||tinyMCE.isOpera||tinyMCE.getParam("plugins").indexOf('inlinepopups')==-1){mcWindows.selectedWindow=null;args['mce_inside_iframe']=false;this.orgOpenWindow(template,args);return}var url,resizable,scrollbars;args['mce_inside_iframe']=true;tinyMCE.windowArgs=args;if(template['file'].charAt(0)!='/'&&template['file'].indexOf('://')==-1)url=tinyMCE.baseURL+"/themes/"+tinyMCE.getParam("theme")+"/"+template['
 file'];else url=template['file'];if(!(width=parseInt(template['width'])))width=320;if(!(height=parseInt(template['height'])))height=200;if(!(minWidth=parseInt(template['minWidth'])))minWidth=100;if(!(minHeight=parseInt(template['minHeight'])))minHeight=100;resizable=(args&&args['resizable'])?args['resizable']:"no";scrollbars=(args&&args['scrollbars'])?args['scrollbars']:"no";height+=18;for(var name in args){if(typeof(args[name])=='function')continue;url=tinyMCE.replaceVar(url,name,escape(args[name]))}var elm=document.getElementById(this.selectedInstance.editorId+'_parent');if(tinyMCE.hasPlugin('fullscreen')&&this.selectedInstance.getData('fullscreen').enabled)pos={absLeft:0,absTop:0};else pos=tinyMCE.getAbsPosition(elm);pos.absLeft+=Math.round((elm.firstChild.clientWidth/ 2) - (width /2));pos.absTop+=Math.round((elm.firstChild.clientHeight/ 2) - (height /2));mcWindows.open(url,mcWindows.idCounter++,"modal=yes,width="+width+",height="+height+",resizable="+resizable+",scrollba
 rs="+scrollbars+",statusbar="+resizable+",left="+pos.absLeft+",top="+pos.absTop+",minWidth="+minWidth+",minHeight="+minHeight)};TinyMCE_Engine.prototype.closeWindow=function(win){var gotit=false,n,w;for(n in mcWindows.windows){w=mcWindows.windows[n];if(typeof(w)=='function')continue;if(win.name==w.id+'_iframe'){w.close();gotit=true}}if(!gotit)this.orgCloseWindow(win);tinyMCE.selectedInstance.getWin().focus()};TinyMCE_Engine.prototype.setWindowTitle=function(win_ref,title){for(var n in mcWindows.windows){var win=mcWindows.windows[n];if(typeof(win)=='function')continue;if(win_ref.name==win.id+"_iframe")window.frames[win.id+"_iframe"].document.getElementById(win.id+'_title').innerHTML=title}};function TinyMCE_Windows(){this.settings=new Array();this.windows=new Array();this.isMSIE=(navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer");this.isGecko=navigator.userAgent.indexOf('Gecko')!=-1;this.isSafari=navigator.userAgent.indexOf('Safari')!=-1;this.isMac=navigator.userAgent.indexOf(
 'Mac')!=-1;this.isMSIE5_0=this.isMSIE&&(navigator.userAgent.indexOf('MSIE 5.0')!=-1);this.action="none";this.selectedWindow=null;this.lastSelectedWindow=null;this.zindex=1001;this.mouseDownScreenX=0;this.mouseDownScreenY=0;this.mouseDownLayerX=0;this.mouseDownLayerY=0;this.mouseDownWidth=0;this.mouseDownHeight=0;this.idCounter=0};TinyMCE_Windows.prototype.init=function(settings){this.settings=settings;if(this.isMSIE)this.addEvent(document,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);else this.addEvent(window,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);this.addEvent(document,"mouseup",mcWindows.eventDispatcher);this.addEvent(window,"resize",mcWindows.eventDispatcher);this.addEvent(document,"scroll",mcWindows.eventDispatcher);this.doc=document};TinyMCE_Windows.prototype.getBounds=function(){if(!this.bounds){var vp=tinyMCE.getViewPort(window);var top,left,bottom,right,docEl=this.doc.documentElement;top=vp.top;left=vp.left;bottom=vp.height+top-2;right=vp.width+left-22;this.bounds=[left,top
 ,right,bottom]}return this.bounds};TinyMCE_Windows.prototype.clampBoxPosition=function(x,y,w,h,minW,minH){var bounds=this.getBounds();x=Math.max(bounds[0],Math.min(bounds[2],x+w)-w);y=Math.max(bounds[1],Math.min(bounds[3],y+h)-h);return this.clampBoxSize(x,y,w,h,minW,minH)};TinyMCE_Windows.prototype.clampBoxSize=function(x,y,w,h,minW,minH){var bounds=this.getBounds();return[x,y,Math.max(minW,Math.min(bounds[2],x+w)-x),Math.max(minH,Math.min(bounds[3],y+h)-y)]};TinyMCE_Windows.prototype.getParam=function(name,default_value){var value=null;value=(typeof(this.settings[name])=="undefined")?default_value:this.settings[name];if(value=="true"||value=="false")return(value=="true");return value};TinyMCE_Windows.prototype.eventDispatcher=function(e){e=typeof(e)=="undefined"?window.event:e;if(mcWindows.selectedWindow==null)return;if(mcWindows.isGecko&&e.type=="mousedown"){var elm=e.currentTarget;for(var n in mcWindows.windows){var win=mcWindows.windows[n];if(win.headElement==elm||win.r
 esizeElement==elm){win.focus();break}}}switch(e.type){case"mousemove":mcWindows.selectedWindow.onMouseMove(e);break;case"mouseup":mcWindows.selectedWindow.onMouseUp(e);break;case"mousedown":mcWindows.selectedWindow.onMouseDown(e);break;case"focus":mcWindows.selectedWindow.onFocus(e);break;case"scroll":case"resize":if(mcWindows.clampUpdateTimeout)clearTimeout(mcWindows.clampUpdateTimeout);mcWindows.clampEventType=e.type;mcWindows.clampUpdateTimeout=setTimeout(function(){mcWindows.updateClamping()},100);break}};TinyMCE_Windows.prototype.updateClamping=function(){var clamp,oversize,etype=mcWindows.clampEventType;this.bounds=null;this.clampUpdateTimeout=null;for(var n in this.windows){win=this.windows[n];if(typeof(win)=='function'||!win.winElement)continue;clamp=mcWindows.clampBoxPosition(win.left,win.top,win.winElement.scrollWidth,win.winElement.scrollHeight,win.features.minWidth,win.features.minHeight);oversize=(clamp[2]!=win.winElement.scrollWidth||clamp[3]!=win.winElement.sc
 rollHeight)?true:false;if(!oversize||win.features.resizable=="yes"||etype!="scroll")win.moveTo(clamp[0],clamp[1]);if(oversize&&win.features.resizable=="yes")win.resizeTo(clamp[2],clamp[3])}};TinyMCE_Windows.prototype.addEvent=function(obj,name,handler){if(this.isMSIE)obj.attachEvent("on"+name,handler);else obj.addEventListener(name,handler,false)};TinyMCE_Windows.prototype.cancelEvent=function(e){if(this.isMSIE){e.returnValue=false;e.cancelBubble=true}else e.preventDefault()};TinyMCE_Windows.prototype.parseFeatures=function(opts){opts=opts.toLowerCase();opts=opts.replace(/;/g,",");opts=opts.replace(/[^0-9a-z=,]/g,"");var optionChunks=opts.split(',');var options=new Array();options['left']="10";options['top']="10";options['width']="300";options['height']="300";options['minwidth']="100";options['minheight']="100";options['resizable']="yes";options['minimizable']="yes";options['maximizable']="yes";options['close']="yes";options['movable']="yes";options['statusbar']="yes";option
 s['scrollbars']="auto";options['modal']="no";if(opts=="")return options;for(var i=0;i<optionChunks.length;i++){var parts=optionChunks[i].split('=');if(parts.length==2)options[parts[0]]=parts[1]}options['left']=parseInt(options['left']);options['top']=parseInt(options['top']);options['width']=parseInt(options['width']);options['height']=parseInt(options['height']);options['minWidth']=parseInt(options['minwidth']);options['minHeight']=parseInt(options['minheight']);return options};TinyMCE_Windows.prototype.open=function(url,name,features){this.lastSelectedWindow=this.selectedWindow;var win=new TinyMCE_Window();var winDiv,html="",id;var imgPath=this.getParam("images_path");features=this.parseFeatures(features);var clamp=mcWindows.clampBoxPosition(features['left'],features['top'],features['width'],features['height'],features['minWidth'],features['minHeight']);features['left']=clamp[0];features['top']=clamp[1];if(features['resizable']=="yes"){features['width']=clamp[2];features['
 height']=clamp[3]}id="mcWindow_"+name;win.deltaHeight=18;if(features['statusbar']=="yes"){win.deltaHeight+=13;if(this.isMSIE)win.deltaHeight+=1}width=parseInt(features['width']);height=parseInt(features['height'])-win.deltaHeight;if(this.isMSIE)width-=2;win.id=id;win.url=url;win.name=name;win.features=features;this.windows[name]=win;iframeWidth=width;iframeHeight=height;html+='<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">';html+='<html>';html+='<head>';html+='<title>Wrapper iframe</title>';html+='<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">';html+='<link href="'+this.getParam("css_file")+'" rel="stylesheet" type="text/css" />';html+='</head>';html+='<body onload="parent.mcWindows.onLoad(\''+name+'\');">';html+='<div id="'+id+'_container" class="mceWindow">';html+='<div id="'+id+'_head" class="mceWindowHead" onmousedown="parent.mcWindows.windows[\''+name+'\'].focus();">';html+=' <div id="'+id+'_title" class="mceWindowTitle"';html+=' o
 nselectstart="return false;" unselectable="on" style="-moz-user-select: none !important;"></div>';html+='  <div class="mceWindowHeadTools">';html+='   <a href="javascript:parent.mcWindows.windows[\''+name+'\'].close();" target="_self" onmousedown="return false;" class="mceWindowClose"><img border="0" src="'+imgPath+'/window_close.gif" /></a>';if(features['resizable']=="yes"&&features['maximizable']=="yes")html+='   <a href="javascript:parent.mcWindows.windows[\''+name+'\'].maximize();" target="_self" onmousedown="return false;" class="mceWindowMaximize"><img border="0" src="'+imgPath+'/window_maximize.gif" /></a>';html+='  </div>';html+='</div><div id="'+id+'_body" class="mceWindowBody" style="width: '+width+'px; height: '+height+'px;">';html+='<iframe id="'+id+'_iframe" name="'+id+'_iframe" frameborder="0" width="'+iframeWidth+'" height="'+iframeHeight+'" src="'+url+'" class="mceWindowBodyIframe" scrolling="'+features['scrollbars']+'"></iframe></div>';if(features[
 'statusbar']=="yes"){html+='<div id="'+id+'_statusbar" class="mceWindowStatusbar" onmousedown="parent.mcWindows.windows[\''+name+'\'].focus();">';if(features['resizable']=="yes"){if(this.isGecko)html+='<div id="'+id+'_resize" class="mceWindowResize"><div style="background-image: url(\''+imgPath+'/window_resize.gif\'); width: 12px; height: 12px;"></div></div>';else html+='<div id="'+id+'_resize" class="mceWindowResize"><img onmousedown="parent.mcWindows.windows[\''+name+'\'].focus();" border="0" src="'+imgPath+'/window_resize.gif" /></div>'}html+='</div>'}html+='</div>';html+='</body>';html+='</html>';this.createFloatingIFrame(id,features['left'],features['top'],features['width'],features['height'],html)};TinyMCE_Windows.prototype.setDocumentLock=function(state){var elm=document.getElementById('mcWindowEventBlocker');if(state){if(elm==null){elm=document.createElement("div");elm.id="mcWindowEventBlocker";elm.style.position="absolute";elm.style.left="0";elm.style.top="0";docume
 nt.body.appendChild(elm)}elm.style.display="none";var imgPath=this.getParam("images_path");var width=document.body.clientWidth;var height=document.body.clientHeight;elm.style.width=width;elm.style.height=height;elm.innerHTML='<img src="'+imgPath+'/spacer.gif" width="'+width+'" height="'+height+'" />';elm.style.zIndex=mcWindows.zindex-1;elm.style.display="block"}else if(elm!=null){if(mcWindows.windows.length==0)elm.parentNode.removeChild(elm);else elm.style.zIndex=mcWindows.zindex-1}};TinyMCE_Windows.prototype.onLoad=function(name){var win=mcWindows.windows[name];var id="mcWindow_"+name;var wrapperIframe=window.frames[id+"_iframe"].frames[0];var wrapperDoc=window.frames[id+"_iframe"].document;var doc=window.frames[id+"_iframe"].document;var winDiv=document.getElementById("mcWindow_"+name+"_div");var realIframe=window.frames[id+"_iframe"].frames[0];win.id="mcWindow_"+name;win.winElement=winDiv;win.bodyElement=doc.getElementById(id+'_body');win.iframeElement=doc.getElementById(
 id+'_iframe');win.headElement=doc.getElementById(id+'_head');win.titleElement=doc.getElementById(id+'_title');win.resizeElement=doc.getElementById(id+'_resize');win.containerElement=doc.getElementById(id+'_container');win.left=win.features['left'];win.top=win.features['top'];win.frame=window.frames[id+'_iframe'].frames[0];win.wrapperFrame=window.frames[id+'_iframe'];win.wrapperIFrameElement=document.getElementById(id+"_iframe");mcWindows.addEvent(win.headElement,"mousedown",mcWindows.eventDispatcher);if(win.resizeElement!=null)mcWindows.addEvent(win.resizeElement,"mousedown",mcWindows.eventDispatcher);if(mcWindows.isMSIE){mcWindows.addEvent(realIframe.document,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(realIframe.document,"mouseup",mcWindows.eventDispatcher)}else{mcWindows.addEvent(realIframe,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(realIframe,"mouseup",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(realIframe,"focus",mcWindows.eventDispatcher)
 }for(var i=0;i<window.frames.length;i++){if(!window.frames[i]._hasMouseHandlers){if(mcWindows.isMSIE){mcWindows.addEvent(window.frames[i].document,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(window.frames[i].document,"mouseup",mcWindows.eventDispatcher)}else{mcWindows.addEvent(window.frames[i],"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(window.frames[i],"mouseup",mcWindows.eventDispatcher)}window.frames[i]._hasMouseHandlers=true}}if(mcWindows.isMSIE){mcWindows.addEvent(win.frame.document,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(win.frame.document,"mouseup",mcWindows.eventDispatcher)}else{mcWindows.addEvent(win.frame,"mousemove",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(win.frame,"mouseup",mcWindows.eventDispatcher);mcWindows.addEvent(win.frame,"focus",mcWindows.eventDispatcher)}var func=this.getParam("on_open_window","");if(func!="")eval(func+"(win);");win.focus();if(win.features['modal']=="yes")mcWindows.setDocumentLock(true)
 };TinyMCE_Windows.prototype.createFloatingIFrame=function(id_prefix,left,top,width,height,html){var iframe=document.createElement("iframe");var div=document.createElement("div"),doc;width=parseInt(width);height=parseInt(height)+1;div.setAttribute("id",id_prefix+"_div");div.setAttribute("width",width);div.setAttribute("height",(height));div.style.position="absolute";div.style.left=left+"px";div.style.top=top+"px";div.style.width=width+"px";div.style.height=(height)+"px";div.style.backgroundColor="white";div.style.display="none";if(this.isGecko){iframeWidth=width+2;iframeHeight=height+2}else{iframeWidth=width;iframeHeight=height+1}iframe.setAttribute("id",id_prefix+"_iframe");iframe.setAttribute("name",id_prefix+"_iframe");iframe.setAttribute("border","0");iframe.setAttribute("frameBorder","0");iframe.setAttribute("marginWidth","0");iframe.setAttribute("marginHeight","0");iframe.setAttribute("leftMargin","0");iframe.setAttribute("topMargin","0");iframe.setAttribute("width",ifr
 ameWidth);iframe.setAttribute("height",iframeHeight);iframe.setAttribute("scrolling","no");iframe.style.width=iframeWidth+"px";iframe.style.height=iframeHeight+"px";iframe.style.backgroundColor="white";div.appendChild(iframe);document.body.appendChild(div);div.innerHTML=div.innerHTML;if(this.isSafari){window.setTimeout(function(){var doc=window.frames[id_prefix+'_iframe'].document;doc.open();doc.write(html);doc.close()},10)}else{doc=window.frames[id_prefix+'_iframe'].window.document;doc.open();doc.write(html);doc.close()}div.style.display="block";return div};function TinyMCE_Window(){};TinyMCE_Window.prototype.focus=function(){if(this!=mcWindows.selectedWindow){this.winElement.style.zIndex=++mcWindows.zindex;mcWindows.lastSelectedWindow=mcWindows.selectedWindow;mcWindows.selectedWindow=this}};TinyMCE_Window.prototype.minimize=function(){};TinyMCE_Window.prototype.maximize=function(){if(this.restoreSize){this.moveTo(this.restoreSize[0],this.restoreSize[1]);this.resizeTo(this.
 restoreSize[2],this.restoreSize[3]);this.updateClamping();this.restoreSize=null}else{var bounds=mcWindows.getBounds();this.restoreSize=[this.left,this.top,this.winElement.scrollWidth,this.winElement.scrollHeight];this.moveTo(bounds[0],bounds[1]);this.resizeTo(bounds[2]-bounds[0],bounds[3]-bounds[1])}};TinyMCE_Window.prototype.startResize=function(){mcWindows.action="resize"};TinyMCE_Window.prototype.startMove=function(e){mcWindows.action="move"};TinyMCE_Window.prototype.close=function(){if(this.frame&&this.frame['tinyMCEPopup'])this.frame['tinyMCEPopup'].restoreSelection();if(mcWindows.lastSelectedWindow!=null)mcWindows.lastSelectedWindow.focus();var mcWindowsNew=new Array();for(var n in mcWindows.windows){var win=mcWindows.windows[n];if(typeof(win)=='function')continue;if(win.name!=this.name)mcWindowsNew[n]=win}mcWindows.windows=mcWindowsNew;var e=mcWindows.doc.getElementById(this.id+"_iframe");e.parentNode.removeChild(e);var e=mcWindows.doc.getElementById(this.id+"_div");e
 .parentNode.removeChild(e);mcWindows.setDocumentLock(false)};TinyMCE_Window.prototype.onMouseMove=function(e){var clamp;var dx=e.screenX-mcWindows.mouseDownScreenX;var dy=e.screenY-mcWindows.mouseDownScreenY;switch(mcWindows.action){case"resize":clamp=mcWindows.clampBoxSize(this.left,this.top,mcWindows.mouseDownWidth+(e.screenX-mcWindows.mouseDownScreenX),mcWindows.mouseDownHeight+(e.screenY-mcWindows.mouseDownScreenY),this.features.minWidth,this.features.minHeight);this.resizeTo(clamp[2],clamp[3]);mcWindows.cancelEvent(e);break;case"move":this.left=mcWindows.mouseDownLayerX+(e.screenX-mcWindows.mouseDownScreenX);this.top=mcWindows.mouseDownLayerY+(e.screenY-mcWindows.mouseDownScreenY);this.updateClamping();mcWindows.cancelEvent(e);break}};TinyMCE_Window.prototype.moveTo=function(x,y){this.left=x;this.top=y;this.winElement.style.left=this.left+"px";this.winElement.style.top=this.top+"px"};TinyMCE_Window.prototype.resizeTo=function(width,height){this.wrapperIFrameElement.styl
 e.width=(width+2)+'px';this.wrapperIFrameElement.style.height=(height+2)+'px';this.wrapperIFrameElement.width=width+2;this.wrapperIFrameElement.height=height+2;this.winElement.style.width=width+'px';this.winElement.style.height=height+'px';height=height-this.deltaHeight;this.containerElement.style.width=width+'px';this.iframeElement.style.width=width+'px';this.iframeElement.style.height=height+'px';this.bodyElement.style.width=width+'px';this.bodyElement.style.height=height+'px';this.headElement.style.width=width+'px';};TinyMCE_Window.prototype.updateClamping=function(){var clamp,oversize;clamp=mcWindows.clampBoxPosition(this.left,this.top,this.winElement.scrollWidth,this.winElement.scrollHeight,this.features.minWidth,this.features.minHeight);oversize=(clamp[2]!=this.winElement.scrollWidth||clamp[3]!=this.winElement.scrollHeight)?true:false;this.moveTo(clamp[0],clamp[1]);if(this.features.resizable=="yes"&&oversize)this.resizeTo(clamp[2],clamp[3])};function debug(msg){documen
 t.getElementById('debug').value+=msg+"\n"}TinyMCE_Window.prototype.onMouseUp=function(e){mcWindows.action="none"};TinyMCE_Window.prototype.onFocus=function(e){var winRef=e.currentTarget;for(var n in mcWindows.windows){var win=mcWindows.windows[n];if(typeof(win)=='function')continue;if(winRef.name==win.id+"_iframe"){win.focus();return}}};TinyMCE_Window.prototype.onMouseDown=function(e){var elm=mcWindows.isMSIE?this.wrapperFrame.event.srcElement:e.target;mcWindows.mouseDownScreenX=e.screenX;mcWindows.mouseDownScreenY=e.screenY;mcWindows.mouseDownLayerX=this.left;mcWindows.mouseDownLayerY=this.top;mcWindows.mouseDownWidth=parseInt(this.winElement.style.width);mcWindows.mouseDownHeight=parseInt(this.winElement.style.height);if(this.resizeElement!=null&&elm==this.resizeElement.firstChild)this.startResize(e);else this.startMove(e);mcWindows.cancelEvent(e)};var mcWindows=new TinyMCE_Windows();mcWindows.init({images_path:tinyMCE.baseURL+"/plugins/inlinepopups/images",css_file:tinyMC
 E.baseURL+"/plugins/inlinepopups/css/inlinepopup.css"});
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin_src.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin_src.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin_src.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,819 +0,0 @@
-/**
- * $Id: editor_plugin_src.js 268 2007-04-28 15:52:59Z spocke $
- *
- * Moxiecode DHTML Windows script.
- *
- * @author Moxiecode
- * @copyright Copyright © 2004-2007, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
- */
-
-// Patch openWindow, closeWindow TinyMCE functions
-
-var TinyMCE_InlinePopupsPlugin = {
-	getInfo : function() {
-		return {
-			longname : 'Inline Popups',
-			author : 'Moxiecode Systems AB',
-			authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
-			infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/inlinepopups',
-			version : tinyMCE.majorVersion + "." + tinyMCE.minorVersion
-		};
-	}
-};
-
-tinyMCE.addPlugin("inlinepopups", TinyMCE_InlinePopupsPlugin);
-
-// Patch openWindow, closeWindow TinyMCE functions
-
-TinyMCE_Engine.prototype.orgOpenWindow = TinyMCE_Engine.prototype.openWindow;
-TinyMCE_Engine.prototype.orgCloseWindow = TinyMCE_Engine.prototype.closeWindow;
-
-TinyMCE_Engine.prototype.openWindow = function(template, args) {
-	// Does the caller support inline
-	if (args['inline'] != "yes" || tinyMCE.isOpera || tinyMCE.getParam("plugins").indexOf('inlinepopups') == -1) {
-		mcWindows.selectedWindow = null;
-		args['mce_inside_iframe'] = false;
-		this.orgOpenWindow(template, args);
-		return;
-	}
-
-	var url, resizable, scrollbars;
-
-	args['mce_inside_iframe'] = true;
-	tinyMCE.windowArgs = args;
-
-	if (template['file'].charAt(0) != '/' && template['file'].indexOf('://') == -1)
-		url = tinyMCE.baseURL + "/themes/" + tinyMCE.getParam("theme") + "/" + template['file'];
-	else
-		url = template['file'];
-
-	if (!(width = parseInt(template['width'])))
-		width = 320;
-
-	if (!(height = parseInt(template['height'])))
-		height = 200;
-
-	if (!(minWidth = parseInt(template['minWidth'])))
-		minWidth = 100;
-
-	if (!(minHeight = parseInt(template['minHeight'])))
-		minHeight = 100;
-
-	resizable = (args && args['resizable']) ? args['resizable'] : "no";
-	scrollbars = (args && args['scrollbars']) ? args['scrollbars'] : "no";
-
-	height += 18;
-
-	// Replace all args as variables in URL
-	for (var name in args) {
-		if (typeof(args[name]) == 'function')
-			continue;
-
-		url = tinyMCE.replaceVar(url, name, escape(args[name]));
-	}
-
-	var elm = document.getElementById(this.selectedInstance.editorId + '_parent');
-
-	if (tinyMCE.hasPlugin('fullscreen') && this.selectedInstance.getData('fullscreen').enabled)
-		pos = { absLeft: 0, absTop: 0 };
-	else
-		pos = tinyMCE.getAbsPosition(elm);
-
-	// Center div in editor area
-	pos.absLeft += Math.round((elm.firstChild.clientWidth / 2) - (width / 2));
-	pos.absTop += Math.round((elm.firstChild.clientHeight / 2) - (height / 2));
-
-	mcWindows.open(url, mcWindows.idCounter++, "modal=yes,width=" + width+ ",height=" + height + ",resizable=" + resizable + ",scrollbars=" + scrollbars + ",statusbar=" + resizable + ",left=" + pos.absLeft + ",top=" + pos.absTop + ",minWidth=" + minWidth + ",minHeight=" + minHeight );
-};
-
-TinyMCE_Engine.prototype.closeWindow = function(win) {
-	var gotit = false, n, w;
-
-	for (n in mcWindows.windows) {
-		w = mcWindows.windows[n];
-
-		if (typeof(w) == 'function')
-			continue;
-
-		if (win.name == w.id + '_iframe') {
-			w.close();
-			gotit = true;
-		}
-	}
-
-	if (!gotit)
-		this.orgCloseWindow(win);
-
-	tinyMCE.selectedInstance.getWin().focus(); 
-};
-
-TinyMCE_Engine.prototype.setWindowTitle = function(win_ref, title) {
-	for (var n in mcWindows.windows) {
-		var win = mcWindows.windows[n];
-		if (typeof(win) == 'function')
-			continue;
-
-		if (win_ref.name == win.id + "_iframe")
-			window.frames[win.id + "_iframe"].document.getElementById(win.id + '_title').innerHTML = title;
-	}
-};
-
-// * * * * * TinyMCE_Windows classes below
-
-// Windows handler
-function TinyMCE_Windows() {
-	this.settings = new Array();
-	this.windows = new Array();
-	this.isMSIE = (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer");
-	this.isGecko = navigator.userAgent.indexOf('Gecko') != -1;
-	this.isSafari = navigator.userAgent.indexOf('Safari') != -1;
-	this.isMac = navigator.userAgent.indexOf('Mac') != -1;
-	this.isMSIE5_0 = this.isMSIE && (navigator.userAgent.indexOf('MSIE 5.0') != -1);
-	this.action = "none";
-	this.selectedWindow = null;
-	this.lastSelectedWindow = null;
-	this.zindex = 1001;
-	this.mouseDownScreenX = 0;
-	this.mouseDownScreenY = 0;
-	this.mouseDownLayerX = 0;
-	this.mouseDownLayerY = 0;
-	this.mouseDownWidth = 0;
-	this.mouseDownHeight = 0;
-	this.idCounter = 0;
-};
-
-TinyMCE_Windows.prototype.init = function(settings) {
-	this.settings = settings;
-
-	if (this.isMSIE)
-		this.addEvent(document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-	else
-		this.addEvent(window, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-
-	this.addEvent(document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-
-	this.addEvent(window, "resize", mcWindows.eventDispatcher);
-	this.addEvent(document, "scroll", mcWindows.eventDispatcher);
-
-	this.doc = document;
-};
-
-TinyMCE_Windows.prototype.getBounds = function() {
-	if (!this.bounds) {
-		var vp = tinyMCE.getViewPort(window);
-		var top, left, bottom, right, docEl = this.doc.documentElement;
-
-		top  = vp.top;
-		left  = vp.left;
-		bottom = vp.height + top - 2;
-		right = vp.width + left - 22; // TODO this number is platform dependant
-		// x1, y1, x2, y2
-		this.bounds = [left, top, right, bottom];
-	}
-	return this.bounds;
-};
-
-TinyMCE_Windows.prototype.clampBoxPosition = function(x, y, w, h, minW, minH) {
-	var bounds = this.getBounds();
-
-	x = Math.max(bounds[0], Math.min(bounds[2], x + w) - w);
-	y = Math.max(bounds[1], Math.min(bounds[3], y + h) - h);
-
-	return this.clampBoxSize(x, y, w, h, minW, minH);
-};
-
-TinyMCE_Windows.prototype.clampBoxSize = function(x, y, w, h, minW, minH) {
-	var bounds = this.getBounds();
-
-	return [
-		x, y,
-		Math.max(minW, Math.min(bounds[2], x + w) - x),
-		Math.max(minH, Math.min(bounds[3], y + h) - y)
-	];
-};
-
-TinyMCE_Windows.prototype.getParam = function(name, default_value) {
-	var value = null;
-
-	value = (typeof(this.settings[name]) == "undefined") ? default_value : this.settings[name];
-
-	// Fix bool values
-	if (value == "true" || value == "false")
-		return (value == "true");
-
-	return value;
-};
-
-TinyMCE_Windows.prototype.eventDispatcher = function(e) {
-	e = typeof(e) == "undefined" ? window.event : e;
-
-	if (mcWindows.selectedWindow == null)
-		return;
-
-	// Switch focus
-	if (mcWindows.isGecko && e.type == "mousedown") {
-		var elm = e.currentTarget;
-
-		for (var n in mcWindows.windows) {
-			var win = mcWindows.windows[n];
-
-			if (win.headElement == elm || win.resizeElement == elm) {
-				win.focus();
-				break;
-			}
-		}
-	}
-
-	switch (e.type) {
-		case "mousemove":
-			mcWindows.selectedWindow.onMouseMove(e);
-			break;
-
-		case "mouseup":
-			mcWindows.selectedWindow.onMouseUp(e);
-			break;
-
-		case "mousedown":
-			mcWindows.selectedWindow.onMouseDown(e);
-			break;
-
-		case "focus":
-			mcWindows.selectedWindow.onFocus(e);
-			break;
-		case "scroll":
-		case "resize":
-			if (mcWindows.clampUpdateTimeout)
-				clearTimeout(mcWindows.clampUpdateTimeout);
-			mcWindows.clampEventType = e.type;
-			mcWindows.clampUpdateTimeout =
-				setTimeout(function () {mcWindows.updateClamping()}, 100);
-			break;
-	}
-};
-
-TinyMCE_Windows.prototype.updateClamping = function () {
-	var clamp, oversize, etype = mcWindows.clampEventType;
-
-	this.bounds = null; // Recalc window bounds on resize/scroll
-	this.clampUpdateTimeout = null;
-
-	for (var n in this.windows) {
-		win = this.windows[n];
-		if (typeof(win) == 'function' || ! win.winElement) continue;
-
-		clamp = mcWindows.clampBoxPosition(
-			win.left, win.top,
-			win.winElement.scrollWidth,
-			win.winElement.scrollHeight,
-			win.features.minWidth,
-			win.features.minHeight
-		);
-		oversize = (
-			clamp[2] != win.winElement.scrollWidth ||
-			clamp[3] != win.winElement.scrollHeight
-		) ? true : false;
-
-		if (!oversize || win.features.resizable == "yes" || etype != "scroll")
-			win.moveTo(clamp[0], clamp[1]);
-		if (oversize && win.features.resizable == "yes")
-			win.resizeTo(clamp[2], clamp[3]);
-	}
-};
-
-TinyMCE_Windows.prototype.addEvent = function(obj, name, handler) {
-	if (this.isMSIE)
-		obj.attachEvent("on" + name, handler);
-	else
-		obj.addEventListener(name, handler, false);
-};
-
-TinyMCE_Windows.prototype.cancelEvent = function(e) {
-	if (this.isMSIE) {
-		e.returnValue = false;
-		e.cancelBubble = true;
-	} else
-		e.preventDefault();
-};
-
-TinyMCE_Windows.prototype.parseFeatures = function(opts) {
-	// Cleanup the options
-	opts = opts.toLowerCase();
-	opts = opts.replace(/;/g, ",");
-	opts = opts.replace(/[^0-9a-z=,]/g, "");
-
-	var optionChunks = opts.split(',');
-	var options = new Array();
-
-	options['left'] = "10";
-	options['top'] = "10";
-	options['width'] = "300";
-	options['height'] = "300";
-	options['minwidth'] = "100";
-	options['minheight'] = "100";
-	options['resizable'] = "yes";
-	options['minimizable'] = "yes";
-	options['maximizable'] = "yes";
-	options['close'] = "yes";
-	options['movable'] = "yes";
-	options['statusbar'] = "yes";
-	options['scrollbars'] = "auto";
-	options['modal'] = "no";
-
-	if (opts == "")
-		return options;
-
-	for (var i=0; i<optionChunks.length; i++) {
-		var parts = optionChunks[i].split('=');
-
-		if (parts.length == 2)
-			options[parts[0]] = parts[1];
-	}
-
-	options['left'] = parseInt(options['left']);
-	options['top'] = parseInt(options['top']);
-	options['width'] = parseInt(options['width']);
-	options['height'] = parseInt(options['height']);
-	options['minWidth'] = parseInt(options['minwidth']);
-	options['minHeight'] = parseInt(options['minheight']);
-
-	return options;
-};
-
-TinyMCE_Windows.prototype.open = function(url, name, features) {
-	this.lastSelectedWindow = this.selectedWindow;
-
-	var win = new TinyMCE_Window();
-	var winDiv, html = "", id;
-	var imgPath = this.getParam("images_path");
-
-	features = this.parseFeatures(features);
-
-	// Clamp specified dimensions
-	var clamp = mcWindows.clampBoxPosition(
-		features['left'], features['top'],
-		features['width'], features['height'],
-		features['minWidth'], features['minHeight']
-	);
-
-	features['left'] = clamp[0];
-	features['top'] = clamp[1];
-
-	if (features['resizable'] == "yes") {
-		features['width'] = clamp[2];
-		features['height'] = clamp[3];
-	}
-
-	// Create div
-	id = "mcWindow_" + name;
-	win.deltaHeight = 18;
-
-	if (features['statusbar'] == "yes") {
-		win.deltaHeight += 13;
-
-		if (this.isMSIE)
-			win.deltaHeight += 1;
-	}
-
-	width = parseInt(features['width']);
-	height = parseInt(features['height'])-win.deltaHeight;
-
-	if (this.isMSIE)
-		width -= 2;
-
-	// Setup first part of window
-	win.id = id;
-	win.url = url;
-	win.name = name;
-	win.features = features;
-	this.windows[name] = win;
-
-	iframeWidth = width;
-	iframeHeight = height;
-
-	// Create inner content
-	html += '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">';
-	html += '<html>';
-	html += '<head>';
-	html += '<title>Wrapper iframe</title>';
-	html += '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">';
-	html += '<link href="' + this.getParam("css_file") + '" rel="stylesheet" type="text/css" />';
-	html += '</head>';
-	html += '<body onload="parent.mcWindows.onLoad(\'' + name + '\');">';
-
-	html += '<div id="' + id + '_container" class="mceWindow">';
-	html += '<div id="' + id + '_head" class="mceWindowHead" onmousedown="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();">';
-	html += ' <div id="' + id + '_title" class="mceWindowTitle"';
-	html += ' onselectstart="return false;" unselectable="on" style="-moz-user-select: none !important;"></div>';
-	html += '  <div class="mceWindowHeadTools">';
-	html += '   <a href="javascript:parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].close();" target="_self" onmousedown="return false;" class="mceWindowClose"><img border="0" src="' + imgPath + '/window_close.gif" /></a>';
-	if (features['resizable'] == "yes" && features['maximizable'] == "yes")
-		html += '   <a href="javascript:parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].maximize();" target="_self" onmousedown="return false;" class="mceWindowMaximize"><img border="0" src="' + imgPath + '/window_maximize.gif" /></a>';
-	// html += '   <a href="javascript:mcWindows.windows[\'' + name + '\'].minimize();" target="_self" onmousedown="return false;" class="mceWindowMinimize"></a>';
-	html += '  </div>';
-	html += '</div><div id="' + id + '_body" class="mceWindowBody" style="width: ' + width + 'px; height: ' + height + 'px;">';
-	html += '<iframe id="' + id + '_iframe" name="' + id + '_iframe" frameborder="0" width="' + iframeWidth + '" height="' + iframeHeight + '" src="' + url + '" class="mceWindowBodyIframe" scrolling="' + features['scrollbars'] + '"></iframe></div>';
-
-	if (features['statusbar'] == "yes") {
-		html += '<div id="' + id + '_statusbar" class="mceWindowStatusbar" onmousedown="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();">';
-
-		if (features['resizable'] == "yes") {
-			if (this.isGecko)
-				html += '<div id="' + id + '_resize" class="mceWindowResize"><div style="background-image: url(\'' + imgPath + '/window_resize.gif\'); width: 12px; height: 12px;"></div></div>';
-			else
-				html += '<div id="' + id + '_resize" class="mceWindowResize"><img onmousedown="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();" border="0" src="' + imgPath + '/window_resize.gif" /></div>';
-		}
-
-		html += '</div>';
-	}
-
-	html += '</div>';
-
-	html += '</body>';
-	html += '</html>';
-
-	// Create iframe
-	this.createFloatingIFrame(id, features['left'], features['top'], features['width'], features['height'], html);
-};
-
-// Blocks the document events by placing a image over the whole document
-TinyMCE_Windows.prototype.setDocumentLock = function(state) {
-	var elm = document.getElementById('mcWindowEventBlocker');
-
-	if (state) {
-		if (elm == null) {
-			elm = document.createElement("div");
-
-			elm.id = "mcWindowEventBlocker";
-			elm.style.position = "absolute";
-			elm.style.left = "0";
-			elm.style.top = "0";
-
-			document.body.appendChild(elm);
-		}
-
-		elm.style.display = "none";
-
-		var imgPath = this.getParam("images_path");
-		var width = document.body.clientWidth;
-		var height = document.body.clientHeight;
-
-		elm.style.width = width;
-		elm.style.height = height;
-		elm.innerHTML = '<img src="' + imgPath + '/spacer.gif" width="' + width + '" height="' + height + '" />';
-
-		elm.style.zIndex = mcWindows.zindex-1;
-		elm.style.display = "block";
-	} else if (elm != null) {
-		if (mcWindows.windows.length == 0)
-			elm.parentNode.removeChild(elm);
-		else
-			elm.style.zIndex = mcWindows.zindex-1;
-	}
-};
-
-// Gets called when wrapper iframe is initialized
-TinyMCE_Windows.prototype.onLoad = function(name) {
-	var win = mcWindows.windows[name];
-	var id = "mcWindow_" + name;
-	var wrapperIframe = window.frames[id + "_iframe"].frames[0];
-	var wrapperDoc = window.frames[id + "_iframe"].document;
-	var doc = window.frames[id + "_iframe"].document;
-	var winDiv = document.getElementById("mcWindow_" + name + "_div");
-	var realIframe = window.frames[id + "_iframe"].frames[0];
-
-	// Set window data
-	win.id = "mcWindow_" + name;
-	win.winElement = winDiv;
-	win.bodyElement = doc.getElementById(id + '_body');
-	win.iframeElement = doc.getElementById(id + '_iframe');
-	win.headElement = doc.getElementById(id + '_head');
-	win.titleElement = doc.getElementById(id + '_title');
-	win.resizeElement = doc.getElementById(id + '_resize');
-	win.containerElement = doc.getElementById(id + '_container');
-	win.left = win.features['left'];
-	win.top = win.features['top'];
-	win.frame = window.frames[id + '_iframe'].frames[0];
-	win.wrapperFrame = window.frames[id + '_iframe'];
-	win.wrapperIFrameElement = document.getElementById(id + "_iframe");
-
-	// Add event handlers
-	mcWindows.addEvent(win.headElement, "mousedown", mcWindows.eventDispatcher);
-
-	if (win.resizeElement != null)
-		mcWindows.addEvent(win.resizeElement, "mousedown", mcWindows.eventDispatcher);
-
-	if (mcWindows.isMSIE) {
-		mcWindows.addEvent(realIframe.document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-		mcWindows.addEvent(realIframe.document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-	} else {
-		mcWindows.addEvent(realIframe, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-		mcWindows.addEvent(realIframe, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-		mcWindows.addEvent(realIframe, "focus", mcWindows.eventDispatcher);
-	}
-
-	for (var i=0; i<window.frames.length; i++) {
-		if (!window.frames[i]._hasMouseHandlers) {
-			if (mcWindows.isMSIE) {
-				mcWindows.addEvent(window.frames[i].document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-				mcWindows.addEvent(window.frames[i].document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-			} else {
-				mcWindows.addEvent(window.frames[i], "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-				mcWindows.addEvent(window.frames[i], "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-			}
-
-			window.frames[i]._hasMouseHandlers = true;
-		}
-	}
-
-	if (mcWindows.isMSIE) {
-		mcWindows.addEvent(win.frame.document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-		mcWindows.addEvent(win.frame.document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-	} else {
-		mcWindows.addEvent(win.frame, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-		mcWindows.addEvent(win.frame, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-		mcWindows.addEvent(win.frame, "focus", mcWindows.eventDispatcher);
-	}
-
-	// Dispatch open window event
-	var func = this.getParam("on_open_window", "");
-	if (func != "")
-		eval(func + "(win);");
-
-	win.focus();
-
-	if (win.features['modal'] == "yes")
-		mcWindows.setDocumentLock(true);
-};
-
-TinyMCE_Windows.prototype.createFloatingIFrame = function(id_prefix, left, top, width, height, html) {
-	var iframe = document.createElement("iframe");
-	var div = document.createElement("div"), doc;
-
-	width = parseInt(width);
-	height = parseInt(height)+1;
-
-	// Create wrapper div
-	div.setAttribute("id", id_prefix + "_div");
-	div.setAttribute("width", width);
-	div.setAttribute("height", (height));
-	div.style.position = "absolute";
-
-	div.style.left = left + "px";
-	div.style.top = top + "px";
-	div.style.width = width + "px";
-	div.style.height = (height) + "px";
-	div.style.backgroundColor = "white";
-	div.style.display = "none";
-
-	if (this.isGecko) {
-		iframeWidth = width + 2;
-		iframeHeight = height + 2;
-	} else {
-		iframeWidth = width;
-		iframeHeight = height + 1;
-	}
-
-	// Create iframe
-	iframe.setAttribute("id", id_prefix + "_iframe");
-	iframe.setAttribute("name", id_prefix + "_iframe");
-	iframe.setAttribute("border", "0");
-	iframe.setAttribute("frameBorder", "0");
-	iframe.setAttribute("marginWidth", "0");
-	iframe.setAttribute("marginHeight", "0");
-	iframe.setAttribute("leftMargin", "0");
-	iframe.setAttribute("topMargin", "0");
-	iframe.setAttribute("width", iframeWidth);
-	iframe.setAttribute("height", iframeHeight);
-	// iframe.setAttribute("src", "../jscripts/tiny_mce/blank.htm");
-	// iframe.setAttribute("allowtransparency", "false");
-	iframe.setAttribute("scrolling", "no");
-	iframe.style.width = iframeWidth + "px";
-	iframe.style.height = iframeHeight + "px";
-	iframe.style.backgroundColor = "white";
-	div.appendChild(iframe);
-
-	document.body.appendChild(div);
-
-	// Fixed MSIE 5.0 issue
-	div.innerHTML = div.innerHTML;
-
-	if (this.isSafari) {
-		// Give Safari some time to setup
-		window.setTimeout(function() {
-			var doc = window.frames[id_prefix + '_iframe'].document;
-			doc.open();
-			doc.write(html);
-			doc.close();
-		}, 10);
-	} else {
-		doc = window.frames[id_prefix + '_iframe'].window.document;
-		doc.open();
-		doc.write(html);
-		doc.close();
-	}
-
-	div.style.display = "block";
-
-	return div;
-};
-
-// Window instance
-function TinyMCE_Window() {
-};
-
-TinyMCE_Window.prototype.focus = function() {
-	if (this != mcWindows.selectedWindow) {
-		this.winElement.style.zIndex = ++mcWindows.zindex;
-		mcWindows.lastSelectedWindow = mcWindows.selectedWindow;
-		mcWindows.selectedWindow = this;
-	}
-};
-
-TinyMCE_Window.prototype.minimize = function() {
-};
-
-TinyMCE_Window.prototype.maximize = function() {
-	if (this.restoreSize) {
-		this.moveTo(this.restoreSize[0], this.restoreSize[1]);
-		this.resizeTo(this.restoreSize[2], this.restoreSize[3]);
-		this.updateClamping();
-		this.restoreSize = null;
-	} else {
-		var bounds = mcWindows.getBounds();
-		this.restoreSize = [
-			this.left, this.top,
-			this.winElement.scrollWidth,
-			this.winElement.scrollHeight
-		];
-		this.moveTo(bounds[0], bounds[1]);
-		this.resizeTo(
-			bounds[2] - bounds[0],
-			bounds[3] - bounds[1]
-		);
-	}
-};
-
-TinyMCE_Window.prototype.startResize = function() {
-	mcWindows.action = "resize";
-};
-
-TinyMCE_Window.prototype.startMove = function(e) {
-	mcWindows.action = "move";
-};
-
-TinyMCE_Window.prototype.close = function() {
-	if (this.frame && this.frame['tinyMCEPopup'])
-		this.frame['tinyMCEPopup'].restoreSelection();
-
-	if (mcWindows.lastSelectedWindow != null)
-		mcWindows.lastSelectedWindow.focus();
-
-	var mcWindowsNew = new Array();
-	for (var n in mcWindows.windows) {
-		var win = mcWindows.windows[n];
-		if (typeof(win) == 'function')
-			continue;
-
-		if (win.name != this.name)
-			mcWindowsNew[n] = win;
-	}
-
-	mcWindows.windows = mcWindowsNew;
-
-	// alert(mcWindows.doc.getElementById(this.id + "_iframe"));
-
-	var e = mcWindows.doc.getElementById(this.id + "_iframe");
-	e.parentNode.removeChild(e);
-
-	var e = mcWindows.doc.getElementById(this.id + "_div");
-	e.parentNode.removeChild(e);
-
-	mcWindows.setDocumentLock(false);
-};
-
-TinyMCE_Window.prototype.onMouseMove = function(e) {
-	var clamp;
-	// Calculate real X, Y
-	var dx = e.screenX - mcWindows.mouseDownScreenX;
-	var dy = e.screenY - mcWindows.mouseDownScreenY;
-
-	switch (mcWindows.action) {
-		case "resize":
-			clamp = mcWindows.clampBoxSize(
-				this.left, this.top,
-				mcWindows.mouseDownWidth + (e.screenX - mcWindows.mouseDownScreenX),
-				mcWindows.mouseDownHeight + (e.screenY - mcWindows.mouseDownScreenY),
-				this.features.minWidth, this.features.minHeight
-			);
-
-			this.resizeTo(clamp[2], clamp[3]);
-
-			mcWindows.cancelEvent(e);
-			break;
-
-		case "move":
-			this.left = mcWindows.mouseDownLayerX + (e.screenX - mcWindows.mouseDownScreenX);
-			this.top = mcWindows.mouseDownLayerY + (e.screenY - mcWindows.mouseDownScreenY);
-			this.updateClamping();
-
-			mcWindows.cancelEvent(e);
-			break;
-	}
-};
-
-TinyMCE_Window.prototype.moveTo = function (x, y) {
-	this.left = x;
-	this.top = y;
-
-	this.winElement.style.left = this.left + "px";
-	this.winElement.style.top = this.top + "px";
-};
-
-TinyMCE_Window.prototype.resizeTo = function (width, height) {
-	this.wrapperIFrameElement.style.width = (width+2) + 'px';
-	this.wrapperIFrameElement.style.height = (height+2) + 'px';
-	this.wrapperIFrameElement.width = width+2;
-	this.wrapperIFrameElement.height = height+2;
-	this.winElement.style.width = width + 'px';
-	this.winElement.style.height = height + 'px';
-
-	height = height - this.deltaHeight;
-
-	this.containerElement.style.width = width + 'px';
-	this.iframeElement.style.width = width + 'px';
-	this.iframeElement.style.height = height + 'px';
-	this.bodyElement.style.width = width + 'px';
-	this.bodyElement.style.height = height + 'px';
-	this.headElement.style.width = width + 'px';
-	//this.statusElement.style.width = width + 'px';
-};
-
-TinyMCE_Window.prototype.updateClamping = function () {
-	var clamp, oversize;
-
-	clamp = mcWindows.clampBoxPosition(
-		this.left, this.top,
-		this.winElement.scrollWidth,
-		this.winElement.scrollHeight,
-		this.features.minWidth, this.features.minHeight
-	);
-	oversize = (
-		clamp[2] != this.winElement.scrollWidth ||
-		clamp[3] != this.winElement.scrollHeight
-	) ? true : false;
-
-	this.moveTo(clamp[0], clamp[1]);
-	if (this.features.resizable == "yes" && oversize)
-		this.resizeTo(clamp[2], clamp[3]);
-};
-
-function debug(msg) {
-	document.getElementById('debug').value += msg + "\n";
-}
-
-TinyMCE_Window.prototype.onMouseUp = function(e) {
-	mcWindows.action = "none";
-};
-
-TinyMCE_Window.prototype.onFocus = function(e) {
-	// Gecko only handler
-	var winRef = e.currentTarget;
-
-	for (var n in mcWindows.windows) {
-		var win = mcWindows.windows[n];
-		if (typeof(win) == 'function')
-			continue;
-
-		if (winRef.name == win.id + "_iframe") {
-			win.focus();
-			return;
-		}
-	}
-};
-
-TinyMCE_Window.prototype.onMouseDown = function(e) {
-	var elm = mcWindows.isMSIE ? this.wrapperFrame.event.srcElement : e.target;
-
-	mcWindows.mouseDownScreenX = e.screenX;
-	mcWindows.mouseDownScreenY = e.screenY;
-	mcWindows.mouseDownLayerX = this.left;
-	mcWindows.mouseDownLayerY = this.top;
-	mcWindows.mouseDownWidth = parseInt(this.winElement.style.width);
-	mcWindows.mouseDownHeight = parseInt(this.winElement.style.height);
-
-	if (this.resizeElement != null && elm == this.resizeElement.firstChild)
-		this.startResize(e);
-	else
-		this.startMove(e);
-
-	mcWindows.cancelEvent(e);
-};
-
-// Global instance
-var mcWindows = new TinyMCE_Windows();
-
-// Initialize windows
-mcWindows.init({
-	images_path : tinyMCE.baseURL + "/plugins/inlinepopups/images",
-	css_file : tinyMCE.baseURL + "/plugins/inlinepopups/css/inlinepopup.css"
-});

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin_src.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin_src.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin_src.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin_src.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,819 @@
+/**
+ * $Id: editor_plugin_src.js 268 2007-04-28 15:52:59Z spocke $
+ *
+ * Moxiecode DHTML Windows script.
+ *
+ * @author Moxiecode
+ * @copyright Copyright © 2004-2007, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
+ */
+
+// Patch openWindow, closeWindow TinyMCE functions
+
+var TinyMCE_InlinePopupsPlugin = {
+	getInfo : function() {
+		return {
+			longname : 'Inline Popups',
+			author : 'Moxiecode Systems AB',
+			authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
+			infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/inlinepopups',
+			version : tinyMCE.majorVersion + "." + tinyMCE.minorVersion
+		};
+	}
+};
+
+tinyMCE.addPlugin("inlinepopups", TinyMCE_InlinePopupsPlugin);
+
+// Patch openWindow, closeWindow TinyMCE functions
+
+TinyMCE_Engine.prototype.orgOpenWindow = TinyMCE_Engine.prototype.openWindow;
+TinyMCE_Engine.prototype.orgCloseWindow = TinyMCE_Engine.prototype.closeWindow;
+
+TinyMCE_Engine.prototype.openWindow = function(template, args) {
+	// Does the caller support inline
+	if (args['inline'] != "yes" || tinyMCE.isOpera || tinyMCE.getParam("plugins").indexOf('inlinepopups') == -1) {
+		mcWindows.selectedWindow = null;
+		args['mce_inside_iframe'] = false;
+		this.orgOpenWindow(template, args);
+		return;
+	}
+
+	var url, resizable, scrollbars;
+
+	args['mce_inside_iframe'] = true;
+	tinyMCE.windowArgs = args;
+
+	if (template['file'].charAt(0) != '/' && template['file'].indexOf('://') == -1)
+		url = tinyMCE.baseURL + "/themes/" + tinyMCE.getParam("theme") + "/" + template['file'];
+	else
+		url = template['file'];
+
+	if (!(width = parseInt(template['width'])))
+		width = 320;
+
+	if (!(height = parseInt(template['height'])))
+		height = 200;
+
+	if (!(minWidth = parseInt(template['minWidth'])))
+		minWidth = 100;
+
+	if (!(minHeight = parseInt(template['minHeight'])))
+		minHeight = 100;
+
+	resizable = (args && args['resizable']) ? args['resizable'] : "no";
+	scrollbars = (args && args['scrollbars']) ? args['scrollbars'] : "no";
+
+	height += 18;
+
+	// Replace all args as variables in URL
+	for (var name in args) {
+		if (typeof(args[name]) == 'function')
+			continue;
+
+		url = tinyMCE.replaceVar(url, name, escape(args[name]));
+	}
+
+	var elm = document.getElementById(this.selectedInstance.editorId + '_parent');
+
+	if (tinyMCE.hasPlugin('fullscreen') && this.selectedInstance.getData('fullscreen').enabled)
+		pos = { absLeft: 0, absTop: 0 };
+	else
+		pos = tinyMCE.getAbsPosition(elm);
+
+	// Center div in editor area
+	pos.absLeft += Math.round((elm.firstChild.clientWidth / 2) - (width / 2));
+	pos.absTop += Math.round((elm.firstChild.clientHeight / 2) - (height / 2));
+
+	mcWindows.open(url, mcWindows.idCounter++, "modal=yes,width=" + width+ ",height=" + height + ",resizable=" + resizable + ",scrollbars=" + scrollbars + ",statusbar=" + resizable + ",left=" + pos.absLeft + ",top=" + pos.absTop + ",minWidth=" + minWidth + ",minHeight=" + minHeight );
+};
+
+TinyMCE_Engine.prototype.closeWindow = function(win) {
+	var gotit = false, n, w;
+
+	for (n in mcWindows.windows) {
+		w = mcWindows.windows[n];
+
+		if (typeof(w) == 'function')
+			continue;
+
+		if (win.name == w.id + '_iframe') {
+			w.close();
+			gotit = true;
+		}
+	}
+
+	if (!gotit)
+		this.orgCloseWindow(win);
+
+	tinyMCE.selectedInstance.getWin().focus(); 
+};
+
+TinyMCE_Engine.prototype.setWindowTitle = function(win_ref, title) {
+	for (var n in mcWindows.windows) {
+		var win = mcWindows.windows[n];
+		if (typeof(win) == 'function')
+			continue;
+
+		if (win_ref.name == win.id + "_iframe")
+			window.frames[win.id + "_iframe"].document.getElementById(win.id + '_title').innerHTML = title;
+	}
+};
+
+// * * * * * TinyMCE_Windows classes below
+
+// Windows handler
+function TinyMCE_Windows() {
+	this.settings = new Array();
+	this.windows = new Array();
+	this.isMSIE = (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer");
+	this.isGecko = navigator.userAgent.indexOf('Gecko') != -1;
+	this.isSafari = navigator.userAgent.indexOf('Safari') != -1;
+	this.isMac = navigator.userAgent.indexOf('Mac') != -1;
+	this.isMSIE5_0 = this.isMSIE && (navigator.userAgent.indexOf('MSIE 5.0') != -1);
+	this.action = "none";
+	this.selectedWindow = null;
+	this.lastSelectedWindow = null;
+	this.zindex = 1001;
+	this.mouseDownScreenX = 0;
+	this.mouseDownScreenY = 0;
+	this.mouseDownLayerX = 0;
+	this.mouseDownLayerY = 0;
+	this.mouseDownWidth = 0;
+	this.mouseDownHeight = 0;
+	this.idCounter = 0;
+};
+
+TinyMCE_Windows.prototype.init = function(settings) {
+	this.settings = settings;
+
+	if (this.isMSIE)
+		this.addEvent(document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+	else
+		this.addEvent(window, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+
+	this.addEvent(document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+
+	this.addEvent(window, "resize", mcWindows.eventDispatcher);
+	this.addEvent(document, "scroll", mcWindows.eventDispatcher);
+
+	this.doc = document;
+};
+
+TinyMCE_Windows.prototype.getBounds = function() {
+	if (!this.bounds) {
+		var vp = tinyMCE.getViewPort(window);
+		var top, left, bottom, right, docEl = this.doc.documentElement;
+
+		top  = vp.top;
+		left  = vp.left;
+		bottom = vp.height + top - 2;
+		right = vp.width + left - 22; // TODO this number is platform dependant
+		// x1, y1, x2, y2
+		this.bounds = [left, top, right, bottom];
+	}
+	return this.bounds;
+};
+
+TinyMCE_Windows.prototype.clampBoxPosition = function(x, y, w, h, minW, minH) {
+	var bounds = this.getBounds();
+
+	x = Math.max(bounds[0], Math.min(bounds[2], x + w) - w);
+	y = Math.max(bounds[1], Math.min(bounds[3], y + h) - h);
+
+	return this.clampBoxSize(x, y, w, h, minW, minH);
+};
+
+TinyMCE_Windows.prototype.clampBoxSize = function(x, y, w, h, minW, minH) {
+	var bounds = this.getBounds();
+
+	return [
+		x, y,
+		Math.max(minW, Math.min(bounds[2], x + w) - x),
+		Math.max(minH, Math.min(bounds[3], y + h) - y)
+	];
+};
+
+TinyMCE_Windows.prototype.getParam = function(name, default_value) {
+	var value = null;
+
+	value = (typeof(this.settings[name]) == "undefined") ? default_value : this.settings[name];
+
+	// Fix bool values
+	if (value == "true" || value == "false")
+		return (value == "true");
+
+	return value;
+};
+
+TinyMCE_Windows.prototype.eventDispatcher = function(e) {
+	e = typeof(e) == "undefined" ? window.event : e;
+
+	if (mcWindows.selectedWindow == null)
+		return;
+
+	// Switch focus
+	if (mcWindows.isGecko && e.type == "mousedown") {
+		var elm = e.currentTarget;
+
+		for (var n in mcWindows.windows) {
+			var win = mcWindows.windows[n];
+
+			if (win.headElement == elm || win.resizeElement == elm) {
+				win.focus();
+				break;
+			}
+		}
+	}
+
+	switch (e.type) {
+		case "mousemove":
+			mcWindows.selectedWindow.onMouseMove(e);
+			break;
+
+		case "mouseup":
+			mcWindows.selectedWindow.onMouseUp(e);
+			break;
+
+		case "mousedown":
+			mcWindows.selectedWindow.onMouseDown(e);
+			break;
+
+		case "focus":
+			mcWindows.selectedWindow.onFocus(e);
+			break;
+		case "scroll":
+		case "resize":
+			if (mcWindows.clampUpdateTimeout)
+				clearTimeout(mcWindows.clampUpdateTimeout);
+			mcWindows.clampEventType = e.type;
+			mcWindows.clampUpdateTimeout =
+				setTimeout(function () {mcWindows.updateClamping()}, 100);
+			break;
+	}
+};
+
+TinyMCE_Windows.prototype.updateClamping = function () {
+	var clamp, oversize, etype = mcWindows.clampEventType;
+
+	this.bounds = null; // Recalc window bounds on resize/scroll
+	this.clampUpdateTimeout = null;
+
+	for (var n in this.windows) {
+		win = this.windows[n];
+		if (typeof(win) == 'function' || ! win.winElement) continue;
+
+		clamp = mcWindows.clampBoxPosition(
+			win.left, win.top,
+			win.winElement.scrollWidth,
+			win.winElement.scrollHeight,
+			win.features.minWidth,
+			win.features.minHeight
+		);
+		oversize = (
+			clamp[2] != win.winElement.scrollWidth ||
+			clamp[3] != win.winElement.scrollHeight
+		) ? true : false;
+
+		if (!oversize || win.features.resizable == "yes" || etype != "scroll")
+			win.moveTo(clamp[0], clamp[1]);
+		if (oversize && win.features.resizable == "yes")
+			win.resizeTo(clamp[2], clamp[3]);
+	}
+};
+
+TinyMCE_Windows.prototype.addEvent = function(obj, name, handler) {
+	if (this.isMSIE)
+		obj.attachEvent("on" + name, handler);
+	else
+		obj.addEventListener(name, handler, false);
+};
+
+TinyMCE_Windows.prototype.cancelEvent = function(e) {
+	if (this.isMSIE) {
+		e.returnValue = false;
+		e.cancelBubble = true;
+	} else
+		e.preventDefault();
+};
+
+TinyMCE_Windows.prototype.parseFeatures = function(opts) {
+	// Cleanup the options
+	opts = opts.toLowerCase();
+	opts = opts.replace(/;/g, ",");
+	opts = opts.replace(/[^0-9a-z=,]/g, "");
+
+	var optionChunks = opts.split(',');
+	var options = new Array();
+
+	options['left'] = "10";
+	options['top'] = "10";
+	options['width'] = "300";
+	options['height'] = "300";
+	options['minwidth'] = "100";
+	options['minheight'] = "100";
+	options['resizable'] = "yes";
+	options['minimizable'] = "yes";
+	options['maximizable'] = "yes";
+	options['close'] = "yes";
+	options['movable'] = "yes";
+	options['statusbar'] = "yes";
+	options['scrollbars'] = "auto";
+	options['modal'] = "no";
+
+	if (opts == "")
+		return options;
+
+	for (var i=0; i<optionChunks.length; i++) {
+		var parts = optionChunks[i].split('=');
+
+		if (parts.length == 2)
+			options[parts[0]] = parts[1];
+	}
+
+	options['left'] = parseInt(options['left']);
+	options['top'] = parseInt(options['top']);
+	options['width'] = parseInt(options['width']);
+	options['height'] = parseInt(options['height']);
+	options['minWidth'] = parseInt(options['minwidth']);
+	options['minHeight'] = parseInt(options['minheight']);
+
+	return options;
+};
+
+TinyMCE_Windows.prototype.open = function(url, name, features) {
+	this.lastSelectedWindow = this.selectedWindow;
+
+	var win = new TinyMCE_Window();
+	var winDiv, html = "", id;
+	var imgPath = this.getParam("images_path");
+
+	features = this.parseFeatures(features);
+
+	// Clamp specified dimensions
+	var clamp = mcWindows.clampBoxPosition(
+		features['left'], features['top'],
+		features['width'], features['height'],
+		features['minWidth'], features['minHeight']
+	);
+
+	features['left'] = clamp[0];
+	features['top'] = clamp[1];
+
+	if (features['resizable'] == "yes") {
+		features['width'] = clamp[2];
+		features['height'] = clamp[3];
+	}
+
+	// Create div
+	id = "mcWindow_" + name;
+	win.deltaHeight = 18;
+
+	if (features['statusbar'] == "yes") {
+		win.deltaHeight += 13;
+
+		if (this.isMSIE)
+			win.deltaHeight += 1;
+	}
+
+	width = parseInt(features['width']);
+	height = parseInt(features['height'])-win.deltaHeight;
+
+	if (this.isMSIE)
+		width -= 2;
+
+	// Setup first part of window
+	win.id = id;
+	win.url = url;
+	win.name = name;
+	win.features = features;
+	this.windows[name] = win;
+
+	iframeWidth = width;
+	iframeHeight = height;
+
+	// Create inner content
+	html += '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">';
+	html += '<html>';
+	html += '<head>';
+	html += '<title>Wrapper iframe</title>';
+	html += '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">';
+	html += '<link href="' + this.getParam("css_file") + '" rel="stylesheet" type="text/css" />';
+	html += '</head>';
+	html += '<body onload="parent.mcWindows.onLoad(\'' + name + '\');">';
+
+	html += '<div id="' + id + '_container" class="mceWindow">';
+	html += '<div id="' + id + '_head" class="mceWindowHead" onmousedown="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();">';
+	html += ' <div id="' + id + '_title" class="mceWindowTitle"';
+	html += ' onselectstart="return false;" unselectable="on" style="-moz-user-select: none !important;"></div>';
+	html += '  <div class="mceWindowHeadTools">';
+	html += '   <a href="javascript:parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].close();" target="_self" onmousedown="return false;" class="mceWindowClose"><img border="0" src="' + imgPath + '/window_close.gif" /></a>';
+	if (features['resizable'] == "yes" && features['maximizable'] == "yes")
+		html += '   <a href="javascript:parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].maximize();" target="_self" onmousedown="return false;" class="mceWindowMaximize"><img border="0" src="' + imgPath + '/window_maximize.gif" /></a>';
+	// html += '   <a href="javascript:mcWindows.windows[\'' + name + '\'].minimize();" target="_self" onmousedown="return false;" class="mceWindowMinimize"></a>';
+	html += '  </div>';
+	html += '</div><div id="' + id + '_body" class="mceWindowBody" style="width: ' + width + 'px; height: ' + height + 'px;">';
+	html += '<iframe id="' + id + '_iframe" name="' + id + '_iframe" frameborder="0" width="' + iframeWidth + '" height="' + iframeHeight + '" src="' + url + '" class="mceWindowBodyIframe" scrolling="' + features['scrollbars'] + '"></iframe></div>';
+
+	if (features['statusbar'] == "yes") {
+		html += '<div id="' + id + '_statusbar" class="mceWindowStatusbar" onmousedown="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();">';
+
+		if (features['resizable'] == "yes") {
+			if (this.isGecko)
+				html += '<div id="' + id + '_resize" class="mceWindowResize"><div style="background-image: url(\'' + imgPath + '/window_resize.gif\'); width: 12px; height: 12px;"></div></div>';
+			else
+				html += '<div id="' + id + '_resize" class="mceWindowResize"><img onmousedown="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();" border="0" src="' + imgPath + '/window_resize.gif" /></div>';
+		}
+
+		html += '</div>';
+	}
+
+	html += '</div>';
+
+	html += '</body>';
+	html += '</html>';
+
+	// Create iframe
+	this.createFloatingIFrame(id, features['left'], features['top'], features['width'], features['height'], html);
+};
+
+// Blocks the document events by placing a image over the whole document
+TinyMCE_Windows.prototype.setDocumentLock = function(state) {
+	var elm = document.getElementById('mcWindowEventBlocker');
+
+	if (state) {
+		if (elm == null) {
+			elm = document.createElement("div");
+
+			elm.id = "mcWindowEventBlocker";
+			elm.style.position = "absolute";
+			elm.style.left = "0";
+			elm.style.top = "0";
+
+			document.body.appendChild(elm);
+		}
+
+		elm.style.display = "none";
+
+		var imgPath = this.getParam("images_path");
+		var width = document.body.clientWidth;
+		var height = document.body.clientHeight;
+
+		elm.style.width = width;
+		elm.style.height = height;
+		elm.innerHTML = '<img src="' + imgPath + '/spacer.gif" width="' + width + '" height="' + height + '" />';
+
+		elm.style.zIndex = mcWindows.zindex-1;
+		elm.style.display = "block";
+	} else if (elm != null) {
+		if (mcWindows.windows.length == 0)
+			elm.parentNode.removeChild(elm);
+		else
+			elm.style.zIndex = mcWindows.zindex-1;
+	}
+};
+
+// Gets called when wrapper iframe is initialized
+TinyMCE_Windows.prototype.onLoad = function(name) {
+	var win = mcWindows.windows[name];
+	var id = "mcWindow_" + name;
+	var wrapperIframe = window.frames[id + "_iframe"].frames[0];
+	var wrapperDoc = window.frames[id + "_iframe"].document;
+	var doc = window.frames[id + "_iframe"].document;
+	var winDiv = document.getElementById("mcWindow_" + name + "_div");
+	var realIframe = window.frames[id + "_iframe"].frames[0];
+
+	// Set window data
+	win.id = "mcWindow_" + name;
+	win.winElement = winDiv;
+	win.bodyElement = doc.getElementById(id + '_body');
+	win.iframeElement = doc.getElementById(id + '_iframe');
+	win.headElement = doc.getElementById(id + '_head');
+	win.titleElement = doc.getElementById(id + '_title');
+	win.resizeElement = doc.getElementById(id + '_resize');
+	win.containerElement = doc.getElementById(id + '_container');
+	win.left = win.features['left'];
+	win.top = win.features['top'];
+	win.frame = window.frames[id + '_iframe'].frames[0];
+	win.wrapperFrame = window.frames[id + '_iframe'];
+	win.wrapperIFrameElement = document.getElementById(id + "_iframe");
+
+	// Add event handlers
+	mcWindows.addEvent(win.headElement, "mousedown", mcWindows.eventDispatcher);
+
+	if (win.resizeElement != null)
+		mcWindows.addEvent(win.resizeElement, "mousedown", mcWindows.eventDispatcher);
+
+	if (mcWindows.isMSIE) {
+		mcWindows.addEvent(realIframe.document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+		mcWindows.addEvent(realIframe.document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+	} else {
+		mcWindows.addEvent(realIframe, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+		mcWindows.addEvent(realIframe, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+		mcWindows.addEvent(realIframe, "focus", mcWindows.eventDispatcher);
+	}
+
+	for (var i=0; i<window.frames.length; i++) {
+		if (!window.frames[i]._hasMouseHandlers) {
+			if (mcWindows.isMSIE) {
+				mcWindows.addEvent(window.frames[i].document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+				mcWindows.addEvent(window.frames[i].document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+			} else {
+				mcWindows.addEvent(window.frames[i], "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+				mcWindows.addEvent(window.frames[i], "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+			}
+
+			window.frames[i]._hasMouseHandlers = true;
+		}
+	}
+
+	if (mcWindows.isMSIE) {
+		mcWindows.addEvent(win.frame.document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+		mcWindows.addEvent(win.frame.document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+	} else {
+		mcWindows.addEvent(win.frame, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+		mcWindows.addEvent(win.frame, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+		mcWindows.addEvent(win.frame, "focus", mcWindows.eventDispatcher);
+	}
+
+	// Dispatch open window event
+	var func = this.getParam("on_open_window", "");
+	if (func != "")
+		eval(func + "(win);");
+
+	win.focus();
+
+	if (win.features['modal'] == "yes")
+		mcWindows.setDocumentLock(true);
+};
+
+TinyMCE_Windows.prototype.createFloatingIFrame = function(id_prefix, left, top, width, height, html) {
+	var iframe = document.createElement("iframe");
+	var div = document.createElement("div"), doc;
+
+	width = parseInt(width);
+	height = parseInt(height)+1;
+
+	// Create wrapper div
+	div.setAttribute("id", id_prefix + "_div");
+	div.setAttribute("width", width);
+	div.setAttribute("height", (height));
+	div.style.position = "absolute";
+
+	div.style.left = left + "px";
+	div.style.top = top + "px";
+	div.style.width = width + "px";
+	div.style.height = (height) + "px";
+	div.style.backgroundColor = "white";
+	div.style.display = "none";
+
+	if (this.isGecko) {
+		iframeWidth = width + 2;
+		iframeHeight = height + 2;
+	} else {
+		iframeWidth = width;
+		iframeHeight = height + 1;
+	}
+
+	// Create iframe
+	iframe.setAttribute("id", id_prefix + "_iframe");
+	iframe.setAttribute("name", id_prefix + "_iframe");
+	iframe.setAttribute("border", "0");
+	iframe.setAttribute("frameBorder", "0");
+	iframe.setAttribute("marginWidth", "0");
+	iframe.setAttribute("marginHeight", "0");
+	iframe.setAttribute("leftMargin", "0");
+	iframe.setAttribute("topMargin", "0");
+	iframe.setAttribute("width", iframeWidth);
+	iframe.setAttribute("height", iframeHeight);
+	// iframe.setAttribute("src", "../jscripts/tiny_mce/blank.htm");
+	// iframe.setAttribute("allowtransparency", "false");
+	iframe.setAttribute("scrolling", "no");
+	iframe.style.width = iframeWidth + "px";
+	iframe.style.height = iframeHeight + "px";
+	iframe.style.backgroundColor = "white";
+	div.appendChild(iframe);
+
+	document.body.appendChild(div);
+
+	// Fixed MSIE 5.0 issue
+	div.innerHTML = div.innerHTML;
+
+	if (this.isSafari) {
+		// Give Safari some time to setup
+		window.setTimeout(function() {
+			var doc = window.frames[id_prefix + '_iframe'].document;
+			doc.open();
+			doc.write(html);
+			doc.close();
+		}, 10);
+	} else {
+		doc = window.frames[id_prefix + '_iframe'].window.document;
+		doc.open();
+		doc.write(html);
+		doc.close();
+	}
+
+	div.style.display = "block";
+
+	return div;
+};
+
+// Window instance
+function TinyMCE_Window() {
+};
+
+TinyMCE_Window.prototype.focus = function() {
+	if (this != mcWindows.selectedWindow) {
+		this.winElement.style.zIndex = ++mcWindows.zindex;
+		mcWindows.lastSelectedWindow = mcWindows.selectedWindow;
+		mcWindows.selectedWindow = this;
+	}
+};
+
+TinyMCE_Window.prototype.minimize = function() {
+};
+
+TinyMCE_Window.prototype.maximize = function() {
+	if (this.restoreSize) {
+		this.moveTo(this.restoreSize[0], this.restoreSize[1]);
+		this.resizeTo(this.restoreSize[2], this.restoreSize[3]);
+		this.updateClamping();
+		this.restoreSize = null;
+	} else {
+		var bounds = mcWindows.getBounds();
+		this.restoreSize = [
+			this.left, this.top,
+			this.winElement.scrollWidth,
+			this.winElement.scrollHeight
+		];
+		this.moveTo(bounds[0], bounds[1]);
+		this.resizeTo(
+			bounds[2] - bounds[0],
+			bounds[3] - bounds[1]
+		);
+	}
+};
+
+TinyMCE_Window.prototype.startResize = function() {
+	mcWindows.action = "resize";
+};
+
+TinyMCE_Window.prototype.startMove = function(e) {
+	mcWindows.action = "move";
+};
+
+TinyMCE_Window.prototype.close = function() {
+	if (this.frame && this.frame['tinyMCEPopup'])
+		this.frame['tinyMCEPopup'].restoreSelection();
+
+	if (mcWindows.lastSelectedWindow != null)
+		mcWindows.lastSelectedWindow.focus();
+
+	var mcWindowsNew = new Array();
+	for (var n in mcWindows.windows) {
+		var win = mcWindows.windows[n];
+		if (typeof(win) == 'function')
+			continue;
+
+		if (win.name != this.name)
+			mcWindowsNew[n] = win;
+	}
+
+	mcWindows.windows = mcWindowsNew;
+
+	// alert(mcWindows.doc.getElementById(this.id + "_iframe"));
+
+	var e = mcWindows.doc.getElementById(this.id + "_iframe");
+	e.parentNode.removeChild(e);
+
+	var e = mcWindows.doc.getElementById(this.id + "_div");
+	e.parentNode.removeChild(e);
+
+	mcWindows.setDocumentLock(false);
+};
+
+TinyMCE_Window.prototype.onMouseMove = function(e) {
+	var clamp;
+	// Calculate real X, Y
+	var dx = e.screenX - mcWindows.mouseDownScreenX;
+	var dy = e.screenY - mcWindows.mouseDownScreenY;
+
+	switch (mcWindows.action) {
+		case "resize":
+			clamp = mcWindows.clampBoxSize(
+				this.left, this.top,
+				mcWindows.mouseDownWidth + (e.screenX - mcWindows.mouseDownScreenX),
+				mcWindows.mouseDownHeight + (e.screenY - mcWindows.mouseDownScreenY),
+				this.features.minWidth, this.features.minHeight
+			);
+
+			this.resizeTo(clamp[2], clamp[3]);
+
+			mcWindows.cancelEvent(e);
+			break;
+
+		case "move":
+			this.left = mcWindows.mouseDownLayerX + (e.screenX - mcWindows.mouseDownScreenX);
+			this.top = mcWindows.mouseDownLayerY + (e.screenY - mcWindows.mouseDownScreenY);
+			this.updateClamping();
+
+			mcWindows.cancelEvent(e);
+			break;
+	}
+};
+
+TinyMCE_Window.prototype.moveTo = function (x, y) {
+	this.left = x;
+	this.top = y;
+
+	this.winElement.style.left = this.left + "px";
+	this.winElement.style.top = this.top + "px";
+};
+
+TinyMCE_Window.prototype.resizeTo = function (width, height) {
+	this.wrapperIFrameElement.style.width = (width+2) + 'px';
+	this.wrapperIFrameElement.style.height = (height+2) + 'px';
+	this.wrapperIFrameElement.width = width+2;
+	this.wrapperIFrameElement.height = height+2;
+	this.winElement.style.width = width + 'px';
+	this.winElement.style.height = height + 'px';
+
+	height = height - this.deltaHeight;
+
+	this.containerElement.style.width = width + 'px';
+	this.iframeElement.style.width = width + 'px';
+	this.iframeElement.style.height = height + 'px';
+	this.bodyElement.style.width = width + 'px';
+	this.bodyElement.style.height = height + 'px';
+	this.headElement.style.width = width + 'px';
+	//this.statusElement.style.width = width + 'px';
+};
+
+TinyMCE_Window.prototype.updateClamping = function () {
+	var clamp, oversize;
+
+	clamp = mcWindows.clampBoxPosition(
+		this.left, this.top,
+		this.winElement.scrollWidth,
+		this.winElement.scrollHeight,
+		this.features.minWidth, this.features.minHeight
+	);
+	oversize = (
+		clamp[2] != this.winElement.scrollWidth ||
+		clamp[3] != this.winElement.scrollHeight
+	) ? true : false;
+
+	this.moveTo(clamp[0], clamp[1]);
+	if (this.features.resizable == "yes" && oversize)
+		this.resizeTo(clamp[2], clamp[3]);
+};
+
+function debug(msg) {
+	document.getElementById('debug').value += msg + "\n";
+}
+
+TinyMCE_Window.prototype.onMouseUp = function(e) {
+	mcWindows.action = "none";
+};
+
+TinyMCE_Window.prototype.onFocus = function(e) {
+	// Gecko only handler
+	var winRef = e.currentTarget;
+
+	for (var n in mcWindows.windows) {
+		var win = mcWindows.windows[n];
+		if (typeof(win) == 'function')
+			continue;
+
+		if (winRef.name == win.id + "_iframe") {
+			win.focus();
+			return;
+		}
+	}
+};
+
+TinyMCE_Window.prototype.onMouseDown = function(e) {
+	var elm = mcWindows.isMSIE ? this.wrapperFrame.event.srcElement : e.target;
+
+	mcWindows.mouseDownScreenX = e.screenX;
+	mcWindows.mouseDownScreenY = e.screenY;
+	mcWindows.mouseDownLayerX = this.left;
+	mcWindows.mouseDownLayerY = this.top;
+	mcWindows.mouseDownWidth = parseInt(this.winElement.style.width);
+	mcWindows.mouseDownHeight = parseInt(this.winElement.style.height);
+
+	if (this.resizeElement != null && elm == this.resizeElement.firstChild)
+		this.startResize(e);
+	else
+		this.startMove(e);
+
+	mcWindows.cancelEvent(e);
+};
+
+// Global instance
+var mcWindows = new TinyMCE_Windows();
+
+// Initialize windows
+mcWindows.init({
+	images_path : tinyMCE.baseURL + "/plugins/inlinepopups/images",
+	css_file : tinyMCE.baseURL + "/plugins/inlinepopups/css/inlinepopup.css"
+});

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/spacer.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/spacer.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/spacer.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_close.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_close.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_close.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_maximize.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_maximize.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_maximize.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_minimize.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_minimize.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_minimize.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_resize.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_resize.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/images/window_resize.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/jscripts/mcwindows.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/jscripts/mcwindows.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/jscripts/mcwindows.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,453 +0,0 @@
-/**
- * $Id: mcwindows.js 18 2006-06-29 14:11:23Z spocke $
- *
- * Moxiecode DHTML Windows script.
- *
- * @author Moxiecode
- * @copyright Copyright © 2004, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
- */
-
-// Windows handler
-function MCWindows() {
-	this.settings = new Array();
-	this.windows = new Array();
-	this.isMSIE = (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer");
-	this.isGecko = navigator.userAgent.indexOf('Gecko') != -1;
-	this.isSafari = navigator.userAgent.indexOf('Safari') != -1;
-	this.isMac = navigator.userAgent.indexOf('Mac') != -1;
-	this.isMSIE5_0 = this.isMSIE && (navigator.userAgent.indexOf('MSIE 5.0') != -1);
-	this.action = "none";
-	this.selectedWindow = null;
-	this.zindex = 100;
-	this.mouseDownScreenX = 0;
-	this.mouseDownScreenY = 0;
-	this.mouseDownLayerX = 0;
-	this.mouseDownLayerY = 0;
-	this.mouseDownWidth = 0;
-	this.mouseDownHeight = 0;
-};
-
-MCWindows.prototype.init = function(settings) {
-	this.settings = settings;
-
-	if (this.isMSIE)
-		this.addEvent(document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-	else
-		this.addEvent(window, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-
-	this.addEvent(document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-};
-
-MCWindows.prototype.getParam = function(name, default_value) {
-	var value = null;
-
-	value = (typeof(this.settings[name]) == "undefined") ? default_value : this.settings[name];
-
-	// Fix bool values
-	if (value == "true" || value == "false")
-		return (value == "true");
-
-	return value;
-};
-
-MCWindows.prototype.eventDispatcher = function(e) {
-	e = typeof(e) == "undefined" ? window.event : e;
-
-	if (mcWindows.selectedWindow == null)
-		return;
-
-	// Switch focus
-	if (mcWindows.isGecko && e.type == "mousedown") {
-		var elm = e.currentTarget;
-
-		for (var n in mcWindows.windows) {
-			var win = mcWindows.windows[n];
-			if (typeof(win) == 'function')
-				continue;
-
-			if (win.headElement == elm || win.resizeElement == elm) {
-				win.focus();
-				break;
-			}
-		}
-	}
-
-	switch (e.type) {
-		case "mousemove":
-			mcWindows.selectedWindow.onMouseMove(e);
-			break;
-
-		case "mouseup":
-			mcWindows.selectedWindow.onMouseUp(e);
-			break;
-
-		case "mousedown":
-			mcWindows.selectedWindow.onMouseDown(e);
-			break;
-
-		case "focus":
-			mcWindows.selectedWindow.onFocus(e);
-			break;
-	}
-}
-
-MCWindows.prototype.addEvent = function(obj, name, handler) {
-	if (this.isMSIE)
-		obj.attachEvent("on" + name, handler);
-	else
-		obj.addEventListener(name, handler, true);
-};
-
-MCWindows.prototype.cancelEvent = function(e) {
-	if (this.isMSIE) {
-		e.returnValue = false;
-		e.cancelBubble = true;
-	} else
-		e.preventDefault();
-};
-
-MCWindows.prototype.parseFeatures = function(opts) {
-	// Cleanup the options
-	opts = opts.toLowerCase();
-	opts = opts.replace(/;/g, ",");
-	opts = opts.replace(/[^0-9a-z=,]/g, "");
-
-	var optionChunks = opts.split(',');
-	var options = new Array();
-
-	options['left'] = 10;
-	options['top'] = 10;
-	options['width'] = 300;
-	options['height'] = 300;
-	options['resizable'] = true;
-	options['minimizable'] = true;
-	options['maximizable'] = true;
-	options['close'] = true;
-	options['movable'] = true;
-
-	if (opts == "")
-		return options;
-
-	for (var i=0; i<optionChunks.length; i++) {
-		var parts = optionChunks[i].split('=');
-
-		if (parts.length == 2)
-			options[parts[0]] = parts[1];
-	}
-
-	return options;
-};
-
-MCWindows.prototype.open = function(url, name, features) {
-	var win = new MCWindow();
-	var winDiv, html = "", id;
-
-	features = this.parseFeatures(features);
-
-	// Create div
-	id = "mcWindow_" + name;
-
-	width = parseInt(features['width']);
-	height = parseInt(features['height'])-12-19;
-
-	if (this.isMSIE)
-		width -= 2;
-
-	// Setup first part of window
-	win.id = id;
-	win.url = url;
-	win.name = name;
-	win.features = features;
-	this.windows[name] = win;
-
-	iframeWidth = width;
-	iframeHeight = height;
-
-	// Create inner content
-	html += '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">';
-	html += '<html>';
-	html += '<head>';
-	html += '<title>Wrapper iframe</title>';
-	html += '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">';
-	html += '<link href="../jscripts/tiny_mce/themes/advanced/css/editor_ui.css" rel="stylesheet" type="text/css" />';
-	html += '</head>';
-	html += '<body onload="parent.mcWindows.onLoad(\'' + name + '\');">';
-
-	html += '<div id="' + id + '_container" class="mceWindow">';
-	html += '<div id="' + id + '_head" class="mceWindowHead" onmousedown="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();">';
-	html += ' <div id="' + id + '_title" class="mceWindowTitle"';
-	html += ' onselectstart="return false;" unselectable="on" style="-moz-user-select: none !important;">No name window</div>';
-	html += '  <div class="mceWindowHeadTools">';
-	html += '   <a href="javascript:parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].close();" onmousedown="return false;" class="mceWindowClose"><img border="0" src="../jscripts/tiny_mce/themes/advanced/images/window_close.gif" /></a>';
-//	html += '   <a href="javascript:mcWindows.windows[\'' + name + '\'].maximize();" onmousedown="return false;" class="mceWindowMaximize"></a>';
-//	html += '   <a href="javascript:mcWindows.windows[\'' + name + '\'].minimize();" onmousedown="return false;" class="mceWindowMinimize"></a>';
-	html += '  </div>';
-	html += '</div><div id="' + id + '_body" class="mceWindowBody" style="width: ' + width + 'px; height: ' + height + 'px;">';
-	html += '<iframe id="' + id + '_iframe" name="' + id + '_iframe" onfocus="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();" frameborder="0" width="' + iframeWidth + '" height="' + iframeHeight + '" src="' + url + '" class="mceWindowBodyIframe"></iframe></div>';
-	html += '<div id="' + id + '_statusbar" class="mceWindowStatusbar" onmousedown="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();">';
-	html += '<div id="' + id + '_resize" class="mceWindowResize"><img onmousedown="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();" border="0" src="../jscripts/tiny_mce/themes/advanced/images/window_resize.gif" /></div>';
-	html += '</div>';
-	html += '</div>';
-
-	html += '</body>';
-	html += '</html>';
-
-	// Create iframe
-	this.createFloatingIFrame(id, features['left'], features['top'], features['width'], features['height'], html);
-};
-
-// Gets called when wrapper iframe is initialized
-MCWindows.prototype.onLoad = function(name) {
-	var win = mcWindows.windows[name];
-	var id = "mcWindow_" + name;
-	var wrapperIframe = window.frames[id + "_iframe"].frames[0];
-	var wrapperDoc = window.frames[id + "_iframe"].document;
-	var doc = window.frames[id + "_iframe"].document;
-	var winDiv = document.getElementById("mcWindow_" + name + "_div");
-	var realIframe = window.frames[id + "_iframe"].frames[0];
-
-	// Set window data
-	win.id = "mcWindow_" + name + "_iframe";
-	win.winElement = winDiv;
-	win.bodyElement = doc.getElementById(id + '_body');
-	win.iframeElement = doc.getElementById(id + '_iframe');
-	win.headElement = doc.getElementById(id + '_head');
-	win.titleElement = doc.getElementById(id + '_title');
-	win.resizeElement = doc.getElementById(id + '_resize');
-	win.containerElement = doc.getElementById(id + '_container');
-	win.left = win.features['left'];
-	win.top = win.features['top'];
-	win.frame = window.frames[id + '_iframe'].frames[0];
-	win.wrapperFrame = window.frames[id + '_iframe'];
-	win.wrapperIFrameElement = document.getElementById(id + "_iframe");
-
-	// Add event handlers
-	mcWindows.addEvent(win.headElement, "mousedown", mcWindows.eventDispatcher);
-	mcWindows.addEvent(win.resizeElement, "mousedown", mcWindows.eventDispatcher);
-
-	if (mcWindows.isMSIE) {
-		mcWindows.addEvent(realIframe.document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-		mcWindows.addEvent(realIframe.document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-	} else {
-		mcWindows.addEvent(realIframe, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-		mcWindows.addEvent(realIframe, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-		mcWindows.addEvent(realIframe, "focus", mcWindows.eventDispatcher);
-	}
-
-	for (var i=0; i<window.frames.length; i++) {
-		if (!window.frames[i]._hasMouseHandlers) {
-			if (mcWindows.isMSIE) {
-				mcWindows.addEvent(window.frames[i].document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-				mcWindows.addEvent(window.frames[i].document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-			} else {
-				mcWindows.addEvent(window.frames[i], "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-				mcWindows.addEvent(window.frames[i], "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-			}
-
-			window.frames[i]._hasMouseHandlers = true;
-		}
-	}
-
-	if (mcWindows.isMSIE) {
-		mcWindows.addEvent(win.frame.document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-		mcWindows.addEvent(win.frame.document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-	} else {
-		mcWindows.addEvent(win.frame, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
-		mcWindows.addEvent(win.frame, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
-		mcWindows.addEvent(win.frame, "focus", mcWindows.eventDispatcher);
-	}
-
-	this.selectedWindow = win;
-};
-
-MCWindows.prototype.createFloatingIFrame = function(id_prefix, left, top, width, height, html) {
-	var iframe = document.createElement("iframe");
-	var div = document.createElement("div");
-
-	width = parseInt(width);
-	height = parseInt(height)+1;
-
-	// Create wrapper div
-	div.setAttribute("id", id_prefix + "_div");
-	div.setAttribute("width", width);
-	div.setAttribute("height", (height));
-	div.style.position = "absolute";
-	div.style.left = left + "px";
-	div.style.top = top + "px";
-	div.style.width = width + "px";
-	div.style.height = (height) + "px";
-	div.style.backgroundColor = "white";
-	div.style.display = "none";
-
-	if (this.isGecko) {
-		iframeWidth = width + 2;
-		iframeHeight = height + 2;
-	} else {
-		iframeWidth = width;
-		iframeHeight = height + 1;
-	}
-
-	// Create iframe
-	iframe.setAttribute("id", id_prefix + "_iframe");
-	iframe.setAttribute("name", id_prefix + "_iframe");
-	iframe.setAttribute("border", "0");
-	iframe.setAttribute("frameBorder", "0");
-	iframe.setAttribute("marginWidth", "0");
-	iframe.setAttribute("marginHeight", "0");
-	iframe.setAttribute("leftMargin", "0");
-	iframe.setAttribute("topMargin", "0");
-	iframe.setAttribute("width", iframeWidth);
-	iframe.setAttribute("height", iframeHeight);
-//	iframe.setAttribute("src", "../jscripts/tiny_mce/blank.htm");
-	// iframe.setAttribute("allowtransparency", "false");
-	iframe.setAttribute("scrolling", "no");
-	iframe.style.width = iframeWidth + "px";
-	iframe.style.height = iframeHeight + "px";
-	iframe.style.backgroundColor = "white";
-	div.appendChild(iframe);
-
-	document.body.appendChild(div);
-
-	// Fixed MSIE 5.0 issue
-	div.innerHTML = div.innerHTML;
-
-	if (this.isSafari) {
-		// Give Safari some time to setup
-		window.setTimeout(function() {
-			doc = window.frames[id_prefix + '_iframe'].document;
-			doc.open();
-			doc.write(html);
-			doc.close();
-		}, 10);
-	} else {
-		doc = window.frames[id_prefix + '_iframe'].window.document
-		doc.open();
-		doc.write(html);
-		doc.close();
-	}
-
-	div.style.display = "block";
-
-	return div;
-};
-
-// Window instance
-function MCWindow() {
-};
-
-MCWindow.prototype.focus = function() {
-	this.winElement.style.zIndex = mcWindows.zindex++;
-	mcWindows.selectedWindow = this;
-};
-
-MCWindow.prototype.minimize = function() {
-};
-
-MCWindow.prototype.maximize = function() {
-	
-};
-
-MCWindow.prototype.startResize = function() {
-	mcWindows.action = "resize";
-};
-
-MCWindow.prototype.startMove = function(e) {
-	mcWindows.action = "move";
-};
-
-MCWindow.prototype.close = function() {
-	document.body.removeChild(this.winElement);
-	mcWindows.windows[this.name] = null;
-};
-
-MCWindow.prototype.onMouseMove = function(e) {
-	var scrollX = 0;//this.doc.body.scrollLeft;
-	var scrollY = 0;//this.doc.body.scrollTop;
-
-	// Calculate real X, Y
-	var dx = e.screenX - mcWindows.mouseDownScreenX;
-	var dy = e.screenY - mcWindows.mouseDownScreenY;
-
-	switch (mcWindows.action) {
-		case "resize":
-			width = mcWindows.mouseDownWidth + (e.screenX - mcWindows.mouseDownScreenX);
-			height = mcWindows.mouseDownHeight + (e.screenY - mcWindows.mouseDownScreenY);
-
-			width = width < 100 ? 100 : width;
-			height = height < 100 ? 100 : height;
-
-			this.wrapperIFrameElement.style.width = width+2;
-			this.wrapperIFrameElement.style.height = height+2;
-			this.wrapperIFrameElement.width = width+2;
-			this.wrapperIFrameElement.height = height+2;
-			this.winElement.style.width = width;
-			this.winElement.style.height = height;
-
-			height = height-12-19;
-
-			this.containerElement.style.width = width;
-
-			this.iframeElement.style.width = width;
-			this.iframeElement.style.height = height;
-			this.bodyElement.style.width = width;
-			this.bodyElement.style.height = height;
-			this.headElement.style.width = width;
-			//this.statusElement.style.width = width;
-
-			mcWindows.cancelEvent(e);
-			break;
-
-		case "move":
-			this.left = mcWindows.mouseDownLayerX + (e.screenX - mcWindows.mouseDownScreenX);
-			this.top = mcWindows.mouseDownLayerY + (e.screenY - mcWindows.mouseDownScreenY);
-			this.winElement.style.left = this.left + "px";
-			this.winElement.style.top = this.top + "px";
-
-			mcWindows.cancelEvent(e);
-			break;
-	}
-};
-
-MCWindow.prototype.onMouseUp = function(e) {
-	mcWindows.action = "none";
-};
-
-MCWindow.prototype.onFocus = function(e) {
-	// Gecko only handler
-	var winRef = e.currentTarget;
-
-	for (var n in mcWindows.windows) {
-		var win = mcWindows.windows[n];
-		if (typeof(win) == 'function')
-			continue;
-
-		if (winRef.name == win.id) {
-			win.focus();
-			return;
-		}
-	}
-};
-
-MCWindow.prototype.onMouseDown = function(e) {
-	var elm = mcWindows.isMSIE ? this.wrapperFrame.event.srcElement : e.target;
-
-	var scrollX = 0;//this.doc.body.scrollLeft;
-	var scrollY = 0;//this.doc.body.scrollTop;
-
-	mcWindows.mouseDownScreenX = e.screenX;
-	mcWindows.mouseDownScreenY = e.screenY;
-	mcWindows.mouseDownLayerX = this.left;
-	mcWindows.mouseDownLayerY = this.top;
-	mcWindows.mouseDownWidth = parseInt(this.winElement.style.width);
-	mcWindows.mouseDownHeight = parseInt(this.winElement.style.height);
-
-	if (elm == this.resizeElement.firstChild)
-		this.startResize(e);
-	else
-		this.startMove(e);
-
-	mcWindows.cancelEvent(e);
-};
-
-// Global instance
-var mcWindows = new MCWindows();

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/jscripts/mcwindows.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/jscripts/mcwindows.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/jscripts/mcwindows.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/jscripts/mcwindows.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,453 @@
+/**
+ * $Id: mcwindows.js 18 2006-06-29 14:11:23Z spocke $
+ *
+ * Moxiecode DHTML Windows script.
+ *
+ * @author Moxiecode
+ * @copyright Copyright © 2004, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
+ */
+
+// Windows handler
+function MCWindows() {
+	this.settings = new Array();
+	this.windows = new Array();
+	this.isMSIE = (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer");
+	this.isGecko = navigator.userAgent.indexOf('Gecko') != -1;
+	this.isSafari = navigator.userAgent.indexOf('Safari') != -1;
+	this.isMac = navigator.userAgent.indexOf('Mac') != -1;
+	this.isMSIE5_0 = this.isMSIE && (navigator.userAgent.indexOf('MSIE 5.0') != -1);
+	this.action = "none";
+	this.selectedWindow = null;
+	this.zindex = 100;
+	this.mouseDownScreenX = 0;
+	this.mouseDownScreenY = 0;
+	this.mouseDownLayerX = 0;
+	this.mouseDownLayerY = 0;
+	this.mouseDownWidth = 0;
+	this.mouseDownHeight = 0;
+};
+
+MCWindows.prototype.init = function(settings) {
+	this.settings = settings;
+
+	if (this.isMSIE)
+		this.addEvent(document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+	else
+		this.addEvent(window, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+
+	this.addEvent(document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+};
+
+MCWindows.prototype.getParam = function(name, default_value) {
+	var value = null;
+
+	value = (typeof(this.settings[name]) == "undefined") ? default_value : this.settings[name];
+
+	// Fix bool values
+	if (value == "true" || value == "false")
+		return (value == "true");
+
+	return value;
+};
+
+MCWindows.prototype.eventDispatcher = function(e) {
+	e = typeof(e) == "undefined" ? window.event : e;
+
+	if (mcWindows.selectedWindow == null)
+		return;
+
+	// Switch focus
+	if (mcWindows.isGecko && e.type == "mousedown") {
+		var elm = e.currentTarget;
+
+		for (var n in mcWindows.windows) {
+			var win = mcWindows.windows[n];
+			if (typeof(win) == 'function')
+				continue;
+
+			if (win.headElement == elm || win.resizeElement == elm) {
+				win.focus();
+				break;
+			}
+		}
+	}
+
+	switch (e.type) {
+		case "mousemove":
+			mcWindows.selectedWindow.onMouseMove(e);
+			break;
+
+		case "mouseup":
+			mcWindows.selectedWindow.onMouseUp(e);
+			break;
+
+		case "mousedown":
+			mcWindows.selectedWindow.onMouseDown(e);
+			break;
+
+		case "focus":
+			mcWindows.selectedWindow.onFocus(e);
+			break;
+	}
+}
+
+MCWindows.prototype.addEvent = function(obj, name, handler) {
+	if (this.isMSIE)
+		obj.attachEvent("on" + name, handler);
+	else
+		obj.addEventListener(name, handler, true);
+};
+
+MCWindows.prototype.cancelEvent = function(e) {
+	if (this.isMSIE) {
+		e.returnValue = false;
+		e.cancelBubble = true;
+	} else
+		e.preventDefault();
+};
+
+MCWindows.prototype.parseFeatures = function(opts) {
+	// Cleanup the options
+	opts = opts.toLowerCase();
+	opts = opts.replace(/;/g, ",");
+	opts = opts.replace(/[^0-9a-z=,]/g, "");
+
+	var optionChunks = opts.split(',');
+	var options = new Array();
+
+	options['left'] = 10;
+	options['top'] = 10;
+	options['width'] = 300;
+	options['height'] = 300;
+	options['resizable'] = true;
+	options['minimizable'] = true;
+	options['maximizable'] = true;
+	options['close'] = true;
+	options['movable'] = true;
+
+	if (opts == "")
+		return options;
+
+	for (var i=0; i<optionChunks.length; i++) {
+		var parts = optionChunks[i].split('=');
+
+		if (parts.length == 2)
+			options[parts[0]] = parts[1];
+	}
+
+	return options;
+};
+
+MCWindows.prototype.open = function(url, name, features) {
+	var win = new MCWindow();
+	var winDiv, html = "", id;
+
+	features = this.parseFeatures(features);
+
+	// Create div
+	id = "mcWindow_" + name;
+
+	width = parseInt(features['width']);
+	height = parseInt(features['height'])-12-19;
+
+	if (this.isMSIE)
+		width -= 2;
+
+	// Setup first part of window
+	win.id = id;
+	win.url = url;
+	win.name = name;
+	win.features = features;
+	this.windows[name] = win;
+
+	iframeWidth = width;
+	iframeHeight = height;
+
+	// Create inner content
+	html += '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">';
+	html += '<html>';
+	html += '<head>';
+	html += '<title>Wrapper iframe</title>';
+	html += '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">';
+	html += '<link href="../jscripts/tiny_mce/themes/advanced/css/editor_ui.css" rel="stylesheet" type="text/css" />';
+	html += '</head>';
+	html += '<body onload="parent.mcWindows.onLoad(\'' + name + '\');">';
+
+	html += '<div id="' + id + '_container" class="mceWindow">';
+	html += '<div id="' + id + '_head" class="mceWindowHead" onmousedown="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();">';
+	html += ' <div id="' + id + '_title" class="mceWindowTitle"';
+	html += ' onselectstart="return false;" unselectable="on" style="-moz-user-select: none !important;">No name window</div>';
+	html += '  <div class="mceWindowHeadTools">';
+	html += '   <a href="javascript:parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].close();" onmousedown="return false;" class="mceWindowClose"><img border="0" src="../jscripts/tiny_mce/themes/advanced/images/window_close.gif" /></a>';
+//	html += '   <a href="javascript:mcWindows.windows[\'' + name + '\'].maximize();" onmousedown="return false;" class="mceWindowMaximize"></a>';
+//	html += '   <a href="javascript:mcWindows.windows[\'' + name + '\'].minimize();" onmousedown="return false;" class="mceWindowMinimize"></a>';
+	html += '  </div>';
+	html += '</div><div id="' + id + '_body" class="mceWindowBody" style="width: ' + width + 'px; height: ' + height + 'px;">';
+	html += '<iframe id="' + id + '_iframe" name="' + id + '_iframe" onfocus="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();" frameborder="0" width="' + iframeWidth + '" height="' + iframeHeight + '" src="' + url + '" class="mceWindowBodyIframe"></iframe></div>';
+	html += '<div id="' + id + '_statusbar" class="mceWindowStatusbar" onmousedown="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();">';
+	html += '<div id="' + id + '_resize" class="mceWindowResize"><img onmousedown="parent.mcWindows.windows[\'' + name + '\'].focus();" border="0" src="../jscripts/tiny_mce/themes/advanced/images/window_resize.gif" /></div>';
+	html += '</div>';
+	html += '</div>';
+
+	html += '</body>';
+	html += '</html>';
+
+	// Create iframe
+	this.createFloatingIFrame(id, features['left'], features['top'], features['width'], features['height'], html);
+};
+
+// Gets called when wrapper iframe is initialized
+MCWindows.prototype.onLoad = function(name) {
+	var win = mcWindows.windows[name];
+	var id = "mcWindow_" + name;
+	var wrapperIframe = window.frames[id + "_iframe"].frames[0];
+	var wrapperDoc = window.frames[id + "_iframe"].document;
+	var doc = window.frames[id + "_iframe"].document;
+	var winDiv = document.getElementById("mcWindow_" + name + "_div");
+	var realIframe = window.frames[id + "_iframe"].frames[0];
+
+	// Set window data
+	win.id = "mcWindow_" + name + "_iframe";
+	win.winElement = winDiv;
+	win.bodyElement = doc.getElementById(id + '_body');
+	win.iframeElement = doc.getElementById(id + '_iframe');
+	win.headElement = doc.getElementById(id + '_head');
+	win.titleElement = doc.getElementById(id + '_title');
+	win.resizeElement = doc.getElementById(id + '_resize');
+	win.containerElement = doc.getElementById(id + '_container');
+	win.left = win.features['left'];
+	win.top = win.features['top'];
+	win.frame = window.frames[id + '_iframe'].frames[0];
+	win.wrapperFrame = window.frames[id + '_iframe'];
+	win.wrapperIFrameElement = document.getElementById(id + "_iframe");
+
+	// Add event handlers
+	mcWindows.addEvent(win.headElement, "mousedown", mcWindows.eventDispatcher);
+	mcWindows.addEvent(win.resizeElement, "mousedown", mcWindows.eventDispatcher);
+
+	if (mcWindows.isMSIE) {
+		mcWindows.addEvent(realIframe.document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+		mcWindows.addEvent(realIframe.document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+	} else {
+		mcWindows.addEvent(realIframe, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+		mcWindows.addEvent(realIframe, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+		mcWindows.addEvent(realIframe, "focus", mcWindows.eventDispatcher);
+	}
+
+	for (var i=0; i<window.frames.length; i++) {
+		if (!window.frames[i]._hasMouseHandlers) {
+			if (mcWindows.isMSIE) {
+				mcWindows.addEvent(window.frames[i].document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+				mcWindows.addEvent(window.frames[i].document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+			} else {
+				mcWindows.addEvent(window.frames[i], "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+				mcWindows.addEvent(window.frames[i], "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+			}
+
+			window.frames[i]._hasMouseHandlers = true;
+		}
+	}
+
+	if (mcWindows.isMSIE) {
+		mcWindows.addEvent(win.frame.document, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+		mcWindows.addEvent(win.frame.document, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+	} else {
+		mcWindows.addEvent(win.frame, "mousemove", mcWindows.eventDispatcher);
+		mcWindows.addEvent(win.frame, "mouseup", mcWindows.eventDispatcher);
+		mcWindows.addEvent(win.frame, "focus", mcWindows.eventDispatcher);
+	}
+
+	this.selectedWindow = win;
+};
+
+MCWindows.prototype.createFloatingIFrame = function(id_prefix, left, top, width, height, html) {
+	var iframe = document.createElement("iframe");
+	var div = document.createElement("div");
+
+	width = parseInt(width);
+	height = parseInt(height)+1;
+
+	// Create wrapper div
+	div.setAttribute("id", id_prefix + "_div");
+	div.setAttribute("width", width);
+	div.setAttribute("height", (height));
+	div.style.position = "absolute";
+	div.style.left = left + "px";
+	div.style.top = top + "px";
+	div.style.width = width + "px";
+	div.style.height = (height) + "px";
+	div.style.backgroundColor = "white";
+	div.style.display = "none";
+
+	if (this.isGecko) {
+		iframeWidth = width + 2;
+		iframeHeight = height + 2;
+	} else {
+		iframeWidth = width;
+		iframeHeight = height + 1;
+	}
+
+	// Create iframe
+	iframe.setAttribute("id", id_prefix + "_iframe");
+	iframe.setAttribute("name", id_prefix + "_iframe");
+	iframe.setAttribute("border", "0");
+	iframe.setAttribute("frameBorder", "0");
+	iframe.setAttribute("marginWidth", "0");
+	iframe.setAttribute("marginHeight", "0");
+	iframe.setAttribute("leftMargin", "0");
+	iframe.setAttribute("topMargin", "0");
+	iframe.setAttribute("width", iframeWidth);
+	iframe.setAttribute("height", iframeHeight);
+//	iframe.setAttribute("src", "../jscripts/tiny_mce/blank.htm");
+	// iframe.setAttribute("allowtransparency", "false");
+	iframe.setAttribute("scrolling", "no");
+	iframe.style.width = iframeWidth + "px";
+	iframe.style.height = iframeHeight + "px";
+	iframe.style.backgroundColor = "white";
+	div.appendChild(iframe);
+
+	document.body.appendChild(div);
+
+	// Fixed MSIE 5.0 issue
+	div.innerHTML = div.innerHTML;
+
+	if (this.isSafari) {
+		// Give Safari some time to setup
+		window.setTimeout(function() {
+			doc = window.frames[id_prefix + '_iframe'].document;
+			doc.open();
+			doc.write(html);
+			doc.close();
+		}, 10);
+	} else {
+		doc = window.frames[id_prefix + '_iframe'].window.document
+		doc.open();
+		doc.write(html);
+		doc.close();
+	}
+
+	div.style.display = "block";
+
+	return div;
+};
+
+// Window instance
+function MCWindow() {
+};
+
+MCWindow.prototype.focus = function() {
+	this.winElement.style.zIndex = mcWindows.zindex++;
+	mcWindows.selectedWindow = this;
+};
+
+MCWindow.prototype.minimize = function() {
+};
+
+MCWindow.prototype.maximize = function() {
+	
+};
+
+MCWindow.prototype.startResize = function() {
+	mcWindows.action = "resize";
+};
+
+MCWindow.prototype.startMove = function(e) {
+	mcWindows.action = "move";
+};
+
+MCWindow.prototype.close = function() {
+	document.body.removeChild(this.winElement);
+	mcWindows.windows[this.name] = null;
+};
+
+MCWindow.prototype.onMouseMove = function(e) {
+	var scrollX = 0;//this.doc.body.scrollLeft;
+	var scrollY = 0;//this.doc.body.scrollTop;
+
+	// Calculate real X, Y
+	var dx = e.screenX - mcWindows.mouseDownScreenX;
+	var dy = e.screenY - mcWindows.mouseDownScreenY;
+
+	switch (mcWindows.action) {
+		case "resize":
+			width = mcWindows.mouseDownWidth + (e.screenX - mcWindows.mouseDownScreenX);
+			height = mcWindows.mouseDownHeight + (e.screenY - mcWindows.mouseDownScreenY);
+
+			width = width < 100 ? 100 : width;
+			height = height < 100 ? 100 : height;
+
+			this.wrapperIFrameElement.style.width = width+2;
+			this.wrapperIFrameElement.style.height = height+2;
+			this.wrapperIFrameElement.width = width+2;
+			this.wrapperIFrameElement.height = height+2;
+			this.winElement.style.width = width;
+			this.winElement.style.height = height;
+
+			height = height-12-19;
+
+			this.containerElement.style.width = width;
+
+			this.iframeElement.style.width = width;
+			this.iframeElement.style.height = height;
+			this.bodyElement.style.width = width;
+			this.bodyElement.style.height = height;
+			this.headElement.style.width = width;
+			//this.statusElement.style.width = width;
+
+			mcWindows.cancelEvent(e);
+			break;
+
+		case "move":
+			this.left = mcWindows.mouseDownLayerX + (e.screenX - mcWindows.mouseDownScreenX);
+			this.top = mcWindows.mouseDownLayerY + (e.screenY - mcWindows.mouseDownScreenY);
+			this.winElement.style.left = this.left + "px";
+			this.winElement.style.top = this.top + "px";
+
+			mcWindows.cancelEvent(e);
+			break;
+	}
+};
+
+MCWindow.prototype.onMouseUp = function(e) {
+	mcWindows.action = "none";
+};
+
+MCWindow.prototype.onFocus = function(e) {
+	// Gecko only handler
+	var winRef = e.currentTarget;
+
+	for (var n in mcWindows.windows) {
+		var win = mcWindows.windows[n];
+		if (typeof(win) == 'function')
+			continue;
+
+		if (winRef.name == win.id) {
+			win.focus();
+			return;
+		}
+	}
+};
+
+MCWindow.prototype.onMouseDown = function(e) {
+	var elm = mcWindows.isMSIE ? this.wrapperFrame.event.srcElement : e.target;
+
+	var scrollX = 0;//this.doc.body.scrollLeft;
+	var scrollY = 0;//this.doc.body.scrollTop;
+
+	mcWindows.mouseDownScreenX = e.screenX;
+	mcWindows.mouseDownScreenY = e.screenY;
+	mcWindows.mouseDownLayerX = this.left;
+	mcWindows.mouseDownLayerY = this.top;
+	mcWindows.mouseDownWidth = parseInt(this.winElement.style.width);
+	mcWindows.mouseDownHeight = parseInt(this.winElement.style.height);
+
+	if (elm == this.resizeElement.firstChild)
+		this.startResize(e);
+	else
+		this.startMove(e);
+
+	mcWindows.cancelEvent(e);
+};
+
+// Global instance
+var mcWindows = new MCWindows();

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/langs/en.js
===================================================================
Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/langs/en.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/langs/en.js)
===================================================================
Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/readme.txt
===================================================================
Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/readme.txt (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/inlinepopups/readme.txt)
===================================================================
Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1 +0,0 @@
-tinyMCE.importPluginLanguagePack('insertdatetime');var TinyMCE_InsertDateTimePlugin={getInfo:function(){return{longname:'Insert date/time',author:'Moxiecode Systems AB',authorurl:'http://tinymce.moxiecode.com',infourl:'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/insertdatetime',version:tinyMCE.majorVersion+"."+tinyMCE.minorVersion}},getControlHTML:function(cn){switch(cn){case"insertdate":return tinyMCE.getButtonHTML(cn,'lang_insertdate_desc','{$pluginurl}/images/insertdate.gif','mceInsertDate');case"inserttime":return tinyMCE.getButtonHTML(cn,'lang_inserttime_desc','{$pluginurl}/images/inserttime.gif','mceInsertTime')}return""},execCommand:function(editor_id,element,command,user_interface,value){function addZeros(value,len){value=""+value;if(value.length<len){for(var i=0;i<(len-value.length);i++)value="0"+value}return value}function getDateTime(d,fmt){fmt=fmt.replace("%D","%m/%d/%y");fmt=fmt.replace("%r","%I:%M:%S %p");fmt=fmt.replace("%Y",""+d.getFullYear());fmt=fmt
 .replace("%y",""+d.getYear());fmt=fmt.replace("%m",addZeros(d.getMonth()+1,2));fmt=fmt.replace("%d",addZeros(d.getDate(),2));fmt=fmt.replace("%H",""+addZeros(d.getHours(),2));fmt=fmt.replace("%M",""+addZeros(d.getMinutes(),2));fmt=fmt.replace("%S",""+addZeros(d.getSeconds(),2));fmt=fmt.replace("%I",""+((d.getHours()+11)%12+1));fmt=fmt.replace("%p",""+(d.getHours()<12?"AM":"PM"));fmt=fmt.replace("%B",""+tinyMCE.getLang("lang_inserttime_months_long")[d.getMonth()]);fmt=fmt.replace("%b",""+tinyMCE.getLang("lang_inserttime_months_short")[d.getMonth()]);fmt=fmt.replace("%A",""+tinyMCE.getLang("lang_inserttime_day_long")[d.getDay()]);fmt=fmt.replace("%a",""+tinyMCE.getLang("lang_inserttime_day_short")[d.getDay()]);fmt=fmt.replace("%%","%");return fmt}switch(command){case"mceInsertDate":tinyMCE.execInstanceCommand(editor_id,'mceInsertContent',false,getDateTime(new Date(),tinyMCE.getParam("plugin_insertdate_dateFormat",tinyMCE.getLang('lang_insertdate_def_fmt'))));return true;case"m
 ceInsertTime":tinyMCE.execInstanceCommand(editor_id,'mceInsertContent',false,getDateTime(new Date(),tinyMCE.getParam("plugin_insertdate_timeFormat",tinyMCE.getLang('lang_inserttime_def_fmt'))));return true}return false}};tinyMCE.addPlugin("insertdatetime",TinyMCE_InsertDateTimePlugin);
\ No newline at end of file

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1 @@
+tinyMCE.importPluginLanguagePack('insertdatetime');var TinyMCE_InsertDateTimePlugin={getInfo:function(){return{longname:'Insert date/time',author:'Moxiecode Systems AB',authorurl:'http://tinymce.moxiecode.com',infourl:'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/insertdatetime',version:tinyMCE.majorVersion+"."+tinyMCE.minorVersion}},getControlHTML:function(cn){switch(cn){case"insertdate":return tinyMCE.getButtonHTML(cn,'lang_insertdate_desc','{$pluginurl}/images/insertdate.gif','mceInsertDate');case"inserttime":return tinyMCE.getButtonHTML(cn,'lang_inserttime_desc','{$pluginurl}/images/inserttime.gif','mceInsertTime')}return""},execCommand:function(editor_id,element,command,user_interface,value){function addZeros(value,len){value=""+value;if(value.length<len){for(var i=0;i<(len-value.length);i++)value="0"+value}return value}function getDateTime(d,fmt){fmt=fmt.replace("%D","%m/%d/%y");fmt=fmt.replace("%r","%I:%M:%S %p");fmt=fmt.replace("%Y",""+d.getFullYear());fmt=fmt
 .replace("%y",""+d.getYear());fmt=fmt.replace("%m",addZeros(d.getMonth()+1,2));fmt=fmt.replace("%d",addZeros(d.getDate(),2));fmt=fmt.replace("%H",""+addZeros(d.getHours(),2));fmt=fmt.replace("%M",""+addZeros(d.getMinutes(),2));fmt=fmt.replace("%S",""+addZeros(d.getSeconds(),2));fmt=fmt.replace("%I",""+((d.getHours()+11)%12+1));fmt=fmt.replace("%p",""+(d.getHours()<12?"AM":"PM"));fmt=fmt.replace("%B",""+tinyMCE.getLang("lang_inserttime_months_long")[d.getMonth()]);fmt=fmt.replace("%b",""+tinyMCE.getLang("lang_inserttime_months_short")[d.getMonth()]);fmt=fmt.replace("%A",""+tinyMCE.getLang("lang_inserttime_day_long")[d.getDay()]);fmt=fmt.replace("%a",""+tinyMCE.getLang("lang_inserttime_day_short")[d.getDay()]);fmt=fmt.replace("%%","%");return fmt}switch(command){case"mceInsertDate":tinyMCE.execInstanceCommand(editor_id,'mceInsertContent',false,getDateTime(new Date(),tinyMCE.getParam("plugin_insertdate_dateFormat",tinyMCE.getLang('lang_insertdate_def_fmt'))));return true;case"m
 ceInsertTime":tinyMCE.execInstanceCommand(editor_id,'mceInsertContent',false,getDateTime(new Date(),tinyMCE.getParam("plugin_insertdate_timeFormat",tinyMCE.getLang('lang_inserttime_def_fmt'))));return true}return false}};tinyMCE.addPlugin("insertdatetime",TinyMCE_InsertDateTimePlugin);
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin_src.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin_src.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin_src.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,90 +0,0 @@
-/**
- * $Id: editor_plugin_src.js 201 2007-02-12 15:56:56Z spocke $
- *
- * @author Moxiecode
- * @copyright Copyright © 2004-2007, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
- */
-
-/* Import plugin specific language pack */
-tinyMCE.importPluginLanguagePack('insertdatetime');
-
-var TinyMCE_InsertDateTimePlugin = {
-	getInfo : function() {
-		return {
-			longname : 'Insert date/time',
-			author : 'Moxiecode Systems AB',
-			authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
-			infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/insertdatetime',
-			version : tinyMCE.majorVersion + "." + tinyMCE.minorVersion
-		};
-	},
-
-	/**
-	 * Returns the HTML contents of the insertdate, inserttime controls.
-	 */
-	getControlHTML : function(cn) {
-		switch (cn) {
-			case "insertdate":
-				return tinyMCE.getButtonHTML(cn, 'lang_insertdate_desc', '{$pluginurl}/images/insertdate.gif', 'mceInsertDate');
-
-			case "inserttime":
-				return tinyMCE.getButtonHTML(cn, 'lang_inserttime_desc', '{$pluginurl}/images/inserttime.gif', 'mceInsertTime');
-		}
-
-		return "";
-	},
-
-	/**
-	 * Executes the mceInsertDate command.
-	 */
-	execCommand : function(editor_id, element, command, user_interface, value) {
-		/* Adds zeros infront of value */
-		function addZeros(value, len) {
-			value = "" + value;
-
-			if (value.length < len) {
-				for (var i=0; i<(len-value.length); i++)
-					value = "0" + value;
-			}
-
-			return value;
-		}
-
-		function getDateTime(d, fmt) {
-			fmt = fmt.replace("%D", "%m/%d/%y");
-			fmt = fmt.replace("%r", "%I:%M:%S %p");
-			fmt = fmt.replace("%Y", "" + d.getFullYear());
-			fmt = fmt.replace("%y", "" + d.getYear());
-			fmt = fmt.replace("%m", addZeros(d.getMonth()+1, 2));
-			fmt = fmt.replace("%d", addZeros(d.getDate(), 2));
-			fmt = fmt.replace("%H", "" + addZeros(d.getHours(), 2));
-			fmt = fmt.replace("%M", "" + addZeros(d.getMinutes(), 2));
-			fmt = fmt.replace("%S", "" + addZeros(d.getSeconds(), 2));
-			fmt = fmt.replace("%I", "" + ((d.getHours() + 11) % 12 + 1));
-			fmt = fmt.replace("%p", "" + (d.getHours() < 12 ? "AM" : "PM"));
-			fmt = fmt.replace("%B", "" + tinyMCE.getLang("lang_inserttime_months_long")[d.getMonth()]);
-			fmt = fmt.replace("%b", "" + tinyMCE.getLang("lang_inserttime_months_short")[d.getMonth()]);
-			fmt = fmt.replace("%A", "" + tinyMCE.getLang("lang_inserttime_day_long")[d.getDay()]);
-			fmt = fmt.replace("%a", "" + tinyMCE.getLang("lang_inserttime_day_short")[d.getDay()]);
-			fmt = fmt.replace("%%", "%");
-
-			return fmt;
-		}
-
-		// Handle commands
-		switch (command) {
-			case "mceInsertDate":
-				tinyMCE.execInstanceCommand(editor_id, 'mceInsertContent', false, getDateTime(new Date(), tinyMCE.getParam("plugin_insertdate_dateFormat", tinyMCE.getLang('lang_insertdate_def_fmt'))));
-				return true;
-
-			case "mceInsertTime":
-				tinyMCE.execInstanceCommand(editor_id, 'mceInsertContent', false, getDateTime(new Date(), tinyMCE.getParam("plugin_insertdate_timeFormat", tinyMCE.getLang('lang_inserttime_def_fmt'))));
-				return true;
-		}
-
-		// Pass to next handler in chain
-		return false;
-	}
-};
-
-tinyMCE.addPlugin("insertdatetime", TinyMCE_InsertDateTimePlugin);

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin_src.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin_src.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin_src.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/editor_plugin_src.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,90 @@
+/**
+ * $Id: editor_plugin_src.js 201 2007-02-12 15:56:56Z spocke $
+ *
+ * @author Moxiecode
+ * @copyright Copyright © 2004-2007, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
+ */
+
+/* Import plugin specific language pack */
+tinyMCE.importPluginLanguagePack('insertdatetime');
+
+var TinyMCE_InsertDateTimePlugin = {
+	getInfo : function() {
+		return {
+			longname : 'Insert date/time',
+			author : 'Moxiecode Systems AB',
+			authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
+			infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/insertdatetime',
+			version : tinyMCE.majorVersion + "." + tinyMCE.minorVersion
+		};
+	},
+
+	/**
+	 * Returns the HTML contents of the insertdate, inserttime controls.
+	 */
+	getControlHTML : function(cn) {
+		switch (cn) {
+			case "insertdate":
+				return tinyMCE.getButtonHTML(cn, 'lang_insertdate_desc', '{$pluginurl}/images/insertdate.gif', 'mceInsertDate');
+
+			case "inserttime":
+				return tinyMCE.getButtonHTML(cn, 'lang_inserttime_desc', '{$pluginurl}/images/inserttime.gif', 'mceInsertTime');
+		}
+
+		return "";
+	},
+
+	/**
+	 * Executes the mceInsertDate command.
+	 */
+	execCommand : function(editor_id, element, command, user_interface, value) {
+		/* Adds zeros infront of value */
+		function addZeros(value, len) {
+			value = "" + value;
+
+			if (value.length < len) {
+				for (var i=0; i<(len-value.length); i++)
+					value = "0" + value;
+			}
+
+			return value;
+		}
+
+		function getDateTime(d, fmt) {
+			fmt = fmt.replace("%D", "%m/%d/%y");
+			fmt = fmt.replace("%r", "%I:%M:%S %p");
+			fmt = fmt.replace("%Y", "" + d.getFullYear());
+			fmt = fmt.replace("%y", "" + d.getYear());
+			fmt = fmt.replace("%m", addZeros(d.getMonth()+1, 2));
+			fmt = fmt.replace("%d", addZeros(d.getDate(), 2));
+			fmt = fmt.replace("%H", "" + addZeros(d.getHours(), 2));
+			fmt = fmt.replace("%M", "" + addZeros(d.getMinutes(), 2));
+			fmt = fmt.replace("%S", "" + addZeros(d.getSeconds(), 2));
+			fmt = fmt.replace("%I", "" + ((d.getHours() + 11) % 12 + 1));
+			fmt = fmt.replace("%p", "" + (d.getHours() < 12 ? "AM" : "PM"));
+			fmt = fmt.replace("%B", "" + tinyMCE.getLang("lang_inserttime_months_long")[d.getMonth()]);
+			fmt = fmt.replace("%b", "" + tinyMCE.getLang("lang_inserttime_months_short")[d.getMonth()]);
+			fmt = fmt.replace("%A", "" + tinyMCE.getLang("lang_inserttime_day_long")[d.getDay()]);
+			fmt = fmt.replace("%a", "" + tinyMCE.getLang("lang_inserttime_day_short")[d.getDay()]);
+			fmt = fmt.replace("%%", "%");
+
+			return fmt;
+		}
+
+		// Handle commands
+		switch (command) {
+			case "mceInsertDate":
+				tinyMCE.execInstanceCommand(editor_id, 'mceInsertContent', false, getDateTime(new Date(), tinyMCE.getParam("plugin_insertdate_dateFormat", tinyMCE.getLang('lang_insertdate_def_fmt'))));
+				return true;
+
+			case "mceInsertTime":
+				tinyMCE.execInstanceCommand(editor_id, 'mceInsertContent', false, getDateTime(new Date(), tinyMCE.getParam("plugin_insertdate_timeFormat", tinyMCE.getLang('lang_inserttime_def_fmt'))));
+				return true;
+		}
+
+		// Pass to next handler in chain
+		return false;
+	}
+};
+
+tinyMCE.addPlugin("insertdatetime", TinyMCE_InsertDateTimePlugin);

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/images/insertdate.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/images/insertdate.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/images/insertdate.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/images/inserttime.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/images/inserttime.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/images/inserttime.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/langs/en.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/langs/en.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/langs/en.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,12 +0,0 @@
-// UK lang variables
-
-tinyMCE.addToLang('',{
-insertdate_def_fmt : '%Y-%m-%d',
-inserttime_def_fmt : '%H:%M:%S',
-insertdate_desc : 'Insert date',
-inserttime_desc : 'Insert time',
-inserttime_months_long : new Array("January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"),
-inserttime_months_short : new Array("Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"),
-inserttime_day_long : new Array("Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"),
-inserttime_day_short : new Array("Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
-});

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/langs/en.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/langs/en.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/langs/en.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/langs/en.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,12 @@
+// UK lang variables
+
+tinyMCE.addToLang('',{
+insertdate_def_fmt : '%Y-%m-%d',
+inserttime_def_fmt : '%H:%M:%S',
+insertdate_desc : 'Insert date',
+inserttime_desc : 'Insert time',
+inserttime_months_long : new Array("January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"),
+inserttime_months_short : new Array("Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"),
+inserttime_day_long : new Array("Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"),
+inserttime_day_short : new Array("Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
+});

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/readme.txt
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/readme.txt	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1 +0,0 @@
-Check the TinyMCE documentation for details on this plugin.

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/readme.txt (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/readme.txt)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/readme.txt	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertdatetime/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1 @@
+Check the TinyMCE documentation for details on this plugin.

Modified: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertresource/editor_plugin.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertresource/editor_plugin.js	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertresource/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -140,7 +140,7 @@
 					attribs = TinyMCE_insertresourcePlugin._parseAttributes( objectTag );
 					
 					var cssClass = "";					
-					if( !attribs || attribs["value"] == undefined || attribs["class"] != "ltPlayer" ) {
+					if( attribs["value"] == undefined || attribs["class"] != "ltPlayer" ) {
 						startPos++;
 						continue;
 					}
@@ -183,7 +183,7 @@
 					var attribs = TinyMCE_insertresourcePlugin._parseAttributes(content.substring(startPos + 4, endPos));
 
 					// If not flash, skip it
-					if (!attribs || attribs['class'] != "ltFlashPlayer" )
+					if (attribs['class'] != "ltFlashPlayer" )
 						continue;					
 
 					type = attribs['class'];

Modified: plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertvideo/editor_plugin.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertvideo/editor_plugin.js	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/insertvideo/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -115,7 +115,7 @@
 					attribs = TinyMCE_insertvideoPlugin._parseAttributes( objectTag );
 					
 					var cssClass = "";					
-					if( !attribs || attribs["data"] == undefined ) {
+					if( attribs["data"] == undefined ) {
 						startPos++;
 						continue;
 					}
@@ -176,7 +176,7 @@
 					var attribs = TinyMCE_insertvideoPlugin._parseAttributes(content.substring(startPos + 4, endPos));
 
 					// Is not flash, skip it
-					if (!attribs || attribs['class'] != "ltVideoYouTube" && attribs['class'] != "ltVideoGoogleVideo" && attribs['class'] != "ltVideoMetacafe" && attribs['class'] != "ltVideoIfilm" && attribs['class'] != "ltVideoGoear" && attribs['class'] != "ltVideoGrouper" && attribs['class'] != "ltVideoDailymot" && attribs['class'] != "ltVideoVimeo")
+					if (attribs['class'] != "ltVideoYouTube" && attribs['class'] != "ltVideoGoogleVideo" && attribs['class'] != "ltVideoMetacafe" && attribs['class'] != "ltVideoIfilm" && attribs['class'] != "ltVideoGoear" && attribs['class'] != "ltVideoGrouper" && attribs['class'] != "ltVideoDailymot" && attribs['class'] != "ltVideoVimeo")
 						continue;
 
 					type = attribs['class'];

Modified: plog/trunk/js/tinymce/plugins/more/editor_plugin.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/more/editor_plugin.js	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/more/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -166,7 +166,7 @@
 				var attribs = this._parseAttributes(
           content.substring(startPos + 4, endPos));
 
-				if (attribs && attribs['class'] == "mce_plugin_more_more") {
+				if (attribs['class'] == "mce_plugin_more_more") {
           endPos += 2;
 	
             // Insert embed/object chunk

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/readme.txt (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/readme.txt)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/readme.txt	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1 @@
+This is the location you place TinyMCE plugins.

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/cell.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/cell.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/cell.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,182 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>{$lang_table_cell_title}</title>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/cell.js"></script>
-	<link href="css/cell.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
-	<base target="_self" />
-</head>
-<body id="tablecell" onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
-	<form onsubmit="updateAction();return false;" action="#">
-		<div class="tabs">
-			<ul>
-				<li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_table_general_tab}</a></span></li>
-				<li id="advanced_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('advanced_tab','advanced_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_table_advanced_tab}</a></span></li>
-			</ul>
-		</div>
-
-		<div class="panel_wrapper">
-			<div id="general_panel" class="panel current">
-				<fieldset>
-					<legend>{$lang_table_general_props}</legend>
-
-					<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
-						<tr>
-							<td><label for="align">{$lang_table_align}</label></td>
-							<td>
-								<select id="align" name="align">
-									<option value="">{$lang_not_set}</option>
-									<option value="center">{$lang_table_align_middle}</option>
-									<option value="left">{$lang_table_align_left}</option>
-									<option value="right">{$lang_table_align_right}</option>
-								</select>
-							</td>
-		
-							<td><label for="celltype">{$lang_table_cell_type}</label></td>
-							<td>
-								<select id="celltype" name="celltype">
-									<option value="td">{$lang_table_td}</option>
-									<option value="th">{$lang_table_th}</option>
-								</select>
-							</td>
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td><label for="valign">{$lang_table_valign}</label></td>
-							<td>
-								<select id="valign" name="valign">
-									<option value="">{$lang_not_set}</option>
-									<option value="top">{$lang_table_align_top}</option>
-									<option value="middle">{$lang_table_align_middle}</option>
-									<option value="bottom">{$lang_table_align_bottom}</option>
-								</select>
-							</td>
-
-							<td><label for="scope">{$lang_table_scope}</label></td>
-							<td>
-								<select id="scope" name="scope">
-									<option value="">{$lang_not_set}</option>
-									<option value="col">{$lang_table_col}</option>
-									<option value="row">{$lang_table_row}</option>
-									<option value="rowgroup">{$lang_table_rowgroup}</option>
-									<option value="colgroup">{$lang_table_colgroup}</option>
-								</select>
-							</td>
-
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td><label for="width">{$lang_table_width}</label></td>
-							<td><input id="width" name="width" type="text" value="" size="4" maxlength="4" onchange="changedSize();" /></td>
-
-							<td><label for="height">{$lang_table_height}</label></td>
-							<td><input id="height" name="height" type="text" value="" size="4" maxlength="4" onchange="changedSize();" /></td>
-						</tr>
-
-						<tr id="styleSelectRow">
-							<td><label for="class">{$lang_class_name}</label></td>
-							<td colspan="3">
-								<select id="class" name="class">
-									<option value="" selected="selected">{$lang_not_set}</option>
-								</select>
-							</td>
-						</tr>
-					</table>
-				</fieldset>
-			</div>
-
-			<div id="advanced_panel" class="panel">
-				<fieldset>
-					<legend>{$lang_table_advanced_props}</legend>
-
-					<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4">
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="id">{$lang_table_id}</label></td> 
-							<td><input id="id" name="id" type="text" value="" style="width: 200px" /></td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td><label for="style">{$lang_table_style}</label></td>
-							<td><input type="text" id="style" name="style" value="" style="width: 200px;" onchange="changedStyle();" /></td>
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="dir">{$lang_table_langdir}</label></td> 
-							<td>
-								<select id="dir" name="dir" style="width: 200px"> 
-										<option value="">{$lang_not_set}</option> 
-										<option value="ltr">{$lang_table_ltr}</option> 
-										<option value="rtl">{$lang_table_rtl}</option> 
-								</select>
-							</td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="lang">{$lang_table_langcode}</label></td> 
-							<td>
-								<input id="lang" name="lang" type="text" value="" style="width: 200px" />
-							</td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="backgroundimage">{$lang_table_bgimage}</label></td> 
-							<td>
-								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
-									<tr>
-										<td><input id="backgroundimage" name="backgroundimage" type="text" value="" style="width: 200px" onchange="changedBackgroundImage();" /></td>
-										<td id="backgroundimagebrowsercontainer"> </td>
-									</tr>
-								</table>
-							</td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="bordercolor">{$lang_table_bordercolor}</label></td> 
-							<td>
-								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
-									<tr>
-										<td><input id="bordercolor" name="bordercolor" type="text" value="" size="9" onchange="updateColor('bordercolor_pick','bordercolor');changedColor();" /></td>
-										<td id="bordercolor_pickcontainer"> </td>
-									</tr>
-								</table>
-							</td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="bgcolor">{$lang_table_bgcolor}</label></td> 
-							<td>
-								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
-									<tr>
-										<td><input id="bgcolor" name="bgcolor" type="text" value="" size="9" onchange="updateColor('bgcolor_pick','bgcolor');changedColor();" /></td>
-										<td id="bgcolor_pickcontainer"> </td>
-									</tr>
-								</table>
-							</td> 
-						</tr>
-					</table>
-				</fieldset>
-			</div>
-		</div>
-
-		<div class="mceActionPanel">
-			<div>
-				<select id="action" name="action">
-					<option value="cell">{$lang_table_cell_cell}</option>
-					<option value="row">{$lang_table_cell_row}</option>
-					<option value="all">{$lang_table_cell_all}</option>
-				</select>
-			</div>
-
-			<div style="float: left">
-				<div><input type="button" id="insert" name="insert" value="{$lang_update}" onclick="updateAction();" /></div>
-			</div>
-
-			<div style="float: right">
-				<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{$lang_cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
-			</div>
-		</div>
-	</form>
-</body>
-</html>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/cell.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/cell.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/cell.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/cell.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,182 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+	<title>{$lang_table_cell_title}</title>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/cell.js"></script>
+	<link href="css/cell.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
+	<base target="_self" />
+</head>
+<body id="tablecell" onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
+	<form onsubmit="updateAction();return false;" action="#">
+		<div class="tabs">
+			<ul>
+				<li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_table_general_tab}</a></span></li>
+				<li id="advanced_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('advanced_tab','advanced_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_table_advanced_tab}</a></span></li>
+			</ul>
+		</div>
+
+		<div class="panel_wrapper">
+			<div id="general_panel" class="panel current">
+				<fieldset>
+					<legend>{$lang_table_general_props}</legend>
+
+					<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
+						<tr>
+							<td><label for="align">{$lang_table_align}</label></td>
+							<td>
+								<select id="align" name="align">
+									<option value="">{$lang_not_set}</option>
+									<option value="center">{$lang_table_align_middle}</option>
+									<option value="left">{$lang_table_align_left}</option>
+									<option value="right">{$lang_table_align_right}</option>
+								</select>
+							</td>
+		
+							<td><label for="celltype">{$lang_table_cell_type}</label></td>
+							<td>
+								<select id="celltype" name="celltype">
+									<option value="td">{$lang_table_td}</option>
+									<option value="th">{$lang_table_th}</option>
+								</select>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><label for="valign">{$lang_table_valign}</label></td>
+							<td>
+								<select id="valign" name="valign">
+									<option value="">{$lang_not_set}</option>
+									<option value="top">{$lang_table_align_top}</option>
+									<option value="middle">{$lang_table_align_middle}</option>
+									<option value="bottom">{$lang_table_align_bottom}</option>
+								</select>
+							</td>
+
+							<td><label for="scope">{$lang_table_scope}</label></td>
+							<td>
+								<select id="scope" name="scope">
+									<option value="">{$lang_not_set}</option>
+									<option value="col">{$lang_table_col}</option>
+									<option value="row">{$lang_table_row}</option>
+									<option value="rowgroup">{$lang_table_rowgroup}</option>
+									<option value="colgroup">{$lang_table_colgroup}</option>
+								</select>
+							</td>
+
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><label for="width">{$lang_table_width}</label></td>
+							<td><input id="width" name="width" type="text" value="" size="4" maxlength="4" onchange="changedSize();" /></td>
+
+							<td><label for="height">{$lang_table_height}</label></td>
+							<td><input id="height" name="height" type="text" value="" size="4" maxlength="4" onchange="changedSize();" /></td>
+						</tr>
+
+						<tr id="styleSelectRow">
+							<td><label for="class">{$lang_class_name}</label></td>
+							<td colspan="3">
+								<select id="class" name="class">
+									<option value="" selected="selected">{$lang_not_set}</option>
+								</select>
+							</td>
+						</tr>
+					</table>
+				</fieldset>
+			</div>
+
+			<div id="advanced_panel" class="panel">
+				<fieldset>
+					<legend>{$lang_table_advanced_props}</legend>
+
+					<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4">
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="id">{$lang_table_id}</label></td> 
+							<td><input id="id" name="id" type="text" value="" style="width: 200px" /></td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><label for="style">{$lang_table_style}</label></td>
+							<td><input type="text" id="style" name="style" value="" style="width: 200px;" onchange="changedStyle();" /></td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="dir">{$lang_table_langdir}</label></td> 
+							<td>
+								<select id="dir" name="dir" style="width: 200px"> 
+										<option value="">{$lang_not_set}</option> 
+										<option value="ltr">{$lang_table_ltr}</option> 
+										<option value="rtl">{$lang_table_rtl}</option> 
+								</select>
+							</td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="lang">{$lang_table_langcode}</label></td> 
+							<td>
+								<input id="lang" name="lang" type="text" value="" style="width: 200px" />
+							</td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="backgroundimage">{$lang_table_bgimage}</label></td> 
+							<td>
+								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+									<tr>
+										<td><input id="backgroundimage" name="backgroundimage" type="text" value="" style="width: 200px" onchange="changedBackgroundImage();" /></td>
+										<td id="backgroundimagebrowsercontainer"> </td>
+									</tr>
+								</table>
+							</td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="bordercolor">{$lang_table_bordercolor}</label></td> 
+							<td>
+								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+									<tr>
+										<td><input id="bordercolor" name="bordercolor" type="text" value="" size="9" onchange="updateColor('bordercolor_pick','bordercolor');changedColor();" /></td>
+										<td id="bordercolor_pickcontainer"> </td>
+									</tr>
+								</table>
+							</td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="bgcolor">{$lang_table_bgcolor}</label></td> 
+							<td>
+								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+									<tr>
+										<td><input id="bgcolor" name="bgcolor" type="text" value="" size="9" onchange="updateColor('bgcolor_pick','bgcolor');changedColor();" /></td>
+										<td id="bgcolor_pickcontainer"> </td>
+									</tr>
+								</table>
+							</td> 
+						</tr>
+					</table>
+				</fieldset>
+			</div>
+		</div>
+
+		<div class="mceActionPanel">
+			<div>
+				<select id="action" name="action">
+					<option value="cell">{$lang_table_cell_cell}</option>
+					<option value="row">{$lang_table_cell_row}</option>
+					<option value="all">{$lang_table_cell_all}</option>
+				</select>
+			</div>
+
+			<div style="float: left">
+				<div><input type="button" id="insert" name="insert" value="{$lang_update}" onclick="updateAction();" /></div>
+			</div>
+
+			<div style="float: right">
+				<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{$lang_cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+			</div>
+		</div>
+	</form>
+</body>
+</html>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/cell.css
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/cell.css	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/cell.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,17 +0,0 @@
-/* CSS file for cell dialog in the table plugin */
-
-.panel_wrapper div.current {
-	height: 200px;
-}
-
-.advfield {
-	width: 200px;
-}
-
-#action {
-	margin-bottom: 3px;
-}
-
-#class {
-	width: 150px;
-}
\ No newline at end of file

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/cell.css (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/cell.css)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/cell.css	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/cell.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,17 @@
+/* CSS file for cell dialog in the table plugin */
+
+.panel_wrapper div.current {
+	height: 200px;
+}
+
+.advfield {
+	width: 200px;
+}
+
+#action {
+	margin-bottom: 3px;
+}
+
+#class {
+	width: 150px;
+}
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/row.css
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/row.css	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/row.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,25 +0,0 @@
-/* CSS file for row dialog in the table plugin */
-
-.panel_wrapper div.current {
-	height: 200px;
-}
-
-.advfield {
-	width: 200px;
-}
-
-#action {
-	margin-bottom: 3px;
-}
-
-#rowtype,#align,#valign,#class,#height {
-	width: 150px;
-}
-
-#height {
-	width: 50px;	
-}
-
-.col2 {
-	padding-left: 20px;
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/row.css (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/row.css)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/row.css	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/row.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,25 @@
+/* CSS file for row dialog in the table plugin */
+
+.panel_wrapper div.current {
+	height: 200px;
+}
+
+.advfield {
+	width: 200px;
+}
+
+#action {
+	margin-bottom: 3px;
+}
+
+#rowtype,#align,#valign,#class,#height {
+	width: 150px;
+}
+
+#height {
+	width: 50px;	
+}
+
+.col2 {
+	padding-left: 20px;
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/table.css
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/table.css	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/table.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,13 +0,0 @@
-/* CSS file for table dialog in the table plugin */
-
-.panel_wrapper div.current {
-	height: 220px;
-}
-
-.advfield {
-	width: 200px;
-}
-
-#class {
-	width: 150px;
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/table.css (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/table.css)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/table.css	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/css/table.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,13 @@
+/* CSS file for table dialog in the table plugin */
+
+.panel_wrapper div.current {
+	height: 220px;
+}
+
+.advfield {
+	width: 200px;
+}
+
+#class {
+	width: 150px;
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1 +0,0 @@
-tinyMCE.importPluginLanguagePack('table');var TinyMCE_TablePlugin={getInfo:function(){return{longname:'Tables',author:'Moxiecode Systems AB',authorurl:'http://tinymce.moxiecode.com',infourl:'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/table',version:tinyMCE.majorVersion+"."+tinyMCE.minorVersion}},initInstance:function(inst){if(tinyMCE.isGecko){var doc=inst.getDoc();tinyMCE.addEvent(doc,"mouseup",TinyMCE_TablePlugin._mouseDownHandler)}inst.tableRowClipboard=null},getControlHTML:function(control_name){var controls=new Array(['table','table.gif','lang_table_desc','mceInsertTable',true],['delete_table','table_delete.gif','lang_table_del','mceTableDelete'],['delete_col','table_delete_col.gif','lang_table_delete_col_desc','mceTableDeleteCol'],['delete_row','table_delete_row.gif','lang_table_delete_row_desc','mceTableDeleteRow'],['col_after','table_insert_col_after.gif','lang_table_col_after_desc','mceTableInsertColAfter'],['col_before','table_insert_col_before.gif','lang_t
 able_col_before_desc','mceTableInsertColBefore'],['row_after','table_insert_row_after.gif','lang_table_row_after_desc','mceTableInsertRowAfter'],['row_before','table_insert_row_before.gif','lang_table_row_before_desc','mceTableInsertRowBefore'],['row_props','table_row_props.gif','lang_table_row_desc','mceTableRowProps',true],['cell_props','table_cell_props.gif','lang_table_cell_desc','mceTableCellProps',true],['split_cells','table_split_cells.gif','lang_table_split_cells_desc','mceTableSplitCells',true],['merge_cells','table_merge_cells.gif','lang_table_merge_cells_desc','mceTableMergeCells',true]);for(var i=0;i<controls.length;i++){var but=controls[i];var cmd='tinyMCE.execInstanceCommand(\'{$editor_id}\',\''+but[3]+'\', '+(but.length>4?but[4]:false)+(but.length>5?', \''+but[5]+'\'':'')+');return false;';if(but[0]==control_name)return tinyMCE.getButtonHTML(control_name,but[2],'{$pluginurl}/images/'+but[1],but[3],(but.length>4?but[4]:false))}if(control_name=="tablecontrols"){
 var html="";html+=tinyMCE.getControlHTML("table");html+=tinyMCE.getControlHTML("separator");html+=tinyMCE.getControlHTML("row_props");html+=tinyMCE.getControlHTML("cell_props");html+=tinyMCE.getControlHTML("separator");html+=tinyMCE.getControlHTML("row_before");html+=tinyMCE.getControlHTML("row_after");html+=tinyMCE.getControlHTML("delete_row");html+=tinyMCE.getControlHTML("separator");html+=tinyMCE.getControlHTML("col_before");html+=tinyMCE.getControlHTML("col_after");html+=tinyMCE.getControlHTML("delete_col");html+=tinyMCE.getControlHTML("separator");html+=tinyMCE.getControlHTML("split_cells");html+=tinyMCE.getControlHTML("merge_cells");return html}return""},execCommand:function(editor_id,element,command,user_interface,value){switch(command){case"mceInsertTable":case"mceTableRowProps":case"mceTableCellProps":case"mceTableSplitCells":case"mceTableMergeCells":case"mceTableInsertRowBefore":case"mceTableInsertRowAfter":case"mceTableDeleteRow":case"mceTableInsertColBefore":case
 "mceTableInsertColAfter":case"mceTableDeleteCol":case"mceTableCutRow":case"mceTableCopyRow":case"mceTablePasteRowBefore":case"mceTablePasteRowAfter":case"mceTableDelete":var inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);inst.execCommand('mceBeginUndoLevel');TinyMCE_TablePlugin._doExecCommand(editor_id,element,command,user_interface,value);inst.execCommand('mceEndUndoLevel');return true}return false},handleNodeChange:function(editor_id,node,undo_index,undo_levels,visual_aid,any_selection){var colspan="1",rowspan="1",tdElm;var inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);tinyMCE.switchClass(editor_id+'_table','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_delete_table','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_row_props','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_cell_props','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_row_before','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_row_after','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_delete_ro
 w','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_col_before','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_col_after','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_delete_col','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_split_cells','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_merge_cells','mceButtonDisabled');if(tdElm=tinyMCE.getParentElement(node,"td,th")){tinyMCE.switchClass(editor_id+'_cell_props','mceButtonSelected');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_delete_table','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_row_before','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_row_after','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_delete_row','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_col_before','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_col_after','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_delete_col','mceButtonNormal');colspan=tinyMCE.getAttrib(tdElm,"colspan");rowspan=tinyMCE.getAttrib(tdElm,"rowspan"
 );colspan=colspan==""?"1":colspan;rowspan=rowspan==""?"1":rowspan;if(colspan!="1"||rowspan!="1")tinyMCE.switchClass(editor_id+'_split_cells','mceButtonNormal')}if(tinyMCE.getParentElement(node,"tr"))tinyMCE.switchClass(editor_id+'_row_props','mceButtonSelected');if(tinyMCE.getParentElement(node,"table")){tinyMCE.switchClass(editor_id+'_table','mceButtonSelected');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_merge_cells','mceButtonNormal')}},_mouseDownHandler:function(e){var elm=tinyMCE.isMSIE?event.srcElement:e.target;var focusElm=tinyMCE.selectedInstance.getFocusElement();if(elm.nodeName=="BODY"&&(focusElm.nodeName=="TD"||focusElm.nodeName=="TH"||(focusElm.parentNode&&focusElm.parentNode.nodeName=="TD")||(focusElm.parentNode&&focusElm.parentNode.nodeName=="TH"))){window.setTimeout(function(){var tableElm=tinyMCE.getParentElement(focusElm,"table");tinyMCE.handleVisualAid(tableElm,true,tinyMCE.settings['visual'],tinyMCE.selectedInstance)},10)}},_doExecCommand:function(editor_id,element,co
 mmand,user_interface,value){var inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);var focusElm=inst.getFocusElement();var trElm=tinyMCE.getParentElement(focusElm,"tr");var tdElm=tinyMCE.getParentElement(focusElm,"td,th");var tableElm=tinyMCE.getParentElement(focusElm,"table");var doc=inst.contentWindow.document;var tableBorder=tableElm?tableElm.getAttribute("border"):"";if(trElm&&tdElm==null)tdElm=trElm.cells[0];function inArray(ar,v){for(var i=0;i<ar.length;i++){if(ar[i].length>0&&inArray(ar[i],v))return true;if(ar[i]==v)return true}return false}function makeTD(){var newTD=doc.createElement("td");newTD.innerHTML=" "}function getColRowSpan(td){var colspan=tinyMCE.getAttrib(td,"colspan");var rowspan=tinyMCE.getAttrib(td,"rowspan");colspan=colspan==""?1:parseInt(colspan);rowspan=rowspan==""?1:parseInt(rowspan);return{colspan:colspan,rowspan:rowspan}}function getCellPos(grid,td){var x,y;for(y=0;y<grid.length;y++){for(x=0;x<grid[y].length;x++){if(grid[y][x]==td)return{cellindex:x,row
 index:y}}}return null}function getCell(grid,row,col){if(grid[row]&&grid[row][col])return grid[row][col];return null}function getTableGrid(table){var grid=new Array(),rows=table.rows,x,y,td,sd,xstart,x2,y2;for(y=0;y<rows.length;y++){for(x=0;x<rows[y].cells.length;x++){td=rows[y].cells[x];sd=getColRowSpan(td);for(xstart=x;grid[y]&&grid[y][xstart];xstart++);for(y2=y;y2<y+sd['rowspan'];y2++){if(!grid[y2])grid[y2]=new Array();for(x2=xstart;x2<xstart+sd['colspan'];x2++)grid[y2][x2]=td}}}return grid}function trimRow(table,tr,td,new_tr){var grid=getTableGrid(table),cpos=getCellPos(grid,td);var cells,lastElm;if(new_tr.cells.length!=tr.childNodes.length){cells=tr.childNodes;lastElm=null;for(var x=0;td=getCell(grid,cpos.rowindex,x);x++){var remove=true;var sd=getColRowSpan(td);if(inArray(cells,td)){new_tr.childNodes[x]._delete=true}else if((lastElm==null||td!=lastElm)&&sd.colspan>1){for(var i=x;i<x+td.colSpan;i++)new_tr.childNodes[i]._delete=true}if((lastElm==null||td!=lastElm)&&sd.row
 span>1)td.rowSpan=sd.rowspan+1;lastElm=td}deleteMarked(tableElm)}}function prevElm(node,name){while((node=node.previousSibling)!=null){if(node.nodeName==name)return node}return null}function nextElm(node,names){var namesAr=names.split(',');while((node=node.nextSibling)!=null){for(var i=0;i<namesAr.length;i++){if(node.nodeName.toLowerCase()==namesAr[i].toLowerCase())return node}}return null}function deleteMarked(tbl){if(tbl.rows==0)return;var tr=tbl.rows[0];do{var next=nextElm(tr,"TR");if(tr._delete){tr.parentNode.removeChild(tr);continue}var td=tr.cells[0];if(td.cells>1){do{var nexttd=nextElm(td,"TD,TH");if(td._delete)td.parentNode.removeChild(td)}while((td=nexttd)!=null)}}while((tr=next)!=null)}function addRows(td_elm,tr_elm,rowspan){td_elm.rowSpan=1;var trNext=nextElm(tr_elm,"TR");for(var i=1;i<rowspan&&trNext;i++){var newTD=doc.createElement("td");newTD.innerHTML=" ";if(tinyMCE.isMSIE)trNext.insertBefore(newTD,trNext.cells(td_elm.cellIndex));else trNext.insertBefore(
 newTD,trNext.cells[td_elm.cellIndex]);trNext=nextElm(trNext,"TR")}}function copyRow(doc,table,tr){var grid=getTableGrid(table);var newTR=tr.cloneNode(false);var cpos=getCellPos(grid,tr.cells[0]);var lastCell=null;var tableBorder=tinyMCE.getAttrib(table,"border");var tdElm=null;for(var x=0;tdElm=getCell(grid,cpos.rowindex,x);x++){var newTD=null;if(lastCell!=tdElm){for(var i=0;i<tr.cells.length;i++){if(tdElm==tr.cells[i]){newTD=tdElm.cloneNode(true);break}}}if(newTD==null){newTD=doc.createElement("td");newTD.innerHTML=" "}newTD.colSpan=1;newTD.rowSpan=1;newTR.appendChild(newTD);lastCell=tdElm}return newTR}switch(command){case"mceTableRowProps":if(trElm==null)return true;if(user_interface){var template=new Array();template['file']='../../plugins/table/row.htm';template['width']=380;template['height']=295;template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_table_rowprops_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_table_rowprops_delta_height',0);tinyMCE.openWindow(templa
 te,{editor_id:inst.editorId,inline:"yes"})}return true;case"mceTableCellProps":if(tdElm==null)return true;if(user_interface){var template=new Array();template['file']='../../plugins/table/cell.htm';template['width']=380;template['height']=295;template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_table_cellprops_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_table_cellprops_delta_height',0);tinyMCE.openWindow(template,{editor_id:inst.editorId,inline:"yes"})}return true;case"mceInsertTable":if(user_interface){var template=new Array();template['file']='../../plugins/table/table.htm';template['width']=380;template['height']=295;template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_table_table_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_table_table_delta_height',0);tinyMCE.openWindow(template,{editor_id:inst.editorId,inline:"yes",action:value})}return true;case"mceTableDelete":var table=tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(),"table");if(table){table.parentNode.removeChild
 (table);inst.repaint()}return true;case"mceTableSplitCells":case"mceTableMergeCells":case"mceTableInsertRowBefore":case"mceTableInsertRowAfter":case"mceTableDeleteRow":case"mceTableInsertColBefore":case"mceTableInsertColAfter":case"mceTableDeleteCol":case"mceTableCutRow":case"mceTableCopyRow":case"mceTablePasteRowBefore":case"mceTablePasteRowAfter":if(!tableElm)return true;if(trElm&&tableElm!=trElm.parentNode)tableElm=trElm.parentNode;if(tableElm&&trElm){switch(command){case"mceTableCutRow":if(!trElm||!tdElm)return true;inst.tableRowClipboard=copyRow(doc,tableElm,trElm);inst.execCommand("mceTableDeleteRow");break;case"mceTableCopyRow":if(!trElm||!tdElm)return true;inst.tableRowClipboard=copyRow(doc,tableElm,trElm);break;case"mceTablePasteRowBefore":if(!trElm||!tdElm)return true;var newTR=inst.tableRowClipboard.cloneNode(true);var prevTR=prevElm(trElm,"TR");if(prevTR!=null)trimRow(tableElm,prevTR,prevTR.cells[0],newTR);trElm.parentNode.insertBefore(newTR,trElm);break;case"mce
 TablePasteRowAfter":if(!trElm||!tdElm)return true;var nextTR=nextElm(trElm,"TR");var newTR=inst.tableRowClipboard.cloneNode(true);trimRow(tableElm,trElm,tdElm,newTR);if(nextTR==null)trElm.parentNode.appendChild(newTR);else nextTR.parentNode.insertBefore(newTR,nextTR);break;case"mceTableInsertRowBefore":if(!trElm||!tdElm)return true;var grid=getTableGrid(tableElm);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);var newTR=doc.createElement("tr");var lastTDElm=null;cpos.rowindex--;if(cpos.rowindex<0)cpos.rowindex=0;for(var x=0;tdElm=getCell(grid,cpos.rowindex,x);x++){if(tdElm!=lastTDElm){var sd=getColRowSpan(tdElm);if(sd['rowspan']==1){var newTD=doc.createElement("td");newTD.innerHTML=" ";newTD.colSpan=tdElm.colSpan;newTR.appendChild(newTD)}else tdElm.rowSpan=sd['rowspan']+1;lastTDElm=tdElm}}trElm.parentNode.insertBefore(newTR,trElm);grid=getTableGrid(tableElm);inst.selection.selectNode(getCell(grid,cpos.rowindex+1,cpos.cellindex),tinyMCE.isGecko,true);break;case"mceTableInsertRowAfter":i
 f(!trElm||!tdElm)return true;var grid=getTableGrid(tableElm);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);var newTR=doc.createElement("tr");var lastTDElm=null;for(var x=0;tdElm=getCell(grid,cpos.rowindex,x);x++){if(tdElm!=lastTDElm){var sd=getColRowSpan(tdElm);if(sd['rowspan']==1){var newTD=doc.createElement("td");newTD.innerHTML=" ";newTD.colSpan=tdElm.colSpan;newTR.appendChild(newTD)}else tdElm.rowSpan=sd['rowspan']+1;lastTDElm=tdElm}}if(newTR.hasChildNodes()){var nextTR=nextElm(trElm,"TR");if(nextTR)nextTR.parentNode.insertBefore(newTR,nextTR);else tableElm.appendChild(newTR)}grid=getTableGrid(tableElm);inst.selection.selectNode(getCell(grid,cpos.rowindex,cpos.cellindex),tinyMCE.isGecko,true);break;case"mceTableDeleteRow":if(!trElm||!tdElm)return true;var grid=getTableGrid(tableElm);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);if(grid.length==1){tableElm=tinyMCE.getParentElement(tableElm,"table");tableElm.parentNode.removeChild(tableElm);return true}var cells=trElm.cells;var nextTR=nextElm(tr
 Elm,"TR");for(var x=0;x<cells.length;x++){if(cells[x].rowSpan>1){var newTD=cells[x].cloneNode(true);var sd=getColRowSpan(cells[x]);newTD.rowSpan=sd.rowspan-1;var nextTD=nextTR.cells[x];if(nextTD==null)nextTR.appendChild(newTD);else nextTR.insertBefore(newTD,nextTD)}}var lastTDElm=null;for(var x=0;tdElm=getCell(grid,cpos.rowindex,x);x++){if(tdElm!=lastTDElm){var sd=getColRowSpan(tdElm);if(sd.rowspan>1){tdElm.rowSpan=sd.rowspan-1}else{trElm=tdElm.parentNode;if(trElm.parentNode)trElm._delete=true}lastTDElm=tdElm}}deleteMarked(tableElm);cpos.rowindex--;if(cpos.rowindex<0)cpos.rowindex=0;grid=getTableGrid(tableElm);inst.selection.selectNode(getCell(grid,cpos.rowindex,0),tinyMCE.isGecko,true);break;case"mceTableInsertColBefore":if(!trElm||!tdElm)return true;var grid=getTableGrid(tableElm);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);var lastTDElm=null;for(var y=0;tdElm=getCell(grid,y,cpos.cellindex);y++){if(tdElm!=lastTDElm){var sd=getColRowSpan(tdElm);if(sd['colspan']==1){var newTD=doc.create
 Element(tdElm.nodeName);newTD.innerHTML=" ";newTD.rowSpan=tdElm.rowSpan;tdElm.parentNode.insertBefore(newTD,tdElm)}else tdElm.colSpan++;lastTDElm=tdElm}}grid=getTableGrid(tableElm);inst.selection.selectNode(getCell(grid,cpos.rowindex,cpos.cellindex+1),tinyMCE.isGecko,true);break;case"mceTableInsertColAfter":if(!trElm||!tdElm)return true;var grid=getTableGrid(tableElm);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);var lastTDElm=null;for(var y=0;tdElm=getCell(grid,y,cpos.cellindex);y++){if(tdElm!=lastTDElm){var sd=getColRowSpan(tdElm);if(sd['colspan']==1){var newTD=doc.createElement(tdElm.nodeName);newTD.innerHTML=" ";newTD.rowSpan=tdElm.rowSpan;var nextTD=nextElm(tdElm,"TD,TH");if(nextTD==null)tdElm.parentNode.appendChild(newTD);else nextTD.parentNode.insertBefore(newTD,nextTD)}else tdElm.colSpan++;lastTDElm=tdElm}}grid=getTableGrid(tableElm);inst.selection.selectNode(getCell(grid,cpos.rowindex,cpos.cellindex),tinyMCE.isGecko,true);break;case"mceTableDeleteCol":if(!trElm||!tdElm)
 return true;var grid=getTableGrid(tableElm);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);var lastTDElm=null;if(grid.length>1&&grid[0].length<=1){tableElm=tinyMCE.getParentElement(tableElm,"table");tableElm.parentNode.removeChild(tableElm);return true}for(var y=0;tdElm=getCell(grid,y,cpos.cellindex);y++){if(tdElm!=lastTDElm){var sd=getColRowSpan(tdElm);if(sd['colspan']>1)tdElm.colSpan=sd['colspan']-1;else{if(tdElm.parentNode)tdElm.parentNode.removeChild(tdElm)}lastTDElm=tdElm}}cpos.cellindex--;if(cpos.cellindex<0)cpos.cellindex=0;grid=getTableGrid(tableElm);inst.selection.selectNode(getCell(grid,cpos.rowindex,0),tinyMCE.isGecko,true);break;case"mceTableSplitCells":if(!trElm||!tdElm)return true;var spandata=getColRowSpan(tdElm);var colspan=spandata["colspan"];var rowspan=spandata["rowspan"];if(colspan>1||rowspan>1){tdElm.colSpan=1;for(var i=1;i<colspan;i++){var newTD=doc.createElement("td");newTD.innerHTML=" ";trElm.insertBefore(newTD,nextElm(tdElm,"TD,TH"));if(rowspan>1)addRows(newTD
 ,trElm,rowspan)}addRows(tdElm,trElm,rowspan)}tableElm=tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(),"table");break;case"mceTableMergeCells":var rows=new Array();var sel=inst.getSel();var grid=getTableGrid(tableElm);if(tinyMCE.isMSIE||sel.rangeCount==1){if(user_interface){var template=new Array();var sp=getColRowSpan(tdElm);template['file']='../../plugins/table/merge_cells.htm';template['width']=250;template['height']=105+(tinyMCE.isNS7?25:0);template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_table_merge_cells_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_table_merge_cells_delta_height',0);tinyMCE.openWindow(template,{editor_id:inst.editorId,inline:"yes",action:"update",numcols:sp.colspan,numrows:sp.rowspan});return true}else{var numRows=parseInt(value['numrows']);var numCols=parseInt(value['numcols']);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);if((""+numRows)=="NaN")numRows=1;if((""+numCols)=="NaN")numCols=1;var tRows=tableElm.rows;for(var y=cpos.rowindex;y<grid.length;y++){var row
 Cells=new Array();for(var x=cpos.cellindex;x<grid[y].length;x++){var td=getCell(grid,y,x);if(td&&!inArray(rows,td)&&!inArray(rowCells,td)){var cp=getCellPos(grid,td);if(cp.cellindex<cpos.cellindex+numCols&&cp.rowindex<cpos.rowindex+numRows)rowCells[rowCells.length]=td}}if(rowCells.length>0)rows[rows.length]=rowCells}}}else{var cells=new Array();var sel=inst.getSel();var lastTR=null;var curRow=null;var x1=-1,y1=-1,x2,y2;if(sel.rangeCount<2)return true;for(var i=0;i<sel.rangeCount;i++){var rng=sel.getRangeAt(i);var tdElm=rng.startContainer.childNodes[rng.startOffset];if(!tdElm)break;if(tdElm.nodeName=="TD")cells[cells.length]=tdElm}var tRows=tableElm.rows;for(var y=0;y<tRows.length;y++){var rowCells=new Array();for(var x=0;x<tRows[y].cells.length;x++){var td=tRows[y].cells[x];for(var i=0;i<cells.length;i++){if(td==cells[i]){rowCells[rowCells.length]=td}}}if(rowCells.length>0)rows[rows.length]=rowCells}var curRow=new Array();var lastTR=null;for(var y=0;y<grid.length;y++){for(va
 r x=0;x<grid[y].length;x++){grid[y][x]._selected=false;for(var i=0;i<cells.length;i++){if(grid[y][x]==cells[i]){if(x1==-1){x1=x;y1=y}x2=x;y2=y;grid[y][x]._selected=true}}}}for(var y=y1;y<=y2;y++){for(var x=x1;x<=x2;x++){if(!grid[y][x]._selected){alert("Invalid selection for merge.");return true}}}}var rowSpan=1,colSpan=1;var lastRowSpan=-1;for(var y=0;y<rows.length;y++){var rowColSpan=0;for(var x=0;x<rows[y].length;x++){var sd=getColRowSpan(rows[y][x]);rowColSpan+=sd['colspan'];if(lastRowSpan!=-1&&sd['rowspan']!=lastRowSpan){alert("Invalid selection for merge.");return true}lastRowSpan=sd['rowspan']}if(rowColSpan>colSpan)colSpan=rowColSpan;lastRowSpan=-1}var lastColSpan=-1;for(var x=0;x<rows[0].length;x++){var colRowSpan=0;for(var y=0;y<rows.length;y++){var sd=getColRowSpan(rows[y][x]);colRowSpan+=sd['rowspan'];if(lastColSpan!=-1&&sd['colspan']!=lastColSpan){alert("Invalid selection for merge.");return true}lastColSpan=sd['colspan']}if(colRowSpan>rowSpan)rowSpan=colRowSpan;l
 astColSpan=-1}tdElm=rows[0][0];tdElm.rowSpan=rowSpan;tdElm.colSpan=colSpan;for(var y=0;y<rows.length;y++){for(var x=0;x<rows[y].length;x++){var html=rows[y][x].innerHTML;var chk=tinyMCE.regexpReplace(html,"[ \t\r\n]","");if(chk!="<br/>"&&chk!="<br>"&&chk!=" "&&(x+y>0))tdElm.innerHTML+=html;if(rows[y][x]!=tdElm&&!rows[y][x]._deleted){var cpos=getCellPos(grid,rows[y][x]);var tr=rows[y][x].parentNode;tr.removeChild(rows[y][x]);rows[y][x]._deleted=true;if(!tr.hasChildNodes()){tr.parentNode.removeChild(tr);var lastCell=null;for(var x=0;cellElm=getCell(grid,cpos.rowindex,x);x++){if(cellElm!=lastCell&&cellElm.rowSpan>1)cellElm.rowSpan--;lastCell=cellElm}if(tdElm.rowSpan>1)tdElm.rowSpan--}}}}break}tableElm=tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(),"table");tinyMCE.handleVisualAid(tableElm,true,tinyMCE.settings['visual'],tinyMCE.selectedInstance);tinyMCE.triggerNodeChange();inst.repaint()}return true}return false}};tinyMCE.addPlugin("table",TinyMCE_TablePlugin);
\ No newline at end of file

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1 @@
+tinyMCE.importPluginLanguagePack('table');var TinyMCE_TablePlugin={getInfo:function(){return{longname:'Tables',author:'Moxiecode Systems AB',authorurl:'http://tinymce.moxiecode.com',infourl:'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/table',version:tinyMCE.majorVersion+"."+tinyMCE.minorVersion}},initInstance:function(inst){if(tinyMCE.isGecko){var doc=inst.getDoc();tinyMCE.addEvent(doc,"mouseup",TinyMCE_TablePlugin._mouseDownHandler)}inst.tableRowClipboard=null},getControlHTML:function(control_name){var controls=new Array(['table','table.gif','lang_table_desc','mceInsertTable',true],['delete_table','table_delete.gif','lang_table_del','mceTableDelete'],['delete_col','table_delete_col.gif','lang_table_delete_col_desc','mceTableDeleteCol'],['delete_row','table_delete_row.gif','lang_table_delete_row_desc','mceTableDeleteRow'],['col_after','table_insert_col_after.gif','lang_table_col_after_desc','mceTableInsertColAfter'],['col_before','table_insert_col_before.gif','lang_t
 able_col_before_desc','mceTableInsertColBefore'],['row_after','table_insert_row_after.gif','lang_table_row_after_desc','mceTableInsertRowAfter'],['row_before','table_insert_row_before.gif','lang_table_row_before_desc','mceTableInsertRowBefore'],['row_props','table_row_props.gif','lang_table_row_desc','mceTableRowProps',true],['cell_props','table_cell_props.gif','lang_table_cell_desc','mceTableCellProps',true],['split_cells','table_split_cells.gif','lang_table_split_cells_desc','mceTableSplitCells',true],['merge_cells','table_merge_cells.gif','lang_table_merge_cells_desc','mceTableMergeCells',true]);for(var i=0;i<controls.length;i++){var but=controls[i];var cmd='tinyMCE.execInstanceCommand(\'{$editor_id}\',\''+but[3]+'\', '+(but.length>4?but[4]:false)+(but.length>5?', \''+but[5]+'\'':'')+');return false;';if(but[0]==control_name)return tinyMCE.getButtonHTML(control_name,but[2],'{$pluginurl}/images/'+but[1],but[3],(but.length>4?but[4]:false))}if(control_name=="tablecontrols"){
 var html="";html+=tinyMCE.getControlHTML("table");html+=tinyMCE.getControlHTML("separator");html+=tinyMCE.getControlHTML("row_props");html+=tinyMCE.getControlHTML("cell_props");html+=tinyMCE.getControlHTML("separator");html+=tinyMCE.getControlHTML("row_before");html+=tinyMCE.getControlHTML("row_after");html+=tinyMCE.getControlHTML("delete_row");html+=tinyMCE.getControlHTML("separator");html+=tinyMCE.getControlHTML("col_before");html+=tinyMCE.getControlHTML("col_after");html+=tinyMCE.getControlHTML("delete_col");html+=tinyMCE.getControlHTML("separator");html+=tinyMCE.getControlHTML("split_cells");html+=tinyMCE.getControlHTML("merge_cells");return html}return""},execCommand:function(editor_id,element,command,user_interface,value){switch(command){case"mceInsertTable":case"mceTableRowProps":case"mceTableCellProps":case"mceTableSplitCells":case"mceTableMergeCells":case"mceTableInsertRowBefore":case"mceTableInsertRowAfter":case"mceTableDeleteRow":case"mceTableInsertColBefore":case
 "mceTableInsertColAfter":case"mceTableDeleteCol":case"mceTableCutRow":case"mceTableCopyRow":case"mceTablePasteRowBefore":case"mceTablePasteRowAfter":case"mceTableDelete":var inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);inst.execCommand('mceBeginUndoLevel');TinyMCE_TablePlugin._doExecCommand(editor_id,element,command,user_interface,value);inst.execCommand('mceEndUndoLevel');return true}return false},handleNodeChange:function(editor_id,node,undo_index,undo_levels,visual_aid,any_selection){var colspan="1",rowspan="1",tdElm;var inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);tinyMCE.switchClass(editor_id+'_table','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_delete_table','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_row_props','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_cell_props','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_row_before','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_row_after','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_delete_ro
 w','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_col_before','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_col_after','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_delete_col','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_split_cells','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_merge_cells','mceButtonDisabled');if(tdElm=tinyMCE.getParentElement(node,"td,th")){tinyMCE.switchClass(editor_id+'_cell_props','mceButtonSelected');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_delete_table','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_row_before','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_row_after','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_delete_row','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_col_before','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_col_after','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_delete_col','mceButtonNormal');colspan=tinyMCE.getAttrib(tdElm,"colspan");rowspan=tinyMCE.getAttrib(tdElm,"rowspan"
 );colspan=colspan==""?"1":colspan;rowspan=rowspan==""?"1":rowspan;if(colspan!="1"||rowspan!="1")tinyMCE.switchClass(editor_id+'_split_cells','mceButtonNormal')}if(tinyMCE.getParentElement(node,"tr"))tinyMCE.switchClass(editor_id+'_row_props','mceButtonSelected');if(tinyMCE.getParentElement(node,"table")){tinyMCE.switchClass(editor_id+'_table','mceButtonSelected');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_merge_cells','mceButtonNormal')}},_mouseDownHandler:function(e){var elm=tinyMCE.isMSIE?event.srcElement:e.target;var focusElm=tinyMCE.selectedInstance.getFocusElement();if(elm.nodeName=="BODY"&&(focusElm.nodeName=="TD"||focusElm.nodeName=="TH"||(focusElm.parentNode&&focusElm.parentNode.nodeName=="TD")||(focusElm.parentNode&&focusElm.parentNode.nodeName=="TH"))){window.setTimeout(function(){var tableElm=tinyMCE.getParentElement(focusElm,"table");tinyMCE.handleVisualAid(tableElm,true,tinyMCE.settings['visual'],tinyMCE.selectedInstance)},10)}},_doExecCommand:function(editor_id,element,co
 mmand,user_interface,value){var inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);var focusElm=inst.getFocusElement();var trElm=tinyMCE.getParentElement(focusElm,"tr");var tdElm=tinyMCE.getParentElement(focusElm,"td,th");var tableElm=tinyMCE.getParentElement(focusElm,"table");var doc=inst.contentWindow.document;var tableBorder=tableElm?tableElm.getAttribute("border"):"";if(trElm&&tdElm==null)tdElm=trElm.cells[0];function inArray(ar,v){for(var i=0;i<ar.length;i++){if(ar[i].length>0&&inArray(ar[i],v))return true;if(ar[i]==v)return true}return false}function makeTD(){var newTD=doc.createElement("td");newTD.innerHTML=" "}function getColRowSpan(td){var colspan=tinyMCE.getAttrib(td,"colspan");var rowspan=tinyMCE.getAttrib(td,"rowspan");colspan=colspan==""?1:parseInt(colspan);rowspan=rowspan==""?1:parseInt(rowspan);return{colspan:colspan,rowspan:rowspan}}function getCellPos(grid,td){var x,y;for(y=0;y<grid.length;y++){for(x=0;x<grid[y].length;x++){if(grid[y][x]==td)return{cellindex:x,row
 index:y}}}return null}function getCell(grid,row,col){if(grid[row]&&grid[row][col])return grid[row][col];return null}function getTableGrid(table){var grid=new Array(),rows=table.rows,x,y,td,sd,xstart,x2,y2;for(y=0;y<rows.length;y++){for(x=0;x<rows[y].cells.length;x++){td=rows[y].cells[x];sd=getColRowSpan(td);for(xstart=x;grid[y]&&grid[y][xstart];xstart++);for(y2=y;y2<y+sd['rowspan'];y2++){if(!grid[y2])grid[y2]=new Array();for(x2=xstart;x2<xstart+sd['colspan'];x2++)grid[y2][x2]=td}}}return grid}function trimRow(table,tr,td,new_tr){var grid=getTableGrid(table),cpos=getCellPos(grid,td);var cells,lastElm;if(new_tr.cells.length!=tr.childNodes.length){cells=tr.childNodes;lastElm=null;for(var x=0;td=getCell(grid,cpos.rowindex,x);x++){var remove=true;var sd=getColRowSpan(td);if(inArray(cells,td)){new_tr.childNodes[x]._delete=true}else if((lastElm==null||td!=lastElm)&&sd.colspan>1){for(var i=x;i<x+td.colSpan;i++)new_tr.childNodes[i]._delete=true}if((lastElm==null||td!=lastElm)&&sd.row
 span>1)td.rowSpan=sd.rowspan+1;lastElm=td}deleteMarked(tableElm)}}function prevElm(node,name){while((node=node.previousSibling)!=null){if(node.nodeName==name)return node}return null}function nextElm(node,names){var namesAr=names.split(',');while((node=node.nextSibling)!=null){for(var i=0;i<namesAr.length;i++){if(node.nodeName.toLowerCase()==namesAr[i].toLowerCase())return node}}return null}function deleteMarked(tbl){if(tbl.rows==0)return;var tr=tbl.rows[0];do{var next=nextElm(tr,"TR");if(tr._delete){tr.parentNode.removeChild(tr);continue}var td=tr.cells[0];if(td.cells>1){do{var nexttd=nextElm(td,"TD,TH");if(td._delete)td.parentNode.removeChild(td)}while((td=nexttd)!=null)}}while((tr=next)!=null)}function addRows(td_elm,tr_elm,rowspan){td_elm.rowSpan=1;var trNext=nextElm(tr_elm,"TR");for(var i=1;i<rowspan&&trNext;i++){var newTD=doc.createElement("td");newTD.innerHTML=" ";if(tinyMCE.isMSIE)trNext.insertBefore(newTD,trNext.cells(td_elm.cellIndex));else trNext.insertBefore(
 newTD,trNext.cells[td_elm.cellIndex]);trNext=nextElm(trNext,"TR")}}function copyRow(doc,table,tr){var grid=getTableGrid(table);var newTR=tr.cloneNode(false);var cpos=getCellPos(grid,tr.cells[0]);var lastCell=null;var tableBorder=tinyMCE.getAttrib(table,"border");var tdElm=null;for(var x=0;tdElm=getCell(grid,cpos.rowindex,x);x++){var newTD=null;if(lastCell!=tdElm){for(var i=0;i<tr.cells.length;i++){if(tdElm==tr.cells[i]){newTD=tdElm.cloneNode(true);break}}}if(newTD==null){newTD=doc.createElement("td");newTD.innerHTML=" "}newTD.colSpan=1;newTD.rowSpan=1;newTR.appendChild(newTD);lastCell=tdElm}return newTR}switch(command){case"mceTableRowProps":if(trElm==null)return true;if(user_interface){var template=new Array();template['file']='../../plugins/table/row.htm';template['width']=380;template['height']=295;template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_table_rowprops_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_table_rowprops_delta_height',0);tinyMCE.openWindow(templa
 te,{editor_id:inst.editorId,inline:"yes"})}return true;case"mceTableCellProps":if(tdElm==null)return true;if(user_interface){var template=new Array();template['file']='../../plugins/table/cell.htm';template['width']=380;template['height']=295;template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_table_cellprops_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_table_cellprops_delta_height',0);tinyMCE.openWindow(template,{editor_id:inst.editorId,inline:"yes"})}return true;case"mceInsertTable":if(user_interface){var template=new Array();template['file']='../../plugins/table/table.htm';template['width']=380;template['height']=295;template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_table_table_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_table_table_delta_height',0);tinyMCE.openWindow(template,{editor_id:inst.editorId,inline:"yes",action:value})}return true;case"mceTableDelete":var table=tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(),"table");if(table){table.parentNode.removeChild
 (table);inst.repaint()}return true;case"mceTableSplitCells":case"mceTableMergeCells":case"mceTableInsertRowBefore":case"mceTableInsertRowAfter":case"mceTableDeleteRow":case"mceTableInsertColBefore":case"mceTableInsertColAfter":case"mceTableDeleteCol":case"mceTableCutRow":case"mceTableCopyRow":case"mceTablePasteRowBefore":case"mceTablePasteRowAfter":if(!tableElm)return true;if(trElm&&tableElm!=trElm.parentNode)tableElm=trElm.parentNode;if(tableElm&&trElm){switch(command){case"mceTableCutRow":if(!trElm||!tdElm)return true;inst.tableRowClipboard=copyRow(doc,tableElm,trElm);inst.execCommand("mceTableDeleteRow");break;case"mceTableCopyRow":if(!trElm||!tdElm)return true;inst.tableRowClipboard=copyRow(doc,tableElm,trElm);break;case"mceTablePasteRowBefore":if(!trElm||!tdElm)return true;var newTR=inst.tableRowClipboard.cloneNode(true);var prevTR=prevElm(trElm,"TR");if(prevTR!=null)trimRow(tableElm,prevTR,prevTR.cells[0],newTR);trElm.parentNode.insertBefore(newTR,trElm);break;case"mce
 TablePasteRowAfter":if(!trElm||!tdElm)return true;var nextTR=nextElm(trElm,"TR");var newTR=inst.tableRowClipboard.cloneNode(true);trimRow(tableElm,trElm,tdElm,newTR);if(nextTR==null)trElm.parentNode.appendChild(newTR);else nextTR.parentNode.insertBefore(newTR,nextTR);break;case"mceTableInsertRowBefore":if(!trElm||!tdElm)return true;var grid=getTableGrid(tableElm);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);var newTR=doc.createElement("tr");var lastTDElm=null;cpos.rowindex--;if(cpos.rowindex<0)cpos.rowindex=0;for(var x=0;tdElm=getCell(grid,cpos.rowindex,x);x++){if(tdElm!=lastTDElm){var sd=getColRowSpan(tdElm);if(sd['rowspan']==1){var newTD=doc.createElement("td");newTD.innerHTML=" ";newTD.colSpan=tdElm.colSpan;newTR.appendChild(newTD)}else tdElm.rowSpan=sd['rowspan']+1;lastTDElm=tdElm}}trElm.parentNode.insertBefore(newTR,trElm);grid=getTableGrid(tableElm);inst.selection.selectNode(getCell(grid,cpos.rowindex+1,cpos.cellindex),tinyMCE.isGecko,true);break;case"mceTableInsertRowAfter":i
 f(!trElm||!tdElm)return true;var grid=getTableGrid(tableElm);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);var newTR=doc.createElement("tr");var lastTDElm=null;for(var x=0;tdElm=getCell(grid,cpos.rowindex,x);x++){if(tdElm!=lastTDElm){var sd=getColRowSpan(tdElm);if(sd['rowspan']==1){var newTD=doc.createElement("td");newTD.innerHTML=" ";newTD.colSpan=tdElm.colSpan;newTR.appendChild(newTD)}else tdElm.rowSpan=sd['rowspan']+1;lastTDElm=tdElm}}if(newTR.hasChildNodes()){var nextTR=nextElm(trElm,"TR");if(nextTR)nextTR.parentNode.insertBefore(newTR,nextTR);else tableElm.appendChild(newTR)}grid=getTableGrid(tableElm);inst.selection.selectNode(getCell(grid,cpos.rowindex,cpos.cellindex),tinyMCE.isGecko,true);break;case"mceTableDeleteRow":if(!trElm||!tdElm)return true;var grid=getTableGrid(tableElm);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);if(grid.length==1){tableElm=tinyMCE.getParentElement(tableElm,"table");tableElm.parentNode.removeChild(tableElm);return true}var cells=trElm.cells;var nextTR=nextElm(tr
 Elm,"TR");for(var x=0;x<cells.length;x++){if(cells[x].rowSpan>1){var newTD=cells[x].cloneNode(true);var sd=getColRowSpan(cells[x]);newTD.rowSpan=sd.rowspan-1;var nextTD=nextTR.cells[x];if(nextTD==null)nextTR.appendChild(newTD);else nextTR.insertBefore(newTD,nextTD)}}var lastTDElm=null;for(var x=0;tdElm=getCell(grid,cpos.rowindex,x);x++){if(tdElm!=lastTDElm){var sd=getColRowSpan(tdElm);if(sd.rowspan>1){tdElm.rowSpan=sd.rowspan-1}else{trElm=tdElm.parentNode;if(trElm.parentNode)trElm._delete=true}lastTDElm=tdElm}}deleteMarked(tableElm);cpos.rowindex--;if(cpos.rowindex<0)cpos.rowindex=0;grid=getTableGrid(tableElm);inst.selection.selectNode(getCell(grid,cpos.rowindex,0),tinyMCE.isGecko,true);break;case"mceTableInsertColBefore":if(!trElm||!tdElm)return true;var grid=getTableGrid(tableElm);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);var lastTDElm=null;for(var y=0;tdElm=getCell(grid,y,cpos.cellindex);y++){if(tdElm!=lastTDElm){var sd=getColRowSpan(tdElm);if(sd['colspan']==1){var newTD=doc.create
 Element(tdElm.nodeName);newTD.innerHTML=" ";newTD.rowSpan=tdElm.rowSpan;tdElm.parentNode.insertBefore(newTD,tdElm)}else tdElm.colSpan++;lastTDElm=tdElm}}grid=getTableGrid(tableElm);inst.selection.selectNode(getCell(grid,cpos.rowindex,cpos.cellindex+1),tinyMCE.isGecko,true);break;case"mceTableInsertColAfter":if(!trElm||!tdElm)return true;var grid=getTableGrid(tableElm);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);var lastTDElm=null;for(var y=0;tdElm=getCell(grid,y,cpos.cellindex);y++){if(tdElm!=lastTDElm){var sd=getColRowSpan(tdElm);if(sd['colspan']==1){var newTD=doc.createElement(tdElm.nodeName);newTD.innerHTML=" ";newTD.rowSpan=tdElm.rowSpan;var nextTD=nextElm(tdElm,"TD,TH");if(nextTD==null)tdElm.parentNode.appendChild(newTD);else nextTD.parentNode.insertBefore(newTD,nextTD)}else tdElm.colSpan++;lastTDElm=tdElm}}grid=getTableGrid(tableElm);inst.selection.selectNode(getCell(grid,cpos.rowindex,cpos.cellindex),tinyMCE.isGecko,true);break;case"mceTableDeleteCol":if(!trElm||!tdElm)
 return true;var grid=getTableGrid(tableElm);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);var lastTDElm=null;if(grid.length>1&&grid[0].length<=1){tableElm=tinyMCE.getParentElement(tableElm,"table");tableElm.parentNode.removeChild(tableElm);return true}for(var y=0;tdElm=getCell(grid,y,cpos.cellindex);y++){if(tdElm!=lastTDElm){var sd=getColRowSpan(tdElm);if(sd['colspan']>1)tdElm.colSpan=sd['colspan']-1;else{if(tdElm.parentNode)tdElm.parentNode.removeChild(tdElm)}lastTDElm=tdElm}}cpos.cellindex--;if(cpos.cellindex<0)cpos.cellindex=0;grid=getTableGrid(tableElm);inst.selection.selectNode(getCell(grid,cpos.rowindex,0),tinyMCE.isGecko,true);break;case"mceTableSplitCells":if(!trElm||!tdElm)return true;var spandata=getColRowSpan(tdElm);var colspan=spandata["colspan"];var rowspan=spandata["rowspan"];if(colspan>1||rowspan>1){tdElm.colSpan=1;for(var i=1;i<colspan;i++){var newTD=doc.createElement("td");newTD.innerHTML=" ";trElm.insertBefore(newTD,nextElm(tdElm,"TD,TH"));if(rowspan>1)addRows(newTD
 ,trElm,rowspan)}addRows(tdElm,trElm,rowspan)}tableElm=tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(),"table");break;case"mceTableMergeCells":var rows=new Array();var sel=inst.getSel();var grid=getTableGrid(tableElm);if(tinyMCE.isMSIE||sel.rangeCount==1){if(user_interface){var template=new Array();var sp=getColRowSpan(tdElm);template['file']='../../plugins/table/merge_cells.htm';template['width']=250;template['height']=105+(tinyMCE.isNS7?25:0);template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_table_merge_cells_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_table_merge_cells_delta_height',0);tinyMCE.openWindow(template,{editor_id:inst.editorId,inline:"yes",action:"update",numcols:sp.colspan,numrows:sp.rowspan});return true}else{var numRows=parseInt(value['numrows']);var numCols=parseInt(value['numcols']);var cpos=getCellPos(grid,tdElm);if((""+numRows)=="NaN")numRows=1;if((""+numCols)=="NaN")numCols=1;var tRows=tableElm.rows;for(var y=cpos.rowindex;y<grid.length;y++){var row
 Cells=new Array();for(var x=cpos.cellindex;x<grid[y].length;x++){var td=getCell(grid,y,x);if(td&&!inArray(rows,td)&&!inArray(rowCells,td)){var cp=getCellPos(grid,td);if(cp.cellindex<cpos.cellindex+numCols&&cp.rowindex<cpos.rowindex+numRows)rowCells[rowCells.length]=td}}if(rowCells.length>0)rows[rows.length]=rowCells}}}else{var cells=new Array();var sel=inst.getSel();var lastTR=null;var curRow=null;var x1=-1,y1=-1,x2,y2;if(sel.rangeCount<2)return true;for(var i=0;i<sel.rangeCount;i++){var rng=sel.getRangeAt(i);var tdElm=rng.startContainer.childNodes[rng.startOffset];if(!tdElm)break;if(tdElm.nodeName=="TD")cells[cells.length]=tdElm}var tRows=tableElm.rows;for(var y=0;y<tRows.length;y++){var rowCells=new Array();for(var x=0;x<tRows[y].cells.length;x++){var td=tRows[y].cells[x];for(var i=0;i<cells.length;i++){if(td==cells[i]){rowCells[rowCells.length]=td}}}if(rowCells.length>0)rows[rows.length]=rowCells}var curRow=new Array();var lastTR=null;for(var y=0;y<grid.length;y++){for(va
 r x=0;x<grid[y].length;x++){grid[y][x]._selected=false;for(var i=0;i<cells.length;i++){if(grid[y][x]==cells[i]){if(x1==-1){x1=x;y1=y}x2=x;y2=y;grid[y][x]._selected=true}}}}for(var y=y1;y<=y2;y++){for(var x=x1;x<=x2;x++){if(!grid[y][x]._selected){alert("Invalid selection for merge.");return true}}}}var rowSpan=1,colSpan=1;var lastRowSpan=-1;for(var y=0;y<rows.length;y++){var rowColSpan=0;for(var x=0;x<rows[y].length;x++){var sd=getColRowSpan(rows[y][x]);rowColSpan+=sd['colspan'];if(lastRowSpan!=-1&&sd['rowspan']!=lastRowSpan){alert("Invalid selection for merge.");return true}lastRowSpan=sd['rowspan']}if(rowColSpan>colSpan)colSpan=rowColSpan;lastRowSpan=-1}var lastColSpan=-1;for(var x=0;x<rows[0].length;x++){var colRowSpan=0;for(var y=0;y<rows.length;y++){var sd=getColRowSpan(rows[y][x]);colRowSpan+=sd['rowspan'];if(lastColSpan!=-1&&sd['colspan']!=lastColSpan){alert("Invalid selection for merge.");return true}lastColSpan=sd['colspan']}if(colRowSpan>rowSpan)rowSpan=colRowSpan;l
 astColSpan=-1}tdElm=rows[0][0];tdElm.rowSpan=rowSpan;tdElm.colSpan=colSpan;for(var y=0;y<rows.length;y++){for(var x=0;x<rows[y].length;x++){var html=rows[y][x].innerHTML;var chk=tinyMCE.regexpReplace(html,"[ \t\r\n]","");if(chk!="<br/>"&&chk!="<br>"&&chk!=" "&&(x+y>0))tdElm.innerHTML+=html;if(rows[y][x]!=tdElm&&!rows[y][x]._deleted){var cpos=getCellPos(grid,rows[y][x]);var tr=rows[y][x].parentNode;tr.removeChild(rows[y][x]);rows[y][x]._deleted=true;if(!tr.hasChildNodes()){tr.parentNode.removeChild(tr);var lastCell=null;for(var x=0;cellElm=getCell(grid,cpos.rowindex,x);x++){if(cellElm!=lastCell&&cellElm.rowSpan>1)cellElm.rowSpan--;lastCell=cellElm}if(tdElm.rowSpan>1)tdElm.rowSpan--}}}}break}tableElm=tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(),"table");tinyMCE.handleVisualAid(tableElm,true,tinyMCE.settings['visual'],tinyMCE.selectedInstance);tinyMCE.triggerNodeChange();inst.repaint()}return true}return false}};tinyMCE.addPlugin("table",TinyMCE_TablePlugin);
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin_src.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin_src.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin_src.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,1073 +0,0 @@
-/**
- * $Id: editor_plugin_src.js 201 2007-02-12 15:56:56Z spocke $
- *
- * @author Moxiecode
- * @copyright Copyright © 2004-2007, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
- */
-
-/* Import plugin specific language pack */
-tinyMCE.importPluginLanguagePack('table');
-
-var TinyMCE_TablePlugin = {
-	getInfo : function() {
-		return {
-			longname : 'Tables',
-			author : 'Moxiecode Systems AB',
-			authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
-			infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/table',
-			version : tinyMCE.majorVersion + "." + tinyMCE.minorVersion
-		};
-	},
-
-	initInstance : function(inst) {
-		if (tinyMCE.isGecko) {
-			var doc = inst.getDoc();
-			tinyMCE.addEvent(doc, "mouseup", TinyMCE_TablePlugin._mouseDownHandler);
-		}
-
-		inst.tableRowClipboard = null;
-	},
-
-	/**
-	 * Returns the HTML contents of the table control.
-	 */
-	getControlHTML : function(control_name) {
-		var controls = new Array(
-			['table', 'table.gif', 'lang_table_desc', 'mceInsertTable', true],
-			['delete_table', 'table_delete.gif', 'lang_table_del', 'mceTableDelete'],
-			['delete_col', 'table_delete_col.gif', 'lang_table_delete_col_desc', 'mceTableDeleteCol'],
-			['delete_row', 'table_delete_row.gif', 'lang_table_delete_row_desc', 'mceTableDeleteRow'],
-			['col_after', 'table_insert_col_after.gif', 'lang_table_col_after_desc', 'mceTableInsertColAfter'],
-			['col_before', 'table_insert_col_before.gif', 'lang_table_col_before_desc', 'mceTableInsertColBefore'],
-			['row_after', 'table_insert_row_after.gif', 'lang_table_row_after_desc', 'mceTableInsertRowAfter'],
-			['row_before', 'table_insert_row_before.gif', 'lang_table_row_before_desc', 'mceTableInsertRowBefore'],
-			['row_props', 'table_row_props.gif', 'lang_table_row_desc', 'mceTableRowProps', true],
-			['cell_props', 'table_cell_props.gif', 'lang_table_cell_desc', 'mceTableCellProps', true],
-			['split_cells', 'table_split_cells.gif', 'lang_table_split_cells_desc', 'mceTableSplitCells', true],
-			['merge_cells', 'table_merge_cells.gif', 'lang_table_merge_cells_desc', 'mceTableMergeCells', true]);
-
-		// Render table control
-		for (var i=0; i<controls.length; i++) {
-			var but = controls[i];
-			var cmd = 'tinyMCE.execInstanceCommand(\'{$editor_id}\',\'' + but[3] + '\', ' + (but.length > 4 ? but[4] : false) + (but.length > 5 ? ', \'' + but[5] + '\'' : '') + ');return false;';
-
-			if (but[0] == control_name)
-				return tinyMCE.getButtonHTML(control_name, but[2], '{$pluginurl}/images/'+ but[1], but[3], (but.length > 4 ? but[4] : false));
-		}
-
-		// Special tablecontrols
-		if (control_name == "tablecontrols") {
-			var html = "";
-
-			html += tinyMCE.getControlHTML("table");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("separator");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("row_props");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("cell_props");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("separator");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("row_before");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("row_after");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("delete_row");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("separator");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("col_before");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("col_after");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("delete_col");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("separator");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("split_cells");
-			html += tinyMCE.getControlHTML("merge_cells");
-
-			return html;
-		}
-
-		return "";
-	},
-
-	/**
-	 * Executes the table commands.
-	 */
-	execCommand : function(editor_id, element, command, user_interface, value) {
-		// Is table command
-		switch (command) {
-			case "mceInsertTable":
-			case "mceTableRowProps":
-			case "mceTableCellProps":
-			case "mceTableSplitCells":
-			case "mceTableMergeCells":
-			case "mceTableInsertRowBefore":
-			case "mceTableInsertRowAfter":
-			case "mceTableDeleteRow":
-			case "mceTableInsertColBefore":
-			case "mceTableInsertColAfter":
-			case "mceTableDeleteCol":
-			case "mceTableCutRow":
-			case "mceTableCopyRow":
-			case "mceTablePasteRowBefore":
-			case "mceTablePasteRowAfter":
-			case "mceTableDelete":
-				var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
-
-				inst.execCommand('mceBeginUndoLevel');
-				TinyMCE_TablePlugin._doExecCommand(editor_id, element, command, user_interface, value);
-				inst.execCommand('mceEndUndoLevel');
-
-				return true;
-		}
-
-		// Pass to next handler in chain
-		return false;
-	},
-
-	handleNodeChange : function(editor_id, node, undo_index, undo_levels, visual_aid, any_selection) {
-		var colspan = "1", rowspan = "1", tdElm;
-
-		var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
-
-		// Reset table controls
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_table', 'mceButtonNormal');
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_delete_table', 'mceButtonDisabled');
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_row_props', 'mceButtonDisabled');
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_cell_props', 'mceButtonDisabled');
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_row_before', 'mceButtonDisabled');
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_row_after', 'mceButtonDisabled');
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_delete_row', 'mceButtonDisabled');
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_col_before', 'mceButtonDisabled');
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_col_after', 'mceButtonDisabled');
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_delete_col', 'mceButtonDisabled');
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_split_cells', 'mceButtonDisabled');
-		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_merge_cells', 'mceButtonDisabled');
-
-		// Within a td element
-		if (tdElm = tinyMCE.getParentElement(node, "td,th")) {
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_cell_props', 'mceButtonSelected');
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_delete_table', 'mceButtonNormal');
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_row_before', 'mceButtonNormal');
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_row_after', 'mceButtonNormal');
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_delete_row', 'mceButtonNormal');
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_col_before', 'mceButtonNormal');
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_col_after', 'mceButtonNormal');
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_delete_col', 'mceButtonNormal');
-
-			colspan = tinyMCE.getAttrib(tdElm, "colspan");
-			rowspan = tinyMCE.getAttrib(tdElm, "rowspan");
-
-			colspan = colspan == "" ? "1" : colspan;
-			rowspan = rowspan == "" ? "1" : rowspan;
-
-			if (colspan != "1" || rowspan != "1")
-				tinyMCE.switchClass(editor_id + '_split_cells', 'mceButtonNormal');
-		}
-
-		// Within a tr element
-		if (tinyMCE.getParentElement(node, "tr"))
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_row_props', 'mceButtonSelected');
-
-		// Within table
-		if (tinyMCE.getParentElement(node, "table")) {
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_table', 'mceButtonSelected');
-			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_merge_cells', 'mceButtonNormal');
-		}
-	},
-
-	// Private plugin internal methods
-
-	_mouseDownHandler : function(e) {
-		var elm = tinyMCE.isMSIE ? event.srcElement : e.target;
-		var focusElm = tinyMCE.selectedInstance.getFocusElement();
-
-		// If press on special Mozilla create TD/TR thingie
-		if (elm.nodeName == "BODY" && (focusElm.nodeName == "TD" || focusElm.nodeName == "TH" || (focusElm.parentNode && focusElm.parentNode.nodeName == "TD") ||(focusElm.parentNode && focusElm.parentNode.nodeName == "TH") )) {
-			window.setTimeout(function() {
-				var tableElm = tinyMCE.getParentElement(focusElm, "table");
-				tinyMCE.handleVisualAid(tableElm, true, tinyMCE.settings['visual'], tinyMCE.selectedInstance);
-			}, 10);
-		}
-	},
-
-	/**
-	 * Executes the table commands.
-	 */
-	_doExecCommand : function(editor_id, element, command, user_interface, value) {
-		var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
-		var focusElm = inst.getFocusElement();
-		var trElm = tinyMCE.getParentElement(focusElm, "tr");
-		var tdElm = tinyMCE.getParentElement(focusElm, "td,th");
-		var tableElm = tinyMCE.getParentElement(focusElm, "table");
-		var doc = inst.contentWindow.document;
-		var tableBorder = tableElm ? tableElm.getAttribute("border") : "";
-
-		// Get first TD if no TD found
-		if (trElm && tdElm == null)
-			tdElm = trElm.cells[0];
-
-		// ------- Inner functions ---------
-		function inArray(ar, v) {
-			for (var i=0; i<ar.length; i++) {
-				// Is array
-				if (ar[i].length > 0 && inArray(ar[i], v))
-					return true;
-
-				// Found value
-				if (ar[i] == v)
-					return true;
-			}
-
-			return false;
-		}
-
-		function makeTD() {
-			var newTD = doc.createElement("td");
-			newTD.innerHTML = " ";
-		}
-
-		function getColRowSpan(td) {
-			var colspan = tinyMCE.getAttrib(td, "colspan");
-			var rowspan = tinyMCE.getAttrib(td, "rowspan");
-
-			colspan = colspan == "" ? 1 : parseInt(colspan);
-			rowspan = rowspan == "" ? 1 : parseInt(rowspan);
-
-			return {colspan : colspan, rowspan : rowspan};
-		}
-
-		function getCellPos(grid, td) {
-			var x, y;
-
-			for (y=0; y<grid.length; y++) {
-				for (x=0; x<grid[y].length; x++) {
-					if (grid[y][x] == td)
-						return {cellindex : x, rowindex : y};
-				}
-			}
-
-			return null;
-		}
-
-		function getCell(grid, row, col) {
-			if (grid[row] && grid[row][col])
-				return grid[row][col];
-
-			return null;
-		}
-
-		function getTableGrid(table) {
-			var grid = new Array(), rows = table.rows, x, y, td, sd, xstart, x2, y2;
-
-			for (y=0; y<rows.length; y++) {
-				for (x=0; x<rows[y].cells.length; x++) {
-					td = rows[y].cells[x];
-					sd = getColRowSpan(td);
-
-					// All ready filled
-					for (xstart = x; grid[y] && grid[y][xstart]; xstart++) ;
-
-					// Fill box
-					for (y2=y; y2<y+sd['rowspan']; y2++) {
-						if (!grid[y2])
-							grid[y2] = new Array();
-
-						for (x2=xstart; x2<xstart+sd['colspan']; x2++)
-							grid[y2][x2] = td;
-					}
-				}
-			}
-
-			return grid;
-		}
-
-		function trimRow(table, tr, td, new_tr) {
-			var grid = getTableGrid(table), cpos = getCellPos(grid, td);
-			var cells, lastElm;
-
-			// Time to crop away some
-			if (new_tr.cells.length != tr.childNodes.length) {
-				cells = tr.childNodes;
-				lastElm = null;
-
-				for (var x=0; td = getCell(grid, cpos.rowindex, x); x++) {
-					var remove = true;
-					var sd = getColRowSpan(td);
-
-					// Remove due to rowspan
-					if (inArray(cells, td)) {
-						new_tr.childNodes[x]._delete = true;
-					} else if ((lastElm == null || td != lastElm) && sd.colspan > 1) { // Remove due to colspan
-						for (var i=x; i<x+td.colSpan; i++)
-							new_tr.childNodes[i]._delete = true;
-					}
-
-					if ((lastElm == null || td != lastElm) && sd.rowspan > 1)
-						td.rowSpan = sd.rowspan + 1;
-
-					lastElm = td;
-				}
-
-				deleteMarked(tableElm);
-			}
-		}
-
-		function prevElm(node, name) {
-			while ((node = node.previousSibling) != null) {
-				if (node.nodeName == name)
-					return node;
-			}
-
-			return null;
-		}
-
-		function nextElm(node, names) {
-			var namesAr = names.split(',');
-
-			while ((node = node.nextSibling) != null) {
-				for (var i=0; i<namesAr.length; i++) {
-					if (node.nodeName.toLowerCase() == namesAr[i].toLowerCase() )
-						return node;
-				}
-			}
-
-			return null;
-		}
-
-		function deleteMarked(tbl) {
-			if (tbl.rows == 0)
-				return;
-
-			var tr = tbl.rows[0];
-			do {
-				var next = nextElm(tr, "TR");
-
-				// Delete row
-				if (tr._delete) {
-					tr.parentNode.removeChild(tr);
-					continue;
-				}
-
-				// Delete cells
-				var td = tr.cells[0];
-				if (td.cells > 1) {
-					do {
-						var nexttd = nextElm(td, "TD,TH");
-
-						if (td._delete)
-							td.parentNode.removeChild(td);
-					} while ((td = nexttd) != null);
-				}
-			} while ((tr = next) != null);
-		}
-
-		function addRows(td_elm, tr_elm, rowspan) {
-			// Add rows
-			td_elm.rowSpan = 1;
-			var trNext = nextElm(tr_elm, "TR");
-			for (var i=1; i<rowspan && trNext; i++) {
-				var newTD = doc.createElement("td");
-				newTD.innerHTML = " ";
-
-				if (tinyMCE.isMSIE)
-					trNext.insertBefore(newTD, trNext.cells(td_elm.cellIndex));
-				else
-					trNext.insertBefore(newTD, trNext.cells[td_elm.cellIndex]);
-
-				trNext = nextElm(trNext, "TR");
-			}
-		}
-
-		function copyRow(doc, table, tr) {
-			var grid = getTableGrid(table);
-			var newTR = tr.cloneNode(false);
-			var cpos = getCellPos(grid, tr.cells[0]);
-			var lastCell = null;
-			var tableBorder = tinyMCE.getAttrib(table, "border");
-			var tdElm = null;
-
-			for (var x=0; tdElm = getCell(grid, cpos.rowindex, x); x++) {
-				var newTD = null;
-
-				if (lastCell != tdElm) {
-					for (var i=0; i<tr.cells.length; i++) {
-						if (tdElm == tr.cells[i]) {
-							newTD = tdElm.cloneNode(true);
-							break;
-						}
-					}
-				}
-
-				if (newTD == null) {
-					newTD = doc.createElement("td");
-					newTD.innerHTML = " ";
-				}
-
-				// Reset col/row span
-				newTD.colSpan = 1;
-				newTD.rowSpan = 1;
-
-				newTR.appendChild(newTD);
-
-				lastCell = tdElm;
-			}
-
-			return newTR;
-		}
-
-		// ---- Commands -----
-
-		// Handle commands
-		switch (command) {
-			case "mceTableRowProps":
-				if (trElm == null)
-					return true;
-
-				if (user_interface) {
-					// Setup template
-					var template = new Array();
-
-					template['file'] = '../../plugins/table/row.htm';
-					template['width'] = 380;
-					template['height'] = 295;
-
-					// Language specific width and height addons
-					template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_table_rowprops_delta_width', 0);
-					template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_table_rowprops_delta_height', 0);
-
-					// Open window
-					tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : inst.editorId, inline : "yes"});
-				}
-
-				return true;
-
-			case "mceTableCellProps":
-				if (tdElm == null)
-					return true;
-
-				if (user_interface) {
-					// Setup template
-					var template = new Array();
-
-					template['file'] = '../../plugins/table/cell.htm';
-					template['width'] = 380;
-					template['height'] = 295;
-
-					// Language specific width and height addons
-					template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_table_cellprops_delta_width', 0);
-					template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_table_cellprops_delta_height', 0);
-
-					// Open window
-					tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : inst.editorId, inline : "yes"});
-				}
-
-				return true;
-
-			case "mceInsertTable":
-				if (user_interface) {
-					// Setup template
-					var template = new Array();
-
-					template['file'] = '../../plugins/table/table.htm';
-					template['width'] = 380;
-					template['height'] = 295;
-
-					// Language specific width and height addons
-					template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_table_table_delta_width', 0);
-					template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_table_table_delta_height', 0);
-
-					// Open window
-					tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : inst.editorId, inline : "yes", action : value});
-				}
-
-				return true;
-
-			case "mceTableDelete":
-				var table = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "table");
-				if (table) {
-					table.parentNode.removeChild(table);
-					inst.repaint();
-				}
-				return true;
-
-			case "mceTableSplitCells":
-			case "mceTableMergeCells":
-			case "mceTableInsertRowBefore":
-			case "mceTableInsertRowAfter":
-			case "mceTableDeleteRow":
-			case "mceTableInsertColBefore":
-			case "mceTableInsertColAfter":
-			case "mceTableDeleteCol":
-			case "mceTableCutRow":
-			case "mceTableCopyRow":
-			case "mceTablePasteRowBefore":
-			case "mceTablePasteRowAfter":
-				// No table just return (invalid command)
-				if (!tableElm)
-					return true;
-
-				// Table has a tbody use that reference
-				// Changed logic by ApTest 2005.07.12 (www.aptest.com)
-				// Now lookk at the focused element and take its parentNode. That will be a tbody or a table.
-				if (trElm && tableElm != trElm.parentNode)
-					tableElm = trElm.parentNode;
-
-				if (tableElm && trElm) {
-					switch (command) {
-						case "mceTableCutRow":
-							if (!trElm || !tdElm)
-								return true;
-
-							inst.tableRowClipboard = copyRow(doc, tableElm, trElm);
-							inst.execCommand("mceTableDeleteRow");
-							break;
-
-						case "mceTableCopyRow":
-							if (!trElm || !tdElm)
-								return true;
-
-							inst.tableRowClipboard = copyRow(doc, tableElm, trElm);
-							break;
-
-						case "mceTablePasteRowBefore":
-							if (!trElm || !tdElm)
-								return true;
-
-							var newTR = inst.tableRowClipboard.cloneNode(true);
-
-							var prevTR = prevElm(trElm, "TR");
-							if (prevTR != null)
-								trimRow(tableElm, prevTR, prevTR.cells[0], newTR);
-
-							trElm.parentNode.insertBefore(newTR, trElm);
-							break;
-
-						case "mceTablePasteRowAfter":
-							if (!trElm || !tdElm)
-								return true;
-							
-							var nextTR = nextElm(trElm, "TR");
-							var newTR = inst.tableRowClipboard.cloneNode(true);
-
-							trimRow(tableElm, trElm, tdElm, newTR);
-
-							if (nextTR == null)
-								trElm.parentNode.appendChild(newTR);
-							else
-								nextTR.parentNode.insertBefore(newTR, nextTR);
-
-							break;
-
-						case "mceTableInsertRowBefore":
-							if (!trElm || !tdElm)
-								return true;
-
-							var grid = getTableGrid(tableElm);
-							var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
-							var newTR = doc.createElement("tr");
-							var lastTDElm = null;
-
-							cpos.rowindex--;
-							if (cpos.rowindex < 0)
-								cpos.rowindex = 0;
-
-							// Create cells
-							for (var x=0; tdElm = getCell(grid, cpos.rowindex, x); x++) {
-								if (tdElm != lastTDElm) {
-									var sd = getColRowSpan(tdElm);
-
-									if (sd['rowspan'] == 1) {
-										var newTD = doc.createElement("td");
-
-										newTD.innerHTML = " ";
-										newTD.colSpan = tdElm.colSpan;
-
-										newTR.appendChild(newTD);
-									} else
-										tdElm.rowSpan = sd['rowspan'] + 1;
-
-									lastTDElm = tdElm;
-								}
-							}
-
-							trElm.parentNode.insertBefore(newTR, trElm);
-
-							grid = getTableGrid(tableElm);
-							inst.selection.selectNode(getCell(grid, cpos.rowindex + 1, cpos.cellindex), tinyMCE.isGecko, true); // Only collape on gecko
-						break;
-
-						case "mceTableInsertRowAfter":
-							if (!trElm || !tdElm)
-								return true;
-
-							var grid = getTableGrid(tableElm);
-							var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
-							var newTR = doc.createElement("tr");
-							var lastTDElm = null;
-
-							// Create cells
-							for (var x=0; tdElm = getCell(grid, cpos.rowindex, x); x++) {
-								if (tdElm != lastTDElm) {
-									var sd = getColRowSpan(tdElm);
-
-									if (sd['rowspan'] == 1) {
-										var newTD = doc.createElement("td");
-
-										newTD.innerHTML = " ";
-										newTD.colSpan = tdElm.colSpan;
-
-										newTR.appendChild(newTD);
-									} else
-										tdElm.rowSpan = sd['rowspan'] + 1;
-
-									lastTDElm = tdElm;
-								}
-							}
-
-							if (newTR.hasChildNodes()) {
-								var nextTR = nextElm(trElm, "TR");
-								if (nextTR)
-									nextTR.parentNode.insertBefore(newTR, nextTR);
-								else
-									tableElm.appendChild(newTR);
-							}
-
-							grid = getTableGrid(tableElm);
-							inst.selection.selectNode(getCell(grid, cpos.rowindex, cpos.cellindex), tinyMCE.isGecko, true); // Only collape on gecko
-						break;
-
-						case "mceTableDeleteRow":
-							if (!trElm || !tdElm)
-								return true;
-
-							var grid = getTableGrid(tableElm);
-							var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
-
-							// Only one row, remove whole table
-							if (grid.length == 1) {
-								tableElm = tinyMCE.getParentElement(tableElm, "table"); // Look for table instead of tbody
-								tableElm.parentNode.removeChild(tableElm);
-								return true;
-							}
-
-							// Move down row spanned cells
-							var cells = trElm.cells;
-							var nextTR = nextElm(trElm, "TR");
-							for (var x=0; x<cells.length; x++) {
-								if (cells[x].rowSpan > 1) {
-									var newTD = cells[x].cloneNode(true);
-									var sd = getColRowSpan(cells[x]);
-
-									newTD.rowSpan = sd.rowspan - 1;
-
-									var nextTD = nextTR.cells[x];
-
-									if (nextTD == null)
-										nextTR.appendChild(newTD);
-									else
-										nextTR.insertBefore(newTD, nextTD);
-								}
-							}
-
-							// Delete cells
-							var lastTDElm = null;
-							for (var x=0; tdElm = getCell(grid, cpos.rowindex, x); x++) {
-								if (tdElm != lastTDElm) {
-									var sd = getColRowSpan(tdElm);
-
-									if (sd.rowspan > 1) {
-										tdElm.rowSpan = sd.rowspan - 1;
-									} else {
-										trElm = tdElm.parentNode;
-
-										if (trElm.parentNode)
-											trElm._delete = true;
-									}
-
-									lastTDElm = tdElm;
-								}
-							}
-
-							deleteMarked(tableElm);
-
-							cpos.rowindex--;
-							if (cpos.rowindex < 0)
-								cpos.rowindex = 0;
-
-							// Recalculate grid and select
-							grid = getTableGrid(tableElm);
-							inst.selection.selectNode(getCell(grid, cpos.rowindex, 0), tinyMCE.isGecko, true); // Only collape on gecko
-						break;
-
-						case "mceTableInsertColBefore":
-							if (!trElm || !tdElm)
-								return true;
-
-							var grid = getTableGrid(tableElm);
-							var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
-							var lastTDElm = null;
-
-							for (var y=0; tdElm = getCell(grid, y, cpos.cellindex); y++) {
-								if (tdElm != lastTDElm) {
-									var sd = getColRowSpan(tdElm);
-
-									if (sd['colspan'] == 1) {
-										var newTD = doc.createElement(tdElm.nodeName);
-
-										newTD.innerHTML = " ";
-										newTD.rowSpan = tdElm.rowSpan;
-
-										tdElm.parentNode.insertBefore(newTD, tdElm);
-									} else
-										tdElm.colSpan++;
-
-									lastTDElm = tdElm;
-								}
-							}
-
-							grid = getTableGrid(tableElm);
-							inst.selection.selectNode(getCell(grid, cpos.rowindex, cpos.cellindex + 1), tinyMCE.isGecko, true); // Only collape on gecko
-						break;
-
-						case "mceTableInsertColAfter":
-							if (!trElm || !tdElm)
-								return true;
-
-							var grid = getTableGrid(tableElm);
-							var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
-							var lastTDElm = null;
-
-							for (var y=0; tdElm = getCell(grid, y, cpos.cellindex); y++) {
-								if (tdElm != lastTDElm) {
-									var sd = getColRowSpan(tdElm);
-
-									if (sd['colspan'] == 1) {
-										var newTD = doc.createElement(tdElm.nodeName);
-
-										newTD.innerHTML = " ";
-										newTD.rowSpan = tdElm.rowSpan;
-
-										var nextTD = nextElm(tdElm, "TD,TH");
-										if (nextTD == null)
-											tdElm.parentNode.appendChild(newTD);
-										else
-											nextTD.parentNode.insertBefore(newTD, nextTD);
-									} else
-										tdElm.colSpan++;
-
-									lastTDElm = tdElm;
-								}
-							}
-
-							grid = getTableGrid(tableElm);
-							inst.selection.selectNode(getCell(grid, cpos.rowindex, cpos.cellindex), tinyMCE.isGecko, true); // Only collape on gecko
-						break;
-
-						case "mceTableDeleteCol":
-							if (!trElm || !tdElm)
-								return true;
-
-							var grid = getTableGrid(tableElm);
-							var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
-							var lastTDElm = null;
-
-							// Only one col, remove whole table
-							if (grid.length > 1 && grid[0].length <= 1) {
-								tableElm = tinyMCE.getParentElement(tableElm, "table"); // Look for table instead of tbody
-								tableElm.parentNode.removeChild(tableElm);
-								return true;
-							}
-
-							// Delete cells
-							for (var y=0; tdElm = getCell(grid, y, cpos.cellindex); y++) {
-								if (tdElm != lastTDElm) {
-									var sd = getColRowSpan(tdElm);
-
-									if (sd['colspan'] > 1)
-										tdElm.colSpan = sd['colspan'] - 1;
-									else {
-										if (tdElm.parentNode)
-											tdElm.parentNode.removeChild(tdElm);
-									}
-
-									lastTDElm = tdElm;
-								}
-							}
-
-							cpos.cellindex--;
-							if (cpos.cellindex < 0)
-								cpos.cellindex = 0;
-
-							// Recalculate grid and select
-							grid = getTableGrid(tableElm);
-							inst.selection.selectNode(getCell(grid, cpos.rowindex, 0), tinyMCE.isGecko, true); // Only collape on gecko
-						break;
-
-					case "mceTableSplitCells":
-						if (!trElm || !tdElm)
-							return true;
-
-						var spandata = getColRowSpan(tdElm);
-
-						var colspan = spandata["colspan"];
-						var rowspan = spandata["rowspan"];
-
-						// Needs splitting
-						if (colspan > 1 || rowspan > 1) {
-							// Generate cols
-							tdElm.colSpan = 1;
-							for (var i=1; i<colspan; i++) {
-								var newTD = doc.createElement("td");
-
-								newTD.innerHTML = " ";
-
-								trElm.insertBefore(newTD, nextElm(tdElm, "TD,TH"));
-
-								if (rowspan > 1)
-									addRows(newTD, trElm, rowspan);
-							}
-
-							addRows(tdElm, trElm, rowspan);
-						}
-
-						// Apply visual aids
-						tableElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "table");
-						break;
-
-					case "mceTableMergeCells":
-						var rows = new Array();
-						var sel = inst.getSel();
-						var grid = getTableGrid(tableElm);
-
-						if (tinyMCE.isMSIE || sel.rangeCount == 1) {
-							if (user_interface) {
-								// Setup template
-								var template = new Array();
-								var sp = getColRowSpan(tdElm);
-
-								template['file'] = '../../plugins/table/merge_cells.htm';
-								template['width'] = 250;
-								template['height'] = 105 + (tinyMCE.isNS7 ? 25 : 0);
-
-								// Language specific width and height addons
-								template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_table_merge_cells_delta_width', 0);
-								template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_table_merge_cells_delta_height', 0);
-
-								// Open window
-								tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : inst.editorId, inline : "yes", action : "update", numcols : sp.colspan, numrows : sp.rowspan});
-
-								return true;
-							} else {
-								var numRows = parseInt(value['numrows']);
-								var numCols = parseInt(value['numcols']);
-								var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
-
-								if (("" + numRows) == "NaN")
-									numRows = 1;
-
-								if (("" + numCols) == "NaN")
-									numCols = 1;
-
-								// Get rows and cells
-								var tRows = tableElm.rows;
-								for (var y=cpos.rowindex; y<grid.length; y++) {
-									var rowCells = new Array();
-
-									for (var x=cpos.cellindex; x<grid[y].length; x++) {
-										var td = getCell(grid, y, x);
-
-										if (td && !inArray(rows, td) && !inArray(rowCells, td)) {
-											var cp = getCellPos(grid, td);
-
-											// Within range
-											if (cp.cellindex < cpos.cellindex+numCols && cp.rowindex < cpos.rowindex+numRows)
-												rowCells[rowCells.length] = td;
-										}
-									}
-
-									if (rowCells.length > 0)
-										rows[rows.length] = rowCells;
-								}
-
-								//return true;
-							}
-						} else {
-							var cells = new Array();
-							var sel = inst.getSel();
-							var lastTR = null;
-							var curRow = null;
-							var x1 = -1, y1 = -1, x2, y2;
-
-							// Only one cell selected, whats the point?
-							if (sel.rangeCount < 2)
-								return true;
-
-							// Get all selected cells
-							for (var i=0; i<sel.rangeCount; i++) {
-								var rng = sel.getRangeAt(i);
-								var tdElm = rng.startContainer.childNodes[rng.startOffset];
-
-								if (!tdElm)
-									break;
-
-								if (tdElm.nodeName == "TD")
-									cells[cells.length] = tdElm;
-							}
-
-							// Get rows and cells
-							var tRows = tableElm.rows;
-							for (var y=0; y<tRows.length; y++) {
-								var rowCells = new Array();
-
-								for (var x=0; x<tRows[y].cells.length; x++) {
-									var td = tRows[y].cells[x];
-
-									for (var i=0; i<cells.length; i++) {
-										if (td == cells[i]) {
-											rowCells[rowCells.length] = td;
-										}
-									}
-								}
-
-								if (rowCells.length > 0)
-									rows[rows.length] = rowCells;
-							}
-
-							// Find selected cells in grid and box
-							var curRow = new Array();
-							var lastTR = null;
-							for (var y=0; y<grid.length; y++) {
-								for (var x=0; x<grid[y].length; x++) {
-									grid[y][x]._selected = false;
-
-									for (var i=0; i<cells.length; i++) {
-										if (grid[y][x] == cells[i]) {
-											// Get start pos
-											if (x1 == -1) {
-												x1 = x;
-												y1 = y;
-											}
-
-											// Get end pos
-											x2 = x;
-											y2 = y;
-
-											grid[y][x]._selected = true;
-										}
-									}
-								}
-							}
-
-							// Is there gaps, if so deny
-							for (var y=y1; y<=y2; y++) {
-								for (var x=x1; x<=x2; x++) {
-									if (!grid[y][x]._selected) {
-										alert("Invalid selection for merge.");
-										return true;
-									}
-								}
-							}
-						}
-
-						// Validate selection and get total rowspan and colspan
-						var rowSpan = 1, colSpan = 1;
-
-						// Validate horizontal and get total colspan
-						var lastRowSpan = -1;
-						for (var y=0; y<rows.length; y++) {
-							var rowColSpan = 0;
-
-							for (var x=0; x<rows[y].length; x++) {
-								var sd = getColRowSpan(rows[y][x]);
-
-								rowColSpan += sd['colspan'];
-
-								if (lastRowSpan != -1 && sd['rowspan'] != lastRowSpan) {
-									alert("Invalid selection for merge.");
-									return true;
-								}
-
-								lastRowSpan = sd['rowspan'];
-							}
-
-							if (rowColSpan > colSpan)
-								colSpan = rowColSpan;
-
-							lastRowSpan = -1;
-						}
-
-						// Validate vertical and get total rowspan
-						var lastColSpan = -1;
-						for (var x=0; x<rows[0].length; x++) {
-							var colRowSpan = 0;
-
-							for (var y=0; y<rows.length; y++) {
-								var sd = getColRowSpan(rows[y][x]);
-
-								colRowSpan += sd['rowspan'];
-
-								if (lastColSpan != -1 && sd['colspan'] != lastColSpan) {
-									alert("Invalid selection for merge.");
-									return true;
-								}
-
-								lastColSpan = sd['colspan'];
-							}
-
-							if (colRowSpan > rowSpan)
-								rowSpan = colRowSpan;
-
-							lastColSpan = -1;
-						}
-
-						// Setup td
-						tdElm = rows[0][0];
-						tdElm.rowSpan = rowSpan;
-						tdElm.colSpan = colSpan;
-
-						// Merge cells
-						for (var y=0; y<rows.length; y++) {
-							for (var x=0; x<rows[y].length; x++) {
-								var html = rows[y][x].innerHTML;
-								var chk = tinyMCE.regexpReplace(html, "[ \t\r\n]", "");
-
-								if (chk != "<br/>" && chk != "<br>" && chk != " " && (x+y > 0))
-									tdElm.innerHTML += html;
-
-								// Not current cell
-								if (rows[y][x] != tdElm && !rows[y][x]._deleted) {
-									var cpos = getCellPos(grid, rows[y][x]);
-									var tr = rows[y][x].parentNode;
-
-									tr.removeChild(rows[y][x]);
-									rows[y][x]._deleted = true;
-
-									// Empty TR, remove it
-									if (!tr.hasChildNodes()) {
-										tr.parentNode.removeChild(tr);
-
-										var lastCell = null;
-										for (var x=0; cellElm = getCell(grid, cpos.rowindex, x); x++) {
-											if (cellElm != lastCell && cellElm.rowSpan > 1)
-												cellElm.rowSpan--;
-
-											lastCell = cellElm;
-										}
-
-										if (tdElm.rowSpan > 1)
-											tdElm.rowSpan--;
-									}
-								}
-							}
-						}
-
-						break;
-					}
-
-					tableElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "table");
-					tinyMCE.handleVisualAid(tableElm, true, tinyMCE.settings['visual'], tinyMCE.selectedInstance);
-					tinyMCE.triggerNodeChange();
-					inst.repaint();
-				}
-
-			return true;
-		}
-
-		// Pass to next handler in chain
-		return false;
-	}
-};
-
-tinyMCE.addPlugin("table", TinyMCE_TablePlugin);

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin_src.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin_src.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin_src.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/editor_plugin_src.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,1073 @@
+/**
+ * $Id: editor_plugin_src.js 201 2007-02-12 15:56:56Z spocke $
+ *
+ * @author Moxiecode
+ * @copyright Copyright © 2004-2007, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
+ */
+
+/* Import plugin specific language pack */
+tinyMCE.importPluginLanguagePack('table');
+
+var TinyMCE_TablePlugin = {
+	getInfo : function() {
+		return {
+			longname : 'Tables',
+			author : 'Moxiecode Systems AB',
+			authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
+			infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/table',
+			version : tinyMCE.majorVersion + "." + tinyMCE.minorVersion
+		};
+	},
+
+	initInstance : function(inst) {
+		if (tinyMCE.isGecko) {
+			var doc = inst.getDoc();
+			tinyMCE.addEvent(doc, "mouseup", TinyMCE_TablePlugin._mouseDownHandler);
+		}
+
+		inst.tableRowClipboard = null;
+	},
+
+	/**
+	 * Returns the HTML contents of the table control.
+	 */
+	getControlHTML : function(control_name) {
+		var controls = new Array(
+			['table', 'table.gif', 'lang_table_desc', 'mceInsertTable', true],
+			['delete_table', 'table_delete.gif', 'lang_table_del', 'mceTableDelete'],
+			['delete_col', 'table_delete_col.gif', 'lang_table_delete_col_desc', 'mceTableDeleteCol'],
+			['delete_row', 'table_delete_row.gif', 'lang_table_delete_row_desc', 'mceTableDeleteRow'],
+			['col_after', 'table_insert_col_after.gif', 'lang_table_col_after_desc', 'mceTableInsertColAfter'],
+			['col_before', 'table_insert_col_before.gif', 'lang_table_col_before_desc', 'mceTableInsertColBefore'],
+			['row_after', 'table_insert_row_after.gif', 'lang_table_row_after_desc', 'mceTableInsertRowAfter'],
+			['row_before', 'table_insert_row_before.gif', 'lang_table_row_before_desc', 'mceTableInsertRowBefore'],
+			['row_props', 'table_row_props.gif', 'lang_table_row_desc', 'mceTableRowProps', true],
+			['cell_props', 'table_cell_props.gif', 'lang_table_cell_desc', 'mceTableCellProps', true],
+			['split_cells', 'table_split_cells.gif', 'lang_table_split_cells_desc', 'mceTableSplitCells', true],
+			['merge_cells', 'table_merge_cells.gif', 'lang_table_merge_cells_desc', 'mceTableMergeCells', true]);
+
+		// Render table control
+		for (var i=0; i<controls.length; i++) {
+			var but = controls[i];
+			var cmd = 'tinyMCE.execInstanceCommand(\'{$editor_id}\',\'' + but[3] + '\', ' + (but.length > 4 ? but[4] : false) + (but.length > 5 ? ', \'' + but[5] + '\'' : '') + ');return false;';
+
+			if (but[0] == control_name)
+				return tinyMCE.getButtonHTML(control_name, but[2], '{$pluginurl}/images/'+ but[1], but[3], (but.length > 4 ? but[4] : false));
+		}
+
+		// Special tablecontrols
+		if (control_name == "tablecontrols") {
+			var html = "";
+
+			html += tinyMCE.getControlHTML("table");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("separator");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("row_props");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("cell_props");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("separator");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("row_before");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("row_after");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("delete_row");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("separator");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("col_before");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("col_after");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("delete_col");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("separator");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("split_cells");
+			html += tinyMCE.getControlHTML("merge_cells");
+
+			return html;
+		}
+
+		return "";
+	},
+
+	/**
+	 * Executes the table commands.
+	 */
+	execCommand : function(editor_id, element, command, user_interface, value) {
+		// Is table command
+		switch (command) {
+			case "mceInsertTable":
+			case "mceTableRowProps":
+			case "mceTableCellProps":
+			case "mceTableSplitCells":
+			case "mceTableMergeCells":
+			case "mceTableInsertRowBefore":
+			case "mceTableInsertRowAfter":
+			case "mceTableDeleteRow":
+			case "mceTableInsertColBefore":
+			case "mceTableInsertColAfter":
+			case "mceTableDeleteCol":
+			case "mceTableCutRow":
+			case "mceTableCopyRow":
+			case "mceTablePasteRowBefore":
+			case "mceTablePasteRowAfter":
+			case "mceTableDelete":
+				var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
+
+				inst.execCommand('mceBeginUndoLevel');
+				TinyMCE_TablePlugin._doExecCommand(editor_id, element, command, user_interface, value);
+				inst.execCommand('mceEndUndoLevel');
+
+				return true;
+		}
+
+		// Pass to next handler in chain
+		return false;
+	},
+
+	handleNodeChange : function(editor_id, node, undo_index, undo_levels, visual_aid, any_selection) {
+		var colspan = "1", rowspan = "1", tdElm;
+
+		var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
+
+		// Reset table controls
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_table', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_delete_table', 'mceButtonDisabled');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_row_props', 'mceButtonDisabled');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_cell_props', 'mceButtonDisabled');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_row_before', 'mceButtonDisabled');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_row_after', 'mceButtonDisabled');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_delete_row', 'mceButtonDisabled');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_col_before', 'mceButtonDisabled');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_col_after', 'mceButtonDisabled');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_delete_col', 'mceButtonDisabled');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_split_cells', 'mceButtonDisabled');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_merge_cells', 'mceButtonDisabled');
+
+		// Within a td element
+		if (tdElm = tinyMCE.getParentElement(node, "td,th")) {
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_cell_props', 'mceButtonSelected');
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_delete_table', 'mceButtonNormal');
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_row_before', 'mceButtonNormal');
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_row_after', 'mceButtonNormal');
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_delete_row', 'mceButtonNormal');
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_col_before', 'mceButtonNormal');
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_col_after', 'mceButtonNormal');
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_delete_col', 'mceButtonNormal');
+
+			colspan = tinyMCE.getAttrib(tdElm, "colspan");
+			rowspan = tinyMCE.getAttrib(tdElm, "rowspan");
+
+			colspan = colspan == "" ? "1" : colspan;
+			rowspan = rowspan == "" ? "1" : rowspan;
+
+			if (colspan != "1" || rowspan != "1")
+				tinyMCE.switchClass(editor_id + '_split_cells', 'mceButtonNormal');
+		}
+
+		// Within a tr element
+		if (tinyMCE.getParentElement(node, "tr"))
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_row_props', 'mceButtonSelected');
+
+		// Within table
+		if (tinyMCE.getParentElement(node, "table")) {
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_table', 'mceButtonSelected');
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_merge_cells', 'mceButtonNormal');
+		}
+	},
+
+	// Private plugin internal methods
+
+	_mouseDownHandler : function(e) {
+		var elm = tinyMCE.isMSIE ? event.srcElement : e.target;
+		var focusElm = tinyMCE.selectedInstance.getFocusElement();
+
+		// If press on special Mozilla create TD/TR thingie
+		if (elm.nodeName == "BODY" && (focusElm.nodeName == "TD" || focusElm.nodeName == "TH" || (focusElm.parentNode && focusElm.parentNode.nodeName == "TD") ||(focusElm.parentNode && focusElm.parentNode.nodeName == "TH") )) {
+			window.setTimeout(function() {
+				var tableElm = tinyMCE.getParentElement(focusElm, "table");
+				tinyMCE.handleVisualAid(tableElm, true, tinyMCE.settings['visual'], tinyMCE.selectedInstance);
+			}, 10);
+		}
+	},
+
+	/**
+	 * Executes the table commands.
+	 */
+	_doExecCommand : function(editor_id, element, command, user_interface, value) {
+		var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
+		var focusElm = inst.getFocusElement();
+		var trElm = tinyMCE.getParentElement(focusElm, "tr");
+		var tdElm = tinyMCE.getParentElement(focusElm, "td,th");
+		var tableElm = tinyMCE.getParentElement(focusElm, "table");
+		var doc = inst.contentWindow.document;
+		var tableBorder = tableElm ? tableElm.getAttribute("border") : "";
+
+		// Get first TD if no TD found
+		if (trElm && tdElm == null)
+			tdElm = trElm.cells[0];
+
+		// ------- Inner functions ---------
+		function inArray(ar, v) {
+			for (var i=0; i<ar.length; i++) {
+				// Is array
+				if (ar[i].length > 0 && inArray(ar[i], v))
+					return true;
+
+				// Found value
+				if (ar[i] == v)
+					return true;
+			}
+
+			return false;
+		}
+
+		function makeTD() {
+			var newTD = doc.createElement("td");
+			newTD.innerHTML = " ";
+		}
+
+		function getColRowSpan(td) {
+			var colspan = tinyMCE.getAttrib(td, "colspan");
+			var rowspan = tinyMCE.getAttrib(td, "rowspan");
+
+			colspan = colspan == "" ? 1 : parseInt(colspan);
+			rowspan = rowspan == "" ? 1 : parseInt(rowspan);
+
+			return {colspan : colspan, rowspan : rowspan};
+		}
+
+		function getCellPos(grid, td) {
+			var x, y;
+
+			for (y=0; y<grid.length; y++) {
+				for (x=0; x<grid[y].length; x++) {
+					if (grid[y][x] == td)
+						return {cellindex : x, rowindex : y};
+				}
+			}
+
+			return null;
+		}
+
+		function getCell(grid, row, col) {
+			if (grid[row] && grid[row][col])
+				return grid[row][col];
+
+			return null;
+		}
+
+		function getTableGrid(table) {
+			var grid = new Array(), rows = table.rows, x, y, td, sd, xstart, x2, y2;
+
+			for (y=0; y<rows.length; y++) {
+				for (x=0; x<rows[y].cells.length; x++) {
+					td = rows[y].cells[x];
+					sd = getColRowSpan(td);
+
+					// All ready filled
+					for (xstart = x; grid[y] && grid[y][xstart]; xstart++) ;
+
+					// Fill box
+					for (y2=y; y2<y+sd['rowspan']; y2++) {
+						if (!grid[y2])
+							grid[y2] = new Array();
+
+						for (x2=xstart; x2<xstart+sd['colspan']; x2++)
+							grid[y2][x2] = td;
+					}
+				}
+			}
+
+			return grid;
+		}
+
+		function trimRow(table, tr, td, new_tr) {
+			var grid = getTableGrid(table), cpos = getCellPos(grid, td);
+			var cells, lastElm;
+
+			// Time to crop away some
+			if (new_tr.cells.length != tr.childNodes.length) {
+				cells = tr.childNodes;
+				lastElm = null;
+
+				for (var x=0; td = getCell(grid, cpos.rowindex, x); x++) {
+					var remove = true;
+					var sd = getColRowSpan(td);
+
+					// Remove due to rowspan
+					if (inArray(cells, td)) {
+						new_tr.childNodes[x]._delete = true;
+					} else if ((lastElm == null || td != lastElm) && sd.colspan > 1) { // Remove due to colspan
+						for (var i=x; i<x+td.colSpan; i++)
+							new_tr.childNodes[i]._delete = true;
+					}
+
+					if ((lastElm == null || td != lastElm) && sd.rowspan > 1)
+						td.rowSpan = sd.rowspan + 1;
+
+					lastElm = td;
+				}
+
+				deleteMarked(tableElm);
+			}
+		}
+
+		function prevElm(node, name) {
+			while ((node = node.previousSibling) != null) {
+				if (node.nodeName == name)
+					return node;
+			}
+
+			return null;
+		}
+
+		function nextElm(node, names) {
+			var namesAr = names.split(',');
+
+			while ((node = node.nextSibling) != null) {
+				for (var i=0; i<namesAr.length; i++) {
+					if (node.nodeName.toLowerCase() == namesAr[i].toLowerCase() )
+						return node;
+				}
+			}
+
+			return null;
+		}
+
+		function deleteMarked(tbl) {
+			if (tbl.rows == 0)
+				return;
+
+			var tr = tbl.rows[0];
+			do {
+				var next = nextElm(tr, "TR");
+
+				// Delete row
+				if (tr._delete) {
+					tr.parentNode.removeChild(tr);
+					continue;
+				}
+
+				// Delete cells
+				var td = tr.cells[0];
+				if (td.cells > 1) {
+					do {
+						var nexttd = nextElm(td, "TD,TH");
+
+						if (td._delete)
+							td.parentNode.removeChild(td);
+					} while ((td = nexttd) != null);
+				}
+			} while ((tr = next) != null);
+		}
+
+		function addRows(td_elm, tr_elm, rowspan) {
+			// Add rows
+			td_elm.rowSpan = 1;
+			var trNext = nextElm(tr_elm, "TR");
+			for (var i=1; i<rowspan && trNext; i++) {
+				var newTD = doc.createElement("td");
+				newTD.innerHTML = " ";
+
+				if (tinyMCE.isMSIE)
+					trNext.insertBefore(newTD, trNext.cells(td_elm.cellIndex));
+				else
+					trNext.insertBefore(newTD, trNext.cells[td_elm.cellIndex]);
+
+				trNext = nextElm(trNext, "TR");
+			}
+		}
+
+		function copyRow(doc, table, tr) {
+			var grid = getTableGrid(table);
+			var newTR = tr.cloneNode(false);
+			var cpos = getCellPos(grid, tr.cells[0]);
+			var lastCell = null;
+			var tableBorder = tinyMCE.getAttrib(table, "border");
+			var tdElm = null;
+
+			for (var x=0; tdElm = getCell(grid, cpos.rowindex, x); x++) {
+				var newTD = null;
+
+				if (lastCell != tdElm) {
+					for (var i=0; i<tr.cells.length; i++) {
+						if (tdElm == tr.cells[i]) {
+							newTD = tdElm.cloneNode(true);
+							break;
+						}
+					}
+				}
+
+				if (newTD == null) {
+					newTD = doc.createElement("td");
+					newTD.innerHTML = " ";
+				}
+
+				// Reset col/row span
+				newTD.colSpan = 1;
+				newTD.rowSpan = 1;
+
+				newTR.appendChild(newTD);
+
+				lastCell = tdElm;
+			}
+
+			return newTR;
+		}
+
+		// ---- Commands -----
+
+		// Handle commands
+		switch (command) {
+			case "mceTableRowProps":
+				if (trElm == null)
+					return true;
+
+				if (user_interface) {
+					// Setup template
+					var template = new Array();
+
+					template['file'] = '../../plugins/table/row.htm';
+					template['width'] = 380;
+					template['height'] = 295;
+
+					// Language specific width and height addons
+					template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_table_rowprops_delta_width', 0);
+					template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_table_rowprops_delta_height', 0);
+
+					// Open window
+					tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : inst.editorId, inline : "yes"});
+				}
+
+				return true;
+
+			case "mceTableCellProps":
+				if (tdElm == null)
+					return true;
+
+				if (user_interface) {
+					// Setup template
+					var template = new Array();
+
+					template['file'] = '../../plugins/table/cell.htm';
+					template['width'] = 380;
+					template['height'] = 295;
+
+					// Language specific width and height addons
+					template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_table_cellprops_delta_width', 0);
+					template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_table_cellprops_delta_height', 0);
+
+					// Open window
+					tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : inst.editorId, inline : "yes"});
+				}
+
+				return true;
+
+			case "mceInsertTable":
+				if (user_interface) {
+					// Setup template
+					var template = new Array();
+
+					template['file'] = '../../plugins/table/table.htm';
+					template['width'] = 380;
+					template['height'] = 295;
+
+					// Language specific width and height addons
+					template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_table_table_delta_width', 0);
+					template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_table_table_delta_height', 0);
+
+					// Open window
+					tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : inst.editorId, inline : "yes", action : value});
+				}
+
+				return true;
+
+			case "mceTableDelete":
+				var table = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "table");
+				if (table) {
+					table.parentNode.removeChild(table);
+					inst.repaint();
+				}
+				return true;
+
+			case "mceTableSplitCells":
+			case "mceTableMergeCells":
+			case "mceTableInsertRowBefore":
+			case "mceTableInsertRowAfter":
+			case "mceTableDeleteRow":
+			case "mceTableInsertColBefore":
+			case "mceTableInsertColAfter":
+			case "mceTableDeleteCol":
+			case "mceTableCutRow":
+			case "mceTableCopyRow":
+			case "mceTablePasteRowBefore":
+			case "mceTablePasteRowAfter":
+				// No table just return (invalid command)
+				if (!tableElm)
+					return true;
+
+				// Table has a tbody use that reference
+				// Changed logic by ApTest 2005.07.12 (www.aptest.com)
+				// Now lookk at the focused element and take its parentNode. That will be a tbody or a table.
+				if (trElm && tableElm != trElm.parentNode)
+					tableElm = trElm.parentNode;
+
+				if (tableElm && trElm) {
+					switch (command) {
+						case "mceTableCutRow":
+							if (!trElm || !tdElm)
+								return true;
+
+							inst.tableRowClipboard = copyRow(doc, tableElm, trElm);
+							inst.execCommand("mceTableDeleteRow");
+							break;
+
+						case "mceTableCopyRow":
+							if (!trElm || !tdElm)
+								return true;
+
+							inst.tableRowClipboard = copyRow(doc, tableElm, trElm);
+							break;
+
+						case "mceTablePasteRowBefore":
+							if (!trElm || !tdElm)
+								return true;
+
+							var newTR = inst.tableRowClipboard.cloneNode(true);
+
+							var prevTR = prevElm(trElm, "TR");
+							if (prevTR != null)
+								trimRow(tableElm, prevTR, prevTR.cells[0], newTR);
+
+							trElm.parentNode.insertBefore(newTR, trElm);
+							break;
+
+						case "mceTablePasteRowAfter":
+							if (!trElm || !tdElm)
+								return true;
+							
+							var nextTR = nextElm(trElm, "TR");
+							var newTR = inst.tableRowClipboard.cloneNode(true);
+
+							trimRow(tableElm, trElm, tdElm, newTR);
+
+							if (nextTR == null)
+								trElm.parentNode.appendChild(newTR);
+							else
+								nextTR.parentNode.insertBefore(newTR, nextTR);
+
+							break;
+
+						case "mceTableInsertRowBefore":
+							if (!trElm || !tdElm)
+								return true;
+
+							var grid = getTableGrid(tableElm);
+							var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
+							var newTR = doc.createElement("tr");
+							var lastTDElm = null;
+
+							cpos.rowindex--;
+							if (cpos.rowindex < 0)
+								cpos.rowindex = 0;
+
+							// Create cells
+							for (var x=0; tdElm = getCell(grid, cpos.rowindex, x); x++) {
+								if (tdElm != lastTDElm) {
+									var sd = getColRowSpan(tdElm);
+
+									if (sd['rowspan'] == 1) {
+										var newTD = doc.createElement("td");
+
+										newTD.innerHTML = " ";
+										newTD.colSpan = tdElm.colSpan;
+
+										newTR.appendChild(newTD);
+									} else
+										tdElm.rowSpan = sd['rowspan'] + 1;
+
+									lastTDElm = tdElm;
+								}
+							}
+
+							trElm.parentNode.insertBefore(newTR, trElm);
+
+							grid = getTableGrid(tableElm);
+							inst.selection.selectNode(getCell(grid, cpos.rowindex + 1, cpos.cellindex), tinyMCE.isGecko, true); // Only collape on gecko
+						break;
+
+						case "mceTableInsertRowAfter":
+							if (!trElm || !tdElm)
+								return true;
+
+							var grid = getTableGrid(tableElm);
+							var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
+							var newTR = doc.createElement("tr");
+							var lastTDElm = null;
+
+							// Create cells
+							for (var x=0; tdElm = getCell(grid, cpos.rowindex, x); x++) {
+								if (tdElm != lastTDElm) {
+									var sd = getColRowSpan(tdElm);
+
+									if (sd['rowspan'] == 1) {
+										var newTD = doc.createElement("td");
+
+										newTD.innerHTML = " ";
+										newTD.colSpan = tdElm.colSpan;
+
+										newTR.appendChild(newTD);
+									} else
+										tdElm.rowSpan = sd['rowspan'] + 1;
+
+									lastTDElm = tdElm;
+								}
+							}
+
+							if (newTR.hasChildNodes()) {
+								var nextTR = nextElm(trElm, "TR");
+								if (nextTR)
+									nextTR.parentNode.insertBefore(newTR, nextTR);
+								else
+									tableElm.appendChild(newTR);
+							}
+
+							grid = getTableGrid(tableElm);
+							inst.selection.selectNode(getCell(grid, cpos.rowindex, cpos.cellindex), tinyMCE.isGecko, true); // Only collape on gecko
+						break;
+
+						case "mceTableDeleteRow":
+							if (!trElm || !tdElm)
+								return true;
+
+							var grid = getTableGrid(tableElm);
+							var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
+
+							// Only one row, remove whole table
+							if (grid.length == 1) {
+								tableElm = tinyMCE.getParentElement(tableElm, "table"); // Look for table instead of tbody
+								tableElm.parentNode.removeChild(tableElm);
+								return true;
+							}
+
+							// Move down row spanned cells
+							var cells = trElm.cells;
+							var nextTR = nextElm(trElm, "TR");
+							for (var x=0; x<cells.length; x++) {
+								if (cells[x].rowSpan > 1) {
+									var newTD = cells[x].cloneNode(true);
+									var sd = getColRowSpan(cells[x]);
+
+									newTD.rowSpan = sd.rowspan - 1;
+
+									var nextTD = nextTR.cells[x];
+
+									if (nextTD == null)
+										nextTR.appendChild(newTD);
+									else
+										nextTR.insertBefore(newTD, nextTD);
+								}
+							}
+
+							// Delete cells
+							var lastTDElm = null;
+							for (var x=0; tdElm = getCell(grid, cpos.rowindex, x); x++) {
+								if (tdElm != lastTDElm) {
+									var sd = getColRowSpan(tdElm);
+
+									if (sd.rowspan > 1) {
+										tdElm.rowSpan = sd.rowspan - 1;
+									} else {
+										trElm = tdElm.parentNode;
+
+										if (trElm.parentNode)
+											trElm._delete = true;
+									}
+
+									lastTDElm = tdElm;
+								}
+							}
+
+							deleteMarked(tableElm);
+
+							cpos.rowindex--;
+							if (cpos.rowindex < 0)
+								cpos.rowindex = 0;
+
+							// Recalculate grid and select
+							grid = getTableGrid(tableElm);
+							inst.selection.selectNode(getCell(grid, cpos.rowindex, 0), tinyMCE.isGecko, true); // Only collape on gecko
+						break;
+
+						case "mceTableInsertColBefore":
+							if (!trElm || !tdElm)
+								return true;
+
+							var grid = getTableGrid(tableElm);
+							var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
+							var lastTDElm = null;
+
+							for (var y=0; tdElm = getCell(grid, y, cpos.cellindex); y++) {
+								if (tdElm != lastTDElm) {
+									var sd = getColRowSpan(tdElm);
+
+									if (sd['colspan'] == 1) {
+										var newTD = doc.createElement(tdElm.nodeName);
+
+										newTD.innerHTML = " ";
+										newTD.rowSpan = tdElm.rowSpan;
+
+										tdElm.parentNode.insertBefore(newTD, tdElm);
+									} else
+										tdElm.colSpan++;
+
+									lastTDElm = tdElm;
+								}
+							}
+
+							grid = getTableGrid(tableElm);
+							inst.selection.selectNode(getCell(grid, cpos.rowindex, cpos.cellindex + 1), tinyMCE.isGecko, true); // Only collape on gecko
+						break;
+
+						case "mceTableInsertColAfter":
+							if (!trElm || !tdElm)
+								return true;
+
+							var grid = getTableGrid(tableElm);
+							var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
+							var lastTDElm = null;
+
+							for (var y=0; tdElm = getCell(grid, y, cpos.cellindex); y++) {
+								if (tdElm != lastTDElm) {
+									var sd = getColRowSpan(tdElm);
+
+									if (sd['colspan'] == 1) {
+										var newTD = doc.createElement(tdElm.nodeName);
+
+										newTD.innerHTML = " ";
+										newTD.rowSpan = tdElm.rowSpan;
+
+										var nextTD = nextElm(tdElm, "TD,TH");
+										if (nextTD == null)
+											tdElm.parentNode.appendChild(newTD);
+										else
+											nextTD.parentNode.insertBefore(newTD, nextTD);
+									} else
+										tdElm.colSpan++;
+
+									lastTDElm = tdElm;
+								}
+							}
+
+							grid = getTableGrid(tableElm);
+							inst.selection.selectNode(getCell(grid, cpos.rowindex, cpos.cellindex), tinyMCE.isGecko, true); // Only collape on gecko
+						break;
+
+						case "mceTableDeleteCol":
+							if (!trElm || !tdElm)
+								return true;
+
+							var grid = getTableGrid(tableElm);
+							var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
+							var lastTDElm = null;
+
+							// Only one col, remove whole table
+							if (grid.length > 1 && grid[0].length <= 1) {
+								tableElm = tinyMCE.getParentElement(tableElm, "table"); // Look for table instead of tbody
+								tableElm.parentNode.removeChild(tableElm);
+								return true;
+							}
+
+							// Delete cells
+							for (var y=0; tdElm = getCell(grid, y, cpos.cellindex); y++) {
+								if (tdElm != lastTDElm) {
+									var sd = getColRowSpan(tdElm);
+
+									if (sd['colspan'] > 1)
+										tdElm.colSpan = sd['colspan'] - 1;
+									else {
+										if (tdElm.parentNode)
+											tdElm.parentNode.removeChild(tdElm);
+									}
+
+									lastTDElm = tdElm;
+								}
+							}
+
+							cpos.cellindex--;
+							if (cpos.cellindex < 0)
+								cpos.cellindex = 0;
+
+							// Recalculate grid and select
+							grid = getTableGrid(tableElm);
+							inst.selection.selectNode(getCell(grid, cpos.rowindex, 0), tinyMCE.isGecko, true); // Only collape on gecko
+						break;
+
+					case "mceTableSplitCells":
+						if (!trElm || !tdElm)
+							return true;
+
+						var spandata = getColRowSpan(tdElm);
+
+						var colspan = spandata["colspan"];
+						var rowspan = spandata["rowspan"];
+
+						// Needs splitting
+						if (colspan > 1 || rowspan > 1) {
+							// Generate cols
+							tdElm.colSpan = 1;
+							for (var i=1; i<colspan; i++) {
+								var newTD = doc.createElement("td");
+
+								newTD.innerHTML = " ";
+
+								trElm.insertBefore(newTD, nextElm(tdElm, "TD,TH"));
+
+								if (rowspan > 1)
+									addRows(newTD, trElm, rowspan);
+							}
+
+							addRows(tdElm, trElm, rowspan);
+						}
+
+						// Apply visual aids
+						tableElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "table");
+						break;
+
+					case "mceTableMergeCells":
+						var rows = new Array();
+						var sel = inst.getSel();
+						var grid = getTableGrid(tableElm);
+
+						if (tinyMCE.isMSIE || sel.rangeCount == 1) {
+							if (user_interface) {
+								// Setup template
+								var template = new Array();
+								var sp = getColRowSpan(tdElm);
+
+								template['file'] = '../../plugins/table/merge_cells.htm';
+								template['width'] = 250;
+								template['height'] = 105 + (tinyMCE.isNS7 ? 25 : 0);
+
+								// Language specific width and height addons
+								template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_table_merge_cells_delta_width', 0);
+								template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_table_merge_cells_delta_height', 0);
+
+								// Open window
+								tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : inst.editorId, inline : "yes", action : "update", numcols : sp.colspan, numrows : sp.rowspan});
+
+								return true;
+							} else {
+								var numRows = parseInt(value['numrows']);
+								var numCols = parseInt(value['numcols']);
+								var cpos = getCellPos(grid, tdElm);
+
+								if (("" + numRows) == "NaN")
+									numRows = 1;
+
+								if (("" + numCols) == "NaN")
+									numCols = 1;
+
+								// Get rows and cells
+								var tRows = tableElm.rows;
+								for (var y=cpos.rowindex; y<grid.length; y++) {
+									var rowCells = new Array();
+
+									for (var x=cpos.cellindex; x<grid[y].length; x++) {
+										var td = getCell(grid, y, x);
+
+										if (td && !inArray(rows, td) && !inArray(rowCells, td)) {
+											var cp = getCellPos(grid, td);
+
+											// Within range
+											if (cp.cellindex < cpos.cellindex+numCols && cp.rowindex < cpos.rowindex+numRows)
+												rowCells[rowCells.length] = td;
+										}
+									}
+
+									if (rowCells.length > 0)
+										rows[rows.length] = rowCells;
+								}
+
+								//return true;
+							}
+						} else {
+							var cells = new Array();
+							var sel = inst.getSel();
+							var lastTR = null;
+							var curRow = null;
+							var x1 = -1, y1 = -1, x2, y2;
+
+							// Only one cell selected, whats the point?
+							if (sel.rangeCount < 2)
+								return true;
+
+							// Get all selected cells
+							for (var i=0; i<sel.rangeCount; i++) {
+								var rng = sel.getRangeAt(i);
+								var tdElm = rng.startContainer.childNodes[rng.startOffset];
+
+								if (!tdElm)
+									break;
+
+								if (tdElm.nodeName == "TD")
+									cells[cells.length] = tdElm;
+							}
+
+							// Get rows and cells
+							var tRows = tableElm.rows;
+							for (var y=0; y<tRows.length; y++) {
+								var rowCells = new Array();
+
+								for (var x=0; x<tRows[y].cells.length; x++) {
+									var td = tRows[y].cells[x];
+
+									for (var i=0; i<cells.length; i++) {
+										if (td == cells[i]) {
+											rowCells[rowCells.length] = td;
+										}
+									}
+								}
+
+								if (rowCells.length > 0)
+									rows[rows.length] = rowCells;
+							}
+
+							// Find selected cells in grid and box
+							var curRow = new Array();
+							var lastTR = null;
+							for (var y=0; y<grid.length; y++) {
+								for (var x=0; x<grid[y].length; x++) {
+									grid[y][x]._selected = false;
+
+									for (var i=0; i<cells.length; i++) {
+										if (grid[y][x] == cells[i]) {
+											// Get start pos
+											if (x1 == -1) {
+												x1 = x;
+												y1 = y;
+											}
+
+											// Get end pos
+											x2 = x;
+											y2 = y;
+
+											grid[y][x]._selected = true;
+										}
+									}
+								}
+							}
+
+							// Is there gaps, if so deny
+							for (var y=y1; y<=y2; y++) {
+								for (var x=x1; x<=x2; x++) {
+									if (!grid[y][x]._selected) {
+										alert("Invalid selection for merge.");
+										return true;
+									}
+								}
+							}
+						}
+
+						// Validate selection and get total rowspan and colspan
+						var rowSpan = 1, colSpan = 1;
+
+						// Validate horizontal and get total colspan
+						var lastRowSpan = -1;
+						for (var y=0; y<rows.length; y++) {
+							var rowColSpan = 0;
+
+							for (var x=0; x<rows[y].length; x++) {
+								var sd = getColRowSpan(rows[y][x]);
+
+								rowColSpan += sd['colspan'];
+
+								if (lastRowSpan != -1 && sd['rowspan'] != lastRowSpan) {
+									alert("Invalid selection for merge.");
+									return true;
+								}
+
+								lastRowSpan = sd['rowspan'];
+							}
+
+							if (rowColSpan > colSpan)
+								colSpan = rowColSpan;
+
+							lastRowSpan = -1;
+						}
+
+						// Validate vertical and get total rowspan
+						var lastColSpan = -1;
+						for (var x=0; x<rows[0].length; x++) {
+							var colRowSpan = 0;
+
+							for (var y=0; y<rows.length; y++) {
+								var sd = getColRowSpan(rows[y][x]);
+
+								colRowSpan += sd['rowspan'];
+
+								if (lastColSpan != -1 && sd['colspan'] != lastColSpan) {
+									alert("Invalid selection for merge.");
+									return true;
+								}
+
+								lastColSpan = sd['colspan'];
+							}
+
+							if (colRowSpan > rowSpan)
+								rowSpan = colRowSpan;
+
+							lastColSpan = -1;
+						}
+
+						// Setup td
+						tdElm = rows[0][0];
+						tdElm.rowSpan = rowSpan;
+						tdElm.colSpan = colSpan;
+
+						// Merge cells
+						for (var y=0; y<rows.length; y++) {
+							for (var x=0; x<rows[y].length; x++) {
+								var html = rows[y][x].innerHTML;
+								var chk = tinyMCE.regexpReplace(html, "[ \t\r\n]", "");
+
+								if (chk != "<br/>" && chk != "<br>" && chk != " " && (x+y > 0))
+									tdElm.innerHTML += html;
+
+								// Not current cell
+								if (rows[y][x] != tdElm && !rows[y][x]._deleted) {
+									var cpos = getCellPos(grid, rows[y][x]);
+									var tr = rows[y][x].parentNode;
+
+									tr.removeChild(rows[y][x]);
+									rows[y][x]._deleted = true;
+
+									// Empty TR, remove it
+									if (!tr.hasChildNodes()) {
+										tr.parentNode.removeChild(tr);
+
+										var lastCell = null;
+										for (var x=0; cellElm = getCell(grid, cpos.rowindex, x); x++) {
+											if (cellElm != lastCell && cellElm.rowSpan > 1)
+												cellElm.rowSpan--;
+
+											lastCell = cellElm;
+										}
+
+										if (tdElm.rowSpan > 1)
+											tdElm.rowSpan--;
+									}
+								}
+							}
+						}
+
+						break;
+					}
+
+					tableElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "table");
+					tinyMCE.handleVisualAid(tableElm, true, tinyMCE.settings['visual'], tinyMCE.selectedInstance);
+					tinyMCE.triggerNodeChange();
+					inst.repaint();
+				}
+
+			return true;
+		}
+
+		// Pass to next handler in chain
+		return false;
+	}
+};
+
+tinyMCE.addPlugin("table", TinyMCE_TablePlugin);

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/buttons.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/buttons.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/buttons.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_cell_props.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_cell_props.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_cell_props.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete_col.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete_col.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete_col.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete_row.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete_row.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_delete_row.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_col_after.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_col_after.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_col_after.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_col_before.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_col_before.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_col_before.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_row_after.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_row_after.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_row_after.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_row_before.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_row_before.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_insert_row_before.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_merge_cells.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_merge_cells.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_merge_cells.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_row_props.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_row_props.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_row_props.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_split_cells.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_split_cells.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/images/table_split_cells.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/cell.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/cell.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/cell.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,249 +0,0 @@
-function init() {
-	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
-
-	document.getElementById('backgroundimagebrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('backgroundimagebrowser','backgroundimage','image','table');
-	document.getElementById('bordercolor_pickcontainer').innerHTML = getColorPickerHTML('bordercolor_pick','bordercolor');
-	document.getElementById('bgcolor_pickcontainer').innerHTML = getColorPickerHTML('bgcolor_pick','bgcolor')
-
-	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
-	var tdElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "td,th");
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(tinyMCE.getAttrib(tdElm, "style"));
-
-	// Get table cell data
-	var celltype = tdElm.nodeName.toLowerCase();
-	var align = tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'align');
-	var valign = tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'valign');
-	var width = trimSize(getStyle(tdElm, 'width', 'width'));
-	var height = trimSize(getStyle(tdElm, 'height', 'height'));
-	var bordercolor = convertRGBToHex(getStyle(tdElm, 'bordercolor', 'borderLeftColor'));
-	var bgcolor = convertRGBToHex(getStyle(tdElm, 'bgcolor', 'backgroundColor'));
-	var className = tinyMCE.getVisualAidClass(tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'class'), false);
-	var backgroundimage = getStyle(tdElm, 'background', 'backgroundImage').replace(new RegExp("url\\('?([^']*)'?\\)", 'gi'), "$1");;
-	var id = tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'id');
-	var lang = tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'lang');
-	var dir = tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'dir');
-	var scope = tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'scope');
-
-	// Setup form
-	addClassesToList('class', 'table_cell_styles');
-	formObj.bordercolor.value = bordercolor;
-	formObj.bgcolor.value = bgcolor;
-	formObj.backgroundimage.value = backgroundimage;
-	formObj.width.value = width;
-	formObj.height.value = height;
-	formObj.id.value = id;
-	formObj.lang.value = lang;
-	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
-	selectByValue(formObj, 'align', align);
-	selectByValue(formObj, 'valign', valign);
-	selectByValue(formObj, 'class', className);
-	selectByValue(formObj, 'celltype', celltype);
-	selectByValue(formObj, 'dir', dir);
-	selectByValue(formObj, 'scope', scope);
-
-	// Resize some elements
-	if (isVisible('backgroundimagebrowser'))
-		document.getElementById('backgroundimage').style.width = '180px';
-
-	updateColor('bordercolor_pick', 'bordercolor');
-	updateColor('bgcolor_pick', 'bgcolor');
-}
-
-function updateAction() {
-	tinyMCEPopup.restoreSelection();
-
-	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
-	var tdElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "td,th");
-	var trElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "tr");
-	var tableElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "table");
-	var formObj = document.forms[0];
-
-	inst.execCommand('mceBeginUndoLevel');
-
-	switch (getSelectValue(formObj, 'action')) {
-		case "cell":
-			var celltype = getSelectValue(formObj, 'celltype');
-			var scope = getSelectValue(formObj, 'scope');
-
-			if (tinyMCE.getParam("accessibility_warnings")) {
-				if (celltype == "th" && scope == "")
-					var answer = confirm(tinyMCE.getLang('lang_table_missing_scope', '', true));
-				else
-					var answer = true;
-
-				if (!answer)
-					return;
-			}
-
-			updateCell(tdElm);
-			break;
-
-		case "row":
-			var cell = trElm.firstChild;
-
-			if (cell.nodeName != "TD" && cell.nodeName != "TH")
-				cell = nextCell(cell);
-
-			do {
-				cell = updateCell(cell, true);
-			} while ((cell = nextCell(cell)) != null);
-
-			break;
-
-		case "all":
-			var rows = tableElm.getElementsByTagName("tr");
-
-			for (var i=0; i<rows.length; i++) {
-				var cell = rows[i].firstChild;
-
-				if (cell.nodeName != "TD" && cell.nodeName != "TH")
-					cell = nextCell(cell);
-
-				do {
-					cell = updateCell(cell, true);
-				} while ((cell = nextCell(cell)) != null);
-			}
-
-			break;
-	}
-
-	tinyMCE.handleVisualAid(inst.getBody(), true, inst.visualAid, inst);
-	tinyMCE.triggerNodeChange();
-	inst.execCommand('mceEndUndoLevel');
-	tinyMCEPopup.close();
-}
-
-function nextCell(elm) {
-	while ((elm = elm.nextSibling) != null) {
-		if (elm.nodeName == "TD" || elm.nodeName == "TH")
-			return elm;
-	}
-
-	return null;
-}
-
-function updateCell(td, skip_id) {
-	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
-	var formObj = document.forms[0];
-	var curCellType = td.nodeName.toLowerCase();
-	var celltype = getSelectValue(formObj, 'celltype');
-	var doc = inst.getDoc();
-
-	if (!skip_id)
-		td.setAttribute('id', formObj.id.value);
-
-	td.setAttribute('align', formObj.align.value);
-	td.setAttribute('vAlign', formObj.valign.value);
-	td.setAttribute('lang', formObj.lang.value);
-	td.setAttribute('dir', getSelectValue(formObj, 'dir'));
-	td.setAttribute('style', tinyMCE.serializeStyle(tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value)));
-	td.setAttribute('scope', formObj.scope.value);
-	tinyMCE.setAttrib(td, 'class', getSelectValue(formObj, 'class'));
-
-	// Clear deprecated attributes
-	tinyMCE.setAttrib(td, 'width', '');
-	tinyMCE.setAttrib(td, 'height', '');
-	tinyMCE.setAttrib(td, 'bgColor', '');
-	tinyMCE.setAttrib(td, 'borderColor', '');
-	tinyMCE.setAttrib(td, 'background', '');
-
-	// Set styles
-	td.style.width = getCSSSize(formObj.width.value);
-	td.style.height = getCSSSize(formObj.height.value);
-	if (formObj.bordercolor.value != "") {
-		td.style.borderColor = formObj.bordercolor.value;
-		td.style.borderStyle = td.style.borderStyle == "" ? "solid" : td.style.borderStyle;
-		td.style.borderWidth = td.style.borderWidth == "" ? "1px" : td.style.borderWidth;
-	} else
-		td.style.borderColor = '';
-
-	td.style.backgroundColor = formObj.bgcolor.value;
-
-	if (formObj.backgroundimage.value != "")
-		td.style.backgroundImage = "url('" + formObj.backgroundimage.value + "')";
-	else
-		td.style.backgroundImage = '';
-
-	if (curCellType != celltype) {
-		// changing to a different node type
-		var newCell = doc.createElement(celltype);
-
-		for (var c=0; c<td.childNodes.length; c++)
-			newCell.appendChild(td.childNodes[c].cloneNode(1));
-
-		for (var a=0; a<td.attributes.length; a++) {
-			var attr = td.attributes[a];
-			newCell.setAttribute(attr.name, attr.value);
-		}
-
-		td.parentNode.replaceChild(newCell, td);
-		td = newCell;
-	}
-
-	return td;
-}
-
-function changedBackgroundImage() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
-
-	st['background-image'] = "url('" + formObj.backgroundimage.value + "')";
-
-	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
-}
-
-function changedSize() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
-
-	var width = formObj.width.value;
-	if (width != "")
-		st['width'] = getCSSSize(width);
-	else
-		st['width'] = "";
-
-	var height = formObj.height.value;
-	if (height != "")
-		st['height'] = getCSSSize(height);
-	else
-		st['height'] = "";
-
-	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
-}
-
-function changedColor() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
-
-	st['background-color'] = formObj.bgcolor.value;
-	st['border-color'] = formObj.bordercolor.value;
-
-	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
-}
-
-function changedStyle() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
-
-	if (st['background-image'])
-		formObj.backgroundimage.value = st['background-image'].replace(new RegExp("url\\('?([^']*)'?\\)", 'gi'), "$1");
-	else
-		formObj.backgroundimage.value = '';
-
-	if (st['width'])
-		formObj.width.value = trimSize(st['width']);
-
-	if (st['height'])
-		formObj.height.value = trimSize(st['height']);
-
-	if (st['background-color']) {
-		formObj.bgcolor.value = st['background-color'];
-		updateColor('bgcolor_pick','bgcolor');
-	}
-
-	if (st['border-color']) {
-		formObj.bordercolor.value = st['border-color'];
-		updateColor('bordercolor_pick','bordercolor');
-	}
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/cell.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/cell.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/cell.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/cell.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,249 @@
+function init() {
+	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+
+	document.getElementById('backgroundimagebrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('backgroundimagebrowser','backgroundimage','image','table');
+	document.getElementById('bordercolor_pickcontainer').innerHTML = getColorPickerHTML('bordercolor_pick','bordercolor');
+	document.getElementById('bgcolor_pickcontainer').innerHTML = getColorPickerHTML('bgcolor_pick','bgcolor')
+
+	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
+	var tdElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "td,th");
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(tinyMCE.getAttrib(tdElm, "style"));
+
+	// Get table cell data
+	var celltype = tdElm.nodeName.toLowerCase();
+	var align = tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'align');
+	var valign = tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'valign');
+	var width = trimSize(getStyle(tdElm, 'width', 'width'));
+	var height = trimSize(getStyle(tdElm, 'height', 'height'));
+	var bordercolor = convertRGBToHex(getStyle(tdElm, 'bordercolor', 'borderLeftColor'));
+	var bgcolor = convertRGBToHex(getStyle(tdElm, 'bgcolor', 'backgroundColor'));
+	var className = tinyMCE.getVisualAidClass(tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'class'), false);
+	var backgroundimage = getStyle(tdElm, 'background', 'backgroundImage').replace(new RegExp("url\\('?([^']*)'?\\)", 'gi'), "$1");;
+	var id = tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'id');
+	var lang = tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'lang');
+	var dir = tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'dir');
+	var scope = tinyMCE.getAttrib(tdElm, 'scope');
+
+	// Setup form
+	addClassesToList('class', 'table_cell_styles');
+	formObj.bordercolor.value = bordercolor;
+	formObj.bgcolor.value = bgcolor;
+	formObj.backgroundimage.value = backgroundimage;
+	formObj.width.value = width;
+	formObj.height.value = height;
+	formObj.id.value = id;
+	formObj.lang.value = lang;
+	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
+	selectByValue(formObj, 'align', align);
+	selectByValue(formObj, 'valign', valign);
+	selectByValue(formObj, 'class', className);
+	selectByValue(formObj, 'celltype', celltype);
+	selectByValue(formObj, 'dir', dir);
+	selectByValue(formObj, 'scope', scope);
+
+	// Resize some elements
+	if (isVisible('backgroundimagebrowser'))
+		document.getElementById('backgroundimage').style.width = '180px';
+
+	updateColor('bordercolor_pick', 'bordercolor');
+	updateColor('bgcolor_pick', 'bgcolor');
+}
+
+function updateAction() {
+	tinyMCEPopup.restoreSelection();
+
+	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
+	var tdElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "td,th");
+	var trElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "tr");
+	var tableElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "table");
+	var formObj = document.forms[0];
+
+	inst.execCommand('mceBeginUndoLevel');
+
+	switch (getSelectValue(formObj, 'action')) {
+		case "cell":
+			var celltype = getSelectValue(formObj, 'celltype');
+			var scope = getSelectValue(formObj, 'scope');
+
+			if (tinyMCE.getParam("accessibility_warnings")) {
+				if (celltype == "th" && scope == "")
+					var answer = confirm(tinyMCE.getLang('lang_table_missing_scope', '', true));
+				else
+					var answer = true;
+
+				if (!answer)
+					return;
+			}
+
+			updateCell(tdElm);
+			break;
+
+		case "row":
+			var cell = trElm.firstChild;
+
+			if (cell.nodeName != "TD" && cell.nodeName != "TH")
+				cell = nextCell(cell);
+
+			do {
+				cell = updateCell(cell, true);
+			} while ((cell = nextCell(cell)) != null);
+
+			break;
+
+		case "all":
+			var rows = tableElm.getElementsByTagName("tr");
+
+			for (var i=0; i<rows.length; i++) {
+				var cell = rows[i].firstChild;
+
+				if (cell.nodeName != "TD" && cell.nodeName != "TH")
+					cell = nextCell(cell);
+
+				do {
+					cell = updateCell(cell, true);
+				} while ((cell = nextCell(cell)) != null);
+			}
+
+			break;
+	}
+
+	tinyMCE.handleVisualAid(inst.getBody(), true, inst.visualAid, inst);
+	tinyMCE.triggerNodeChange();
+	inst.execCommand('mceEndUndoLevel');
+	tinyMCEPopup.close();
+}
+
+function nextCell(elm) {
+	while ((elm = elm.nextSibling) != null) {
+		if (elm.nodeName == "TD" || elm.nodeName == "TH")
+			return elm;
+	}
+
+	return null;
+}
+
+function updateCell(td, skip_id) {
+	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
+	var formObj = document.forms[0];
+	var curCellType = td.nodeName.toLowerCase();
+	var celltype = getSelectValue(formObj, 'celltype');
+	var doc = inst.getDoc();
+
+	if (!skip_id)
+		td.setAttribute('id', formObj.id.value);
+
+	td.setAttribute('align', formObj.align.value);
+	td.setAttribute('vAlign', formObj.valign.value);
+	td.setAttribute('lang', formObj.lang.value);
+	td.setAttribute('dir', getSelectValue(formObj, 'dir'));
+	td.setAttribute('style', tinyMCE.serializeStyle(tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value)));
+	td.setAttribute('scope', formObj.scope.value);
+	tinyMCE.setAttrib(td, 'class', getSelectValue(formObj, 'class'));
+
+	// Clear deprecated attributes
+	tinyMCE.setAttrib(td, 'width', '');
+	tinyMCE.setAttrib(td, 'height', '');
+	tinyMCE.setAttrib(td, 'bgColor', '');
+	tinyMCE.setAttrib(td, 'borderColor', '');
+	tinyMCE.setAttrib(td, 'background', '');
+
+	// Set styles
+	td.style.width = getCSSSize(formObj.width.value);
+	td.style.height = getCSSSize(formObj.height.value);
+	if (formObj.bordercolor.value != "") {
+		td.style.borderColor = formObj.bordercolor.value;
+		td.style.borderStyle = td.style.borderStyle == "" ? "solid" : td.style.borderStyle;
+		td.style.borderWidth = td.style.borderWidth == "" ? "1px" : td.style.borderWidth;
+	} else
+		td.style.borderColor = '';
+
+	td.style.backgroundColor = formObj.bgcolor.value;
+
+	if (formObj.backgroundimage.value != "")
+		td.style.backgroundImage = "url('" + formObj.backgroundimage.value + "')";
+	else
+		td.style.backgroundImage = '';
+
+	if (curCellType != celltype) {
+		// changing to a different node type
+		var newCell = doc.createElement(celltype);
+
+		for (var c=0; c<td.childNodes.length; c++)
+			newCell.appendChild(td.childNodes[c].cloneNode(1));
+
+		for (var a=0; a<td.attributes.length; a++) {
+			var attr = td.attributes[a];
+			newCell.setAttribute(attr.name, attr.value);
+		}
+
+		td.parentNode.replaceChild(newCell, td);
+		td = newCell;
+	}
+
+	return td;
+}
+
+function changedBackgroundImage() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
+
+	st['background-image'] = "url('" + formObj.backgroundimage.value + "')";
+
+	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
+}
+
+function changedSize() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
+
+	var width = formObj.width.value;
+	if (width != "")
+		st['width'] = getCSSSize(width);
+	else
+		st['width'] = "";
+
+	var height = formObj.height.value;
+	if (height != "")
+		st['height'] = getCSSSize(height);
+	else
+		st['height'] = "";
+
+	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
+}
+
+function changedColor() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
+
+	st['background-color'] = formObj.bgcolor.value;
+	st['border-color'] = formObj.bordercolor.value;
+
+	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
+}
+
+function changedStyle() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
+
+	if (st['background-image'])
+		formObj.backgroundimage.value = st['background-image'].replace(new RegExp("url\\('?([^']*)'?\\)", 'gi'), "$1");
+	else
+		formObj.backgroundimage.value = '';
+
+	if (st['width'])
+		formObj.width.value = trimSize(st['width']);
+
+	if (st['height'])
+		formObj.height.value = trimSize(st['height']);
+
+	if (st['background-color']) {
+		formObj.bgcolor.value = st['background-color'];
+		updateColor('bgcolor_pick','bgcolor');
+	}
+
+	if (st['border-color']) {
+		formObj.bordercolor.value = st['border-color'];
+		updateColor('bordercolor_pick','bordercolor');
+	}
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/merge_cells.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/merge_cells.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/merge_cells.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,24 +0,0 @@
-function init() {
-	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
-
-	var formObj = document.forms[0];
-
-	formObj.numcols.value = tinyMCE.getWindowArg('numcols', 1);
-	formObj.numrows.value = tinyMCE.getWindowArg('numrows', 1);
-}
-
-function mergeCells() {
-	var args = new Array();
-	var formObj = document.forms[0];
-
-	if (!AutoValidator.validate(formObj)) {
-		alert(tinyMCE.getLang('lang_invalid_data'));
-		return false;
-	}
-
-	args["numcols"] = formObj.numcols.value;
-	args["numrows"] = formObj.numrows.value;
-
-	tinyMCEPopup.execCommand("mceTableMergeCells", false, args);
-	tinyMCEPopup.close();
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/merge_cells.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/merge_cells.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/merge_cells.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/merge_cells.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,24 @@
+function init() {
+	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+
+	var formObj = document.forms[0];
+
+	formObj.numcols.value = tinyMCE.getWindowArg('numcols', 1);
+	formObj.numrows.value = tinyMCE.getWindowArg('numrows', 1);
+}
+
+function mergeCells() {
+	var args = new Array();
+	var formObj = document.forms[0];
+
+	if (!AutoValidator.validate(formObj)) {
+		alert(tinyMCE.getLang('lang_invalid_data'));
+		return false;
+	}
+
+	args["numcols"] = formObj.numcols.value;
+	args["numrows"] = formObj.numrows.value;
+
+	tinyMCEPopup.execCommand("mceTableMergeCells", false, args);
+	tinyMCEPopup.close();
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/row.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/row.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/row.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,200 +0,0 @@
-function init() {
-	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
-
-	document.getElementById('backgroundimagebrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('backgroundimagebrowser','backgroundimage','image','table');
-	document.getElementById('bgcolor_pickcontainer').innerHTML = getColorPickerHTML('bgcolor_pick','bgcolor');
-
-	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
-	var trElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "tr");
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(tinyMCE.getAttrib(trElm, "style"));
-
-	// Get table row data
-	var rowtype = trElm.parentNode.nodeName.toLowerCase();
-	var align = tinyMCE.getAttrib(trElm, 'align');
-	var valign = tinyMCE.getAttrib(trElm, 'valign');
-	var height = trimSize(getStyle(trElm, 'height', 'height'));
-	var className = tinyMCE.getVisualAidClass(tinyMCE.getAttrib(trElm, 'class'), false);
-	var bgcolor = convertRGBToHex(getStyle(trElm, 'bgcolor', 'backgroundColor'));
-	var backgroundimage = getStyle(trElm, 'background', 'backgroundImage').replace(new RegExp("url\\('?([^']*)'?\\)", 'gi'), "$1");;
-	var id = tinyMCE.getAttrib(trElm, 'id');
-	var lang = tinyMCE.getAttrib(trElm, 'lang');
-	var dir = tinyMCE.getAttrib(trElm, 'dir');
-
-	// Setup form
-	addClassesToList('class', 'table_row_styles');
-	formObj.bgcolor.value = bgcolor;
-	formObj.backgroundimage.value = backgroundimage;
-	formObj.height.value = height;
-	formObj.id.value = id;
-	formObj.lang.value = lang;
-	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
-	selectByValue(formObj, 'align', align);
-	selectByValue(formObj, 'valign', valign);
-	selectByValue(formObj, 'class', className);
-	selectByValue(formObj, 'rowtype', rowtype);
-	selectByValue(formObj, 'dir', dir);
-
-	// Resize some elements
-	if (isVisible('backgroundimagebrowser'))
-		document.getElementById('backgroundimage').style.width = '180px';
-
-	updateColor('bgcolor_pick', 'bgcolor');
-}
-
-function updateAction() {
-	tinyMCEPopup.restoreSelection();
-
-	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
-	var trElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "tr");
-	var tableElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "table");
-	var formObj = document.forms[0];
-	var action = getSelectValue(formObj, 'action');
-
-	inst.execCommand('mceBeginUndoLevel');
-
-	switch (action) {
-		case "row":
-			updateRow(trElm);
-			break;
-
-		case "all":
-			var rows = tableElm.getElementsByTagName("tr");
-
-			for (var i=0; i<rows.length; i++)
-				updateRow(rows[i], true);
-
-			break;
-
-		case "odd":
-		case "even":
-			var rows = tableElm.getElementsByTagName("tr");
-
-			for (var i=0; i<rows.length; i++) {
-				if ((i % 2 == 0 && action == "odd") || (i % 2 != 0 && action == "even"))
-					updateRow(rows[i], true, true);
-			}
-
-			break;
-	}
-
-	tinyMCE.handleVisualAid(inst.getBody(), true, inst.visualAid, inst);
-	tinyMCE.triggerNodeChange();
-	inst.execCommand('mceEndUndoLevel');
-	tinyMCEPopup.close();
-}
-
-function updateRow(tr_elm, skip_id, skip_parent) {
-	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
-	var formObj = document.forms[0];
-	var curRowType = tr_elm.parentNode.nodeName.toLowerCase();
-	var rowtype = getSelectValue(formObj, 'rowtype');
-	var doc = inst.getDoc();
-
-	// Update row element
-	if (!skip_id)
-		tr_elm.setAttribute('id', formObj.id.value);
-
-	tr_elm.setAttribute('align', getSelectValue(formObj, 'align'));
-	tr_elm.setAttribute('vAlign', getSelectValue(formObj, 'valign'));
-	tr_elm.setAttribute('lang', formObj.lang.value);
-	tr_elm.setAttribute('dir', getSelectValue(formObj, 'dir'));
-	tr_elm.setAttribute('style', tinyMCE.serializeStyle(tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value)));
-	tinyMCE.setAttrib(tr_elm, 'class', getSelectValue(formObj, 'class'));
-
-	// Clear deprecated attributes
-	tr_elm.setAttribute('background', '');
-	tr_elm.setAttribute('bgColor', '');
-	tr_elm.setAttribute('height', '');
-
-	// Set styles
-	tr_elm.style.height = getCSSSize(formObj.height.value);
-	tr_elm.style.backgroundColor = formObj.bgcolor.value;
-
-	if (formObj.backgroundimage.value != "")
-		tr_elm.style.backgroundImage = "url('" + formObj.backgroundimage.value + "')";
-	else
-		tr_elm.style.backgroundImage = '';
-
-	// Setup new rowtype
-	if (curRowType != rowtype && !skip_parent) {
-		// first, clone the node we are working on
-		var newRow = tr_elm.cloneNode(1);
-
-		// next, find the parent of its new destination (creating it if necessary)
-		var theTable = tinyMCE.getParentElement(tr_elm, "table");
-		var dest = rowtype;
-		var newParent = null;
-		for (var i = 0; i < theTable.childNodes.length; i++) {
-			if (theTable.childNodes[i].nodeName.toLowerCase() == dest)
-				newParent = theTable.childNodes[i];
-		}
-
-		if (newParent == null) {
-			newParent = doc.createElement(dest);
-
-			if (dest == "thead")
-				theTable.insertBefore(newParent, theTable.firstChild);
-			else
-				theTable.appendChild(newParent);
-		}
-
-		// append the row to the new parent
-		newParent.appendChild(newRow);
-
-		// remove the original
-		tr_elm.parentNode.removeChild(tr_elm);
-
-		// set tr_elm to the new node
-		tr_elm = newRow;
-	}
-}
-
-function changedBackgroundImage() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
-
-	st['background-image'] = "url('" + formObj.backgroundimage.value + "')";
-
-	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
-}
-
-function changedStyle() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
-
-	if (st['background-image'])
-		formObj.backgroundimage.value = st['background-image'].replace(new RegExp("url\\('?([^']*)'?\\)", 'gi'), "$1");
-	else
-		formObj.backgroundimage.value = '';
-
-	if (st['height'])
-		formObj.height.value = trimSize(st['height']);
-
-	if (st['background-color']) {
-		formObj.bgcolor.value = st['background-color'];
-		updateColor('bgcolor_pick','bgcolor');
-	}
-}
-
-function changedSize() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
-
-	var height = formObj.height.value;
-	if (height != "")
-		st['height'] = getCSSSize(height);
-	else
-		st['height'] = "";
-
-	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
-}
-
-function changedColor() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
-
-	st['background-color'] = formObj.bgcolor.value;
-
-	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/row.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/row.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/row.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/row.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,200 @@
+function init() {
+	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+
+	document.getElementById('backgroundimagebrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('backgroundimagebrowser','backgroundimage','image','table');
+	document.getElementById('bgcolor_pickcontainer').innerHTML = getColorPickerHTML('bgcolor_pick','bgcolor');
+
+	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
+	var trElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "tr");
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(tinyMCE.getAttrib(trElm, "style"));
+
+	// Get table row data
+	var rowtype = trElm.parentNode.nodeName.toLowerCase();
+	var align = tinyMCE.getAttrib(trElm, 'align');
+	var valign = tinyMCE.getAttrib(trElm, 'valign');
+	var height = trimSize(getStyle(trElm, 'height', 'height'));
+	var className = tinyMCE.getVisualAidClass(tinyMCE.getAttrib(trElm, 'class'), false);
+	var bgcolor = convertRGBToHex(getStyle(trElm, 'bgcolor', 'backgroundColor'));
+	var backgroundimage = getStyle(trElm, 'background', 'backgroundImage').replace(new RegExp("url\\('?([^']*)'?\\)", 'gi'), "$1");;
+	var id = tinyMCE.getAttrib(trElm, 'id');
+	var lang = tinyMCE.getAttrib(trElm, 'lang');
+	var dir = tinyMCE.getAttrib(trElm, 'dir');
+
+	// Setup form
+	addClassesToList('class', 'table_row_styles');
+	formObj.bgcolor.value = bgcolor;
+	formObj.backgroundimage.value = backgroundimage;
+	formObj.height.value = height;
+	formObj.id.value = id;
+	formObj.lang.value = lang;
+	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
+	selectByValue(formObj, 'align', align);
+	selectByValue(formObj, 'valign', valign);
+	selectByValue(formObj, 'class', className);
+	selectByValue(formObj, 'rowtype', rowtype);
+	selectByValue(formObj, 'dir', dir);
+
+	// Resize some elements
+	if (isVisible('backgroundimagebrowser'))
+		document.getElementById('backgroundimage').style.width = '180px';
+
+	updateColor('bgcolor_pick', 'bgcolor');
+}
+
+function updateAction() {
+	tinyMCEPopup.restoreSelection();
+
+	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
+	var trElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "tr");
+	var tableElm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "table");
+	var formObj = document.forms[0];
+	var action = getSelectValue(formObj, 'action');
+
+	inst.execCommand('mceBeginUndoLevel');
+
+	switch (action) {
+		case "row":
+			updateRow(trElm);
+			break;
+
+		case "all":
+			var rows = tableElm.getElementsByTagName("tr");
+
+			for (var i=0; i<rows.length; i++)
+				updateRow(rows[i], true);
+
+			break;
+
+		case "odd":
+		case "even":
+			var rows = tableElm.getElementsByTagName("tr");
+
+			for (var i=0; i<rows.length; i++) {
+				if ((i % 2 == 0 && action == "odd") || (i % 2 != 0 && action == "even"))
+					updateRow(rows[i], true, true);
+			}
+
+			break;
+	}
+
+	tinyMCE.handleVisualAid(inst.getBody(), true, inst.visualAid, inst);
+	tinyMCE.triggerNodeChange();
+	inst.execCommand('mceEndUndoLevel');
+	tinyMCEPopup.close();
+}
+
+function updateRow(tr_elm, skip_id, skip_parent) {
+	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
+	var formObj = document.forms[0];
+	var curRowType = tr_elm.parentNode.nodeName.toLowerCase();
+	var rowtype = getSelectValue(formObj, 'rowtype');
+	var doc = inst.getDoc();
+
+	// Update row element
+	if (!skip_id)
+		tr_elm.setAttribute('id', formObj.id.value);
+
+	tr_elm.setAttribute('align', getSelectValue(formObj, 'align'));
+	tr_elm.setAttribute('vAlign', getSelectValue(formObj, 'valign'));
+	tr_elm.setAttribute('lang', formObj.lang.value);
+	tr_elm.setAttribute('dir', getSelectValue(formObj, 'dir'));
+	tr_elm.setAttribute('style', tinyMCE.serializeStyle(tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value)));
+	tinyMCE.setAttrib(tr_elm, 'class', getSelectValue(formObj, 'class'));
+
+	// Clear deprecated attributes
+	tr_elm.setAttribute('background', '');
+	tr_elm.setAttribute('bgColor', '');
+	tr_elm.setAttribute('height', '');
+
+	// Set styles
+	tr_elm.style.height = getCSSSize(formObj.height.value);
+	tr_elm.style.backgroundColor = formObj.bgcolor.value;
+
+	if (formObj.backgroundimage.value != "")
+		tr_elm.style.backgroundImage = "url('" + formObj.backgroundimage.value + "')";
+	else
+		tr_elm.style.backgroundImage = '';
+
+	// Setup new rowtype
+	if (curRowType != rowtype && !skip_parent) {
+		// first, clone the node we are working on
+		var newRow = tr_elm.cloneNode(1);
+
+		// next, find the parent of its new destination (creating it if necessary)
+		var theTable = tinyMCE.getParentElement(tr_elm, "table");
+		var dest = rowtype;
+		var newParent = null;
+		for (var i = 0; i < theTable.childNodes.length; i++) {
+			if (theTable.childNodes[i].nodeName.toLowerCase() == dest)
+				newParent = theTable.childNodes[i];
+		}
+
+		if (newParent == null) {
+			newParent = doc.createElement(dest);
+
+			if (dest == "thead")
+				theTable.insertBefore(newParent, theTable.firstChild);
+			else
+				theTable.appendChild(newParent);
+		}
+
+		// append the row to the new parent
+		newParent.appendChild(newRow);
+
+		// remove the original
+		tr_elm.parentNode.removeChild(tr_elm);
+
+		// set tr_elm to the new node
+		tr_elm = newRow;
+	}
+}
+
+function changedBackgroundImage() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
+
+	st['background-image'] = "url('" + formObj.backgroundimage.value + "')";
+
+	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
+}
+
+function changedStyle() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
+
+	if (st['background-image'])
+		formObj.backgroundimage.value = st['background-image'].replace(new RegExp("url\\('?([^']*)'?\\)", 'gi'), "$1");
+	else
+		formObj.backgroundimage.value = '';
+
+	if (st['height'])
+		formObj.height.value = trimSize(st['height']);
+
+	if (st['background-color']) {
+		formObj.bgcolor.value = st['background-color'];
+		updateColor('bgcolor_pick','bgcolor');
+	}
+}
+
+function changedSize() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
+
+	var height = formObj.height.value;
+	if (height != "")
+		st['height'] = getCSSSize(height);
+	else
+		st['height'] = "";
+
+	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
+}
+
+function changedColor() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
+
+	st['background-color'] = formObj.bgcolor.value;
+
+	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/table.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/table.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/table.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,364 +0,0 @@
-var action, orgTableWidth, orgTableHeight;
-
-function insertTable() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
-	var cols = 2, rows = 2, border = 0, cellpadding = -1, cellspacing = -1, align, width, height, className, caption;
-	var html = '', capEl;
-	var elm = tinyMCE.tableElm;
-	var cellLimit, rowLimit, colLimit;
-
-	if (!AutoValidator.validate(formObj)) {
-		alert(tinyMCE.getLang('lang_invalid_data'));
-		return false;
-	}
-
-	tinyMCEPopup.restoreSelection();
-
-	// Get form data
-	cols = formObj.elements['cols'].value;
-	rows = formObj.elements['rows'].value;
-	border = formObj.elements['border'].value != "" ? formObj.elements['border'].value : 0;
-	cellpadding = formObj.elements['cellpadding'].value != "" ? formObj.elements['cellpadding'].value : "";
-	cellspacing = formObj.elements['cellspacing'].value != "" ? formObj.elements['cellspacing'].value : "";
-	align = formObj.elements['align'].options[formObj.elements['align'].selectedIndex].value;
-	width = formObj.elements['width'].value;
-	height = formObj.elements['height'].value;
-	bordercolor = formObj.elements['bordercolor'].value;
-	bgcolor = formObj.elements['bgcolor'].value;
-	className = formObj.elements['class'].options[formObj.elements['class'].selectedIndex].value;
-	id = formObj.elements['id'].value;
-	summary = formObj.elements['summary'].value;
-	style = formObj.elements['style'].value;
-	dir = formObj.elements['dir'].value;
-	lang = formObj.elements['lang'].value;
-	background = formObj.elements['backgroundimage'].value;
-	caption = formObj.elements['caption'].checked;
-
-	cellLimit = tinyMCE.getParam('table_cell_limit', false);
-	rowLimit = tinyMCE.getParam('table_row_limit', false);
-	colLimit = tinyMCE.getParam('table_col_limit', false);
-
-	// Validate table size
-	if (colLimit && cols > colLimit) {
-		alert(tinyMCE.getLang('lang_table_col_limit', '', true, {cols : colLimit}));
-		return false;
-	} else if (rowLimit && rows > rowLimit) {
-		alert(tinyMCE.getLang('lang_table_row_limit', '', true, {rows : rowLimit}));
-		return false;
-	} else if (cellLimit && cols * rows > cellLimit) {
-		alert(tinyMCE.getLang('lang_table_cell_limit', '', true, {cells : cellLimit}));
-		return false;
-	}
-
-	// Update table
-	if (action == "update") {
-		inst.execCommand('mceBeginUndoLevel');
-
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'cellPadding', cellpadding, true);
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'cellSpacing', cellspacing, true);
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'border', border, true);
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'align', align);
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'class', className);
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'style', style);
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'id', id);
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'summary', summary);
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'dir', dir);
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'lang', lang);
-
-		capEl = elm.getElementsByTagName('caption')[0];
-
-		if (capEl && !caption)
-			capEl.parentNode.removeChild(capEl);
-
-		if (!capEl && caption) {
-			capEl = elm.ownerDocument.createElement('caption');
-			capEl.innerHTML = ' ';
-			elm.insertBefore(capEl, elm.firstChild);
-		}
-
-		// Not inline styles
-		if (!tinyMCE.getParam("inline_styles"))
-			tinyMCE.setAttrib(elm, 'width', width, true);
-
-		// Remove these since they are not valid XHTML
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'borderColor', '');
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'bgColor', '');
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'background', '');
-		tinyMCE.setAttrib(elm, 'height', '');
-
-		if (background != '')
-			elm.style.backgroundImage = "url('" + background + "')";
-		else
-			elm.style.backgroundImage = '';
-
-		if (tinyMCE.getParam("inline_styles"))
-			elm.style.borderWidth = border + "px";
-
-		if (tinyMCE.getParam("inline_styles")) {
-			if (width != '')
-				elm.style.width = getCSSSize(width);
-		}
-
-		if (bordercolor != "") {
-			elm.style.borderColor = bordercolor;
-			elm.style.borderStyle = elm.style.borderStyle == "" ? "solid" : elm.style.borderStyle;
-			elm.style.borderWidth = border == "" ? "1px" : border;
-		} else
-			elm.style.borderColor = '';
-
-		elm.style.backgroundColor = bgcolor;
-		elm.style.height = getCSSSize(height);
-
-		tinyMCE.handleVisualAid(tinyMCE.tableElm, false, inst.visualAid, inst);
-
-		// Fix for stange MSIE align bug
-		tinyMCE.tableElm.outerHTML = tinyMCE.tableElm.outerHTML;
-
-		tinyMCE.handleVisualAid(inst.getBody(), true, inst.visualAid, inst);
-		tinyMCE.triggerNodeChange();
-		inst.execCommand('mceEndUndoLevel');
-
-		// Repaint if dimensions changed
-		if (formObj.width.value != orgTableWidth || formObj.height.value != orgTableHeight)
-			inst.repaint();
-
-		tinyMCEPopup.close();
-		return true;
-	}
-
-	// Create new table
-	html += '<table';
-
-	html += makeAttrib('id', id);
-	html += makeAttrib('border', border);
-	html += makeAttrib('cellpadding', cellpadding);
-	html += makeAttrib('cellspacing', cellspacing);
-	html += makeAttrib('width', width);
-	//html += makeAttrib('height', height);
-	//html += makeAttrib('bordercolor', bordercolor);
-	//html += makeAttrib('bgcolor', bgcolor);
-	html += makeAttrib('align', align);
-	html += makeAttrib('class', tinyMCE.getVisualAidClass(className, border == 0));
-	html += makeAttrib('style', style);
-	html += makeAttrib('summary', summary);
-	html += makeAttrib('dir', dir);
-	html += makeAttrib('lang', lang);
-	html += '>';
-
-	if (caption)
-		html += '<caption> </caption>';
-
-	for (var y=0; y<rows; y++) {
-		html += "<tr>";
-
-		for (var x=0; x<cols; x++)
-			html += '<td> </td>';
-
-		html += "</tr>";
-	}
-
-	html += "</table>";
-
-	inst.execCommand('mceBeginUndoLevel');
-	inst.execCommand('mceInsertContent', false, html);
-	tinyMCE.handleVisualAid(inst.getBody(), true, tinyMCE.settings['visual']);
-	inst.execCommand('mceEndUndoLevel');
-
-	tinyMCEPopup.close();
-}
-
-function makeAttrib(attrib, value) {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var valueElm = formObj.elements[attrib];
-
-	if (typeof(value) == "undefined" || value == null) {
-		value = "";
-
-		if (valueElm)
-			value = valueElm.value;
-	}
-
-	if (value == "")
-		return "";
-
-	// XML encode it
-	value = value.replace(/&/g, '&');
-	value = value.replace(/\"/g, '"');
-	value = value.replace(/</g, '<');
-	value = value.replace(/>/g, '>');
-
-	return ' ' + attrib + '="' + value + '"';
-}
-
-function init() {
-	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
-
-	document.getElementById('backgroundimagebrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('backgroundimagebrowser','backgroundimage','image','table');
-	document.getElementById('backgroundimagebrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('backgroundimagebrowser','backgroundimage','image','table');
-	document.getElementById('bordercolor_pickcontainer').innerHTML = getColorPickerHTML('bordercolor_pick','bordercolor');
-	document.getElementById('bgcolor_pickcontainer').innerHTML = getColorPickerHTML('bgcolor_pick','bgcolor');
-
-	var cols = 2, rows = 2, border = tinyMCE.getParam('table_default_border', '0'), cellpadding = tinyMCE.getParam('table_default_cellpadding', ''), cellspacing = tinyMCE.getParam('table_default_cellspacing', '');
-	var align = "", width = "", height = "", bordercolor = "", bgcolor = "", className = "";
-	var id = "", summary = "", style = "", dir = "", lang = "", background = "", bgcolor = "", bordercolor = "";
-	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
-	var formObj = document.forms[0];
-	var elm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "table");
-
-	tinyMCE.tableElm = elm;
-	action = tinyMCE.getWindowArg('action');
-	if (action == null)
-		action = tinyMCE.tableElm ? "update" : "insert";
-
-	if (tinyMCE.tableElm && action != "insert") {
-		var rowsAr = tinyMCE.tableElm.rows;
-		var cols = 0;
-		for (var i=0; i<rowsAr.length; i++)
-			if (rowsAr[i].cells.length > cols)
-				cols = rowsAr[i].cells.length;
-
-		cols = cols;
-		rows = rowsAr.length;
-
-		st = tinyMCE.parseStyle(tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, "style"));
-		border = trimSize(getStyle(elm, 'border', 'borderWidth'));
-		cellpadding = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'cellpadding', "");
-		cellspacing = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'cellspacing', "");
-		width = trimSize(getStyle(elm, 'width', 'width'));
-		height = trimSize(getStyle(elm, 'height', 'height'));
-		bordercolor = convertRGBToHex(getStyle(elm, 'bordercolor', 'borderLeftColor'));
-		bgcolor = convertRGBToHex(getStyle(elm, 'bgcolor', 'backgroundColor'));
-		align = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'align', align);
-		className = tinyMCE.getVisualAidClass(tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'class'), false);
-		id = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'id');
-		summary = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'summary');
-		style = tinyMCE.serializeStyle(st);
-		dir = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'dir');
-		lang = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'lang');
-		background = getStyle(elm, 'background', 'backgroundImage').replace(new RegExp("url\\('?([^']*)'?\\)", 'gi'), "$1");
-		formObj.caption.checked = tinyMCE.tableElm.getElementsByTagName('caption').length > 0;
-
-		orgTableWidth = width;
-		orgTableHeight = height;
-
-		action = "update";
-	}
-
-	addClassesToList('class', "table_styles");
-
-	// Update form
-	selectByValue(formObj, 'align', align);
-	selectByValue(formObj, 'class', className);
-	formObj.cols.value = cols;
-	formObj.rows.value = rows;
-	formObj.border.value = border;
-	formObj.cellpadding.value = cellpadding;
-	formObj.cellspacing.value = cellspacing;
-	formObj.width.value = width;
-	formObj.height.value = height;
-	formObj.bordercolor.value = bordercolor;
-	formObj.bgcolor.value = bgcolor;
-	formObj.id.value = id;
-	formObj.summary.value = summary;
-	formObj.style.value = style;
-	formObj.dir.value = dir;
-	formObj.lang.value = lang;
-	formObj.backgroundimage.value = background;
-	formObj.insert.value = tinyMCE.getLang('lang_' + action, 'Insert', true); 
-
-	updateColor('bordercolor_pick', 'bordercolor');
-	updateColor('bgcolor_pick', 'bgcolor');
-
-	// Resize some elements
-	if (isVisible('backgroundimagebrowser'))
-		document.getElementById('backgroundimage').style.width = '180px';
-
-	// Disable some fields in update mode
-	if (action == "update") {
-		formObj.cols.disabled = true;
-		formObj.rows.disabled = true;
-	}
-}
-
-function changedSize() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
-
-	var width = formObj.width.value;
-	if (width != "")
-		st['width'] = tinyMCE.getParam("inline_styles") ? getCSSSize(width) : "";
-	else
-		st['width'] = "";
-
-	var height = formObj.height.value;
-	if (height != "")
-		st['height'] = getCSSSize(height);
-	else
-		st['height'] = "";
-
-	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
-}
-
-function changedBackgroundImage() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
-
-	st['background-image'] = "url('" + formObj.backgroundimage.value + "')";
-
-	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
-}
-
-function changedBorder() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
-
-	// Update border width if the element has a color
-	if (formObj.border.value != "" && formObj.bordercolor.value != "")
-		st['border-width'] = formObj.border.value + "px";
-
-	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
-}
-
-function changedColor() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
-
-	st['background-color'] = formObj.bgcolor.value;
-
-	if (formObj.bordercolor.value != "") {
-		st['border-color'] = formObj.bordercolor.value;
-
-		// Add border-width if it's missing
-		if (!st['border-width'])
-			st['border-width'] = formObj.border.value == "" ? "1px" : formObj.border.value + "px";
-	}
-
-	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
-}
-
-function changedStyle() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
-
-	if (st['background-image'])
-		formObj.backgroundimage.value = st['background-image'].replace(new RegExp("url\\('?([^']*)'?\\)", 'gi'), "$1");
-	else
-		formObj.backgroundimage.value = '';
-
-	if (st['width'])
-		formObj.width.value = trimSize(st['width']);
-
-	if (st['height'])
-		formObj.height.value = trimSize(st['height']);
-
-	if (st['background-color']) {
-		formObj.bgcolor.value = st['background-color'];
-		updateColor('bgcolor_pick','bgcolor');
-	}
-
-	if (st['border-color']) {
-		formObj.bordercolor.value = st['border-color'];
-		updateColor('bordercolor_pick','bordercolor');
-	}
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/table.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/table.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/table.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/jscripts/table.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,364 @@
+var action, orgTableWidth, orgTableHeight;
+
+function insertTable() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
+	var cols = 2, rows = 2, border = 0, cellpadding = -1, cellspacing = -1, align, width, height, className, caption;
+	var html = '', capEl;
+	var elm = tinyMCE.tableElm;
+	var cellLimit, rowLimit, colLimit;
+
+	if (!AutoValidator.validate(formObj)) {
+		alert(tinyMCE.getLang('lang_invalid_data'));
+		return false;
+	}
+
+	tinyMCEPopup.restoreSelection();
+
+	// Get form data
+	cols = formObj.elements['cols'].value;
+	rows = formObj.elements['rows'].value;
+	border = formObj.elements['border'].value != "" ? formObj.elements['border'].value : 0;
+	cellpadding = formObj.elements['cellpadding'].value != "" ? formObj.elements['cellpadding'].value : "";
+	cellspacing = formObj.elements['cellspacing'].value != "" ? formObj.elements['cellspacing'].value : "";
+	align = formObj.elements['align'].options[formObj.elements['align'].selectedIndex].value;
+	width = formObj.elements['width'].value;
+	height = formObj.elements['height'].value;
+	bordercolor = formObj.elements['bordercolor'].value;
+	bgcolor = formObj.elements['bgcolor'].value;
+	className = formObj.elements['class'].options[formObj.elements['class'].selectedIndex].value;
+	id = formObj.elements['id'].value;
+	summary = formObj.elements['summary'].value;
+	style = formObj.elements['style'].value;
+	dir = formObj.elements['dir'].value;
+	lang = formObj.elements['lang'].value;
+	background = formObj.elements['backgroundimage'].value;
+	caption = formObj.elements['caption'].checked;
+
+	cellLimit = tinyMCE.getParam('table_cell_limit', false);
+	rowLimit = tinyMCE.getParam('table_row_limit', false);
+	colLimit = tinyMCE.getParam('table_col_limit', false);
+
+	// Validate table size
+	if (colLimit && cols > colLimit) {
+		alert(tinyMCE.getLang('lang_table_col_limit', '', true, {cols : colLimit}));
+		return false;
+	} else if (rowLimit && rows > rowLimit) {
+		alert(tinyMCE.getLang('lang_table_row_limit', '', true, {rows : rowLimit}));
+		return false;
+	} else if (cellLimit && cols * rows > cellLimit) {
+		alert(tinyMCE.getLang('lang_table_cell_limit', '', true, {cells : cellLimit}));
+		return false;
+	}
+
+	// Update table
+	if (action == "update") {
+		inst.execCommand('mceBeginUndoLevel');
+
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'cellPadding', cellpadding, true);
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'cellSpacing', cellspacing, true);
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'border', border, true);
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'align', align);
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'class', className);
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'style', style);
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'id', id);
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'summary', summary);
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'dir', dir);
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'lang', lang);
+
+		capEl = elm.getElementsByTagName('caption')[0];
+
+		if (capEl && !caption)
+			capEl.parentNode.removeChild(capEl);
+
+		if (!capEl && caption) {
+			capEl = elm.ownerDocument.createElement('caption');
+			capEl.innerHTML = ' ';
+			elm.insertBefore(capEl, elm.firstChild);
+		}
+
+		// Not inline styles
+		if (!tinyMCE.getParam("inline_styles"))
+			tinyMCE.setAttrib(elm, 'width', width, true);
+
+		// Remove these since they are not valid XHTML
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'borderColor', '');
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'bgColor', '');
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'background', '');
+		tinyMCE.setAttrib(elm, 'height', '');
+
+		if (background != '')
+			elm.style.backgroundImage = "url('" + background + "')";
+		else
+			elm.style.backgroundImage = '';
+
+		if (tinyMCE.getParam("inline_styles"))
+			elm.style.borderWidth = border + "px";
+
+		if (tinyMCE.getParam("inline_styles")) {
+			if (width != '')
+				elm.style.width = getCSSSize(width);
+		}
+
+		if (bordercolor != "") {
+			elm.style.borderColor = bordercolor;
+			elm.style.borderStyle = elm.style.borderStyle == "" ? "solid" : elm.style.borderStyle;
+			elm.style.borderWidth = border == "" ? "1px" : border;
+		} else
+			elm.style.borderColor = '';
+
+		elm.style.backgroundColor = bgcolor;
+		elm.style.height = getCSSSize(height);
+
+		tinyMCE.handleVisualAid(tinyMCE.tableElm, false, inst.visualAid, inst);
+
+		// Fix for stange MSIE align bug
+		tinyMCE.tableElm.outerHTML = tinyMCE.tableElm.outerHTML;
+
+		tinyMCE.handleVisualAid(inst.getBody(), true, inst.visualAid, inst);
+		tinyMCE.triggerNodeChange();
+		inst.execCommand('mceEndUndoLevel');
+
+		// Repaint if dimensions changed
+		if (formObj.width.value != orgTableWidth || formObj.height.value != orgTableHeight)
+			inst.repaint();
+
+		tinyMCEPopup.close();
+		return true;
+	}
+
+	// Create new table
+	html += '<table';
+
+	html += makeAttrib('id', id);
+	html += makeAttrib('border', border);
+	html += makeAttrib('cellpadding', cellpadding);
+	html += makeAttrib('cellspacing', cellspacing);
+	html += makeAttrib('width', width);
+	//html += makeAttrib('height', height);
+	//html += makeAttrib('bordercolor', bordercolor);
+	//html += makeAttrib('bgcolor', bgcolor);
+	html += makeAttrib('align', align);
+	html += makeAttrib('class', tinyMCE.getVisualAidClass(className, border == 0));
+	html += makeAttrib('style', style);
+	html += makeAttrib('summary', summary);
+	html += makeAttrib('dir', dir);
+	html += makeAttrib('lang', lang);
+	html += '>';
+
+	if (caption)
+		html += '<caption> </caption>';
+
+	for (var y=0; y<rows; y++) {
+		html += "<tr>";
+
+		for (var x=0; x<cols; x++)
+			html += '<td> </td>';
+
+		html += "</tr>";
+	}
+
+	html += "</table>";
+
+	inst.execCommand('mceBeginUndoLevel');
+	inst.execCommand('mceInsertContent', false, html);
+	tinyMCE.handleVisualAid(inst.getBody(), true, tinyMCE.settings['visual']);
+	inst.execCommand('mceEndUndoLevel');
+
+	tinyMCEPopup.close();
+}
+
+function makeAttrib(attrib, value) {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var valueElm = formObj.elements[attrib];
+
+	if (typeof(value) == "undefined" || value == null) {
+		value = "";
+
+		if (valueElm)
+			value = valueElm.value;
+	}
+
+	if (value == "")
+		return "";
+
+	// XML encode it
+	value = value.replace(/&/g, '&');
+	value = value.replace(/\"/g, '"');
+	value = value.replace(/</g, '<');
+	value = value.replace(/>/g, '>');
+
+	return ' ' + attrib + '="' + value + '"';
+}
+
+function init() {
+	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+
+	document.getElementById('backgroundimagebrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('backgroundimagebrowser','backgroundimage','image','table');
+	document.getElementById('backgroundimagebrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('backgroundimagebrowser','backgroundimage','image','table');
+	document.getElementById('bordercolor_pickcontainer').innerHTML = getColorPickerHTML('bordercolor_pick','bordercolor');
+	document.getElementById('bgcolor_pickcontainer').innerHTML = getColorPickerHTML('bgcolor_pick','bgcolor');
+
+	var cols = 2, rows = 2, border = tinyMCE.getParam('table_default_border', '0'), cellpadding = tinyMCE.getParam('table_default_cellpadding', ''), cellspacing = tinyMCE.getParam('table_default_cellspacing', '');
+	var align = "", width = "", height = "", bordercolor = "", bgcolor = "", className = "";
+	var id = "", summary = "", style = "", dir = "", lang = "", background = "", bgcolor = "", bordercolor = "";
+	var inst = tinyMCE.selectedInstance;
+	var formObj = document.forms[0];
+	var elm = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "table");
+
+	tinyMCE.tableElm = elm;
+	action = tinyMCE.getWindowArg('action');
+	if (action == null)
+		action = tinyMCE.tableElm ? "update" : "insert";
+
+	if (tinyMCE.tableElm && action != "insert") {
+		var rowsAr = tinyMCE.tableElm.rows;
+		var cols = 0;
+		for (var i=0; i<rowsAr.length; i++)
+			if (rowsAr[i].cells.length > cols)
+				cols = rowsAr[i].cells.length;
+
+		cols = cols;
+		rows = rowsAr.length;
+
+		st = tinyMCE.parseStyle(tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, "style"));
+		border = trimSize(getStyle(elm, 'border', 'borderWidth'));
+		cellpadding = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'cellpadding', "");
+		cellspacing = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'cellspacing', "");
+		width = trimSize(getStyle(elm, 'width', 'width'));
+		height = trimSize(getStyle(elm, 'height', 'height'));
+		bordercolor = convertRGBToHex(getStyle(elm, 'bordercolor', 'borderLeftColor'));
+		bgcolor = convertRGBToHex(getStyle(elm, 'bgcolor', 'backgroundColor'));
+		align = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'align', align);
+		className = tinyMCE.getVisualAidClass(tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'class'), false);
+		id = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'id');
+		summary = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'summary');
+		style = tinyMCE.serializeStyle(st);
+		dir = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'dir');
+		lang = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.tableElm, 'lang');
+		background = getStyle(elm, 'background', 'backgroundImage').replace(new RegExp("url\\('?([^']*)'?\\)", 'gi'), "$1");
+		formObj.caption.checked = tinyMCE.tableElm.getElementsByTagName('caption').length > 0;
+
+		orgTableWidth = width;
+		orgTableHeight = height;
+
+		action = "update";
+	}
+
+	addClassesToList('class', "table_styles");
+
+	// Update form
+	selectByValue(formObj, 'align', align);
+	selectByValue(formObj, 'class', className);
+	formObj.cols.value = cols;
+	formObj.rows.value = rows;
+	formObj.border.value = border;
+	formObj.cellpadding.value = cellpadding;
+	formObj.cellspacing.value = cellspacing;
+	formObj.width.value = width;
+	formObj.height.value = height;
+	formObj.bordercolor.value = bordercolor;
+	formObj.bgcolor.value = bgcolor;
+	formObj.id.value = id;
+	formObj.summary.value = summary;
+	formObj.style.value = style;
+	formObj.dir.value = dir;
+	formObj.lang.value = lang;
+	formObj.backgroundimage.value = background;
+	formObj.insert.value = tinyMCE.getLang('lang_' + action, 'Insert', true); 
+
+	updateColor('bordercolor_pick', 'bordercolor');
+	updateColor('bgcolor_pick', 'bgcolor');
+
+	// Resize some elements
+	if (isVisible('backgroundimagebrowser'))
+		document.getElementById('backgroundimage').style.width = '180px';
+
+	// Disable some fields in update mode
+	if (action == "update") {
+		formObj.cols.disabled = true;
+		formObj.rows.disabled = true;
+	}
+}
+
+function changedSize() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
+
+	var width = formObj.width.value;
+	if (width != "")
+		st['width'] = tinyMCE.getParam("inline_styles") ? getCSSSize(width) : "";
+	else
+		st['width'] = "";
+
+	var height = formObj.height.value;
+	if (height != "")
+		st['height'] = getCSSSize(height);
+	else
+		st['height'] = "";
+
+	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
+}
+
+function changedBackgroundImage() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
+
+	st['background-image'] = "url('" + formObj.backgroundimage.value + "')";
+
+	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
+}
+
+function changedBorder() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
+
+	// Update border width if the element has a color
+	if (formObj.border.value != "" && formObj.bordercolor.value != "")
+		st['border-width'] = formObj.border.value + "px";
+
+	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
+}
+
+function changedColor() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
+
+	st['background-color'] = formObj.bgcolor.value;
+
+	if (formObj.bordercolor.value != "") {
+		st['border-color'] = formObj.bordercolor.value;
+
+		// Add border-width if it's missing
+		if (!st['border-width'])
+			st['border-width'] = formObj.border.value == "" ? "1px" : formObj.border.value + "px";
+	}
+
+	formObj.style.value = tinyMCE.serializeStyle(st);
+}
+
+function changedStyle() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	var st = tinyMCE.parseStyle(formObj.style.value);
+
+	if (st['background-image'])
+		formObj.backgroundimage.value = st['background-image'].replace(new RegExp("url\\('?([^']*)'?\\)", 'gi'), "$1");
+	else
+		formObj.backgroundimage.value = '';
+
+	if (st['width'])
+		formObj.width.value = trimSize(st['width']);
+
+	if (st['height'])
+		formObj.height.value = trimSize(st['height']);
+
+	if (st['background-color']) {
+		formObj.bgcolor.value = st['background-color'];
+		updateColor('bgcolor_pick','bgcolor');
+	}
+
+	if (st['border-color']) {
+		formObj.bordercolor.value = st['border-color'];
+		updateColor('bordercolor_pick','bordercolor');
+	}
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/langs/en.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/langs/en.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/langs/en.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,79 +0,0 @@
-// UK lang variables
-
-tinyMCE.addToLang('table',{
-general_tab : 'General',
-advanced_tab : 'Advanced',
-general_props : 'General properties',
-advanced_props : 'Advanced properties',
-desc : 'Inserts a new table',
-row_before_desc : 'Insert row before',
-row_after_desc : 'Insert row after',
-delete_row_desc : 'Delete row',
-col_before_desc : 'Insert column before',
-col_after_desc : 'Insert column after',
-delete_col_desc : 'Remove column',
-rowtype : 'Row in table part',
-title : 'Insert/Modify table',
-width : 'Width',
-height : 'Height',
-cols : 'Columns',
-rows : 'Rows',
-cellspacing : 'Cellspacing',
-cellpadding : 'Cellpadding',
-border : 'Border',
-align : 'Alignment',
-align_default : 'Default',
-align_left : 'Left',
-align_right : 'Right',
-align_middle : 'Center',
-row_title : 'Table row properties',
-cell_title : 'Table cell properties',
-cell_type : 'Cell type',
-row_desc : 'Table row properties',
-cell_desc : 'Table cell properties',
-valign : 'Vertical alignment',
-align_top : 'Top',
-align_bottom : 'Bottom',
-props_desc : 'Table properties',
-bordercolor : 'Border color',
-bgcolor : 'Background color',
-merge_cells_title : 'Merge table cells',
-split_cells_desc : 'Split merged table cells',
-merge_cells_desc : 'Merge table cells',
-cut_row_desc : 'Cut table row',
-copy_row_desc : 'Copy table row',
-paste_row_before_desc : 'Paste table row before',
-paste_row_after_desc : 'Paste table row after',
-id : 'Id',
-style: 'Style',
-langdir : 'Language direction',
-langcode : 'Language code',
-mime : 'Target MIME type',
-ltr : 'Left to right',
-rtl : 'Right to left',
-bgimage : 'Background image',
-summary : 'Summary',
-td : "Data",
-th : "Header",
-cell_cell : 'Update current cell',
-cell_row : 'Update all cells in row',
-cell_all : 'Update all cells in table',
-row_row : 'Update current row',
-row_odd : 'Update odd rows in table',
-row_even : 'Update even rows in table',
-row_all : 'Update all rows in table',
-thead : 'Table Head',
-tbody : 'Table Body',
-tfoot : 'Table Foot',
-del : 'Delete table',
-scope : 'Scope',
-row : 'Row',
-col : 'Col',
-rowgroup : 'Row Group',
-colgroup : 'Col Group',
-col_limit : 'You\'ve exceeded the maximum number of columns of {$cols}.',
-row_limit : 'You\'ve exceeded the maximum number of rows of {$rows}.',
-cell_limit : 'You\'ve exceeded the maximum number of cells of {$cells}.',
-missing_scope: 'Are you sure you want to continue without specifying a scope for this table header cell. Without it, it may be difficult for some users with disabilities to understand the content or data displayed of the table.',
-caption : 'Table caption'
-});

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/langs/en.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/langs/en.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/langs/en.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/langs/en.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,79 @@
+// UK lang variables
+
+tinyMCE.addToLang('table',{
+general_tab : 'General',
+advanced_tab : 'Advanced',
+general_props : 'General properties',
+advanced_props : 'Advanced properties',
+desc : 'Inserts a new table',
+row_before_desc : 'Insert row before',
+row_after_desc : 'Insert row after',
+delete_row_desc : 'Delete row',
+col_before_desc : 'Insert column before',
+col_after_desc : 'Insert column after',
+delete_col_desc : 'Remove column',
+rowtype : 'Row in table part',
+title : 'Insert/Modify table',
+width : 'Width',
+height : 'Height',
+cols : 'Columns',
+rows : 'Rows',
+cellspacing : 'Cellspacing',
+cellpadding : 'Cellpadding',
+border : 'Border',
+align : 'Alignment',
+align_default : 'Default',
+align_left : 'Left',
+align_right : 'Right',
+align_middle : 'Center',
+row_title : 'Table row properties',
+cell_title : 'Table cell properties',
+cell_type : 'Cell type',
+row_desc : 'Table row properties',
+cell_desc : 'Table cell properties',
+valign : 'Vertical alignment',
+align_top : 'Top',
+align_bottom : 'Bottom',
+props_desc : 'Table properties',
+bordercolor : 'Border color',
+bgcolor : 'Background color',
+merge_cells_title : 'Merge table cells',
+split_cells_desc : 'Split merged table cells',
+merge_cells_desc : 'Merge table cells',
+cut_row_desc : 'Cut table row',
+copy_row_desc : 'Copy table row',
+paste_row_before_desc : 'Paste table row before',
+paste_row_after_desc : 'Paste table row after',
+id : 'Id',
+style: 'Style',
+langdir : 'Language direction',
+langcode : 'Language code',
+mime : 'Target MIME type',
+ltr : 'Left to right',
+rtl : 'Right to left',
+bgimage : 'Background image',
+summary : 'Summary',
+td : "Data",
+th : "Header",
+cell_cell : 'Update current cell',
+cell_row : 'Update all cells in row',
+cell_all : 'Update all cells in table',
+row_row : 'Update current row',
+row_odd : 'Update odd rows in table',
+row_even : 'Update even rows in table',
+row_all : 'Update all rows in table',
+thead : 'Table Head',
+tbody : 'Table Body',
+tfoot : 'Table Foot',
+del : 'Delete table',
+scope : 'Scope',
+row : 'Row',
+col : 'Col',
+rowgroup : 'Row Group',
+colgroup : 'Col Group',
+col_limit : 'You\'ve exceeded the maximum number of columns of {$cols}.',
+row_limit : 'You\'ve exceeded the maximum number of rows of {$rows}.',
+cell_limit : 'You\'ve exceeded the maximum number of cells of {$cells}.',
+missing_scope: 'Are you sure you want to continue without specifying a scope for this table header cell. Without it, it may be difficult for some users with disabilities to understand the content or data displayed of the table.',
+caption : 'Table caption'
+});

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/merge_cells.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/merge_cells.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/merge_cells.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,38 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>{$lang_table_merge_cells_title}</title>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/validate.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/merge_cells.js"></script>
-	<base target="_self" />
-</head>
-<body onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="margin: 8px" style="display: none">
-<form onsubmit="insertTable();return false;" action="#">
-	<fieldset>
-		<legend>{$lang_table_merge_cells_title}</legend>
-		 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" width="100%">
-			 <tr>
-				<td>{$lang_table_cols}:</td>
-				<td align="right"><input type="text" name="numcols" value="" class="number min1" style="width: 30px" /></td>
-				<td>
-			 </tr>
-			 <tr>
-				<td>{$lang_table_rows}:</td>
-				<td align="right"><input type="text" name="numrows" value="" class="number min1" style="width: 30px" /></td>
-			 </tr>
-		 </table>
-	</fieldset>
-
-	<div class="mceActionPanel">
-		<div style="float: left">
-			<input type="button" id="insert" name="insert" value="{$lang_update}" onclick="mergeCells();" />
-		</div>
-
-		<div style="float: right">
-			<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{$lang_cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
-		</div>
-	</div>
-</form>
-</body>
-</html>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/merge_cells.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/merge_cells.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/merge_cells.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/merge_cells.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,38 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+	<title>{$lang_table_merge_cells_title}</title>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/validate.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/merge_cells.js"></script>
+	<base target="_self" />
+</head>
+<body onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="margin: 8px" style="display: none">
+<form onsubmit="insertTable();return false;" action="#">
+	<fieldset>
+		<legend>{$lang_table_merge_cells_title}</legend>
+		 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" width="100%">
+			 <tr>
+				<td>{$lang_table_cols}:</td>
+				<td align="right"><input type="text" name="numcols" value="" class="number min1" style="width: 30px" /></td>
+				<td>
+			 </tr>
+			 <tr>
+				<td>{$lang_table_rows}:</td>
+				<td align="right"><input type="text" name="numrows" value="" class="number min1" style="width: 30px" /></td>
+			 </tr>
+		 </table>
+	</fieldset>
+
+	<div class="mceActionPanel">
+		<div style="float: left">
+			<input type="button" id="insert" name="insert" value="{$lang_update}" onclick="mergeCells();" />
+		</div>
+
+		<div style="float: right">
+			<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{$lang_cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+		</div>
+	</div>
+</form>
+</body>
+</html>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/readme.txt
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/readme.txt	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1 +0,0 @@
-Check the TinyMCE documentation for details on this plugin.

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/readme.txt (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/readme.txt)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/readme.txt	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/readme.txt	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1 @@
+Check the TinyMCE documentation for details on this plugin.

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/row.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/row.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/row.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,159 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>{$lang_table_row_title}</title>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/row.js"></script>
-	<link href="css/row.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
-	<base target="_self" />
-</head>
-<body id="tablerow" onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
-	<form onsubmit="updateAction();return false;">
-		<div class="tabs">
-			<ul>
-				<li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_table_general_tab}</a></span></li>
-				<li id="advanced_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('advanced_tab','advanced_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_table_advanced_tab}</a></span></li>
-			</ul>
-		</div>
-
-		<div class="panel_wrapper">
-			<div id="general_panel" class="panel current">
-				<fieldset>
-					<legend>{$lang_table_general_props}</legend>
-
-					<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
-						<tr>
-							<td><label for="rowtype">{$lang_table_rowtype}</label></td>
-							<td class="col2">
-								<select id="rowtype" name="rowtype">
-									<option value="thead">{$lang_table_thead}</option>
-									<option value="tbody">{$lang_table_tbody}</option>
-									<option value="tfoot">{$lang_table_tfoot}</option>
-								</select>
-							</td>
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td><label for="align">{$lang_table_align}</label></td>
-							<td class="col2">
-								<select id="align" name="align">
-									<option value="">{$lang_not_set}</option>
-									<option value="center">{$lang_table_align_middle}</option>
-									<option value="left">{$lang_table_align_left}</option>
-									<option value="right">{$lang_table_align_right}</option>
-								</select>
-							</td>
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td><label for="valign">{$lang_table_valign}</label></td>
-							<td class="col2">
-								<select id="valign" name="valign">
-									<option value="">{$lang_not_set}</option>
-									<option value="top">{$lang_table_align_top}</option>
-									<option value="middle">{$lang_table_align_middle}</option>
-									<option value="bottom">{$lang_table_align_bottom}</option>
-								</select>
-							</td>
-						</tr>
-
-						<tr id="styleSelectRow">
-							<td><label for="class">{$lang_class_name}</label></td>
-							<td class="col2">
-								<select id="class" name="class">
-									<option value="" selected="selected">{$lang_not_set}</option>
-								</select>
-							</td>
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td><label for="height">{$lang_table_height}</label></td>
-							<td class="col2"><input name="height" type="text" id="height" value="" size="4" maxlength="4" onchange="changedSize();" /></td>
-						</tr>
-					</table>
-				</fieldset>
-			</div>
-
-			<div id="advanced_panel" class="panel">
-				<fieldset>
-					<legend>{$lang_table_advanced_props}</legend>
-
-					<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4">
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="id">{$lang_table_id}</label></td> 
-							<td><input id="id" name="id" type="text" value="" style="width: 200px" /></td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td><label for="style">{$lang_table_style}</label></td>
-							<td><input type="text" id="style" name="style" value="" style="width: 200px;" onchange="changedStyle();" /></td>
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="dir">{$lang_table_langdir}</label></td> 
-							<td>
-								<select id="dir" name="dir" style="width: 200px"> 
-										<option value="">{$lang_not_set}</option> 
-										<option value="ltr">{$lang_table_ltr}</option> 
-										<option value="rtl">{$lang_table_rtl}</option> 
-								</select>
-							</td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="lang">{$lang_table_langcode}</label></td> 
-							<td>
-								<input id="lang" name="lang" type="text" value="" style="width: 200px" />
-							</td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="backgroundimage">{$lang_table_bgimage}</label></td> 
-							<td>
-								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
-									<tr>
-										<td><input id="backgroundimage" name="backgroundimage" type="text" value="" style="width: 200px" onchange="changedBackgroundImage();" /></td>
-										<td id="backgroundimagebrowsercontainer"> </td>
-									</tr>
-								</table>
-							</td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="bgcolor">{$lang_table_bgcolor}</label></td> 
-							<td>
-								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
-									<tr>
-										<td><input id="bgcolor" name="bgcolor" type="text" value="" size="9" onchange="updateColor('bgcolor_pick','bgcolor');changedColor();" /></td>
-										<td id="bgcolor_pickcontainer"> </td>
-									</tr>
-								</table>
-							</td> 
-						</tr>
-					</table>
-				</fieldset>
-			</div>
-		</div>
-
-		<div class="mceActionPanel">
-			<div>
-				<select id="action" name="action">
-					<option value="row">{$lang_table_row_row}</option>
-					<option value="odd">{$lang_table_row_odd}</option>
-					<option value="even">{$lang_table_row_even}</option>
-					<option value="all">{$lang_table_row_all}</option>
-				</select>
-			</div>
-
-			<div style="float: left">
-				<div><input type="button" id="insert" name="insert" value="{$lang_update}" onclick="updateAction();" /></div>
-			</div>
-
-			<div style="float: right">
-				<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{$lang_cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
-			</div>
-		</div>
-	</form>
-</body>
-</html>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/row.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/row.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/row.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/row.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,159 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+	<title>{$lang_table_row_title}</title>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/row.js"></script>
+	<link href="css/row.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
+	<base target="_self" />
+</head>
+<body id="tablerow" onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
+	<form onsubmit="updateAction();return false;">
+		<div class="tabs">
+			<ul>
+				<li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_table_general_tab}</a></span></li>
+				<li id="advanced_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('advanced_tab','advanced_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_table_advanced_tab}</a></span></li>
+			</ul>
+		</div>
+
+		<div class="panel_wrapper">
+			<div id="general_panel" class="panel current">
+				<fieldset>
+					<legend>{$lang_table_general_props}</legend>
+
+					<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
+						<tr>
+							<td><label for="rowtype">{$lang_table_rowtype}</label></td>
+							<td class="col2">
+								<select id="rowtype" name="rowtype">
+									<option value="thead">{$lang_table_thead}</option>
+									<option value="tbody">{$lang_table_tbody}</option>
+									<option value="tfoot">{$lang_table_tfoot}</option>
+								</select>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><label for="align">{$lang_table_align}</label></td>
+							<td class="col2">
+								<select id="align" name="align">
+									<option value="">{$lang_not_set}</option>
+									<option value="center">{$lang_table_align_middle}</option>
+									<option value="left">{$lang_table_align_left}</option>
+									<option value="right">{$lang_table_align_right}</option>
+								</select>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><label for="valign">{$lang_table_valign}</label></td>
+							<td class="col2">
+								<select id="valign" name="valign">
+									<option value="">{$lang_not_set}</option>
+									<option value="top">{$lang_table_align_top}</option>
+									<option value="middle">{$lang_table_align_middle}</option>
+									<option value="bottom">{$lang_table_align_bottom}</option>
+								</select>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr id="styleSelectRow">
+							<td><label for="class">{$lang_class_name}</label></td>
+							<td class="col2">
+								<select id="class" name="class">
+									<option value="" selected="selected">{$lang_not_set}</option>
+								</select>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><label for="height">{$lang_table_height}</label></td>
+							<td class="col2"><input name="height" type="text" id="height" value="" size="4" maxlength="4" onchange="changedSize();" /></td>
+						</tr>
+					</table>
+				</fieldset>
+			</div>
+
+			<div id="advanced_panel" class="panel">
+				<fieldset>
+					<legend>{$lang_table_advanced_props}</legend>
+
+					<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4">
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="id">{$lang_table_id}</label></td> 
+							<td><input id="id" name="id" type="text" value="" style="width: 200px" /></td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><label for="style">{$lang_table_style}</label></td>
+							<td><input type="text" id="style" name="style" value="" style="width: 200px;" onchange="changedStyle();" /></td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="dir">{$lang_table_langdir}</label></td> 
+							<td>
+								<select id="dir" name="dir" style="width: 200px"> 
+										<option value="">{$lang_not_set}</option> 
+										<option value="ltr">{$lang_table_ltr}</option> 
+										<option value="rtl">{$lang_table_rtl}</option> 
+								</select>
+							</td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="lang">{$lang_table_langcode}</label></td> 
+							<td>
+								<input id="lang" name="lang" type="text" value="" style="width: 200px" />
+							</td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="backgroundimage">{$lang_table_bgimage}</label></td> 
+							<td>
+								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+									<tr>
+										<td><input id="backgroundimage" name="backgroundimage" type="text" value="" style="width: 200px" onchange="changedBackgroundImage();" /></td>
+										<td id="backgroundimagebrowsercontainer"> </td>
+									</tr>
+								</table>
+							</td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="bgcolor">{$lang_table_bgcolor}</label></td> 
+							<td>
+								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+									<tr>
+										<td><input id="bgcolor" name="bgcolor" type="text" value="" size="9" onchange="updateColor('bgcolor_pick','bgcolor');changedColor();" /></td>
+										<td id="bgcolor_pickcontainer"> </td>
+									</tr>
+								</table>
+							</td> 
+						</tr>
+					</table>
+				</fieldset>
+			</div>
+		</div>
+
+		<div class="mceActionPanel">
+			<div>
+				<select id="action" name="action">
+					<option value="row">{$lang_table_row_row}</option>
+					<option value="odd">{$lang_table_row_odd}</option>
+					<option value="even">{$lang_table_row_even}</option>
+					<option value="all">{$lang_table_row_all}</option>
+				</select>
+			</div>
+
+			<div style="float: left">
+				<div><input type="button" id="insert" name="insert" value="{$lang_update}" onclick="updateAction();" /></div>
+			</div>
+
+			<div style="float: right">
+				<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{$lang_cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+			</div>
+		</div>
+	</form>
+</body>
+</html>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/table.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/table.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/table.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,160 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-	<title>{$lang_table_title}</title>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/validate.js"></script>
-	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/table.js"></script>
-	<link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
-	<base target="_self" />
-</head>
-<body id="table" onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
-	<form onsubmit="insertTable();return false;" action="#">
-		<div class="tabs">
-			<ul>
-				<li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_table_general_tab}</a></span></li>
-				<li id="advanced_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('advanced_tab','advanced_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_table_advanced_tab}</a></span></li>
-			</ul>
-		</div>
-
-		<div class="panel_wrapper">
-			<div id="general_panel" class="panel current">
-				<fieldset>
-					<legend>{$lang_table_general_props}</legend>
-
-					 <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
-							 <tr>
-								<td><label id="colslabel" for="cols">{$lang_table_cols}</label></td>
-								<td><input id="cols" name="cols" type="text" value="" size="3" maxlength="3" class="required number min1" /></td>
-								<td><label id="rowslabel" for="rows">{$lang_table_rows}</label></td>
-								<td><input id="rows" name="rows" type="text" value="" size="3" maxlength="3" class="required number min1" /></td>
-							 </tr>
-							 <tr>
-								<td><label id="cellpaddinglabel" for="cellpadding">{$lang_table_cellpadding}</label></td>
-								<td><input id="cellpadding" name="cellpadding" type="text" value="" size="3" maxlength="3" class="number" /></td>
-								<td><label id="cellspacinglabel" for="cellspacing">{$lang_table_cellspacing}</label></td>
-								<td><input id="cellspacing" name="cellspacing" type="text" value="" size="3" maxlength="3" class="number" /></td>
-							 </tr>
-							 <tr>
-								<td><label id="alignlabel" for="align">{$lang_table_align}</label></td>
-								<td><select id="align" name="align">
-									<option value="">{$lang_not_set}</option>
-									<option value="center">{$lang_table_align_middle}</option>
-									<option value="left">{$lang_table_align_left}</option>
-									<option value="right">{$lang_table_align_right}</option>
-								 </select></td>
-								<td><label id="borderlabel" for="border">{$lang_table_border}</label></td>
-								<td><input id="border" name="border" type="text" value="" size="3" maxlength="3" onchange="changedBorder();" class="number" /></td>
-							 </tr>
-							 <tr id="width_row">
-								<td><label id="widthlabel" for="width">{$lang_table_width}</label></td>
-								<td><input name="width" type="text" id="width" value="" size="4" maxlength="4" onchange="changedSize();" class="size" /></td>
-								<td><label id="heightlabel" for="height">{$lang_table_height}</label></td>
-								<td><input name="height" type="text" id="height" value="" size="4" maxlength="4" onchange="changedSize();" class="size" /></td>
-							 </tr>
-							 <tr id="styleSelectRow">
-								<td><label id="classlabel" for="class">{$lang_class_name}</label></td>
-								<td colspan="3">
-								 <select id="class" name="class">
-									<option value="" selected>{$lang_not_set}</option>
-								 </select></td>
-							 </tr>
-							 <tr>
-								<td class="column1"><label for="caption">{$lang_table_caption}</label></td> 
-								<td><input id="caption" name="caption" type="checkbox" class="checkbox" value="true" /></td> 
-							 </tr>
-							</table>
-				</fieldset>
-			</div>
-
-			<div id="advanced_panel" class="panel">
-				<fieldset>
-					<legend>{$lang_table_advanced_props}</legend>
-
-					<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4">
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="id">{$lang_table_id}</label></td> 
-							<td><input id="id" name="id" type="text" value="" class="advfield" /></td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="summary">{$lang_table_summary}</label></td> 
-							<td><input id="summary" name="summary" type="text" value="" class="advfield" /></td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td><label for="style">{$lang_table_style}</label></td>
-							<td><input type="text" id="style" name="style" value="" class="advfield" onchange="changedStyle();" /></td>
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="dir">{$lang_table_langdir}</label></td> 
-							<td>
-								<select id="dir" name="dir" class="advfield"> 
-										<option value="">{$lang_not_set}</option> 
-										<option value="ltr">{$lang_table_ltr}</option> 
-										<option value="rtl">{$lang_table_rtl}</option> 
-								</select>
-							</td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label id="langlabel" for="lang">{$lang_table_langcode}</label></td> 
-							<td>
-								<input id="lang" name="lang" type="text" value="" class="advfield" />
-							</td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="backgroundimage">{$lang_table_bgimage}</label></td> 
-							<td>
-								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
-									<tr>
-										<td><input id="backgroundimage" name="backgroundimage" type="text" value="" class="advfield" onchange="changedBackgroundImage();" /></td>
-										<td id="backgroundimagebrowsercontainer"> </td>
-									</tr>
-								</table>
-							</td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="bordercolor">{$lang_table_bordercolor}</label></td> 
-							<td>
-								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
-									<tr>
-										<td><input id="bordercolor" name="bordercolor" type="text" value="" size="9" onchange="updateColor('bordercolor_pick','bordercolor');changedColor();" /></td>
-										<td id="bordercolor_pickcontainer"> </td>
-									</tr>
-								</table>
-							</td> 
-						</tr>
-
-						<tr>
-							<td class="column1"><label for="bgcolor">{$lang_table_bgcolor}</label></td> 
-							<td>
-								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
-									<tr>
-										<td><input id="bgcolor" name="bgcolor" type="text" value="" size="9" onchange="updateColor('bgcolor_pick','bgcolor');changedColor();" /></td>
-										<td id="bgcolor_pickcontainer"> </td>
-									</tr>
-								</table>
-							</td> 
-						</tr>
-					</table>
-				</fieldset>
-			</div>
-		</div>
-
-		<div class="mceActionPanel">
-			<div style="float: left">
-				<input type="button" id="insert" name="insert" value="{$lang_insert}" onclick="insertTable();" />
-			</div>
-
-			<div style="float: right">
-				<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{$lang_cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
-			</div>
-		</div>
-	</form>
-</body>
-</html>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/table.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/table.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/table.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/plugins/table/table.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,160 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+	<title>{$lang_table_title}</title>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/validate.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/table.js"></script>
+	<link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
+	<base target="_self" />
+</head>
+<body id="table" onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
+	<form onsubmit="insertTable();return false;" action="#">
+		<div class="tabs">
+			<ul>
+				<li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_table_general_tab}</a></span></li>
+				<li id="advanced_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('advanced_tab','advanced_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_table_advanced_tab}</a></span></li>
+			</ul>
+		</div>
+
+		<div class="panel_wrapper">
+			<div id="general_panel" class="panel current">
+				<fieldset>
+					<legend>{$lang_table_general_props}</legend>
+
+					 <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
+							 <tr>
+								<td><label id="colslabel" for="cols">{$lang_table_cols}</label></td>
+								<td><input id="cols" name="cols" type="text" value="" size="3" maxlength="3" class="required number min1" /></td>
+								<td><label id="rowslabel" for="rows">{$lang_table_rows}</label></td>
+								<td><input id="rows" name="rows" type="text" value="" size="3" maxlength="3" class="required number min1" /></td>
+							 </tr>
+							 <tr>
+								<td><label id="cellpaddinglabel" for="cellpadding">{$lang_table_cellpadding}</label></td>
+								<td><input id="cellpadding" name="cellpadding" type="text" value="" size="3" maxlength="3" class="number" /></td>
+								<td><label id="cellspacinglabel" for="cellspacing">{$lang_table_cellspacing}</label></td>
+								<td><input id="cellspacing" name="cellspacing" type="text" value="" size="3" maxlength="3" class="number" /></td>
+							 </tr>
+							 <tr>
+								<td><label id="alignlabel" for="align">{$lang_table_align}</label></td>
+								<td><select id="align" name="align">
+									<option value="">{$lang_not_set}</option>
+									<option value="center">{$lang_table_align_middle}</option>
+									<option value="left">{$lang_table_align_left}</option>
+									<option value="right">{$lang_table_align_right}</option>
+								 </select></td>
+								<td><label id="borderlabel" for="border">{$lang_table_border}</label></td>
+								<td><input id="border" name="border" type="text" value="" size="3" maxlength="3" onchange="changedBorder();" class="number" /></td>
+							 </tr>
+							 <tr id="width_row">
+								<td><label id="widthlabel" for="width">{$lang_table_width}</label></td>
+								<td><input name="width" type="text" id="width" value="" size="4" maxlength="4" onchange="changedSize();" class="size" /></td>
+								<td><label id="heightlabel" for="height">{$lang_table_height}</label></td>
+								<td><input name="height" type="text" id="height" value="" size="4" maxlength="4" onchange="changedSize();" class="size" /></td>
+							 </tr>
+							 <tr id="styleSelectRow">
+								<td><label id="classlabel" for="class">{$lang_class_name}</label></td>
+								<td colspan="3">
+								 <select id="class" name="class">
+									<option value="" selected>{$lang_not_set}</option>
+								 </select></td>
+							 </tr>
+							 <tr>
+								<td class="column1"><label for="caption">{$lang_table_caption}</label></td> 
+								<td><input id="caption" name="caption" type="checkbox" class="checkbox" value="true" /></td> 
+							 </tr>
+							</table>
+				</fieldset>
+			</div>
+
+			<div id="advanced_panel" class="panel">
+				<fieldset>
+					<legend>{$lang_table_advanced_props}</legend>
+
+					<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4">
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="id">{$lang_table_id}</label></td> 
+							<td><input id="id" name="id" type="text" value="" class="advfield" /></td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="summary">{$lang_table_summary}</label></td> 
+							<td><input id="summary" name="summary" type="text" value="" class="advfield" /></td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><label for="style">{$lang_table_style}</label></td>
+							<td><input type="text" id="style" name="style" value="" class="advfield" onchange="changedStyle();" /></td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="dir">{$lang_table_langdir}</label></td> 
+							<td>
+								<select id="dir" name="dir" class="advfield"> 
+										<option value="">{$lang_not_set}</option> 
+										<option value="ltr">{$lang_table_ltr}</option> 
+										<option value="rtl">{$lang_table_rtl}</option> 
+								</select>
+							</td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label id="langlabel" for="lang">{$lang_table_langcode}</label></td> 
+							<td>
+								<input id="lang" name="lang" type="text" value="" class="advfield" />
+							</td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="backgroundimage">{$lang_table_bgimage}</label></td> 
+							<td>
+								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+									<tr>
+										<td><input id="backgroundimage" name="backgroundimage" type="text" value="" class="advfield" onchange="changedBackgroundImage();" /></td>
+										<td id="backgroundimagebrowsercontainer"> </td>
+									</tr>
+								</table>
+							</td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="bordercolor">{$lang_table_bordercolor}</label></td> 
+							<td>
+								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+									<tr>
+										<td><input id="bordercolor" name="bordercolor" type="text" value="" size="9" onchange="updateColor('bordercolor_pick','bordercolor');changedColor();" /></td>
+										<td id="bordercolor_pickcontainer"> </td>
+									</tr>
+								</table>
+							</td> 
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td class="column1"><label for="bgcolor">{$lang_table_bgcolor}</label></td> 
+							<td>
+								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+									<tr>
+										<td><input id="bgcolor" name="bgcolor" type="text" value="" size="9" onchange="updateColor('bgcolor_pick','bgcolor');changedColor();" /></td>
+										<td id="bgcolor_pickcontainer"> </td>
+									</tr>
+								</table>
+							</td> 
+						</tr>
+					</table>
+				</fieldset>
+			</div>
+		</div>
+
+		<div class="mceActionPanel">
+			<div style="float: left">
+				<input type="button" id="insert" name="insert" value="{$lang_insert}" onclick="insertTable();" />
+			</div>
+
+			<div style="float: right">
+				<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{$lang_cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+			</div>
+		</div>
+	</form>
+</body>
+</html>

Modified: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/about.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/about.htm	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/about.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,39 +1,35 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
-	<title>{#advanced_dlg.about_title}</title>
-	<script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="js/about.js"></script>
+	<title>{$lang_about_title}</title>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/about.js"></script>
+	<base target="_self" />
 </head>
-<body id="about" style="display: none">
+<body id="about" onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
 		<div class="tabs">
 			<ul>
-				<li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{#advanced_dlg.about_general}</a></span></li>
-				<li id="help_tab" style="display:none"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('help_tab','help_panel');" onmousedown="return false;">{#advanced_dlg.about_help}</a></span></li>
-				<li id="plugins_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('plugins_tab','plugins_panel');" onmousedown="return false;">{#advanced_dlg.about_plugins}</a></span></li>
+				<li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_about}</a></span></li>
+				<li id="help_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('help_tab','help_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_help}</a></span></li>
+				<li id="plugins_tab"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('plugins_tab','plugins_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_plugins}</a></span></li>
 			</ul>
 		</div>
 
 		<div class="panel_wrapper">
 			<div id="general_panel" class="panel current">
-				<h3>{#advanced_dlg.about_title}</h3>
-				<p>Version: <span id="version"></span> (<span id="date"></span>)</p>
+				<h3>{$lang_about_title}</h3>
+				<p>Version: {$tinymce_version} ({$tinymce_releasedate})</p>
 				<p>TinyMCE is a platform independent web based Javascript HTML WYSIWYG editor control released as Open Source under <a href="../../license.txt" target="_blank">LGPL</a>
 				by Moxiecode Systems AB. It has the ability to convert HTML TEXTAREA fields or other HTML elements to editor instances.</p>
-				<p>Copyright © 2003-2008, <a href="http://www.moxiecode.com" target="_blank">Moxiecode Systems AB</a>, All rights reserved.</p>
+				<p>Copyright © 2003-2007, <a href="http://www.moxiecode.com" target="_blank">Moxiecode Systems AB</a>, All rights reserved.</p>
 				<p>For more information about this software visit the <a href="http://tinymce.moxiecode.com" target="_blank">TinyMCE website</a>.</p>
 
-				<div id="buttoncontainer">
-					<a href="http://www.moxiecode.com" target="_blank"><img src="http://tinymce.moxiecode.com/images/gotmoxie.png" alt="Got Moxie?" border="0" /></a>
-					<a href="http://sourceforge.net/projects/tinymce/" target="_blank"><img src="http://sourceforge.net/sflogo.php?group_id=103281" alt="Hosted By Sourceforge" border="0" /></a>
-					<a href="http://www.freshmeat.net/projects/tinymce" target="_blank"><img src="http://tinymce.moxiecode.com/images/fm.gif" alt="Also on freshmeat" border="0" /></a>
-				</div>
+				<div id="buttoncontainer"></div>
 			</div>
 
 			<div id="plugins_panel" class="panel">
 				<div id="pluginscontainer">
-					<h3>{#advanced_dlg.about_loaded}</h3>
+					<h3>{$lang_loaded_plugins}</h3>
 
 					<div id="plugintablecontainer">
 					</div>
@@ -48,7 +44,9 @@
 		</div>
 
 		<div class="mceActionPanel">
-			<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{#close}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+			<div style="float: right">
+				<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{$lang_close}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+			</div>
 		</div>
 </body>
 </html>

Modified: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/anchor.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/anchor.htm	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/anchor.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,26 +1,33 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
-	<title>{#advanced_dlg.anchor_title}</title>
-	<script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="js/anchor.js"></script>
+	<title>{$lang_insert_anchor_title}</title>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/anchor.js"></script>
+	<base target="_self" />
 </head>
-<body style="display: none">
-<form onsubmit="AnchorDialog.update();return false;" action="#">
+<body onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
+<form onsubmit="insertAnchor();return false;" action="#">
+
 	<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
 		<tr>
-			<td colspan="2" class="title">{#advanced_dlg.anchor_title}</td>
+			<td colspan="2" class="title">{$lang_insert_anchor_title}</td>
 		</tr>
 		<tr>
-			<td class="nowrap">{#advanced_dlg.anchor_name}:</td>
-			<td><input name="anchorName" type="text" class="mceFocus" id="anchorName" value="" style="width: 200px" /></td>
+			<td nowrap="nowrap">{$lang_insert_anchor_name}:</td>
+			<td><input name="anchorName" type="text" id="anchorName" value="" style="width: 200px" /></td>
 		</tr>
 	</table>
 
 	<div class="mceActionPanel">
-		<input type="submit" id="insert" name="insert" value="{#update}" />
-		<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{#cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+		<div style="float: left">
+			<input type="button" id="insert" name="insert" value="{$lang_update}" onclick="insertAnchor();" />
+		</div>
+
+		<div style="float: right">
+			<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{$lang_cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+		</div>
 	</div>
+
 </form>
 </body>
 </html>

Modified: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/charmap.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/charmap.htm	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/charmap.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,26 +1,27 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
-	<title>{#advanced_dlg.charmap_title}</title>
-	<script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="js/charmap.js"></script>
+	<title>{$lang_theme_charmap_title}</title>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/charmap.js"></script>
+	<base target="_self" />
 </head>
-<body id="charmap" style="display:none">
+<body onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
 <table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
   <tr>
-    <td colspan="2" class="title">{#advanced_dlg.charmap_title}</td>
+    <td colspan="2" class="title">{$lang_theme_charmap_title}</td>
   </tr>
   <tr>
-    <td id="charmapView" rowspan="2" align="left" valign="top">
-			<!-- Chars will be rendered here -->
+    <td rowspan="2" align="left" valign="top">
+      <script language="javascript" type="text/javascript">renderCharMapHTML();</script>
     </td>
     <td width="100" align="center" valign="top">
-      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100" style="height:100px">
+      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100" style="height: 100px">
         <tr>
-          <td id="codeV"> </td>
+          <td class="charmapOver" style="font-size: 40px; height:80px;" id="codeV"> </td>
         </tr>
         <tr>
-          <td id="codeN"> </td>
+          <td style="font-size: 10px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align:center;" id="codeN"> </td>
         </tr>
       </table>
     </td>

Modified: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/color_picker.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/color_picker.htm	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/color_picker.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,27 +1,27 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
-	<title>{#advanced_dlg.colorpicker_title}</title>
-	<script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="js/color_picker.js"></script>
+	<title>{$lang_theme_colorpicker_title}</title>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/color_picker.js"></script>
+	<link href="css/colorpicker.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
+	<base target="_self" />
 </head>
-<body id="colorpicker" style="display: none">
-<form onsubmit="insertAction();return false" action="#">
+<body onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
 	<div class="tabs">
 		<ul>
-			<li id="picker_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('picker_tab','picker_panel');" onmousedown="return false;">{#advanced_dlg.colorpicker_picker_tab}</a></span></li>
-			<li id="rgb_tab"><span><a href="javascript:;" onclick="generateWebColors();mcTabs.displayTab('rgb_tab','rgb_panel');" onmousedown="return false;">{#advanced_dlg.colorpicker_palette_tab}</a></span></li>
-			<li id="named_tab"><span><a href="javascript:;" onclick="generateNamedColors();javascript:mcTabs.displayTab('named_tab','named_panel');" onmousedown="return false;">{#advanced_dlg.colorpicker_named_tab}</a></span></li>
+			<li id="picker_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('picker_tab','picker_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_color_picker_tab}</a></span></li>
+			<li id="rgb_tab"><span><a href="#" onclick="generateWebColors();mcTabs.displayTab('rgb_tab','rgb_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_web_colors_tab}</a></span></li>
+			<li id="named_tab"><span><a href="#" onclick="generateNamedColors();javascript:mcTabs.displayTab('named_tab','named_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_named_colors_tab}</a></span></li>
 		</ul>
 	</div>
 
 	<div class="panel_wrapper">
 		<div id="picker_panel" class="panel current">
 			<fieldset>
-				<legend>{#advanced_dlg.colorpicker_picker_title}</legend>
+				<legend>{$lang_color_picker}</legend>
 				<div id="picker">
-					<img id="colors" src="img/colorpicker.jpg" onclick="computeColor(event)" onmousedown="isMouseDown = true;return false;" onmouseup="isMouseDown = false;" onmousemove="if (isMouseDown && isMouseOver) computeColor(event); return false;" onmouseover="isMouseOver=true;" onmouseout="isMouseOver=false;" alt="" />
+					<img id="colorpicker" src="images/colors.jpg" onclick="computeColor(event)" onmousedown="isMouseDown = true;return false;" onmouseup="isMouseDown = false;" onmousemove="if (isMouseDown && isMouseOver) computeColor(event); return false;" onmouseover="isMouseOver=true;" onmouseout="isMouseOver=false;" />
 
 					<div id="light">
 						<!-- Will be filled with divs -->
@@ -34,7 +34,7 @@
 
 		<div id="rgb_panel" class="panel">
 			<fieldset>
-				<legend>{#advanced_dlg.colorpicker_palette_title}</legend>
+				<legend>{$lang_web_colors}</legend>
 				<div id="webcolors">
 					<!-- Gets filled with web safe colors-->
 				</div>
@@ -45,7 +45,7 @@
 
 		<div id="named_panel" class="panel">
 			<fieldset>
-				<legend>{#advanced_dlg.colorpicker_named_title}</legend>
+				<legend>{$lang_named_colors}</legend>
 				<div id="namedcolors">
 					<!-- Gets filled with named colors-->
 				</div>
@@ -53,21 +53,22 @@
 				<br style="clear: both" />
 
 				<div id="colornamecontainer">
-					{#advanced_dlg.colorpicker_name} <span id="colorname"></span>
+					{$lang_color_name} <span id="colorname"></span>
 				</div>
 			</fieldset>
 		</div>
 	</div>
 
 	<div class="mceActionPanel">
-		<input type="submit" id="insert" name="insert" value="{#apply}" />
+		<div style="float: left">
+			<input type="button" id="insert" name="insert" value="{$lang_theme_colorpicker_apply}" onclick="insertAction();" />
+		</div>
 
 		<div id="preview"></div>
 
 		<div id="previewblock">
-			<label for="color">{#advanced_dlg.colorpicker_color}</label> <input id="color" type="text" size="8" maxlength="8" class="text mceFocus" />
+			<label for="color">{$lang_color}</label> <input id="color" type="text" size="8" maxlength="8" class="text" />
 		</div>
 	</div>
-</form>
 </body>
 </html>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/colorpicker.css
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/colorpicker.css	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/colorpicker.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,53 +0,0 @@
-/* Colorpicker dialog specific CSS */
-
-#preview {
-	float: right;
-	width: 50px;
-	height: 14px;
-	line-height: 1px;
-	border: 1px solid black;
-	margin-left: 5px;
-}
-
-#colorpicker {
-	float: left;
-	cursor: crosshair;
-}
-
-#light {
-	border: 1px solid gray;
-	margin-left: 5px;
-	float: left;
-	width: 15px;
-	cursor: crosshair;
-}
-
-#light div {
-	overflow: hidden;
-}
-
-#previewblock {
-	float: right;
-	padding-left: 10px;
-	height: 20px;
-}
-
-.panel_wrapper div.current {
-	height: 175px;
-}
-
-#namedcolors {
-	width: 150px;
-}
-
-#namedcolors a {
-	display: block;
-	float: left;
-	width: 10px; height: 10px;
-	margin: 1px 1px 0 0;
-	overflow: hidden;
-}
-
-#colornamecontainer {
-	margin-top: 5px;
-}
\ No newline at end of file

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/colorpicker.css (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/colorpicker.css)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/colorpicker.css	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/colorpicker.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,53 @@
+/* Colorpicker dialog specific CSS */
+
+#preview {
+	float: right;
+	width: 50px;
+	height: 14px;
+	line-height: 1px;
+	border: 1px solid black;
+	margin-left: 5px;
+}
+
+#colorpicker {
+	float: left;
+	cursor: crosshair;
+}
+
+#light {
+	border: 1px solid gray;
+	margin-left: 5px;
+	float: left;
+	width: 15px;
+	cursor: crosshair;
+}
+
+#light div {
+	overflow: hidden;
+}
+
+#previewblock {
+	float: right;
+	padding-left: 10px;
+	height: 20px;
+}
+
+.panel_wrapper div.current {
+	height: 175px;
+}
+
+#namedcolors {
+	width: 150px;
+}
+
+#namedcolors a {
+	display: block;
+	float: left;
+	width: 10px; height: 10px;
+	margin: 1px 1px 0 0;
+	overflow: hidden;
+}
+
+#colornamecontainer {
+	margin-top: 5px;
+}
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_content.css
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_content.css	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_content.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,58 +0,0 @@
-/* This file contains the CSS data for the editable area(iframe) of TinyMCE */
-/* You can extend this CSS by adding your own CSS file with the the content_css option */
-
-body, td, pre {
-	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-	font-size: 13px;
-}
-
-body {
-	background-color: #FFFFFF;
-}
-
-.mceVisualAid {
-	border: 1px dashed #BBBBBB !important;
-}
-
-div.mceVisualAid {
-	background-image:url('../images/spacer.gif');
-	visibility: visible !important;
-}
-
-.mceItemAnchor {
-	width: 12px;
-	line-height: 6px;
-	overflow: hidden;
-	padding-left: 12px;
-	background-image: url('../images/anchor_symbol.gif');
-	background-position: bottom;
-	background-repeat: no-repeat;
-}
-
-/* Important is needed in Gecko browsers inorder to style links */
-/*
-a {
-	color: green !important;
-}
-*/
-
-/* Style selection range colors in Gecko browsers */
-/*
-::-moz-selection {
-	background-color: red;
-	color: green;
-}
-*/
-
-/* MSIE specific */
-
-* html body {
-	scrollbar-3dlight-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-arrow-color: #676662;
-	scrollbar-base-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-darkshadow-color: #DDDDDD;
-	scrollbar-face-color: #E0E0DD;
-	scrollbar-highlight-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-shadow-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-track-color: #F5F5F5;
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_content.css (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_content.css)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_content.css	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_content.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,58 @@
+/* This file contains the CSS data for the editable area(iframe) of TinyMCE */
+/* You can extend this CSS by adding your own CSS file with the the content_css option */
+
+body, td, pre {
+	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+	font-size: 13px;
+}
+
+body {
+	background-color: #FFFFFF;
+}
+
+.mceVisualAid {
+	border: 1px dashed #BBBBBB !important;
+}
+
+div.mceVisualAid {
+	background-image:url('../images/spacer.gif');
+	visibility: visible !important;
+}
+
+.mceItemAnchor {
+	width: 12px;
+	line-height: 6px;
+	overflow: hidden;
+	padding-left: 12px;
+	background-image: url('../images/anchor_symbol.gif');
+	background-position: bottom;
+	background-repeat: no-repeat;
+}
+
+/* Important is needed in Gecko browsers inorder to style links */
+/*
+a {
+	color: green !important;
+}
+*/
+
+/* Style selection range colors in Gecko browsers */
+/*
+::-moz-selection {
+	background-color: red;
+	color: green;
+}
+*/
+
+/* MSIE specific */
+
+* html body {
+	scrollbar-3dlight-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-arrow-color: #676662;
+	scrollbar-base-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-darkshadow-color: #DDDDDD;
+	scrollbar-face-color: #E0E0DD;
+	scrollbar-highlight-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-shadow-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-track-color: #F5F5F5;
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_popup.css
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_popup.css	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_popup.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,331 +0,0 @@
-/* This file contains the CSS data for all popups in TinyMCE */
-
-body {
-	background-color: #F0F0EE;
-	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-	font-size: 11px;
-	scrollbar-3dlight-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-arrow-color: #676662;
-	scrollbar-base-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-darkshadow-color: #DDDDDD;
-	scrollbar-face-color: #E0E0DD;
-	scrollbar-highlight-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-shadow-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-track-color: #F5F5F5;
-	margin: 8px;
-}
-
-td {
-	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-	font-size: 11px;
-}
-
-input {
-	background: #FFFFFF;
-	border: 1px solid #cccccc;
-}
-
-td, input, select, textarea {
-	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-	font-size: 10px;
-}
-
-input, select, textarea {
-	border: 1px solid #808080;
-}
-
-.input_noborder {
-	border: 0;
-}
-
-#insert, .updateButton {
-  font-weight: bold;
-  width: 90px;
-  height: 21px;
-  border: 0;
-  background-image: url('../images/insert_button_bg.gif');
-  cursor: pointer;
-}
-
-#cancel {
-  font-weight: bold;
-  width: 90px;
-  height: 21px;
-  border: 0;
-  background-image: url('../images/cancel_button_bg.gif');
-  cursor: pointer;
-}
-
-/* Mozilla only style */
-html>body #insert, html>body #cancel {
-	padding-bottom: 2px;
-}
-
-.title {
-	font-size: 12px;
-	font-weight: bold;
-	color: #2B6FB6;
-}
-
-table.charmap {
-	border-style: solid;
-	border-width: 1px;
-	border-color: #AAAAAA;
-}
-
-td.charmap, td.charmapOver {
-	color: #000000;
-	border-color: #AAAAAA;
-	border-style: solid;
-	border-width: 1px;
-	text-align: center;
-	font-size: 12px;
-}
-
-td.charmapOver {
-	background-color: #CCCCCC;
-	cursor: default;
-}
-
-a.charmap {
-	color: #000000;
-	text-decoration: none
-}
-
-.wordWrapCode {
-	vertical-align: middle;
-	border: 1px none #000000;
-	background-color: transparent;
-}
-
-input.radio {
-	border: 1px none #000000;
-	background-color: transparent;
-	vertical-align: middle;
-}
-
-input.checkbox {
-	border: 1px none #000000;
-	background-color: transparent;
-	vertical-align: middle;
-}
-
-.mceButtonNormal, .mceButtonOver, .mceButtonDown, .mceSeparator, .mceButtonDisabled, .mceButtonSelected {
-	margin-left: 1px;
-}
-
-.mceButtonNormal {
-	border-top: 1px solid;
-	border-left: 1px solid;
-	border-bottom: 1px solid;
-	border-right: 1px solid;
-	border-color: #F0F0EE;
-	cursor: default;
-}
-
-.mceButtonOver {
-	border: 1px solid #0A246A;
-	cursor: default;
-	background-color: #B6BDD2;
-}
-
-.mceButtonDown {
-	cursor: default;
-	border: 1px solid #0A246A;
-	background-color: #8592B5;
-}
-
-.mceButtonDisabled {
-	filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=30);
-	-moz-opacity:0.3;
-	opacity: 0.3;
-	border-top: 1px solid;
-	border-left: 1px solid;
-	border-bottom: 1px solid;
-	border-right: 1px solid;
-	border-color: #F0F0EE;
-	cursor: default;
-}
-
-.mceActionPanel {
-	margin-top: 5px;
-}
-
-/* Tabs classes */
-
-.tabs {
-	float: left;
-	width: 100%;
-	line-height: normal;
-	background-image: url("../images/xp/tabs_bg.gif");
-}
-
-.tabs ul {
-	margin: 0;
-	padding: 0 0 0;
-	list-style: none;
-}
-
-.tabs li {
-	float: left;
-	background: url("../images/xp/tab_bg.gif") no-repeat left top;
-	margin: 0;
-	margin-left: 0;
-	margin-right: 2px;
-	padding: 0 0 0 10px;
-	line-height: 18px;
-}
-
-.tabs li.current {
-	background: url("../images/xp/tab_sel_bg.gif") no-repeat left top;
-	margin-right: 2px;
-}
-
-.tabs span {
-	float: left;
-	display: block;
-	background: url("../images/xp/tab_end.gif") no-repeat right top;
-	padding: 0px 10px 0 0;
-}
-
-.tabs .current span {
-	background: url("../images/xp/tab_sel_end.gif") no-repeat right top;
-}
-
-.tabs a {
-	text-decoration: none;
-	font-family: Verdana, Arial;
-	font-size: 10px;
-}
-
-.tabs a:link, .tabs a:visited, .tabs a:hover {
-	color: black;
-}
-
-.tabs a:hover {
-}
-
-.tabs .current {
-}
-
-.tabs .current a, .tabs .current a:link, .tabs .current a:visited {
-}
-
-.panel_wrapper div.panel {
-	display: none;
-}
-
-.panel_wrapper div.current {
-	display: block;
-	width: 100%;
-	height: 300px;
-	overflow: visible; /* Should be auto but that breaks Safari */
-}
-
-.panel_wrapper {
-	border: 1px solid #919B9C;
-	border-top: 0px;
-	padding: 10px;
-	padding-top: 5px;
-	clear: both;
-	background-color: white;
-}
-
-fieldset {
-	border: 1px solid #919B9C;
-	font-family: Verdana, Arial;
-	font-size: 10px;
-	padding: 0;
-	margin: 0;
-	padding: 4px;
-}
-
-legend {
-	color: #2B6FB6;
-	font-weight: bold;
-}
-
-.properties {
-	width: 100%;
-}
-
-.properties .column1 {
-}
-
-.properties .column2 {
-	text-align: left;
-}
-
-a:link, a:visited {
-	color: black;
-}
-
-a:hover {
-	color: #2B6FB6;
-}
-
-#plugintable thead {
-	font-weight: bold;
-	background-color: #DDDDDD;
-}
-
-#plugintable, #about #plugintable td {
-	border: 1px solid #919B9C;
-}
-
-#plugintable {
-	width: 99%;
-	margin-top: 10px;
-}
-
-#pluginscontainer {
-	height: 290px;
-	overflow: auto;
-}
-
-/* MSIE Specific styles */
-
-* html .panel_wrapper {
-	width: 100%;
-}
-
-.column {
-	float: left;
-}
-
-h1, h2, h3, h4 {
-	color: #2B6FB6;
-	margin: 0;
-	padding: 0;
-	padding-top: 5px;
-}
-
-h3 {
-	font-size: 14px;
-}
-
-#link .panel_wrapper, #link div.current {
-	height: 125px;
-}
-
-#image .panel_wrapper, #image div.current {
-	height: 190px;
-}
-
-label.msg { display: none; }
-label.invalid { color: #EE0000; display: inline; }
-input.invalid { border: 1px solid #EE0000; }
-
-/* Disables the advanced tab in the table plugin. */
-/*
-#table #advanced_tab {
-	display: none;
-}
-*/
-
-/* Disables the border input field and label in the table plugin. */
-/*
-#table #border, #table #borderlabel {
-	display: none;
-}
-*/

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_popup.css (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_popup.css)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_popup.css	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_popup.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,331 @@
+/* This file contains the CSS data for all popups in TinyMCE */
+
+body {
+	background-color: #F0F0EE;
+	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+	font-size: 11px;
+	scrollbar-3dlight-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-arrow-color: #676662;
+	scrollbar-base-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-darkshadow-color: #DDDDDD;
+	scrollbar-face-color: #E0E0DD;
+	scrollbar-highlight-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-shadow-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-track-color: #F5F5F5;
+	margin: 8px;
+}
+
+td {
+	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+	font-size: 11px;
+}
+
+input {
+	background: #FFFFFF;
+	border: 1px solid #cccccc;
+}
+
+td, input, select, textarea {
+	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+	font-size: 10px;
+}
+
+input, select, textarea {
+	border: 1px solid #808080;
+}
+
+.input_noborder {
+	border: 0;
+}
+
+#insert, .updateButton {
+  font-weight: bold;
+  width: 90px;
+  height: 21px;
+  border: 0;
+  background-image: url('../images/insert_button_bg.gif');
+  cursor: pointer;
+}
+
+#cancel {
+  font-weight: bold;
+  width: 90px;
+  height: 21px;
+  border: 0;
+  background-image: url('../images/cancel_button_bg.gif');
+  cursor: pointer;
+}
+
+/* Mozilla only style */
+html>body #insert, html>body #cancel {
+	padding-bottom: 2px;
+}
+
+.title {
+	font-size: 12px;
+	font-weight: bold;
+	color: #2B6FB6;
+}
+
+table.charmap {
+	border-style: solid;
+	border-width: 1px;
+	border-color: #AAAAAA;
+}
+
+td.charmap, td.charmapOver {
+	color: #000000;
+	border-color: #AAAAAA;
+	border-style: solid;
+	border-width: 1px;
+	text-align: center;
+	font-size: 12px;
+}
+
+td.charmapOver {
+	background-color: #CCCCCC;
+	cursor: default;
+}
+
+a.charmap {
+	color: #000000;
+	text-decoration: none
+}
+
+.wordWrapCode {
+	vertical-align: middle;
+	border: 1px none #000000;
+	background-color: transparent;
+}
+
+input.radio {
+	border: 1px none #000000;
+	background-color: transparent;
+	vertical-align: middle;
+}
+
+input.checkbox {
+	border: 1px none #000000;
+	background-color: transparent;
+	vertical-align: middle;
+}
+
+.mceButtonNormal, .mceButtonOver, .mceButtonDown, .mceSeparator, .mceButtonDisabled, .mceButtonSelected {
+	margin-left: 1px;
+}
+
+.mceButtonNormal {
+	border-top: 1px solid;
+	border-left: 1px solid;
+	border-bottom: 1px solid;
+	border-right: 1px solid;
+	border-color: #F0F0EE;
+	cursor: default;
+}
+
+.mceButtonOver {
+	border: 1px solid #0A246A;
+	cursor: default;
+	background-color: #B6BDD2;
+}
+
+.mceButtonDown {
+	cursor: default;
+	border: 1px solid #0A246A;
+	background-color: #8592B5;
+}
+
+.mceButtonDisabled {
+	filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=30);
+	-moz-opacity:0.3;
+	opacity: 0.3;
+	border-top: 1px solid;
+	border-left: 1px solid;
+	border-bottom: 1px solid;
+	border-right: 1px solid;
+	border-color: #F0F0EE;
+	cursor: default;
+}
+
+.mceActionPanel {
+	margin-top: 5px;
+}
+
+/* Tabs classes */
+
+.tabs {
+	float: left;
+	width: 100%;
+	line-height: normal;
+	background-image: url("../images/xp/tabs_bg.gif");
+}
+
+.tabs ul {
+	margin: 0;
+	padding: 0 0 0;
+	list-style: none;
+}
+
+.tabs li {
+	float: left;
+	background: url("../images/xp/tab_bg.gif") no-repeat left top;
+	margin: 0;
+	margin-left: 0;
+	margin-right: 2px;
+	padding: 0 0 0 10px;
+	line-height: 18px;
+}
+
+.tabs li.current {
+	background: url("../images/xp/tab_sel_bg.gif") no-repeat left top;
+	margin-right: 2px;
+}
+
+.tabs span {
+	float: left;
+	display: block;
+	background: url("../images/xp/tab_end.gif") no-repeat right top;
+	padding: 0px 10px 0 0;
+}
+
+.tabs .current span {
+	background: url("../images/xp/tab_sel_end.gif") no-repeat right top;
+}
+
+.tabs a {
+	text-decoration: none;
+	font-family: Verdana, Arial;
+	font-size: 10px;
+}
+
+.tabs a:link, .tabs a:visited, .tabs a:hover {
+	color: black;
+}
+
+.tabs a:hover {
+}
+
+.tabs .current {
+}
+
+.tabs .current a, .tabs .current a:link, .tabs .current a:visited {
+}
+
+.panel_wrapper div.panel {
+	display: none;
+}
+
+.panel_wrapper div.current {
+	display: block;
+	width: 100%;
+	height: 300px;
+	overflow: visible; /* Should be auto but that breaks Safari */
+}
+
+.panel_wrapper {
+	border: 1px solid #919B9C;
+	border-top: 0px;
+	padding: 10px;
+	padding-top: 5px;
+	clear: both;
+	background-color: white;
+}
+
+fieldset {
+	border: 1px solid #919B9C;
+	font-family: Verdana, Arial;
+	font-size: 10px;
+	padding: 0;
+	margin: 0;
+	padding: 4px;
+}
+
+legend {
+	color: #2B6FB6;
+	font-weight: bold;
+}
+
+.properties {
+	width: 100%;
+}
+
+.properties .column1 {
+}
+
+.properties .column2 {
+	text-align: left;
+}
+
+a:link, a:visited {
+	color: black;
+}
+
+a:hover {
+	color: #2B6FB6;
+}
+
+#plugintable thead {
+	font-weight: bold;
+	background-color: #DDDDDD;
+}
+
+#plugintable, #about #plugintable td {
+	border: 1px solid #919B9C;
+}
+
+#plugintable {
+	width: 99%;
+	margin-top: 10px;
+}
+
+#pluginscontainer {
+	height: 290px;
+	overflow: auto;
+}
+
+/* MSIE Specific styles */
+
+* html .panel_wrapper {
+	width: 100%;
+}
+
+.column {
+	float: left;
+}
+
+h1, h2, h3, h4 {
+	color: #2B6FB6;
+	margin: 0;
+	padding: 0;
+	padding-top: 5px;
+}
+
+h3 {
+	font-size: 14px;
+}
+
+#link .panel_wrapper, #link div.current {
+	height: 125px;
+}
+
+#image .panel_wrapper, #image div.current {
+	height: 190px;
+}
+
+label.msg { display: none; }
+label.invalid { color: #EE0000; display: inline; }
+input.invalid { border: 1px solid #EE0000; }
+
+/* Disables the advanced tab in the table plugin. */
+/*
+#table #advanced_tab {
+	display: none;
+}
+*/
+
+/* Disables the border input field and label in the table plugin. */
+/*
+#table #border, #table #borderlabel {
+	display: none;
+}
+*/

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_ui.css
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_ui.css	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_ui.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,97 +0,0 @@
-/* This file contains the CSS data for the editor UI of TinyMCE instances */
-
-.mceToolbarTop a, .mceToolbarTop a:visited, .mceToolbarTop a:hover, .mceToolbarBottom a, .mceToolbarBottom a:visited, .mceToolbarBottom a:hover {border: 0; margin: 0; padding: 0; background: transparent;}
-.mceSeparatorLine {border: 0; padding: 0; margin-left: 4px; margin-right: 2px;}
-.mceSelectList {font-family: 'MS Sans Serif', sans-serif, Verdana, Arial; font-size: 7pt !important; font-weight: normal; margin-top: 3px; padding: 0; display: inline; vertical-align: top; background-color: #F0F0EE;}
-.mceLabel, .mceLabelDisabled {font-family: 'MS Sans Serif', sans-serif, Verdana, Arial; font-size: 9pt;}
-.mceLabel {color: #000000;}
-.mceLabelDisabled {cursor: text; color: #999999;}
-.mceEditor {background: #F0F0EE; border: 1px solid #cccccc; padding: 0; margin: 0;}
-.mceEditorArea { font-family: 'MS Sans Serif', sans-serif, Verdana, Arial; background: #FFFFFF; padding: 0; margin: 0; }
-.mceToolbarTop, .mceToolbarBottom {background: #F0F0EE; line-height: 1px; font-size: 1px;}
-.mceToolbarTop {border-bottom: 1px solid #cccccc; padding-bottom: 1px;}
-.mceToolbarBottom {border-top: 1px solid #cccccc;}
-.mceToolbarContainer {display: block; position: relative; left: 0; top: 0; width: 100%;}
-.mceStatusbarTop, .mceStatusbarBottom, .mceStatusbar {height: 20px;}
-.mceStatusbarTop .mceStatusbarPathText, .mceStatusbarBottom .mceStatusbarPathText, .mceStatusbar .mceStatusbarPathText {font-family: 'MS Sans Serif', sans-serif, Verdana, Arial; font-size: 9pt; padding: 2px; line-height: 16px; overflow: visible;}
-.mceStatusbarTop {border-bottom: 1px solid #cccccc;}
-.mceStatusbarBottom {border-top: 1px solid #cccccc;}
-.mceStatusbar {border-bottom: 1px solid #cccccc;}
-.mcePathItem, .mcePathItem:link, .mcePathItem:visited, .mcePathItem:hover {text-decoration: none; font-family: 'MS Sans Serif', sans-serif, Verdana, Arial; font-size: 9pt; color: #000000;}
-.mcePathItem:hover {text-decoration: underline;}
-.mceStatusbarPathText {float: left;}
-.mceStatusbarResize {float: right; background-image: url('../images/statusbar_resize.gif'); background-repeat: no-repeat; width: 11px; height: 20px; cursor: se-resize;}
-.mceResizeBox {width: 10px; height: 10px; display: none; border: 1px dotted gray; margin: 0; padding: 0;}
-.mceEditorIframe {border: 0;}
-
-/* Button CSS rules */
-
-a.mceButtonDisabled img, a.mceButtonNormal img, a.mceButtonSelected img {width: 20px; height: 20px; cursor: default; margin-top: 1px; margin-left: 1px;}
-a.mceButtonDisabled img {border: 0 !important;}
-a.mceButtonNormal img, a.mceButtonSelected img {border: 1px solid #F0F0EE !important;}
-a.mceButtonSelected img {border: 1px solid #6779AA !important; background-color: #D4D5D8;}
-a.mceButtonNormal img:hover, a.mceButtonSelected img:hover {border: 1px solid #0A246A !important; cursor: default; background-color: #B6BDD2;}
-a.mceButtonDisabled img {-moz-opacity:0.3; opacity: 0.3; border: 1px solid #F0F0EE !important; cursor: default;}
-a.mceTiledButton img {background-image: url('../images/buttons.gif'); background-repeat: no-repeat;}
-
-/* Menu button CSS rules */
-
-span.mceMenuButton img, span.mceMenuButtonSelected img {border: 1px solid #F0F0EE; margin-left: 1px;}
-span.mceMenuButtonSelected img {border: 1px solid #6779AA; background-color: #B6BDD2;}
-span.mceMenuButtonSelected img.mceMenuButton {border: 1px solid #F0F0EE; background-color: transparent;}
-span.mceMenuButton img.mceMenuButton, span.mceMenuButtonSelected img.mceMenuButton {border-left: 0; margin-left: 0;}
-span.mceMenuButton:hover img, span.mceMenuButtonSelected:hover img {border: 1px solid #0A246A; background-color: #B6BDD2;}
-span.mceMenuButton:hover img.mceMenuButton, span.mceMenuButtonSelected:hover img.mceMenuButton {border-left: 0;}
-span.mceMenuButtonFocus img {border: 1px solid gray; border-right: 0; margin-left: 1px; background-color: #F5F4F2;}
-span.mceMenuButtonFocus img.mceMenuButton {border: 1px solid gray; border-left: 1px solid #F5F4F2; margin-left: 0;}
-span.mceMenuHover img {border: 1px solid #0A246A; background-color: #B6BDD2;}
-span.mceMenuButtonSelected.mceMenuHover img.mceMenuButton {border: 1px solid #0A246A; background-color: #B6BDD2; border-left: 0;}
-
-/* Menu */
-
-.mceMenu {position: absolute; left: 0; top: 0; display: none; z-index: 1000; background-color: white; border: 1px solid gray; font-weight: normal;}
-.mceMenu a, .mceMenuTitle, .mceMenuDisabled {display: block; width: 100%; text-decoration: none; background-color: white; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: 20px; color: black;}
-.mceMenu a:hover {background-color: #B6BDD2; color: black; text-decoration: none !important;}
-.mceMenu span {padding-left: 10px; padding-right: 10px; display: block; line-height: 20px;}
-.mceMenuSeparator {border-bottom: 1px solid gray; background-color: gray; height: 1px;}
-.mceMenuTitle span {padding-left: 5px;}
-.mceMenuTitle {background-color: #DDDDDD; font-weight: bold;}
-.mceMenuDisabled {color: gray;}
-span.mceMenuSelectedItem {background-image: url('../images/menu_check.gif'); background-repeat: no-repeat; background-position: 5px 8px; padding-left: 20px;}
-span.mceMenuCheckItem {padding-left: 20px;}
-span.mceMenuLine {display: block; position: absolute; left: 0; top: -1px; background-color: #F5F4F2; width: 30px; height: 1px; overflow: hidden; padding-left: 0; padding-right: 0;}
-.mceColors table, .mceColors td {margin: 0; padding: 2px;}
-a.mceMoreColors {width: auto; padding: 0; margin: 0 3px 3px 3px; text-align: center; border: 1px solid white; text-decoration: none !important;}
-.mceColorPreview {position: absolute; overflow:hidden; left: 0; top: 0; margin-left: 3px; margin-top: 15px; width: 16px; height: 4px; background-color: red;}
-a.mceMoreColors:hover {border: 1px solid #0A246A;}
-.mceColors td a {width: 9px; height: 9px; overflow: hidden; border: 1px solid #808080;}
-
-/* MSIE 6 specific rules */
-
-* html a.mceButtonNormal img, * html a.mceButtonSelected img, * html a.mceButtonDisabled img {border: 0 !important; margin-top: 2px; margin-bottom: 1px;}
-* html a.mceButtonDisabled img {filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=30); border: 0 !important;}
-* html a.mceButtonDisabled {border: 1px solid #F0F0EE !important;}
-* html a.mceButtonNormal, * html a.mceButtonSelected {border: 1px solid #F0F0EE !important; cursor: default;}
-* html a.mceButtonSelected {border: 1px solid #6779AA !important; background-color: #D4D5D8;}
-* html a.mceButtonNormal:hover, * html a.mceButtonSelected:hover {border: 1px solid #0A246A !important; background-color: #B6BDD2; cursor: default;}
-* html .mceSelectList {margin-top: 2px;}
-* html span.mceMenuButton, * html span.mceMenuButtonFocus {position: relative; left: 0; top: 0;}
-* html span.mceMenuButton img, * html span.mceMenuButtonSelected img, * html span.mceMenuButtonFocus img {position: relative; top: 1px;}
-* html a.mceMoreColors {width: auto;}
-* html .mceColors td a {width: 10px; height: 10px;}
-* html .mceColorPreview {margin-left: 2px; margin-top: 14px;}
-
-/* MSIE 7 specific rules */
-
-*:first-child+html a.mceButtonNormal img, *:first-child+html a.mceButtonSelected img, *:first-child+html a.mceButtonDisabled img {border: 0 !important; margin-top: 2px; margin-bottom: 1px;}
-*:first-child+html a.mceButtonDisabled img {filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=30); border: 0 !important;}
-*:first-child+html a.mceButtonDisabled {border: 1px solid #F0F0EE !important;}
-*:first-child+html a.mceButtonNormal, *:first-child+html a.mceButtonSelected {border: 1px solid #F0F0EE !important; cursor: default;}
-*:first-child+html a.mceButtonSelected {border: 1px solid #6779AA !important; background-color: #D4D5D8;}
-*:first-child+html a.mceButtonNormal:hover, *:first-child+html a.mceButtonSelected:hover {border: 1px solid #0A246A !important; background-color: #B6BDD2; cursor: default;}
-*:first-child+html .mceSelectList {margin-top: 2px;}
-*:first-child+html span.mceMenuButton, *:first-child+html span.mceMenuButtonFocus {position: relative; left: 0; top: 0;}
-*:first-child+html span.mceMenuButton img, *:first-child+html span.mceMenuButtonSelected img, *:first-child+html span.mceMenuButtonFocus img {position: relative; top: 1px;}
-*:first-child+html a.mceMoreColors {width: 137px;}
-*:first-child+html .mceColors td a {width: 10px; height: 10px;}
-*:first-child+html .mceColorPreview {margin: 0; padding-left: 4px; margin-top: 14px; width: 14px;}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_ui.css (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_ui.css)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_ui.css	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_ui.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,97 @@
+/* This file contains the CSS data for the editor UI of TinyMCE instances */
+
+.mceToolbarTop a, .mceToolbarTop a:visited, .mceToolbarTop a:hover, .mceToolbarBottom a, .mceToolbarBottom a:visited, .mceToolbarBottom a:hover {border: 0; margin: 0; padding: 0; background: transparent;}
+.mceSeparatorLine {border: 0; padding: 0; margin-left: 4px; margin-right: 2px;}
+.mceSelectList {font-family: 'MS Sans Serif', sans-serif, Verdana, Arial; font-size: 7pt !important; font-weight: normal; margin-top: 3px; padding: 0; display: inline; vertical-align: top; background-color: #F0F0EE;}
+.mceLabel, .mceLabelDisabled {font-family: 'MS Sans Serif', sans-serif, Verdana, Arial; font-size: 9pt;}
+.mceLabel {color: #000000;}
+.mceLabelDisabled {cursor: text; color: #999999;}
+.mceEditor {background: #F0F0EE; border: 1px solid #cccccc; padding: 0; margin: 0;}
+.mceEditorArea { font-family: 'MS Sans Serif', sans-serif, Verdana, Arial; background: #FFFFFF; padding: 0; margin: 0; }
+.mceToolbarTop, .mceToolbarBottom {background: #F0F0EE; line-height: 1px; font-size: 1px;}
+.mceToolbarTop {border-bottom: 1px solid #cccccc; padding-bottom: 1px;}
+.mceToolbarBottom {border-top: 1px solid #cccccc;}
+.mceToolbarContainer {display: block; position: relative; left: 0; top: 0; width: 100%;}
+.mceStatusbarTop, .mceStatusbarBottom, .mceStatusbar {height: 20px;}
+.mceStatusbarTop .mceStatusbarPathText, .mceStatusbarBottom .mceStatusbarPathText, .mceStatusbar .mceStatusbarPathText {font-family: 'MS Sans Serif', sans-serif, Verdana, Arial; font-size: 9pt; padding: 2px; line-height: 16px; overflow: visible;}
+.mceStatusbarTop {border-bottom: 1px solid #cccccc;}
+.mceStatusbarBottom {border-top: 1px solid #cccccc;}
+.mceStatusbar {border-bottom: 1px solid #cccccc;}
+.mcePathItem, .mcePathItem:link, .mcePathItem:visited, .mcePathItem:hover {text-decoration: none; font-family: 'MS Sans Serif', sans-serif, Verdana, Arial; font-size: 9pt; color: #000000;}
+.mcePathItem:hover {text-decoration: underline;}
+.mceStatusbarPathText {float: left;}
+.mceStatusbarResize {float: right; background-image: url('../images/statusbar_resize.gif'); background-repeat: no-repeat; width: 11px; height: 20px; cursor: se-resize;}
+.mceResizeBox {width: 10px; height: 10px; display: none; border: 1px dotted gray; margin: 0; padding: 0;}
+.mceEditorIframe {border: 0;}
+
+/* Button CSS rules */
+
+a.mceButtonDisabled img, a.mceButtonNormal img, a.mceButtonSelected img {width: 20px; height: 20px; cursor: default; margin-top: 1px; margin-left: 1px;}
+a.mceButtonDisabled img {border: 0 !important;}
+a.mceButtonNormal img, a.mceButtonSelected img {border: 1px solid #F0F0EE !important;}
+a.mceButtonSelected img {border: 1px solid #6779AA !important; background-color: #D4D5D8;}
+a.mceButtonNormal img:hover, a.mceButtonSelected img:hover {border: 1px solid #0A246A !important; cursor: default; background-color: #B6BDD2;}
+a.mceButtonDisabled img {-moz-opacity:0.3; opacity: 0.3; border: 1px solid #F0F0EE !important; cursor: default;}
+a.mceTiledButton img {background-image: url('../images/buttons.gif'); background-repeat: no-repeat;}
+
+/* Menu button CSS rules */
+
+span.mceMenuButton img, span.mceMenuButtonSelected img {border: 1px solid #F0F0EE; margin-left: 1px;}
+span.mceMenuButtonSelected img {border: 1px solid #6779AA; background-color: #B6BDD2;}
+span.mceMenuButtonSelected img.mceMenuButton {border: 1px solid #F0F0EE; background-color: transparent;}
+span.mceMenuButton img.mceMenuButton, span.mceMenuButtonSelected img.mceMenuButton {border-left: 0; margin-left: 0;}
+span.mceMenuButton:hover img, span.mceMenuButtonSelected:hover img {border: 1px solid #0A246A; background-color: #B6BDD2;}
+span.mceMenuButton:hover img.mceMenuButton, span.mceMenuButtonSelected:hover img.mceMenuButton {border-left: 0;}
+span.mceMenuButtonFocus img {border: 1px solid gray; border-right: 0; margin-left: 1px; background-color: #F5F4F2;}
+span.mceMenuButtonFocus img.mceMenuButton {border: 1px solid gray; border-left: 1px solid #F5F4F2; margin-left: 0;}
+span.mceMenuHover img {border: 1px solid #0A246A; background-color: #B6BDD2;}
+span.mceMenuButtonSelected.mceMenuHover img.mceMenuButton {border: 1px solid #0A246A; background-color: #B6BDD2; border-left: 0;}
+
+/* Menu */
+
+.mceMenu {position: absolute; left: 0; top: 0; display: none; z-index: 1000; background-color: white; border: 1px solid gray; font-weight: normal;}
+.mceMenu a, .mceMenuTitle, .mceMenuDisabled {display: block; width: 100%; text-decoration: none; background-color: white; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: 20px; color: black;}
+.mceMenu a:hover {background-color: #B6BDD2; color: black; text-decoration: none !important;}
+.mceMenu span {padding-left: 10px; padding-right: 10px; display: block; line-height: 20px;}
+.mceMenuSeparator {border-bottom: 1px solid gray; background-color: gray; height: 1px;}
+.mceMenuTitle span {padding-left: 5px;}
+.mceMenuTitle {background-color: #DDDDDD; font-weight: bold;}
+.mceMenuDisabled {color: gray;}
+span.mceMenuSelectedItem {background-image: url('../images/menu_check.gif'); background-repeat: no-repeat; background-position: 5px 8px; padding-left: 20px;}
+span.mceMenuCheckItem {padding-left: 20px;}
+span.mceMenuLine {display: block; position: absolute; left: 0; top: -1px; background-color: #F5F4F2; width: 30px; height: 1px; overflow: hidden; padding-left: 0; padding-right: 0;}
+.mceColors table, .mceColors td {margin: 0; padding: 2px;}
+a.mceMoreColors {width: auto; padding: 0; margin: 0 3px 3px 3px; text-align: center; border: 1px solid white; text-decoration: none !important;}
+.mceColorPreview {position: absolute; overflow:hidden; left: 0; top: 0; margin-left: 3px; margin-top: 15px; width: 16px; height: 4px; background-color: red;}
+a.mceMoreColors:hover {border: 1px solid #0A246A;}
+.mceColors td a {width: 9px; height: 9px; overflow: hidden; border: 1px solid #808080;}
+
+/* MSIE 6 specific rules */
+
+* html a.mceButtonNormal img, * html a.mceButtonSelected img, * html a.mceButtonDisabled img {border: 0 !important; margin-top: 2px; margin-bottom: 1px;}
+* html a.mceButtonDisabled img {filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=30); border: 0 !important;}
+* html a.mceButtonDisabled {border: 1px solid #F0F0EE !important;}
+* html a.mceButtonNormal, * html a.mceButtonSelected {border: 1px solid #F0F0EE !important; cursor: default;}
+* html a.mceButtonSelected {border: 1px solid #6779AA !important; background-color: #D4D5D8;}
+* html a.mceButtonNormal:hover, * html a.mceButtonSelected:hover {border: 1px solid #0A246A !important; background-color: #B6BDD2; cursor: default;}
+* html .mceSelectList {margin-top: 2px;}
+* html span.mceMenuButton, * html span.mceMenuButtonFocus {position: relative; left: 0; top: 0;}
+* html span.mceMenuButton img, * html span.mceMenuButtonSelected img, * html span.mceMenuButtonFocus img {position: relative; top: 1px;}
+* html a.mceMoreColors {width: auto;}
+* html .mceColors td a {width: 10px; height: 10px;}
+* html .mceColorPreview {margin-left: 2px; margin-top: 14px;}
+
+/* MSIE 7 specific rules */
+
+*:first-child+html a.mceButtonNormal img, *:first-child+html a.mceButtonSelected img, *:first-child+html a.mceButtonDisabled img {border: 0 !important; margin-top: 2px; margin-bottom: 1px;}
+*:first-child+html a.mceButtonDisabled img {filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=30); border: 0 !important;}
+*:first-child+html a.mceButtonDisabled {border: 1px solid #F0F0EE !important;}
+*:first-child+html a.mceButtonNormal, *:first-child+html a.mceButtonSelected {border: 1px solid #F0F0EE !important; cursor: default;}
+*:first-child+html a.mceButtonSelected {border: 1px solid #6779AA !important; background-color: #D4D5D8;}
+*:first-child+html a.mceButtonNormal:hover, *:first-child+html a.mceButtonSelected:hover {border: 1px solid #0A246A !important; background-color: #B6BDD2; cursor: default;}
+*:first-child+html .mceSelectList {margin-top: 2px;}
+*:first-child+html span.mceMenuButton, *:first-child+html span.mceMenuButtonFocus {position: relative; left: 0; top: 0;}
+*:first-child+html span.mceMenuButton img, *:first-child+html span.mceMenuButtonSelected img, *:first-child+html span.mceMenuButtonFocus img {position: relative; top: 1px;}
+*:first-child+html a.mceMoreColors {width: 137px;}
+*:first-child+html .mceColors td a {width: 10px; height: 10px;}
+*:first-child+html .mceColorPreview {margin: 0; padding-left: 4px; margin-top: 14px; width: 14px;}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/about.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/about.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/about.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,31 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<HEAD>
-<TITLE>About TinyMCE</TITLE>
-<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
-</HEAD>
-
-<BODY>
-
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
- <tr> 
-  <td><span class="title">About TinyMCE</span></td>
-  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
- </tr>
-</table>
-<hr noshade>
-<br>
-TinyMCE is a small WYSIWYG editor control for web browsers such as MSIE or Mozilla 
-that enables you to edit HTML contents in a more user friendly way. It has common 
-features that are found in most word processors and should not be difficult to 
-use.<br>
-<br>
-<hr noshade>
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
- <tr> 
-  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
-  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
- </tr>
-</table>
-<br>
-</BODY>
-</HTML>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/about.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/about.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/about.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/about.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,31 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<HEAD>
+<TITLE>About TinyMCE</TITLE>
+<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+</HEAD>
+
+<BODY>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
+ <tr> 
+  <td><span class="title">About TinyMCE</span></td>
+  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
+ </tr>
+</table>
+<hr noshade>
+<br>
+TinyMCE is a small WYSIWYG editor control for web browsers such as MSIE or Mozilla 
+that enables you to edit HTML contents in a more user friendly way. It has common 
+features that are found in most word processors and should not be difficult to 
+use.<br>
+<br>
+<hr noshade>
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
+ <tr> 
+  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
+  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
+ </tr>
+</table>
+<br>
+</BODY>
+</HTML>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/common_buttons.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/common_buttons.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/common_buttons.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,162 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<HEAD>
-<TITLE>Common buttons</TITLE>
-<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
-</HEAD>
-
-<BODY>
-
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
- <tr> 
-  <td><span class="title">Common buttons</span></td>
-  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
- </tr>
-</table>
-<hr noshade>
-<br>
-Below is a short description about each button.
-<br>
-<br>
-<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0">
- <tr>
-  <td><img src="../../images/bold.gif" width="20" height="20" alt="Bold text icon" /></td>
-  <td>Bold text style (Ctrl+B).</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/italic.gif" width="20" height="20" alt="Italic text icon" /></td>
-  <td>Italic text style (Ctrl+I).</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/underline.gif" width="20" height="20" alt="Underline text icon." /></td>
-  <td>Underline text style (Ctrl+U).</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/strikethrough.gif" width="20" height="20" alt="Strikethrough text icon." /></td>
-  <td>Strikethrough text style.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/justifyleft.gif" width="20" height="20" alt="Align left icon." /></td>
-  <td>Align left.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/justifycenter.gif" width="20" height="20" alt="Align center icon." /></td>
-  <td>Align center.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/justifyright.gif" width="20" height="20" alt="Align right icon." /></td>
-  <td>Align right.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/justifyfull.gif" width="20" height="20" alt="Align full icon." /></td>
-  <td>Align full.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/bullist.gif" width="20" height="20" alt="Unordered list/bullet list icon." /></td>
-  <td>Unordered list/bullet list.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/numlist.gif" width="20" height="20" alt="Ordered list/numbered list icon." /></td>
-  <td>Ordered list/numbered list</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/outdent.gif" width="20" height="20" alt="Outdent/decrease indentation icon." /></td>
-  <td>Outdent/decrease indentation.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/indent.gif" width="20" height="20" alt="Indent/increase indentation icon." /></td>
-  <td>Indent/increase indentation.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/undo.gif" width="20" height="20" alt="Undo the last operation." /></td>
-  <td>Undo the last operation (Ctrl+Z).</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/redo.gif" width="20" height="20" alt="Redo the last operation icon." /></td>
-  <td>Redo the last operation (Ctrl+Y).</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/link.gif" width="20" height="20" alt="Insert a new link icon." /></td>
-  <td>Insert a new link, read more about this function in the <a href="insert_link_button.htm">Insert 
-   link section</a>.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/unlink.gif" width="20" height="20" alt="Unlinks the current selection icon." /></td>
-  <td>Unlinks the current selection/removes all selected links.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/anchor.gif" width="20" height="20" alt="Insert a new anchor icon." /></td>
-  <td>Insert a new anchor, read more about this function in the <a href="insert_anchor_button.htm">Insert anchor section.</a></td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/image.gif" width="20" height="20" alt="Insert a new image icon." /></td>
-  <td>Insert a new image, read more about this function in the <a href="insert_image_button.htm">Insert 
-   image section</a>.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/cleanup.gif" width="20" height="20" alt="Cleanup code icon." /></td>
-  <td>Cleanup code/Removes unwanted formating. This function is useful when 
-   you copy contents from for example a office product.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/help.gif" width="20" height="20" alt="Show help icon." /></td>
-  <td>Shows this help window.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/code.gif" width="20" height="20" alt="Source code editor icon." /></td>
-  <td>Opens HTML source code editor. </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table.gif" width="20" height="20" alt="Insert table icon." /></td>
-  <td>Inserts a new table at the current location. </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_row_before.gif" width="20" height="20" alt="Adds a row above icon." /></td>
-  <td>Adds a row above the current one. </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_row_after.gif" width="20" height="20" alt="Adds a row under icon." /></td>
-  <td>Adds a row under the current one. </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_delete_row.gif" width="20" height="20" alt="Remove row icon." /></td>
-  <td>Removes the row. </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_col_before.gif" width="20" height="20" alt="Add column before icon." /></td>
-  <td>Adds a column before the current one.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_col_after.gif" width="20" height="20" alt="Add column after icon." /></td>
-  <td>Adds a column after the current one.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_delete_col.gif" width="20" height="20" alt="Remove column icon." /></td>
-  <td>Removes the current column.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/hr.gif" width="20" height="20" alt="Insert horizontal ruler icon." /></td>
-  <td>Inserts a new horizontal ruler </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/removeformat.gif" width="20" height="20" alt="Remove formatting icon." /></td>
-  <td>Removes formatting from the selection. </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/sub.gif" width="20" height="20" alt="Subscript icon." /></td>
-  <td>Makes the selection to be subscript. </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><img src="../../images/sup.gif" width="20" height="20" alt="Superscript icon." /></td>
-  <td>Makes the selection to be superscripted. </td>
- </tr>
-</table>
-<br>
-<hr noshade="noshade" />
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
- <tr> 
-  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
-  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
- </tr>
-</table>
-</BODY>
-</HTML>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/common_buttons.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/common_buttons.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/common_buttons.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/common_buttons.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,162 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<HEAD>
+<TITLE>Common buttons</TITLE>
+<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+</HEAD>
+
+<BODY>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
+ <tr> 
+  <td><span class="title">Common buttons</span></td>
+  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
+ </tr>
+</table>
+<hr noshade>
+<br>
+Below is a short description about each button.
+<br>
+<br>
+<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0">
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/bold.gif" width="20" height="20" alt="Bold text icon" /></td>
+  <td>Bold text style (Ctrl+B).</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/italic.gif" width="20" height="20" alt="Italic text icon" /></td>
+  <td>Italic text style (Ctrl+I).</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/underline.gif" width="20" height="20" alt="Underline text icon." /></td>
+  <td>Underline text style (Ctrl+U).</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/strikethrough.gif" width="20" height="20" alt="Strikethrough text icon." /></td>
+  <td>Strikethrough text style.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/justifyleft.gif" width="20" height="20" alt="Align left icon." /></td>
+  <td>Align left.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/justifycenter.gif" width="20" height="20" alt="Align center icon." /></td>
+  <td>Align center.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/justifyright.gif" width="20" height="20" alt="Align right icon." /></td>
+  <td>Align right.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/justifyfull.gif" width="20" height="20" alt="Align full icon." /></td>
+  <td>Align full.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/bullist.gif" width="20" height="20" alt="Unordered list/bullet list icon." /></td>
+  <td>Unordered list/bullet list.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/numlist.gif" width="20" height="20" alt="Ordered list/numbered list icon." /></td>
+  <td>Ordered list/numbered list</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/outdent.gif" width="20" height="20" alt="Outdent/decrease indentation icon." /></td>
+  <td>Outdent/decrease indentation.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/indent.gif" width="20" height="20" alt="Indent/increase indentation icon." /></td>
+  <td>Indent/increase indentation.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/undo.gif" width="20" height="20" alt="Undo the last operation." /></td>
+  <td>Undo the last operation (Ctrl+Z).</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/redo.gif" width="20" height="20" alt="Redo the last operation icon." /></td>
+  <td>Redo the last operation (Ctrl+Y).</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/link.gif" width="20" height="20" alt="Insert a new link icon." /></td>
+  <td>Insert a new link, read more about this function in the <a href="insert_link_button.htm">Insert 
+   link section</a>.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/unlink.gif" width="20" height="20" alt="Unlinks the current selection icon." /></td>
+  <td>Unlinks the current selection/removes all selected links.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/anchor.gif" width="20" height="20" alt="Insert a new anchor icon." /></td>
+  <td>Insert a new anchor, read more about this function in the <a href="insert_anchor_button.htm">Insert anchor section.</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/image.gif" width="20" height="20" alt="Insert a new image icon." /></td>
+  <td>Insert a new image, read more about this function in the <a href="insert_image_button.htm">Insert 
+   image section</a>.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/cleanup.gif" width="20" height="20" alt="Cleanup code icon." /></td>
+  <td>Cleanup code/Removes unwanted formating. This function is useful when 
+   you copy contents from for example a office product.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/help.gif" width="20" height="20" alt="Show help icon." /></td>
+  <td>Shows this help window.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/code.gif" width="20" height="20" alt="Source code editor icon." /></td>
+  <td>Opens HTML source code editor. </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table.gif" width="20" height="20" alt="Insert table icon." /></td>
+  <td>Inserts a new table at the current location. </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_row_before.gif" width="20" height="20" alt="Adds a row above icon." /></td>
+  <td>Adds a row above the current one. </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_row_after.gif" width="20" height="20" alt="Adds a row under icon." /></td>
+  <td>Adds a row under the current one. </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_delete_row.gif" width="20" height="20" alt="Remove row icon." /></td>
+  <td>Removes the row. </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_col_before.gif" width="20" height="20" alt="Add column before icon." /></td>
+  <td>Adds a column before the current one.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_col_after.gif" width="20" height="20" alt="Add column after icon." /></td>
+  <td>Adds a column after the current one.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_delete_col.gif" width="20" height="20" alt="Remove column icon." /></td>
+  <td>Removes the current column.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/hr.gif" width="20" height="20" alt="Insert horizontal ruler icon." /></td>
+  <td>Inserts a new horizontal ruler </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/removeformat.gif" width="20" height="20" alt="Remove formatting icon." /></td>
+  <td>Removes formatting from the selection. </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/sub.gif" width="20" height="20" alt="Subscript icon." /></td>
+  <td>Makes the selection to be subscript. </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="../../images/sup.gif" width="20" height="20" alt="Superscript icon." /></td>
+  <td>Makes the selection to be superscripted. </td>
+ </tr>
+</table>
+<br>
+<hr noshade="noshade" />
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
+ <tr> 
+  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
+  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
+ </tr>
+</table>
+</BODY>
+</HTML>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/create_accessible_content.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/create_accessible_content.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/create_accessible_content.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,45 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<HEAD>
-<TITLE>Insert table button</TITLE>
-<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
-</HEAD>
-
-<BODY>
-
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
- <tr> 
-  <td><span class="title">Create accessible content</span></td>
-  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
- </tr>
-</table>
-<hr noshade>
-<p>TinyMCE can create HTML content that will be accessible to all users, including those with disabilities using assistive technologies, as well as those using text-based browsers, or those browsing the Web with images turned off. </p>
-
-<p><strong>Things you can do to make your content accessible:</strong></p>
-<ol>
-<li><strong>Include an Image Description:</strong> Blind users, or others who are unable to view images, will rely on the Image Description (or Alt text) to take the place of the image. If an image contains no meaning, such as a decoration or a spacer image, leave the Image Description empty. TinyMCE will then insert an empty Alt text attribute that will force assistive technologies to ignore the image. <br /><br /></li>
-
-<li> <strong>Add Scope to data table header cells:</strong> In the table cell editor dialog window, choose a Scope when creating Header cells so the column or row label in that cell becomes explicitely associated with its data cells. Table cell headers will then be announced with each data cell, making it easier for blind users using a screen reader to understand what the content of each cell represents. <br /><br /></li>
-
-<li><strong> Structure content with properly nested headings:</strong> In the format selection menu choose Heading 1 to Heading 6 to represent headings in your content, rather than using other font formating options. Blind users using a screen reader can then extract the headings from the page to generate a summary of the content it contains, and use those headings to navigate quickly to subsections within the page.<br /><br /></li>
-
-<li><strong> Include alternate content:</strong> Create an alternate page for non-HTML content such as Flash, Java applets, or embedded movies. This might be a static image, with a description of the image, and a description of the content that would have appeared in its place. An alternate HTML page could also be created, and a link to it included next to the non-HTML object. This will ensure that the content will be accessible to users of assistive technologies that can not view or play the content, and ensure the content will be available to those who do not have the appropriate plugin or helper application installed.<br /><br /></li>
-
-<li><strong> Check accessbility: </strong> When the AChecker plugin is installed with TinyMCE, click on the Check Accessibility button to generate a report of potential accessibility problems.<br /><br /></li>
-
-</ol>
-
-<p>See the <a href="http://checker.atrc.utoronto.ca" target="_new">AChecker Web Site</a> for further details about creating content that will be accessible to all users.<br />
-</p>
-
-<hr noshade>
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
- <tr> 
-  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
-  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
- </tr>
-</table>
-
-<br>
-</BODY>
-</HTML>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/create_accessible_content.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/create_accessible_content.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/create_accessible_content.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/create_accessible_content.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,45 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<HEAD>
+<TITLE>Insert table button</TITLE>
+<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+</HEAD>
+
+<BODY>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
+ <tr> 
+  <td><span class="title">Create accessible content</span></td>
+  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
+ </tr>
+</table>
+<hr noshade>
+<p>TinyMCE can create HTML content that will be accessible to all users, including those with disabilities using assistive technologies, as well as those using text-based browsers, or those browsing the Web with images turned off. </p>
+
+<p><strong>Things you can do to make your content accessible:</strong></p>
+<ol>
+<li><strong>Include an Image Description:</strong> Blind users, or others who are unable to view images, will rely on the Image Description (or Alt text) to take the place of the image. If an image contains no meaning, such as a decoration or a spacer image, leave the Image Description empty. TinyMCE will then insert an empty Alt text attribute that will force assistive technologies to ignore the image. <br /><br /></li>
+
+<li> <strong>Add Scope to data table header cells:</strong> In the table cell editor dialog window, choose a Scope when creating Header cells so the column or row label in that cell becomes explicitely associated with its data cells. Table cell headers will then be announced with each data cell, making it easier for blind users using a screen reader to understand what the content of each cell represents. <br /><br /></li>
+
+<li><strong> Structure content with properly nested headings:</strong> In the format selection menu choose Heading 1 to Heading 6 to represent headings in your content, rather than using other font formating options. Blind users using a screen reader can then extract the headings from the page to generate a summary of the content it contains, and use those headings to navigate quickly to subsections within the page.<br /><br /></li>
+
+<li><strong> Include alternate content:</strong> Create an alternate page for non-HTML content such as Flash, Java applets, or embedded movies. This might be a static image, with a description of the image, and a description of the content that would have appeared in its place. An alternate HTML page could also be created, and a link to it included next to the non-HTML object. This will ensure that the content will be accessible to users of assistive technologies that can not view or play the content, and ensure the content will be available to those who do not have the appropriate plugin or helper application installed.<br /><br /></li>
+
+<li><strong> Check accessbility: </strong> When the AChecker plugin is installed with TinyMCE, click on the Check Accessibility button to generate a report of potential accessibility problems.<br /><br /></li>
+
+</ol>
+
+<p>See the <a href="http://checker.atrc.utoronto.ca" target="_new">AChecker Web Site</a> for further details about creating content that will be accessible to all users.<br />
+</p>
+
+<hr noshade>
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
+ <tr> 
+  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
+  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
+ </tr>
+</table>
+
+<br>
+</BODY>
+</HTML>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_anchor_window.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_anchor_window.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_anchor_window.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_image_window.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_image_window.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_image_window.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_link_window.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_link_window.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_link_window.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_table_window.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_table_window.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/images/insert_table_window.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/index.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/index.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/index.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,27 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<HEAD>
-<TITLE>Help Index</TITLE>
-<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
-</HEAD>
-<BODY onload="window.focus();">
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
- <tr> 
-  <td><span class="title">Table of contents</span></td>
-  <td align="right"> </td>
- </tr>
-</table>
-<hr noshade>
-<br>
-Click the links below to go to the different help sections. 
-<ul class="toc_ul">
- <li class="toc_li"><a href="about.htm">About TinyMCE</a></li>
- <li class="toc_li"><a href="common_buttons.htm">Common buttons</a></li>
- <li class="toc_li"><a href="insert_image_button.htm">Insert image button</a></li>
- <li class="toc_li"><a href="insert_link_button.htm">Insert link button</a></li>
- <li class="toc_li"><a href="insert_anchor_button.htm">Insert anchor button</a></li>
- <li class="toc_li"><a href="insert_table_button.htm">Insert table button</a></li>
- <li class="toc_li"><a href="create_accessible_content.htm">Create accessible content</a></li>
-</ul>
-<hr noshade>
-</BODY>
-</HTML>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/index.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/index.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/index.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/index.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,27 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<HEAD>
+<TITLE>Help Index</TITLE>
+<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+</HEAD>
+<BODY onload="window.focus();">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
+ <tr> 
+  <td><span class="title">Table of contents</span></td>
+  <td align="right"> </td>
+ </tr>
+</table>
+<hr noshade>
+<br>
+Click the links below to go to the different help sections. 
+<ul class="toc_ul">
+ <li class="toc_li"><a href="about.htm">About TinyMCE</a></li>
+ <li class="toc_li"><a href="common_buttons.htm">Common buttons</a></li>
+ <li class="toc_li"><a href="insert_image_button.htm">Insert image button</a></li>
+ <li class="toc_li"><a href="insert_link_button.htm">Insert link button</a></li>
+ <li class="toc_li"><a href="insert_anchor_button.htm">Insert anchor button</a></li>
+ <li class="toc_li"><a href="insert_table_button.htm">Insert table button</a></li>
+ <li class="toc_li"><a href="create_accessible_content.htm">Create accessible content</a></li>
+</ul>
+<hr noshade>
+</BODY>
+</HTML>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_anchor_button.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_anchor_button.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_anchor_button.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,32 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<HEAD>
-<TITLE>Insert anchor button</TITLE>
-<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
-</HEAD>
-
-<BODY>
-
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
- <tr> 
-  <td><span class="title">Insert anchor button</span></td>
-  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
- </tr>
-</table>
-<hr noshade>
-<br>
-This button opens a new window with the insert/edit anchor function.<br>
-<br>
-<img src="images/insert_anchor_window.gif" width="330" height="139" alt="Anchor dialog/window" /><br>
-<br>
-There are one field in this window, this is where you enter the name of you anchor point. Remember the anchor name needs to be unique. <br>
-<br>
-<hr noshade>
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
- <tr> 
-  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
-  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
- </tr>
-</table>
-<br>
-</BODY>
-</HTML>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_anchor_button.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_anchor_button.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_anchor_button.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_anchor_button.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,32 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<HEAD>
+<TITLE>Insert anchor button</TITLE>
+<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+</HEAD>
+
+<BODY>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
+ <tr> 
+  <td><span class="title">Insert anchor button</span></td>
+  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
+ </tr>
+</table>
+<hr noshade>
+<br>
+This button opens a new window with the insert/edit anchor function.<br>
+<br>
+<img src="images/insert_anchor_window.gif" width="330" height="139" alt="Anchor dialog/window" /><br>
+<br>
+There are one field in this window, this is where you enter the name of you anchor point. Remember the anchor name needs to be unique. <br>
+<br>
+<hr noshade>
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
+ <tr> 
+  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
+  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
+ </tr>
+</table>
+<br>
+</BODY>
+</HTML>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_image_button.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_image_button.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_image_button.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,65 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<HEAD>
-<TITLE>Insert image button</TITLE>
-<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
-</HEAD>
-
-<BODY>
-
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
- <tr> 
-  <td><span class="title">Insert image button</span></td>
-  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
- </tr>
-</table>
-<hr noshade>
-<br>
-The insert image button opens the window shown below.<br>
-<br>
-<img src="images/insert_image_window.gif" alt="Insert image dialog/window" /><br>
-<br>
-You simply enter a URL to the image you want to link to and enter a image description, 
-this is then displayed as an alternative text descripton of the image on the page.<br>
-<br>
-<strong>Field descriptions:</strong><br>
-<table border="1" cellspacing="0">
- <tr>
-  <td width="150"><strong>Image URL </strong></td>
-  <td>URL/path to the image.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td width="150"><strong>Image description </strong></td>
-  <td>Alternative description of image contents.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><strong>Dimentions</strong></td>
-  <td>Image width/height. </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><strong>Alignment</strong></td>
-  <td>Image alignment, useful when wrapping text around images.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><strong>Border</strong></td>
-  <td>Border thickness. </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><strong>VSpace</strong></td>
-  <td>Vertical space, useful when wrapping text around images.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><strong>HSpace</strong></td>
-  <td>Horizontal space, useful when wrapping text around images.</td>
- </tr>
-</table>
-<br>
-<hr noshade>
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
- <tr> 
-  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
-  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
- </tr>
-</table>
-<br>
-</BODY>
-</HTML>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_image_button.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_image_button.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_image_button.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_image_button.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,65 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<HEAD>
+<TITLE>Insert image button</TITLE>
+<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+</HEAD>
+
+<BODY>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
+ <tr> 
+  <td><span class="title">Insert image button</span></td>
+  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
+ </tr>
+</table>
+<hr noshade>
+<br>
+The insert image button opens the window shown below.<br>
+<br>
+<img src="images/insert_image_window.gif" alt="Insert image dialog/window" /><br>
+<br>
+You simply enter a URL to the image you want to link to and enter a image description, 
+this is then displayed as an alternative text descripton of the image on the page.<br>
+<br>
+<strong>Field descriptions:</strong><br>
+<table border="1" cellspacing="0">
+ <tr>
+  <td width="150"><strong>Image URL </strong></td>
+  <td>URL/path to the image.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td width="150"><strong>Image description </strong></td>
+  <td>Alternative description of image contents.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><strong>Dimentions</strong></td>
+  <td>Image width/height. </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><strong>Alignment</strong></td>
+  <td>Image alignment, useful when wrapping text around images.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><strong>Border</strong></td>
+  <td>Border thickness. </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><strong>VSpace</strong></td>
+  <td>Vertical space, useful when wrapping text around images.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><strong>HSpace</strong></td>
+  <td>Horizontal space, useful when wrapping text around images.</td>
+ </tr>
+</table>
+<br>
+<hr noshade>
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
+ <tr> 
+  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
+  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
+ </tr>
+</table>
+<br>
+</BODY>
+</HTML>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_link_button.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_link_button.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_link_button.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,33 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<HEAD>
-<TITLE>Insert link button</TITLE>
-<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
-</HEAD>
-
-<BODY>
-
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
- <tr> 
-  <td><span class="title">Insert link button</span></td>
-  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
- </tr>
-</table>
-<hr noshade>
-<br>
-This button opens a new window with the insert/edit link function.<br>
-<br>
-<img src="images/insert_link_window.gif" width="330" height="159" alt="Insert link dialog/window" /><br>
-<br>
-There are two fields in this window the first one "Link URL" is the 
-URL of the link. The target enables you to select how the link is to be opened.<br>
-<br>
-<hr noshade>
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
- <tr> 
-  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
-  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
- </tr>
-</table>
-<br>
-</BODY>
-</HTML>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_link_button.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_link_button.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_link_button.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_link_button.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,33 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<HEAD>
+<TITLE>Insert link button</TITLE>
+<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+</HEAD>
+
+<BODY>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
+ <tr> 
+  <td><span class="title">Insert link button</span></td>
+  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
+ </tr>
+</table>
+<hr noshade>
+<br>
+This button opens a new window with the insert/edit link function.<br>
+<br>
+<img src="images/insert_link_window.gif" width="330" height="159" alt="Insert link dialog/window" /><br>
+<br>
+There are two fields in this window the first one "Link URL" is the 
+URL of the link. The target enables you to select how the link is to be opened.<br>
+<br>
+<hr noshade>
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
+ <tr> 
+  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
+  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
+ </tr>
+</table>
+<br>
+</BODY>
+</HTML>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_table_button.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_table_button.htm	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_table_button.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,71 +0,0 @@
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<HEAD>
-<TITLE>Insert table button</TITLE>
-<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
-</HEAD>
-
-<BODY>
-
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
- <tr> 
-  <td><span class="title">Insert table button</span></td>
-  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
- </tr>
-</table>
-<hr noshade>
-<br>
-The insert table button opens the window shown below. This action enables you to create tables. <br>
-<br>
-<img src="images/insert_table_window.gif" width="340" height="229" alt="Image of table window" /><br>
-<br>
-<strong>Field descriptions:</strong><br>
-<table border="1" cellspacing="0">
- <tr>
-  <td width="150"><strong>Columns</strong></td>
-  <td>Number of columns in the table. </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td width="150"><strong>Rows</strong></td>
-  <td>Number of rows in the new table.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><strong>Cellpadding</strong></td>
-  <td>Cellpadding of the table . </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><strong>Cellspacing</strong></td>
-  <td>Cellspacing of the table .</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><strong>Alignment</strong></td>
-  <td>Table alignment . </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><strong>Border</strong></td>
-  <td>Border thinkness of table.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><strong>Width</strong></td>
-  <td>Width in pixels of table .</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><strong>Height</strong></td>
-  <td>Height in pixels of table.</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td><strong>Class</strong></td>
-  <td>Style or CSS class of table.</td>
- </tr>
-</table>
-<br>
-<br>
-<hr noshade>
-<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
- <tr> 
-  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
-  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
- </tr>
-</table>
-<br>
-</BODY>
-</HTML>

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_table_button.htm (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_table_button.htm)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_table_button.htm	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/insert_table_button.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,71 @@
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<HEAD>
+<TITLE>Insert table button</TITLE>
+<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+</HEAD>
+
+<BODY>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
+ <tr> 
+  <td><span class="title">Insert table button</span></td>
+  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
+ </tr>
+</table>
+<hr noshade>
+<br>
+The insert table button opens the window shown below. This action enables you to create tables. <br>
+<br>
+<img src="images/insert_table_window.gif" width="340" height="229" alt="Image of table window" /><br>
+<br>
+<strong>Field descriptions:</strong><br>
+<table border="1" cellspacing="0">
+ <tr>
+  <td width="150"><strong>Columns</strong></td>
+  <td>Number of columns in the table. </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td width="150"><strong>Rows</strong></td>
+  <td>Number of rows in the new table.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><strong>Cellpadding</strong></td>
+  <td>Cellpadding of the table . </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><strong>Cellspacing</strong></td>
+  <td>Cellspacing of the table .</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><strong>Alignment</strong></td>
+  <td>Table alignment . </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><strong>Border</strong></td>
+  <td>Border thinkness of table.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><strong>Width</strong></td>
+  <td>Width in pixels of table .</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><strong>Height</strong></td>
+  <td>Height in pixels of table.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><strong>Class</strong></td>
+  <td>Style or CSS class of table.</td>
+ </tr>
+</table>
+<br>
+<br>
+<hr noshade>
+<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
+ <tr> 
+  <td>Go to: <a href="index.htm">Table of contents</a></td>
+  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
+ </tr>
+</table>
+<br>
+</BODY>
+</HTML>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/style.css
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/style.css	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/style.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,28 +0,0 @@
-body { background-color: #FFFFFF; }
-body, td, .content { font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; }
-.title { font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; }
-.subtitle { font-size: 12px; font-weight: bold; }
-
-.toc_ul, .toc_li { margin-left: 8px; line-height: 16px; }
-.step_ol, .step_li { margin-left: 11px; line-height: 16px; }
-img { border: #000000 solid 1px; }
-
-a:visited { color: #666666; text-decoration: underline; }
-a:active { color: #666666; text-decoration: underline; }
-a:hover { color: #666666; text-decoration: underline; }
-a { color: #666666; text-decoration: underline; }
-
-.pageheader { border: #E0E0E0 solid 1px; }
-.pagefooter { border: #E0E0E0 solid 1px; }
-.sample { background-color: #FFFFFF; border: #000000 solid 1px; }
-.samplecontent { font-size: 10px; }
-
-.code { background-color: #FFFFFF; border: #000000 solid 1px; }
-.codecontent { font-size: 10px; }
-.codecontent a:visited { color: #666666; text-decoration: none; font-weight: bold }
-.codecontent a:active { color: #666666; text-decoration: none; font-weight: bold }
-.codecontent a:hover { color: #666666; text-decoration: none; font-weight: bold }
-.codecontent a { color: #666666; text-decoration: none; font-weight: bold }
-
-hr { height: 1px; }
-

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/style.css (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/style.css)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/style.css	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/docs/en/style.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,28 @@
+body { background-color: #FFFFFF; }
+body, td, .content { font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; }
+.title { font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; }
+.subtitle { font-size: 12px; font-weight: bold; }
+
+.toc_ul, .toc_li { margin-left: 8px; line-height: 16px; }
+.step_ol, .step_li { margin-left: 11px; line-height: 16px; }
+img { border: #000000 solid 1px; }
+
+a:visited { color: #666666; text-decoration: underline; }
+a:active { color: #666666; text-decoration: underline; }
+a:hover { color: #666666; text-decoration: underline; }
+a { color: #666666; text-decoration: underline; }
+
+.pageheader { border: #E0E0E0 solid 1px; }
+.pagefooter { border: #E0E0E0 solid 1px; }
+.sample { background-color: #FFFFFF; border: #000000 solid 1px; }
+.samplecontent { font-size: 10px; }
+
+.code { background-color: #FFFFFF; border: #000000 solid 1px; }
+.codecontent { font-size: 10px; }
+.codecontent a:visited { color: #666666; text-decoration: none; font-weight: bold }
+.codecontent a:active { color: #666666; text-decoration: none; font-weight: bold }
+.codecontent a:hover { color: #666666; text-decoration: none; font-weight: bold }
+.codecontent a { color: #666666; text-decoration: none; font-weight: bold }
+
+hr { height: 1px; }
+

Modified: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/editor_template.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/editor_template.js	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/editor_template.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1 +1 @@
-(function(e){var d=e.DOM,b=e.dom.Event,h=e.extend,f=e.each,a=e.util.Cookie,g,c=e.explode;e.ThemeManager.requireLangPack("advanced");e.create("tinymce.themes.AdvancedTheme",{sizes:[8,10,12,14,18,24,36],controls:{bold:["bold_desc","Bold"],italic:["italic_desc","Italic"],underline:["underline_desc","Underline"],strikethrough:["striketrough_desc","Strikethrough"],justifyleft:["justifyleft_desc","JustifyLeft"],justifycenter:["justifycenter_desc","JustifyCenter"],justifyright:["justifyright_desc","JustifyRight"],justifyfull:["justifyfull_desc","JustifyFull"],bullist:["bullist_desc","InsertUnorderedList"],numlist:["numlist_desc","InsertOrderedList"],outdent:["outdent_desc","Outdent"],indent:["indent_desc","Indent"],cut:["cut_desc","Cut"],copy:["copy_desc","Copy"],paste:["paste_desc","Paste"],undo:["undo_desc","Undo"],redo:["redo_desc","Redo"],link:["link_desc","mceLink"],unlink:["unlink_desc","unlink"],image:["image_desc","mceImage"],cleanup:["cleanup_desc","mceCleanup"],help:["hel
 p_desc","mceHelp"],code:["code_desc","mceCodeEditor"],hr:["hr_desc","InsertHorizontalRule"],removeformat:["removeformat_desc","RemoveFormat"],sub:["sub_desc","subscript"],sup:["sup_desc","superscript"],forecolor:["forecolor_desc","ForeColor"],forecolorpicker:["forecolor_desc","mceForeColor"],backcolor:["backcolor_desc","HiliteColor"],backcolorpicker:["backcolor_desc","mceBackColor"],charmap:["charmap_desc","mceCharMap"],visualaid:["visualaid_desc","mceToggleVisualAid"],anchor:["anchor_desc","mceInsertAnchor"],newdocument:["newdocument_desc","mceNewDocument"],blockquote:["blockquote_desc","mceBlockQuote"]},stateControls:["bold","italic","underline","strikethrough","bullist","numlist","justifyleft","justifycenter","justifyright","justifyfull","sub","sup","blockquote"],init:function(j,k){var l=this,m,i,n;l.editor=j;l.url=k;l.onResolveName=new e.util.Dispatcher(this);l.settings=m=h({theme_advanced_path:true,theme_advanced_toolbar_location:"bottom",theme_advanced_buttons1:"bold,i
 talic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,styleselect,formatselect",theme_advanced_buttons2:"bullist,numlist,|,outdent,indent,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code",theme_advanced_buttons3:"hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap",theme_advanced_blockformats:"p,address,pre,h1,h2,h3,h4,h5,h6",theme_advanced_toolbar_align:"center",theme_advanced_fonts:"Andale Mono=andale mono,times;Arial=arial,helvetica,sans-serif;Arial Black=arial black,avant garde;Book Antiqua=book antiqua,palatino;Comic Sans MS=comic sans ms,sans-serif;Courier New=courier new,courier;Georgia=georgia,palatino;Helvetica=helvetica;Impact=impact,chicago;Symbol=symbol;Tahoma=tahoma,arial,helvetica,sans-serif;Terminal=terminal,monaco;Times New Roman=times new roman,times;Trebuchet MS=trebuchet ms,geneva;Verdana=verdana,geneva;Webdings=webdings;Wingdings=wingdings,zapf dingbats",theme_advanced_more_colors:1,theme_advanced_row_height:23,theme_advan
 ced_resize_horizontal:1,theme_advanced_resizing_use_cookie:1,theme_advanced_font_sizes:"1,2,3,4,5,6,7",readonly:j.settings.readonly},j.settings);if(!m.font_size_style_values){m.font_size_style_values="8pt,10pt,12pt,14pt,18pt,24pt,36pt"}if(e.is(m.theme_advanced_font_sizes,"string")){m.font_size_style_values=e.explode(m.font_size_style_values);m.font_size_classes=e.explode(m.font_size_classes||"");n={};j.settings.theme_advanced_font_sizes=m.theme_advanced_font_sizes;f(j.getParam("theme_advanced_font_sizes","","hash"),function(q,p){var o;if(p==q&&q>=1&&q<=7){p=q+" ("+l.sizes[q-1]+"pt)";o=m.font_size_classes[q-1];q=m.font_size_style_values[q-1]||(l.sizes[q-1]+"pt")}if(/^\s*\./.test(q)){o=q.replace(/\./g,"")}n[p]=o?{"class":o}:{fontSize:q}});m.theme_advanced_font_sizes=n}if((i=m.theme_advanced_path_location)&&i!="none"){m.theme_advanced_statusbar_location=m.theme_advanced_path_location}if(m.theme_advanced_statusbar_location=="none"){m.theme_advanced_statusbar_location=0}j.onInit.
 add(function(){if(!j.settings.readonly){j.onNodeChange.add(l._nodeChanged,l)}if(j.settings.content_css!==false){j.dom.loadCSS(j.baseURI.toAbsolute(k+"/skins/"+j.settings.skin+"/content.css"))}});j.onSetProgressState.add(function(q,o,r){var s,t=q.id,p;if(o){l.progressTimer=setTimeout(function(){s=q.getContainer();s=s.insertBefore(d.create("DIV",{style:"position:relative"}),s.firstChild);p=d.get(q.id+"_tbl");d.add(s,"div",{id:t+"_blocker","class":"mceBlocker",style:{width:p.clientWidth+2,height:p.clientHeight+2}});d.add(s,"div",{id:t+"_progress","class":"mceProgress",style:{left:p.clientWidth/2,top:p.clientHeight/2}})},r||0)}else{d.remove(t+"_blocker");d.remove(t+"_progress");clearTimeout(l.progressTimer)}});d.loadCSS(m.editor_css?j.documentBaseURI.toAbsolute(m.editor_css):k+"/skins/"+j.settings.skin+"/ui.css");if(m.skin_variant){d.loadCSS(k+"/skins/"+j.settings.skin+"/ui_"+m.skin_variant+".css")}},createControl:function(l,i){var j,k;if(k=i.createControl(l)){return k}switch(l)
 {case"styleselect":return this._createStyleSelect();case"formatselect":return this._createBlockFormats();case"fontselect":return this._createFontSelect();case"fontsizeselect":return this._createFontSizeSelect();case"forecolor":return this._createForeColorMenu();case"backcolor":return this._createBackColorMenu()}if((j=this.controls[l])){return i.createButton(l,{title:"advanced."+j[0],cmd:j[1],ui:j[2],value:j[3]})}},execCommand:function(k,j,l){var i=this["_"+k];if(i){i.call(this,j,l);return true}return false},_importClasses:function(k){var i=this.editor,j=i.controlManager.get("styleselect");if(j.getLength()==0){f(i.dom.getClasses(),function(n,l){var m="style_"+l;i.formatter.register(m,{inline:"span",attributes:{"class":n["class"]},selector:"*"});j.add(n["class"],m)})}},_createStyleSelect:function(m){var k=this,i=k.editor,j=i.controlManager,l;l=j.createListBox("styleselect",{title:"advanced.style_select",onselect:function(o){var p,n=[];f(l.items,function(q){n.push(q.value)});i.
 focus();i.undoManager.add();p=i.formatter.matchAll(n);if(!o||p[0]==o){i.formatter.remove(p[0])}else{i.formatter.apply(o)}i.undoManager.add();i.nodeChanged();return false}});i.onInit.add(function(){var o=0,n=i.getParam("style_formats");if(n){f(n,function(p){var q,r=0;f(p,function(){r++});if(r>1){q=p.name=p.name||"style_"+(o++);i.formatter.register(q,p);l.add(p.title,q)}else{l.add(p.title)}})}else{f(i.getParam("theme_advanced_styles","","hash"),function(r,q){var p;if(r){p="style_"+(o++);i.formatter.register(p,{inline:"span",classes:r,selector:"*"});l.add(k.editor.translate(q),p)}})}});if(l.getLength()==0){l.onPostRender.add(function(o,p){if(!l.NativeListBox){b.add(p.id+"_text","focus",k._importClasses,k);b.add(p.id+"_text","mousedown",k._importClasses,k);b.add(p.id+"_open","focus",k._importClasses,k);b.add(p.id+"_open","mousedown",k._importClasses,k)}else{b.add(p.id,"focus",k._importClasses,k)}})}return l},_createFontSelect:function(){var k,j=this,i=j.editor;k=i.controlManager
 .createListBox("fontselect",{title:"advanced.fontdefault",onselect:function(l){var m=k.items[k.selectedIndex];if(!l&&m){i.execCommand("FontName",false,m.value);return}i.execCommand("FontName",false,l);k.select(function(n){return l==n});return false}});if(k){f(i.getParam("theme_advanced_fonts",j.settings.theme_advanced_fonts,"hash"),function(m,l){k.add(i.translate(l),m,{style:m.indexOf("dings")==-1?"font-family:"+m:""})})}return k},_createFontSizeSelect:function(){var m=this,k=m.editor,n,l=0,j=[];n=k.controlManager.createListBox("fontsizeselect",{title:"advanced.font_size",onselect:function(i){var o=n.items[n.selectedIndex];if(!i&&o){o=o.value;if(o["class"]){k.formatter.toggle("fontsize_class",{value:o["class"]});k.undoManager.add();k.nodeChanged()}else{k.execCommand("FontSize",false,o.fontSize)}return}if(i["class"]){k.focus();k.undoManager.add();k.formatter.toggle("fontsize_class",{value:i["class"]});k.undoManager.add();k.nodeChanged()}else{k.execCommand("FontSize",false,i.f
 ontSize)}n.select(function(p){return i==p});return false}});if(n){f(m.settings.theme_advanced_font_sizes,function(o,i){var p=o.fontSize;if(p>=1&&p<=7){p=m.sizes[parseInt(p)-1]+"pt"}n.add(i,o,{style:"font-size:"+p,"class":"mceFontSize"+(l++)+(" "+(o["class"]||""))})})}return n},_createBlockFormats:function(){var k,i={p:"advanced.paragraph",address:"advanced.address",pre:"advanced.pre",h1:"advanced.h1",h2:"advanced.h2",h3:"advanced.h3",h4:"advanced.h4",h5:"advanced.h5",h6:"advanced.h6",div:"advanced.div",blockquote:"advanced.blockquote",code:"advanced.code",dt:"advanced.dt",dd:"advanced.dd",samp:"advanced.samp"},j=this;k=j.editor.controlManager.createListBox("formatselect",{title:"advanced.block",cmd:"FormatBlock"});if(k){f(j.editor.getParam("theme_advanced_blockformats",j.settings.theme_advanced_blockformats,"hash"),function(m,l){k.add(j.editor.translate(l!=m?l:i[m]),m,{"class":"mce_formatPreview mce_"+m})})}return k},_createForeColorMenu:function(){var m,j=this,k=j.settings,
 l={},i;if(k.theme_advanced_more_colors){l.more_colors_func=function(){j._mceColorPicker(0,{color:m.value,func:function(n){m.setColor(n)}})}}if(i=k.theme_advanced_text_colors){l.colors=i}if(k.theme_advanced_default_foreground_color){l.default_color=k.theme_advanced_default_foreground_color}l.title="advanced.forecolor_desc";l.cmd="ForeColor";l.scope=this;m=j.editor.controlManager.createColorSplitButton("forecolor",l);return m},_createBackColorMenu:function(){var m,j=this,k=j.settings,l={},i;if(k.theme_advanced_more_colors){l.more_colors_func=function(){j._mceColorPicker(0,{color:m.value,func:function(n){m.setColor(n)}})}}if(i=k.theme_advanced_background_colors){l.colors=i}if(k.theme_advanced_default_background_color){l.default_color=k.theme_advanced_default_background_color}l.title="advanced.backcolor_desc";l.cmd="HiliteColor";l.scope=this;m=j.editor.controlManager.createColorSplitButton("backcolor",l);return m},renderUI:function(k){var m,l,q,v=this,r=v.editor,w=v.settings,u,j
 ,i;m=j=d.create("span",{id:r.id+"_parent","class":"mceEditor "+r.settings.skin+"Skin"+(w.skin_variant?" "+r.settings.skin+"Skin"+v._ufirst(w.skin_variant):"")});if(!d.boxModel){m=d.add(m,"div",{"class":"mceOldBoxModel"})}m=u=d.add(m,"table",{id:r.id+"_tbl","class":"mceLayout",cellSpacing:0,cellPadding:0});m=q=d.add(m,"tbody");switch((w.theme_advanced_layout_manager||"").toLowerCase()){case"rowlayout":l=v._rowLayout(w,q,k);break;case"customlayout":l=r.execCallback("theme_advanced_custom_layout",w,q,k,j);break;default:l=v._simpleLayout(w,q,k,j)}m=k.targetNode;i=d.stdMode?u.getElementsByTagName("tr"):u.rows;d.addClass(i[0],"mceFirst");d.addClass(i[i.length-1],"mceLast");f(d.select("tr",q),function(o){d.addClass(o.firstChild,"mceFirst");d.addClass(o.childNodes[o.childNodes.length-1],"mceLast")});if(d.get(w.theme_advanced_toolbar_container)){d.get(w.theme_advanced_toolbar_container).appendChild(j)}else{d.insertAfter(j,m)}b.add(r.id+"_path_row","click",function(n){n=n.target;if(n.
 nodeName=="A"){v._sel(n.className.replace(/^.*mcePath_([0-9]+).*$/,"$1"));return b.cancel(n)}});if(!r.getParam("accessibility_focus")){b.add(d.add(j,"a",{href:"#"},"<!-- IE -->"),"focus",function(){tinyMCE.get(r.id).focus()})}if(w.theme_advanced_toolbar_location=="external"){k.deltaHeight=0}v.deltaHeight=k.deltaHeight;k.targetNode=null;return{iframeContainer:l,editorContainer:r.id+"_parent",sizeContainer:u,deltaHeight:k.deltaHeight}},getInfo:function(){return{longname:"Advanced theme",author:"Moxiecode Systems AB",authorurl:"http://tinymce.moxiecode.com",version:e.majorVersion+"."+e.minorVersion}},resizeBy:function(i,j){var k=d.get(this.editor.id+"_tbl");this.resizeTo(k.clientWidth+i,k.clientHeight+j)},resizeTo:function(i,l){var j=this.editor,k=this.settings,m=d.get(j.id+"_tbl"),n=d.get(j.id+"_ifr");i=Math.max(k.theme_advanced_resizing_min_width||100,i);l=Math.max(k.theme_advanced_resizing_min_height||100,l);i=Math.min(k.theme_advanced_resizing_max_width||65535,i);l=Math.min
 (k.theme_advanced_resizing_max_height||65535,l);d.setStyle(m,"height","");d.setStyle(n,"height",l);if(k.theme_advanced_resize_horizontal){d.setStyle(m,"width","");d.setStyle(n,"width",i);if(i<m.clientWidth){d.setStyle(n,"width",m.clientWidth)}}},destroy:function(){var i=this.editor.id;b.clear(i+"_resize");b.clear(i+"_path_row");b.clear(i+"_external_close")},_simpleLayout:function(y,r,k,i){var x=this,u=x.editor,v=y.theme_advanced_toolbar_location,m=y.theme_advanced_statusbar_location,l,j,q,w;if(y.readonly){l=d.add(r,"tr");l=j=d.add(l,"td",{"class":"mceIframeContainer"});return j}if(v=="top"){x._addToolbars(r,k)}if(v=="external"){l=w=d.create("div",{style:"position:relative"});l=d.add(l,"div",{id:u.id+"_external","class":"mceExternalToolbar"});d.add(l,"a",{id:u.id+"_external_close",href:"javascript:;","class":"mceExternalClose"});l=d.add(l,"table",{id:u.id+"_tblext",cellSpacing:0,cellPadding:0});q=d.add(l,"tbody");if(i.firstChild.className=="mceOldBoxModel"){i.firstChild.appen
 dChild(w)}else{i.insertBefore(w,i.firstChild)}x._addToolbars(q,k);u.onMouseUp.add(function(){var o=d.get(u.id+"_external");d.show(o);d.hide(g);var n=b.add(u.id+"_external_close","click",function(){d.hide(u.id+"_external");b.remove(u.id+"_external_close","click",n)});d.show(o);d.setStyle(o,"top",0-d.getRect(u.id+"_tblext").h-1);d.hide(o);d.show(o);o.style.filter="";g=u.id+"_external";o=null})}if(m=="top"){x._addStatusBar(r,k)}if(!y.theme_advanced_toolbar_container){l=d.add(r,"tr");l=j=d.add(l,"td",{"class":"mceIframeContainer"})}if(v=="bottom"){x._addToolbars(r,k)}if(m=="bottom"){x._addStatusBar(r,k)}return j},_rowLayout:function(w,m,k){var v=this,p=v.editor,u,x,i=p.controlManager,l,j,r,q;u=w.theme_advanced_containers_default_class||"";x=w.theme_advanced_containers_default_align||"center";f(c(w.theme_advanced_containers||""),function(s,o){var n=w["theme_advanced_container_"+s]||"";switch(n.toLowerCase()){case"mceeditor":l=d.add(m,"tr");l=j=d.add(l,"td",{"class":"mceIframeCont
 ainer"});break;case"mceelementpath":v._addStatusBar(m,k);break;default:q=(w["theme_advanced_container_"+s+"_align"]||x).toLowerCase();q="mce"+v._ufirst(q);l=d.add(d.add(m,"tr"),"td",{"class":"mceToolbar "+(w["theme_advanced_container_"+s+"_class"]||u)+" "+q||x});r=i.createToolbar("toolbar"+o);v._addControls(n,r);d.setHTML(l,r.renderHTML());k.deltaHeight-=w.theme_advanced_row_height}});return j},_addControls:function(j,i){var k=this,l=k.settings,m,n=k.editor.controlManager;if(l.theme_advanced_disable&&!k._disabled){m={};f(c(l.theme_advanced_disable),function(o){m[o]=1});k._disabled=m}else{m=k._disabled}f(c(j),function(p){var o;if(m&&m[p]){return}if(p=="tablecontrols"){f(["table","|","row_props","cell_props","|","row_before","row_after","delete_row","|","col_before","col_after","delete_col","|","split_cells","merge_cells"],function(q){q=k.createControl(q,n);if(q){i.add(q)}});return}o=k.createControl(p,n);if(o){i.add(o)}})},_addToolbars:function(w,k){var z=this,p,m,r=z.editor,A
 =z.settings,y,j=r.controlManager,u,l,q=[],x;x=A.theme_advanced_toolbar_align.toLowerCase();x="mce"+z._ufirst(x);l=d.add(d.add(w,"tr"),"td",{"class":"mceToolbar "+x});if(!r.getParam("accessibility_focus")){q.push(d.createHTML("a",{href:"#",onfocus:"tinyMCE.get('"+r.id+"').focus();"},"<!-- IE -->"))}q.push(d.createHTML("a",{href:"#",accesskey:"q",title:r.getLang("advanced.toolbar_focus")},"<!-- IE -->"));for(p=1;(y=A["theme_advanced_buttons"+p]);p++){m=j.createToolbar("toolbar"+p,{"class":"mceToolbarRow"+p});if(A["theme_advanced_buttons"+p+"_add"]){y+=","+A["theme_advanced_buttons"+p+"_add"]}if(A["theme_advanced_buttons"+p+"_add_before"]){y=A["theme_advanced_buttons"+p+"_add_before"]+","+y}z._addControls(y,m);q.push(m.renderHTML());k.deltaHeight-=A.theme_advanced_row_height}q.push(d.createHTML("a",{href:"#",accesskey:"z",title:r.getLang("advanced.toolbar_focus"),onfocus:"tinyMCE.getInstanceById('"+r.id+"').focus();"},"<!-- IE -->"));d.setHTML(l,q.join(""))},_addStatusBar:funct
 ion(m,j){var k,v=this,p=v.editor,w=v.settings,i,q,u,l;k=d.add(m,"tr");k=l=d.add(k,"td",{"class":"mceStatusbar"});k=d.add(k,"div",{id:p.id+"_path_row"},w.theme_advanced_path?p.translate("advanced.path")+": ":" ");d.add(k,"a",{href:"#",accesskey:"x"});if(w.theme_advanced_resizing){d.add(l,"a",{id:p.id+"_resize",href:"javascript:;",onclick:"return false;","class":"mceResize"});if(w.theme_advanced_resizing_use_cookie){p.onPostRender.add(function(){var n=a.getHash("TinyMCE_"+p.id+"_size"),r=d.get(p.id+"_tbl");if(!n){return}v.resizeTo(n.cw,n.ch)})}p.onPostRender.add(function(){b.add(p.id+"_resize","mousedown",function(D){var t,r,s,o,C,z,A,F,n,E,x;function y(G){n=A+(G.screenX-C);E=F+(G.screenY-z);v.resizeTo(n,E)}function B(G){b.remove(d.doc,"mousemove",t);b.remove(p.getDoc(),"mousemove",r);b.remove(d.doc,"mouseup",s);b.remove(p.getDoc(),"mouseup",o);if(w.theme_advanced_resizing_use_cookie){a.setHash("TinyMCE_"+p.id+"_size",{cw:n,ch:E})}}D.preventDefault();C=D.screenX;z=D.scree
 nY;x=d.get(v.editor.id+"_ifr");A=n=x.clientWidth;F=E=x.clientHeight;t=b.add(d.doc,"mousemove",y);r=b.add(p.getDoc(),"mousemove",y);s=b.add(d.doc,"mouseup",B);o=b.add(p.getDoc(),"mouseup",B)})})}j.deltaHeight-=21;k=m=null},_nodeChanged:function(r,z,l,x,j){var C=this,i,y=0,B,u,D=C.settings,A,k,w,m,q;e.each(C.stateControls,function(n){z.setActive(n,r.queryCommandState(C.controls[n][1]))});function o(p){var s,n=j.parents,t=p;if(typeof(p)=="string"){t=function(v){return v.nodeName==p}}for(s=0;s<n.length;s++){if(t(n[s])){return n[s]}}}z.setActive("visualaid",r.hasVisual);z.setDisabled("undo",!r.undoManager.hasUndo()&&!r.typing);z.setDisabled("redo",!r.undoManager.hasRedo());z.setDisabled("outdent",!r.queryCommandState("Outdent"));i=o("A");if(u=z.get("link")){if(!i||!i.name){u.setDisabled(!i&&x);u.setActive(!!i)}}if(u=z.get("unlink")){u.setDisabled(!i&&x);u.setActive(!!i&&!i.name)}if(u=z.get("anchor")){u.setActive(!!i&&i.name)}i=o("IMG");if(u=z.get("image")){u.setActive(!!i&&l.clas
 sName.indexOf("mceItem")==-1)}if(u=z.get("styleselect")){C._importClasses();m=[];f(u.items,function(n){m.push(n.value)});q=r.formatter.matchAll(m);u.select(q[0])}if(u=z.get("formatselect")){i=o(d.isBlock);if(i){u.select(i.nodeName.toLowerCase())}}o(function(p){if(p.nodeName==="SPAN"){if(!A&&p.className){A=p.className}if(!k&&p.style.fontSize){k=p.style.fontSize}if(!w&&p.style.fontFamily){w=p.style.fontFamily.replace(/[\"\']+/g,"").replace(/^([^,]+).*/,"$1").toLowerCase()}}return false});if(u=z.get("fontselect")){u.select(function(n){return n.replace(/^([^,]+).*/,"$1").toLowerCase()==w})}if(u=z.get("fontsizeselect")){if(D.theme_advanced_runtime_fontsize&&!k&&!A){k=r.dom.getStyle(l,"fontSize",true)}u.select(function(n){if(n.fontSize&&n.fontSize===k){return true}if(n["class"]&&n["class"]===A){return true}})}if(D.theme_advanced_path&&D.theme_advanced_statusbar_location){i=d.get(r.id+"_path")||d.add(r.id+"_path_row","span",{id:r.id+"_path"});d.setHTML(i,"");o(function(E){var p=E.n
 odeName.toLowerCase(),s,v,t="";if(E.nodeType!=1||E.nodeName==="BR"||(d.hasClass(E,"mceItemHidden")||d.hasClass(E,"mceItemRemoved"))){return}if(B=d.getAttrib(E,"mce_name")){p=B}if(e.isIE&&E.scopeName!=="HTML"){p=E.scopeName+":"+p}p=p.replace(/mce\:/g,"");switch(p){case"b":p="strong";break;case"i":p="em";break;case"img":if(B=d.getAttrib(E,"src")){t+="src: "+B+" "}break;case"a":if(B=d.getAttrib(E,"name")){t+="name: "+B+" ";p+="#"+B}if(B=d.getAttrib(E,"href")){t+="href: "+B+" "}break;case"font":if(B=d.getAttrib(E,"face")){t+="font: "+B+" "}if(B=d.getAttrib(E,"size")){t+="size: "+B+" "}if(B=d.getAttrib(E,"color")){t+="color: "+B+" "}break;case"span":if(B=d.getAttrib(E,"style")){t+="style: "+B+" "}break}if(B=d.getAttrib(E,"id")){t+="id: "+B+" "}if(B=E.className){B=B.replace(/\b\s*(webkit|mce|Apple-)\w+\s*\b/g,"");if(B){t+="class: "+B+" ";if(d.isBlock(E)||p=="img"||p=="span"){p+="."+B}}}p=p.replace(/(html:)/g,"");p={name:p,node:E,title:t};C.onResolveName.dispatch(C,p);t=p.title;p=p
 .name;v=d.create("a",{href:"javascript:;",onmousedown:"return false;",title:t,"class":"mcePath_"+(y++)},p);if(i.hasChildNodes()){i.insertBefore(d.doc.createTextNode(" \u00bb "),i.firstChild);i.insertBefore(v,i.firstChild)}else{i.appendChild(v)}},r.getBody())}},_sel:function(i){this.editor.execCommand("mceSelectNodeDepth",false,i)},_mceInsertAnchor:function(k,j){var i=this.editor;i.windowManager.open({url:this.url+"/anchor.htm",width:320+parseInt(i.getLang("advanced.anchor_delta_width",0)),height:90+parseInt(i.getLang("advanced.anchor_delta_height",0)),inline:true},{theme_url:this.url})},_mceCharMap:function(){var i=this.editor;i.windowManager.open({url:this.url+"/charmap.htm",width:550+parseInt(i.getLang("advanced.charmap_delta_width",0)),height:250+parseInt(i.getLang("advanced.charmap_delta_height",0)),inline:true},{theme_url:this.url})},_mceHelp:function(){var i=this.editor;i.windowManager.open({url:this.url+"/about.htm",width:480,height:380,inline:true},{theme_url:this.ur
 l})},_mceColorPicker:function(k,j){var i=this.editor;j=j||{};i.windowManager.open({url:this.url+"/color_picker.htm",width:375+parseInt(i.getLang("advanced.colorpicker_delta_width",0)),height:250+parseInt(i.getLang("advanced.colorpicker_delta_height",0)),close_previous:false,inline:true},{input_color:j.color,func:j.func,theme_url:this.url})},_mceCodeEditor:function(j,k){var i=this.editor;i.windowManager.open({url:this.url+"/source_editor.htm",width:parseInt(i.getParam("theme_advanced_source_editor_width",720)),height:parseInt(i.getParam("theme_advanced_source_editor_height",580)),inline:true,resizable:true,maximizable:true},{theme_url:this.url})},_mceImage:function(j,k){var i=this.editor;if(i.dom.getAttrib(i.selection.getNode(),"class").indexOf("mceItem")!=-1){return}i.windowManager.open({url:this.url+"/image.htm",width:355+parseInt(i.getLang("advanced.image_delta_width",0)),height:275+parseInt(i.getLang("advanced.image_delta_height",0)),inline:true},{theme_url:this.url})},_m
 ceLink:function(j,k){var i=this.editor;i.windowManager.open({url:this.url+"/link.htm",width:310+parseInt(i.getLang("advanced.link_delta_width",0)),height:200+parseInt(i.getLang("advanced.link_delta_height",0)),inline:true},{theme_url:this.url})},_mceNewDocument:function(){var i=this.editor;i.windowManager.confirm("advanced.newdocument",function(j){if(j){i.execCommand("mceSetContent",false,"")}})},_mceForeColor:function(){var i=this;this._mceColorPicker(0,{color:i.fgColor,func:function(j){i.fgColor=j;i.editor.execCommand("ForeColor",false,j)}})},_mceBackColor:function(){var i=this;this._mceColorPicker(0,{color:i.bgColor,func:function(j){i.bgColor=j;i.editor.execCommand("HiliteColor",false,j)}})},_ufirst:function(i){return i.substring(0,1).toUpperCase()+i.substring(1)}});e.ThemeManager.add("advanced",e.themes.AdvancedTheme)}(tinymce));
\ No newline at end of file
+tinyMCE.importThemeLanguagePack('advanced');var TinyMCE_AdvancedTheme={_defColors:"000000,993300,333300,003300,003366,000080,333399,333333,800000,FF6600,808000,008000,008080,0000FF,666699,808080,FF0000,FF9900,99CC00,339966,33CCCC,3366FF,800080,999999,FF00FF,FFCC00,FFFF00,00FF00,00FFFF,00CCFF,993366,C0C0C0,FF99CC,FFCC99,FFFF99,CCFFCC,CCFFFF,99CCFF,CC99FF,FFFFFF",_autoImportCSSClasses:true,_resizer:{},_buttons:[['bold','{$lang_bold_img}','lang_bold_desc','Bold'],['italic','{$lang_italic_img}','lang_italic_desc','Italic'],['underline','{$lang_underline_img}','lang_underline_desc','Underline'],['strikethrough','strikethrough.gif','lang_striketrough_desc','Strikethrough'],['justifyleft','justifyleft.gif','lang_justifyleft_desc','JustifyLeft'],['justifycenter','justifycenter.gif','lang_justifycenter_desc','JustifyCenter'],['justifyright','justifyright.gif','lang_justifyright_desc','JustifyRight'],['justifyfull','justifyfull.gif','lang_justifyfull_desc','JustifyFull'],['bullist','b
 ullist.gif','lang_bullist_desc','InsertUnorderedList'],['numlist','numlist.gif','lang_numlist_desc','InsertOrderedList'],['outdent','outdent.gif','lang_outdent_desc','Outdent'],['indent','indent.gif','lang_indent_desc','Indent'],['cut','cut.gif','lang_cut_desc','Cut'],['copy','copy.gif','lang_copy_desc','Copy'],['paste','paste.gif','lang_paste_desc','Paste'],['undo','undo.gif','lang_undo_desc','Undo'],['redo','redo.gif','lang_redo_desc','Redo'],['link','link.gif','lang_link_desc','mceLink',true],['unlink','unlink.gif','lang_unlink_desc','unlink'],['image','image.gif','lang_image_desc','mceImage',true],['cleanup','cleanup.gif','lang_cleanup_desc','mceCleanup'],['help','help.gif','lang_help_desc','mceHelp'],['code','code.gif','lang_theme_code_desc','mceCodeEditor'],['hr','hr.gif','lang_theme_hr_desc','inserthorizontalrule'],['removeformat','removeformat.gif','lang_theme_removeformat_desc','removeformat'],['sub','sub.gif','lang_theme_sub_desc','subscript'],['sup','sup.gif','lan
 g_theme_sup_desc','superscript'],['forecolor','forecolor.gif','lang_theme_forecolor_desc','forecolor',true],['forecolorpicker','forecolor.gif','lang_theme_forecolor_desc','forecolorpicker',true],['backcolor','backcolor.gif','lang_theme_backcolor_desc','HiliteColor',true],['backcolorpicker','backcolor.gif','lang_theme_backcolor_desc','backcolorpicker',true],['charmap','charmap.gif','lang_theme_charmap_desc','mceCharMap'],['visualaid','visualaid.gif','lang_theme_visualaid_desc','mceToggleVisualAid'],['anchor','anchor.gif','lang_theme_anchor_desc','mceInsertAnchor'],['newdocument','newdocument.gif','lang_newdocument_desc','mceNewDocument']],_buttonMap:'anchor,backcolor,bold,bullist,charmap,cleanup,code,copy,cut,forecolor,help,hr,image,indent,italic,justifycenter,justifyfull,justifyleft,justifyright,link,newdocument,numlist,outdent,paste,redo,removeformat,strikethrough,sub,sup,underline,undo,unlink,visualaid,advhr,ltr,rtl,emotions,flash,fullpage,fullscreen,iespell,insertdate,ins
 erttime,pastetext,pasteword,selectall,preview,print,save,replace,search,table,cell_props,delete_col,delete_row,col_after,col_before,row_after,row_before,merge_cells,row_props,split_cells,delete_table',getControlHTML:function(button_name){var i,x,but;for(i=0;i<TinyMCE_AdvancedTheme._buttons.length;i++){but=TinyMCE_AdvancedTheme._buttons[i];if(but[0]==button_name&&(button_name=="forecolor"||button_name=="backcolor"))return tinyMCE.getMenuButtonHTML(but[0],but[2],'{$themeurl}/images/'+but[1],but[3]+"Menu",but[3],(but.length>4?but[4]:false),(but.length>5?but[5]:null));if(but[0]==button_name)return tinyMCE.getButtonHTML(but[0],but[2],'{$themeurl}/images/'+but[1],but[3],(but.length>4?but[4]:false),(but.length>5?but[5]:null))}switch(button_name){case"formatselect":var html='<select id="{$editor_id}_formatSelect" name="{$editor_id}_formatSelect" onfocus="tinyMCE.addSelectAccessibility(event, this, window);" onchange="tinyMCE.execInstanceCommand(\'{$editor_id}\',\'FormatBlock\',false
 ,this.options[this.selectedIndex].value);" class="mceSelectList">';var formats=tinyMCE.getParam("theme_advanced_blockformats","p,address,pre,h1,h2,h3,h4,h5,h6",true).split(',');var lookup=[['p','{$lang_theme_paragraph}'],['address','{$lang_theme_address}'],['pre','{$lang_theme_pre}'],['h1','{$lang_theme_h1}'],['h2','{$lang_theme_h2}'],['h3','{$lang_theme_h3}'],['h4','{$lang_theme_h4}'],['h5','{$lang_theme_h5}'],['h6','{$lang_theme_h6}'],['div','{$lang_theme_div}'],['blockquote','{$lang_theme_blockquote}'],['code','{$lang_theme_code}'],['dt','{$lang_theme_dt}'],['dd','{$lang_theme_dd}'],['samp','{$lang_theme_samp}']];html+='<option value="">{$lang_theme_block}</option>';for(var i=0;i<formats.length;i++){for(var x=0;x<lookup.length;x++){if(formats[i]==lookup[x][0])html+='<option value="<'+lookup[x][0]+'>">'+lookup[x][1]+'</option>'}}html+='</select>';return html;case"styleselect":return'<select id="{$editor_id}_styleSelect" onmousedown="tinyMCE.themes.advanced._setupCSSC
 lasses(\'{$editor_id}\');" name="{$editor_id}_styleSelect" onfocus="tinyMCE.addSelectAccessibility(event,this,window);" onchange="tinyMCE.execInstanceCommand(\'{$editor_id}\',\'mceSetCSSClass\',false,this.options[this.selectedIndex].value);" class="mceSelectList">{$style_select_options}</select>';case"fontselect":var fontHTML='<select id="{$editor_id}_fontNameSelect" name="{$editor_id}_fontNameSelect" onfocus="tinyMCE.addSelectAccessibility(event, this, window);" onchange="tinyMCE.execInstanceCommand(\'{$editor_id}\',\'FontName\',false,this.options[this.selectedIndex].value);" class="mceSelectList"><option value="">{$lang_theme_fontdefault}</option>';var iFonts='Arial=arial,helvetica,sans-serif;Courier New=courier new,courier,monospace;Georgia=georgia,times new roman,times,serif;Tahoma=tahoma,arial,helvetica,sans-serif;Times New Roman=times new roman,times,serif;Verdana=verdana,arial,helvetica,sans-serif;Impact=impact;WingDings=wingdings';var nFonts='Andale Mono=andale mono,
 times;Arial=arial,helvetica,sans-serif;Arial Black=arial black,avant garde;Book Antiqua=book antiqua,palatino;Comic Sans MS=comic sans ms,sans-serif;Courier New=courier new,courier;Georgia=georgia,palatino;Helvetica=helvetica;Impact=impact,chicago;Symbol=symbol;Tahoma=tahoma,arial,helvetica,sans-serif;Terminal=terminal,monaco;Times New Roman=times new roman,times;Trebuchet MS=trebuchet ms,geneva;Verdana=verdana,geneva;Webdings=webdings;Wingdings=wingdings,zapf dingbats';var fonts=tinyMCE.getParam("theme_advanced_fonts",nFonts).split(';');for(i=0;i<fonts.length;i++){if(fonts[i]!=''){var parts=fonts[i].split('=');fontHTML+='<option value="'+parts[1]+'">'+parts[0]+'</option>'}}fontHTML+='</select>';return fontHTML;case"fontsizeselect":return'<select id="{$editor_id}_fontSizeSelect" name="{$editor_id}_fontSizeSelect" onfocus="tinyMCE.addSelectAccessibility(event, this, window);" onchange="tinyMCE.execInstanceCommand(\'{$editor_id}\',\'FontSize\',false,this.options[this.selectedI
 ndex].value);" class="mceSelectList">'+'<option value="0">{$lang_theme_font_size}</option>'+'<option value="1">1 (8 pt)</option>'+'<option value="2">2 (10 pt)</option>'+'<option value="3">3 (12 pt)</option>'+'<option value="4">4 (14 pt)</option>'+'<option value="5">5 (18 pt)</option>'+'<option value="6">6 (24 pt)</option>'+'<option value="7">7 (36 pt)</option>'+'</select>';case"|":case"separator":return'<img src="{$themeurl}/images/separator.gif" width="2" height="20" class="mceSeparatorLine" alt="" />';case"spacer":return'<img src="{$themeurl}/images/separator.gif" width="2" height="15" border="0" class="mceSeparatorLine" style="vertical-align: middle" alt="" />';case"rowseparator":return'<br />'}return""},execCommand:function(editor_id,element,command,user_interface,value){switch(command){case'mceHelp':tinyMCE.openWindow({file:'about.htm',width:480,height:380},{tinymce_version:tinyMCE.majorVersion+"."+tinyMCE.minorVersion,tinymce_releasedate:tinyMCE.releaseDate,inline:"yes
 "});return true;case"mceLink":var inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);var doc=inst.getDoc();var selectedText="";if(tinyMCE.isMSIE){var rng=doc.selection.createRange();selectedText=rng.text}else selectedText=inst.getSel().toString();if(!tinyMCE.linkElement){if((tinyMCE.selectedElement.nodeName.toLowerCase()!="img")&&(selectedText.length<=0))return true}var href="",target="",title="",onclick="",action="insert",style_class="";if(tinyMCE.selectedElement.nodeName.toLowerCase()=="a")tinyMCE.linkElement=tinyMCE.selectedElement;if(tinyMCE.linkElement!=null&&tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement,'href')=="")tinyMCE.linkElement=null;if(tinyMCE.linkElement){href=tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement,'href');target=tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement,'target');title=tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement,'title');onclick=tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement,'onclick');style_class=tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement,'class');if(onclick=="")onclick=tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkEl
 ement,'onclick');onclick=tinyMCE.cleanupEventStr(onclick);href=eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback']+"(href, tinyMCE.linkElement, true);");mceRealHref=tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement,'mce_href');if(mceRealHref!=""){href=mceRealHref;if(tinyMCE.getParam('convert_urls'))href=eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback']+"(href, tinyMCE.linkElement, true);")}action="update"}var template=new Array();template['file']='link.htm';template['width']=310;template['height']=200;template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_insert_link_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_insert_link_delta_height',0);if(inst.settings['insertlink_callback']){var returnVal=eval(inst.settings['insertlink_callback']+"(href, target, title, onclick, action, style_class);");if(returnVal&&returnVal['href'])TinyMCE_AdvancedTheme._insertLink(returnVal['href'],returnVal['target'],returnVal['title'],returnVal['onclick'],returnVal['style_class'])}else{tinyMCE.openWindow(template,{href:
 href,target:target,title:title,onclick:onclick,action:action,className:style_class,inline:"yes"})}return true;case"mceImage":var src="",alt="",border="",hspace="",vspace="",width="",height="",align="";var title="",onmouseover="",onmouseout="",action="insert";var img=tinyMCE.imgElement;var inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);if(tinyMCE.selectedElement!=null&&tinyMCE.selectedElement.nodeName.toLowerCase()=="img"){img=tinyMCE.selectedElement;tinyMCE.imgElement=img}if(img){if(tinyMCE.getAttrib(img,'name').indexOf('mce_')==0)return true;src=tinyMCE.getAttrib(img,'src');alt=tinyMCE.getAttrib(img,'alt');if(alt=="")alt=tinyMCE.getAttrib(img,'title');if(tinyMCE.isGecko){var w=img.style.width;if(w!=null&&w!="")img.setAttribute("width",w);var h=img.style.height;if(h!=null&&h!="")img.setAttribute("height",h)}border=tinyMCE.getAttrib(img,'border');hspace=tinyMCE.getAttrib(img,'hspace');vspace=tinyMCE.getAttrib(img,'vspace');width=tinyMCE.getAttrib(img,'width');height=tinyMCE.getAttri
 b(img,'height');align=tinyMCE.getAttrib(img,'align');onmouseover=tinyMCE.getAttrib(img,'onmouseover');onmouseout=tinyMCE.getAttrib(img,'onmouseout');title=tinyMCE.getAttrib(img,'title');if(tinyMCE.isMSIE){width=img.attributes['width'].specified?width:"";height=img.attributes['height'].specified?height:""}src=eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback']+"(src, img, true);");mceRealSrc=tinyMCE.getAttrib(img,'mce_src');if(mceRealSrc!=""){src=mceRealSrc;if(tinyMCE.getParam('convert_urls'))src=eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback']+"(src, img, true);")}action="update"}var template=new Array();template['file']='image.htm?src={$src}';template['width']=355;template['height']=265+(tinyMCE.isMSIE?25:0);template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_insert_image_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_insert_image_delta_height',0);if(inst.settings['insertimage_callback']){var returnVal=eval(inst.settings['insertimage_callback']+"(src, alt, border, hspace, vspace, 
 width, height, align, title, onmouseover, onmouseout, action);");if(returnVal&&returnVal['src'])TinyMCE_AdvancedTheme._insertImage(returnVal['src'],returnVal['alt'],returnVal['border'],returnVal['hspace'],returnVal['vspace'],returnVal['width'],returnVal['height'],returnVal['align'],returnVal['title'],returnVal['onmouseover'],returnVal['onmouseout'])}else tinyMCE.openWindow(template,{src:src,alt:alt,border:border,hspace:hspace,vspace:vspace,width:width,height:height,align:align,title:title,onmouseover:onmouseover,onmouseout:onmouseout,action:action,inline:"yes"});return true;case"forecolor":var fcp=new TinyMCE_Layer(editor_id+'_fcPreview',false),p,img,elm;TinyMCE_AdvancedTheme._hideMenus(editor_id);if(!fcp.exists()){fcp.create('div','mceColorPreview',document.getElementById(editor_id+'_toolbar'));elm=fcp.getElement();elm._editor_id=editor_id;elm._command="forecolor";elm._switchId=editor_id+"_forecolor";tinyMCE.addEvent(elm,'click',TinyMCE_AdvancedTheme._handleMenuEvent);tinyM
 CE.addEvent(elm,'mouseover',TinyMCE_AdvancedTheme._handleMenuEvent);tinyMCE.addEvent(elm,'mouseout',TinyMCE_AdvancedTheme._handleMenuEvent)}img=tinyMCE.selectNodes(document.getElementById(editor_id+"_forecolor"),function(n){return n.nodeName=="IMG"})[0];p=tinyMCE.getAbsPosition(img,document.getElementById(editor_id+'_toolbar'));fcp.moveTo(p.absLeft,p.absTop);fcp.getElement().style.backgroundColor=value!=null?value:tinyMCE.getInstanceById(editor_id).foreColor;fcp.show();return false;case"forecolorpicker":this._pickColor(editor_id,'forecolor');return true;case"forecolorMenu":TinyMCE_AdvancedTheme._hideMenus(editor_id);var ml=new TinyMCE_Layer(editor_id+'_fcMenu');if(!ml.exists())ml.create('div','mceMenu',document.body,TinyMCE_AdvancedTheme._getColorHTML(editor_id,'theme_advanced_text_colors','forecolor'));tinyMCE.switchClass(editor_id+'_forecolor','mceMenuButtonFocus');ml.moveRelativeTo(document.getElementById(editor_id+"_forecolor"),'bl');ml.moveBy(tinyMCE.isMSIE&&!tinyMCE.is
 Opera?-1:1,-1);if(tinyMCE.isOpera)ml.moveBy(0,-2);ml.show();return true;case"HiliteColor":var bcp=new TinyMCE_Layer(editor_id+'_bcPreview',false),p,img;TinyMCE_AdvancedTheme._hideMenus(editor_id);if(!bcp.exists()){bcp.create('div','mceColorPreview',document.getElementById(editor_id+'_toolbar'));elm=bcp.getElement();elm._editor_id=editor_id;elm._command="HiliteColor";elm._switchId=editor_id+"_backcolor";tinyMCE.addEvent(elm,'click',TinyMCE_AdvancedTheme._handleMenuEvent);tinyMCE.addEvent(elm,'mouseover',TinyMCE_AdvancedTheme._handleMenuEvent);tinyMCE.addEvent(elm,'mouseout',TinyMCE_AdvancedTheme._handleMenuEvent)}img=tinyMCE.selectNodes(document.getElementById(editor_id+"_backcolor"),function(n){return n.nodeName=="IMG"})[0];p=tinyMCE.getAbsPosition(img,document.getElementById(editor_id+'_toolbar'));bcp.moveTo(p.absLeft,p.absTop);bcp.getElement().style.backgroundColor=value!=null?value:tinyMCE.getInstanceById(editor_id).backColor;bcp.show();return false;case"HiliteColorMenu":
 TinyMCE_AdvancedTheme._hideMenus(editor_id);var ml=new TinyMCE_Layer(editor_id+'_bcMenu');if(!ml.exists())ml.create('div','mceMenu',document.body,TinyMCE_AdvancedTheme._getColorHTML(editor_id,'theme_advanced_background_colors','HiliteColor'));tinyMCE.switchClass(editor_id+'_backcolor','mceMenuButtonFocus');ml.moveRelativeTo(document.getElementById(editor_id+"_backcolor"),'bl');ml.moveBy(tinyMCE.isMSIE&&!tinyMCE.isOpera?-1:1,-1);if(tinyMCE.isOpera)ml.moveBy(0,-2);ml.show();return true;case"backcolorpicker":this._pickColor(editor_id,'HiliteColor');return true;case"mceColorPicker":if(user_interface){var template=[];if(!value['callback']&&!value['color'])value['color']=value['document'].getElementById(value['element_id']).value;template['file']='color_picker.htm';template['width']=380;template['height']=250;template['close_previous']="no";template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_theme_advanced_colorpicker_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_theme_advanced_c
 olorpicker_delta_height',0);if(typeof(value['store_selection'])=="undefined")value['store_selection']=true;tinyMCE.lastColorPickerValue=value;tinyMCE.openWindow(template,{editor_id:editor_id,mce_store_selection:value['store_selection'],inline:"yes",command:"mceColorPicker",input_color:value['color']})}else{var savedVal=tinyMCE.lastColorPickerValue,elm;if(savedVal['callback']){savedVal['callback'](value);return true}elm=savedVal['document'].getElementById(savedVal['element_id']);elm.value=value;if(elm.onchange!=null&&elm.onchange!='')eval('elm.onchange();')}return true;case"mceCodeEditor":var template=new Array();template['file']='source_editor.htm';template['width']=parseInt(tinyMCE.getParam("theme_advanced_source_editor_width",720));template['height']=parseInt(tinyMCE.getParam("theme_advanced_source_editor_height",580));tinyMCE.openWindow(template,{editor_id:editor_id,resizable:"yes",scrollbars:"no",inline:"yes"});return true;case"mceCharMap":var template=new Array();templa
 te['file']='charmap.htm';template['width']=550+(tinyMCE.isOpera?40:0);template['height']=250;template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_theme_advanced_charmap_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_theme_advanced_charmap_delta_height',0);tinyMCE.openWindow(template,{editor_id:editor_id,inline:"yes"});return true;case"mceInsertAnchor":var template=new Array();template['file']='anchor.htm';template['width']=320;template['height']=90+(tinyMCE.isNS7?30:0);template['width']+=tinyMCE.getLang('lang_theme_advanced_anchor_delta_width',0);template['height']+=tinyMCE.getLang('lang_theme_advanced_anchor_delta_height',0);tinyMCE.openWindow(template,{editor_id:editor_id,inline:"yes"});return true;case"mceNewDocument":if(confirm(tinyMCE.entityDecode(tinyMCE.getLang('lang_newdocument'))))tinyMCE.execInstanceCommand(editor_id,'mceSetContent',false,' ');return true}return false},getEditorTemplate:function(settings,editorId){function removeFromArray(in_array,remove_array){var 
 outArray=new Array(),skip;for(var i=0;i<in_array.length;i++){skip=false;for(var j=0;j<remove_array.length;j++){if(in_array[i]==remove_array[j]){skip=true}}if(!skip){outArray[outArray.length]=in_array[i]}}return outArray}function addToArray(in_array,add_array){for(var i=0;i<add_array.length;i++){in_array[in_array.length]=add_array[i]}return in_array}var template=new Array();var deltaHeight=0;var resizing=tinyMCE.getParam("theme_advanced_resizing",false);var path=tinyMCE.getParam("theme_advanced_path",true);var statusbarHTML='<div id="{$editor_id}_path" class="mceStatusbarPathText" style="display: '+(path?"block":"none")+'"> </div><div id="{$editor_id}_resize" class="mceStatusbarResize" style="display: '+(resizing?"block":"none")+'" onmousedown="tinyMCE.themes.advanced._setResizing(event,\'{$editor_id}\',true);"></div><br style="clear: both" />';var layoutManager=tinyMCE.getParam("theme_advanced_layout_manager","SimpleLayout");var styleSelectHTML='<option value="">{$lang_
 theme_style_select}</option>';if(settings['theme_advanced_styles']){var stylesAr=settings['theme_advanced_styles'].split(';');for(var i=0;i<stylesAr.length;i++){var key,value;key=stylesAr[i].split('=')[0];value=stylesAr[i].split('=')[1];styleSelectHTML+='<option value="'+value+'">'+key+'</option>'}TinyMCE_AdvancedTheme._autoImportCSSClasses=false}switch(layoutManager){case"SimpleLayout":var toolbarHTML="";var toolbarLocation=tinyMCE.getParam("theme_advanced_toolbar_location","bottom");var toolbarAlign=tinyMCE.getParam("theme_advanced_toolbar_align","center");var pathLocation=tinyMCE.getParam("theme_advanced_path_location","none");var statusbarLocation=tinyMCE.getParam("theme_advanced_statusbar_location",pathLocation);var defVals={theme_advanced_buttons1:"bold,italic,underline,strikethrough,separator,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,separator,styleselect,formatselect",theme_advanced_buttons2:"bullist,numlist,separator,outdent,indent,separator,undo,redo,separ
 ator,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code",theme_advanced_buttons3:"hr,removeformat,visualaid,separator,sub,sup,separator,charmap"};toolbarHTML+='<a href="#" accesskey="q" title="'+tinyMCE.getLang("lang_toolbar_focus")+'"';if(!tinyMCE.getParam("accessibility_focus"))toolbarHTML+=' onfocus="tinyMCE.getInstanceById(\''+editorId+'\').getWin().focus();"';toolbarHTML+='></a>';for(var i=1;i<100;i++){var def=defVals["theme_advanced_buttons"+i];var buttons=tinyMCE.getParam("theme_advanced_buttons"+i,def==null?'':def,true,',');if(buttons.length==0)break;buttons=removeFromArray(buttons,tinyMCE.getParam("theme_advanced_disable","",true,','));buttons=addToArray(buttons,tinyMCE.getParam("theme_advanced_buttons"+i+"_add","",true,','));buttons=addToArray(tinyMCE.getParam("theme_advanced_buttons"+i+"_add_before","",true,','),buttons);for(var b=0;b<buttons.length;b++)toolbarHTML+=tinyMCE.getControlHTML(buttons[b]);if(buttons.length>0){toolbarHTML+="<br />";deltaHeight-=23}}toolbarHTML+
 ='<a href="#" accesskey="z" onfocus="tinyMCE.getInstanceById(\''+editorId+'\').getWin().focus();"></a>';template['html']='<table class="mceEditor" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="{$width}" height="{$height}" style="width:{$width_style};height:{$height_style}"><tbody>';if(toolbarLocation=="top")template['html']+='<tr><td dir="ltr" class="mceToolbarTop" align="'+toolbarAlign+'" height="1" nowrap="nowrap"><span id="'+editorId+'_toolbar" class="mceToolbarContainer">'+toolbarHTML+'</span></td></tr>';if(statusbarLocation=="top"){template['html']+='<tr><td class="mceStatusbarTop" height="1">'+statusbarHTML+'</td></tr>';deltaHeight-=23}template['html']+='<tr><td align="center"><span id="{$editor_id}"></span></td></tr>';if(toolbarLocation=="bottom")template['html']+='<tr><td dir="ltr" class="mceToolbarBottom" align="'+toolbarAlign+'" height="1"><span id="'+editorId+'_toolbar" class="mceToolbarContainer">'+toolbarHTML+'</span></td></tr>';if(toolbarLocation=="external
 "){var bod=document.body;var elm=document.createElement("div");toolbarHTML=tinyMCE.replaceVar(toolbarHTML,'style_select_options',styleSelectHTML);toolbarHTML=tinyMCE.applyTemplate(toolbarHTML,{editor_id:editorId});elm.className="mceToolbarExternal";elm.id=editorId+"_toolbar";elm.innerHTML='<table width="100%" border="0" align="center"><tr><td align="center">'+toolbarHTML+'</td></tr></table>';bod.appendChild(elm);deltaHeight=0;tinyMCE.getInstanceById(editorId).toolbarElement=elm;}else{tinyMCE.getInstanceById(editorId).toolbarElement=null}if(statusbarLocation=="bottom"){template['html']+='<tr><td class="mceStatusbarBottom" height="1">'+statusbarHTML+'</td></tr>';deltaHeight-=23}template['html']+='</tbody></table>';break;case"RowLayout":template['html']='<table class="mceEditor" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="{$width}" height="{$height}" style="width:{$width}px;height:{$height}px"><tbody>';var containers=tinyMCE.getParam("theme_advanced_containers","",true,",
 ");var defaultContainerCSS=tinyMCE.getParam("theme_advanced_containers_default_class","container");var defaultContainerAlign=tinyMCE.getParam("theme_advanced_containers_default_align","center");for(var i=0;i<containers.length;i++){if(containers[i]=="mceEditor")template['html']+='<tr><td align="center" class="mceEditor_border"><span id="{$editor_id}"></span></td></tr>';else if(containers[i]=="mceElementpath"||containers[i]=="mceStatusbar"){var pathClass="mceStatusbar";if(i==containers.length-1){pathClass="mceStatusbarBottom"}else if(i==0){pathClass="mceStatusbar"}else{deltaHeight-=2}template['html']+='<tr><td class="'+pathClass+'" height="1">'+statusbarHTML+'</td></tr>';deltaHeight-=22}else{var curContainer=tinyMCE.getParam("theme_advanced_container_"+containers[i],"",true,',');var curContainerHTML="";var curAlign=tinyMCE.getParam("theme_advanced_container_"+containers[i]+"_align",defaultContainerAlign);var curCSS=tinyMCE.getParam("theme_advanced_container_"+containers[i]+"_c
 lass",defaultContainerCSS);curContainer=removeFromArray(curContainer,tinyMCE.getParam("theme_advanced_disable","",true,','));for(var j=0;j<curContainer.length;j++)curContainerHTML+=tinyMCE.getControlHTML(curContainer[j]);if(curContainer.length>0){curContainerHTML+="<br />";deltaHeight-=23}template['html']+='<tr><td class="'+curCSS+'" align="'+curAlign+'" height="1">'+curContainerHTML+'</td></tr>'}}template['html']+='</tbody></table>';break;case"CustomLayout":var customLayout=tinyMCE.getParam("theme_advanced_custom_layout","");if(customLayout!=""&&eval("typeof("+customLayout+")")!="undefined"){template=eval(customLayout+"(template);")}break}if(resizing)template['html']+='<span id="{$editor_id}_resize_box" class="mceResizeBox"></span>';template['html']=tinyMCE.replaceVar(template['html'],'style_select_options',styleSelectHTML);if(!template['delta_width'])template['delta_width']=0;if(!template['delta_height'])template['delta_height']=deltaHeight;return template},initInstance:fu
 nction(inst){if(tinyMCE.getParam("theme_advanced_resizing",false)){if(tinyMCE.getParam("theme_advanced_resizing_use_cookie",true)){var w=TinyMCE_AdvancedTheme._getCookie("TinyMCE_"+inst.editorId+"_width");var h=TinyMCE_AdvancedTheme._getCookie("TinyMCE_"+inst.editorId+"_height");TinyMCE_AdvancedTheme._resizeTo(inst,w,h,tinyMCE.getParam("theme_advanced_resize_horizontal",true))}}inst.addShortcut('ctrl','k','lang_link_desc','mceLink')},removeInstance:function(inst){new TinyMCE_Layer(inst.editorId+'_fcMenu').remove();new TinyMCE_Layer(inst.editorId+'_bcMenu').remove()},hideInstance:function(inst){TinyMCE_AdvancedTheme._hideMenus(inst.editorId)},_handleMenuEvent:function(e){var te=tinyMCE.isMSIE?window.event.srcElement:e.target;tinyMCE._menuButtonEvent(e.type=="mouseover"?"over":"out",document.getElementById(te._switchId));if(e.type=="click")tinyMCE.execInstanceCommand(te._editor_id,te._command)},_hideMenus:function(id){var fcml=new TinyMCE_Layer(id+'_fcMenu'),bcml=new TinyMCE_L
 ayer(id+'_bcMenu');if(fcml.exists()&&fcml.isVisible()){tinyMCE.switchClass(id+'_forecolor','mceMenuButton');fcml.hide()}if(bcml.exists()&&bcml.isVisible()){tinyMCE.switchClass(id+'_backcolor','mceMenuButton');bcml.hide()}},handleNodeChange:function(editor_id,node,undo_index,undo_levels,visual_aid,any_selection,setup_content){var alignNode,breakOut,classNode;function selectByValue(select_elm,value,first_index){first_index=typeof(first_index)=="undefined"?false:true;if(select_elm){for(var i=0;i<select_elm.options.length;i++){var ov=""+select_elm.options[i].value;if(first_index&&ov.toLowerCase().indexOf(value.toLowerCase())==0){select_elm.selectedIndex=i;return true}if(ov==value){select_elm.selectedIndex=i;return true}}}return false};if(node==null)return;var pathElm=document.getElementById(editor_id+"_path");var inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);var doc=inst.getDoc();TinyMCE_AdvancedTheme._hideMenus(editor_id);if(pathElm){var parentNode=node;var path=new Array();while(par
 entNode!=null){if(parentNode.nodeName.toUpperCase()=="BODY"){break}if(parentNode.nodeType==1&&tinyMCE.getAttrib(parentNode,"class").indexOf('mceItemHidden')==-1){path[path.length]=parentNode}parentNode=parentNode.parentNode}var html="";for(var i=path.length-1;i>=0;i--){var nodeName=path[i].nodeName.toLowerCase();var nodeData="";if(nodeName.indexOf("html:")==0)nodeName=nodeName.substring(5);if(nodeName=="b"){nodeName="strong"}if(nodeName=="i"){nodeName="em"}if(nodeName=="span"){var cn=tinyMCE.getAttrib(path[i],"class");if(cn!=""&&cn.indexOf('mceItem')==-1)nodeData+="class: "+cn+" ";var st=tinyMCE.getAttrib(path[i],"style");if(st!=""){st=tinyMCE.serializeStyle(tinyMCE.parseStyle(st));nodeData+="style: "+tinyMCE.xmlEncode(st)+" "}}if(nodeName=="font"){if(tinyMCE.getParam("convert_fonts_to_spans"))nodeName="span";var face=tinyMCE.getAttrib(path[i],"face");if(face!="")nodeData+="font: "+tinyMCE.xmlEncode(face)+" ";var size=tinyMCE.getAttrib(path[i],"size");if(size!="")nodeData+="
 size: "+tinyMCE.xmlEncode(size)+" ";var color=tinyMCE.getAttrib(path[i],"color");if(color!="")nodeData+="color: "+tinyMCE.xmlEncode(color)+" "}if(tinyMCE.getAttrib(path[i],'id')!=""){nodeData+="id: "+path[i].getAttribute('id')+" "}var className=tinyMCE.getVisualAidClass(tinyMCE.getAttrib(path[i],"class"),false);if(className!=""&&className.indexOf('mceItem')==-1)nodeData+="class: "+className+" ";if(tinyMCE.getAttrib(path[i],'src')!=""){var src=tinyMCE.getAttrib(path[i],"mce_src");if(src=="")src=tinyMCE.getAttrib(path[i],"src");nodeData+="src: "+tinyMCE.xmlEncode(src)+" "}if(path[i].nodeName=='A'&&tinyMCE.getAttrib(path[i],'href')!=""){var href=tinyMCE.getAttrib(path[i],"mce_href");if(href=="")href=tinyMCE.getAttrib(path[i],"href");nodeData+="href: "+tinyMCE.xmlEncode(href)+" "}className=tinyMCE.getAttrib(path[i],"class");if((nodeName=="img"||nodeName=="span")&&className.indexOf('mceItem')!=-1){nodeName=className.replace(/mceItem([a-z]+)/gi,'$1').toLowerCase();nodeData=path[i]
 .getAttribute('title')}if(nodeName=="a"&&(anchor=tinyMCE.getAttrib(path[i],"name"))!=""){nodeName="a";nodeName+="#"+tinyMCE.xmlEncode(anchor);nodeData=""}if(tinyMCE.getAttrib(path[i],'name').indexOf("mce_")!=0){var className=tinyMCE.getVisualAidClass(tinyMCE.getAttrib(path[i],"class"),false);if(className!=""&&className.indexOf('mceItem')==-1){nodeName+="."+className}}var cmd='tinyMCE.execInstanceCommand(\''+editor_id+'\',\'mceSelectNodeDepth\',false,\''+i+'\');';html+='<a title="'+nodeData+'" href="javascript:'+cmd+'" onclick="'+cmd+'return false;" onmousedown="return false;" target="_self" class="mcePathItem">'+nodeName+'</a>';if(i>0){html+=" » "}}pathElm.innerHTML='<a href="#" accesskey="x"></a>'+tinyMCE.getLang('lang_theme_path')+": "+html+' '}tinyMCE.switchClass(editor_id+'_justifyleft','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_justifyright','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_justifycenter','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor
 _id+'_justifyfull','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_bold','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_italic','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_underline','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_strikethrough','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_bullist','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_numlist','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_sub','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_sup','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_anchor','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_link','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_unlink','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_outdent','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_image','mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_hr','mceButtonNormal');if(node.nodeName=="A"&&tinyMCE.getAttrib(node,"class").indexOf('mceItemAnchor')!=-1)tinyMCE.switchClass(editor_id+'_ancho
 r','mceButtonSelected');var anchorLink=tinyMCE.getParentElement(node,"a","href");if(anchorLink||any_selection){tinyMCE.switchClass(editor_id+'_link',anchorLink?'mceButtonSelected':'mceButtonNormal');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_unlink',anchorLink?'mceButtonSelected':'mceButtonNormal')}tinyMCE.switchClass(editor_id+'_visualaid',visual_aid?'mceButtonSelected':'mceButtonNormal');if(undo_levels!=-1){tinyMCE.switchClass(editor_id+'_undo','mceButtonDisabled');tinyMCE.switchClass(editor_id+'_redo','mceButtonDisabled')}if(tinyMCE.getParentElement(node,"li,blockquote"))tinyMCE.switchClass(editor_id+'_outdent','mceButtonNormal');if(undo_index!=-1&&(undo_index<undo_levels-1&&undo_levels>0))tinyMCE.switchClass(editor_id+'_redo','mceButtonNormal');if(undo_index!=-1&&(undo_index>0&&undo_levels>0))tinyMCE.switchClass(editor_id+'_undo','mceButtonNormal');var selectElm=document.getElementById(editor_id+"_styleSelect");if(selectElm){TinyMCE_AdvancedTheme._setupCSSClasses(editor_id);classNo
 de=node;breakOut=false;var index=0;do{if(classNode&&classNode.className){for(var i=0;i<selectElm.options.length;i++){if(selectElm.options[i].value==classNode.className){index=i;breakOut=true;break}}}}while(!breakOut&&classNode!=null&&(classNode=classNode.parentNode)!=null);selectElm.selectedIndex=index}var selectElm=document.getElementById(editor_id+"_formatSelect");if(selectElm){var elm=tinyMCE.getParentElement(node,"p,div,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");if(elm)selectByValue(selectElm,"<"+elm.nodeName.toLowerCase()+">");else selectByValue(selectElm,"")}var selectElm=document.getElementById(editor_id+"_fontNameSelect");if(selectElm){if(!tinyMCE.isSafari&&!(tinyMCE.isMSIE&&!tinyMCE.isOpera)){var face=inst.queryCommandValue('FontName');face=face==null||face==""?"":face;selectByValue(selectElm,face,face!="")}else{var elm=tinyMCE.getParentElement(node,"font","face");if(elm){var family=tinyMCE.getAttrib(elm,"face");if(family=='')family=''+elm.style.fontFamily;if(!selectByValue(se
 lectElm,family,family!=""))selectByValue(selectElm,"")}else selectByValue(selectElm,"")}}var selectElm=document.getElementById(editor_id+"_fontSizeSelect");if(selectElm){if(!tinyMCE.isSafari&&!tinyMCE.isOpera){var size=inst.queryCommandValue('FontSize');selectByValue(selectElm,size==null||size==""?"0":size)}else{var elm=tinyMCE.getParentElement(node,"font","size");if(elm){var size=tinyMCE.getAttrib(elm,"size");if(size==''){var sizes=new Array('','8px','10px','12px','14px','18px','24px','36px');size=''+elm.style.fontSize;for(var i=0;i<sizes.length;i++){if((''+sizes[i])==size){size=i;break}}}if(!selectByValue(selectElm,size))selectByValue(selectElm,"")}else selectByValue(selectElm,"0")}}alignNode=node;breakOut=false;do{if(!alignNode.getAttribute||!alignNode.getAttribute('align'))continue;switch(alignNode.getAttribute('align').toLowerCase()){case"left":tinyMCE.switchClass(editor_id+'_justifyleft','mceButtonSelected');breakOut=true;break;case"right":tinyMCE.switchClass(editor_id
 +'_justifyright','mceButtonSelected');breakOut=true;break;case"middle":case"center":tinyMCE.switchClass(editor_id+'_justifycenter','mceButtonSelected');breakOut=true;break;case"justify":tinyMCE.switchClass(editor_id+'_justifyfull','mceButtonSelected');breakOut=true;break}}while(!breakOut&&(alignNode=alignNode.parentNode)!=null);var div=tinyMCE.getParentElement(node,"div");if(div&&div.style.textAlign=="center")tinyMCE.switchClass(editor_id+'_justifycenter','mceButtonSelected');if(!setup_content){var ar=new Array("Bold","_bold","Italic","_italic","Strikethrough","_strikethrough","superscript","_sup","subscript","_sub");for(var i=0;i<ar.length;i+=2){if(inst.queryCommandState(ar[i]))tinyMCE.switchClass(editor_id+ar[i+1],'mceButtonSelected')}if(inst.queryCommandState("Underline")&&(node.parentNode==null||node.parentNode.nodeName!="A"))tinyMCE.switchClass(editor_id+'_underline','mceButtonSelected')}do{switch(node.nodeName){case"UL":tinyMCE.switchClass(editor_id+'_bullist','mceButt
 onSelected');break;case"OL":tinyMCE.switchClass(editor_id+'_numlist','mceButtonSelected');break;case"HR":tinyMCE.switchClass(editor_id+'_hr','mceButtonSelected');break;case"IMG":if(tinyMCE.getAttrib(node,'name').indexOf('mce_')!=0&&tinyMCE.getAttrib(node,'class').indexOf('mceItem')==-1){tinyMCE.switchClass(editor_id+'_image','mceButtonSelected')}break}}while((node=node.parentNode)!=null)},_setupCSSClasses:function(editor_id){var i,selectElm;if(!TinyMCE_AdvancedTheme._autoImportCSSClasses)return;selectElm=document.getElementById(editor_id+'_styleSelect');if(selectElm&&selectElm.getAttribute('cssImported')!='true'){var csses=tinyMCE.getCSSClasses(editor_id);if(csses&&selectElm){for(i=0;i<csses.length;i++)selectElm.options[selectElm.options.length]=new Option(csses[i],csses[i])}if(csses!=null&&csses.length>0)selectElm.setAttribute('cssImported','true')}},_setCookie:function(name,value,expires,path,domain,secure){var curCookie=name+"="+escape(value)+((expires)?"; expires="+expir
 es.toGMTString():"")+((path)?"; path="+escape(path):"")+((domain)?"; domain="+domain:"")+((secure)?"; secure":"");document.cookie=curCookie},_getCookie:function(name){var dc=document.cookie;var prefix=name+"=";var begin=dc.indexOf("; "+prefix);if(begin==-1){begin=dc.indexOf(prefix);if(begin!=0)return null}else begin+=2;var end=document.cookie.indexOf(";",begin);if(end==-1)end=dc.length;return unescape(dc.substring(begin+prefix.length,end))},_resizeTo:function(inst,w,h,set_w){var editorContainer=document.getElementById(inst.editorId+'_parent');var tableElm=editorContainer.firstChild;var iframe=inst.iframeElement;if(w==null||w=="null"){set_w=false;w=0}if(h==null||h=="null")return;w=parseInt(w);h=parseInt(h);if(tinyMCE.isGecko){w+=2;h+=2}var dx=w-tableElm.clientWidth;var dy=h-tableElm.clientHeight;w=w<1?30:w;h=h<1?30:h;if(set_w)tableElm.style.width=w+"px";tableElm.style.height=h+"px";iw=iframe.clientWidth+dx;ih=iframe.clientHeight+dy;iw=iw<1?30:iw;ih=ih<1?30:ih;if(tinyMCE.isGec
 ko){iw-=2;ih-=2}if(set_w)iframe.style.width=iw+"px";iframe.style.height=ih+"px";if(set_w){var tableBodyElm=tableElm.firstChild;var minIframeWidth=tableBodyElm.scrollWidth;if(inst.iframeElement.clientWidth<minIframeWidth){dx=minIframeWidth-inst.iframeElement.clientWidth;inst.iframeElement.style.width=(iw+dx)+"px"}}inst.useCSS=false},_resizeEventHandler:function(e){var resizer=TinyMCE_AdvancedTheme._resizer;if(!resizer.resizing)return;e=typeof(e)=="undefined"?window.event:e;var dx=e.screenX-resizer.downX;var dy=e.screenY-resizer.downY;var resizeBox=resizer.resizeBox;var editorId=resizer.editorId;switch(e.type){case"mousemove":var w,h;w=resizer.width+dx;h=resizer.height+dy;w=w<1?1:w;h=h<1?1:h;if(resizer.horizontal)resizeBox.style.width=w+"px";resizeBox.style.height=h+"px";break;case"mouseup":TinyMCE_AdvancedTheme._setResizing(e,editorId,false);TinyMCE_AdvancedTheme._resizeTo(tinyMCE.getInstanceById(editorId),resizer.width+dx,resizer.height+dy,resizer.horizontal);if(tinyMCE.getP
 aram("theme_advanced_resizing_use_cookie",true)){var expires=new Date();expires.setTime(expires.getTime()+3600000*24*30);TinyMCE_AdvancedTheme._setCookie("TinyMCE_"+editorId+"_width",""+(resizer.horizontal?resizer.width+dx:""),expires);TinyMCE_AdvancedTheme._setCookie("TinyMCE_"+editorId+"_height",""+(resizer.height+dy),expires)}break}},_setResizing:function(e,editor_id,state){e=typeof(e)=="undefined"?window.event:e;var resizer=TinyMCE_AdvancedTheme._resizer;var editorContainer=document.getElementById(editor_id+'_parent');var editorArea=document.getElementById(editor_id+'_parent').firstChild;var resizeBox=document.getElementById(editor_id+'_resize_box');var inst=tinyMCE.getInstanceById(editor_id);if(state){var width=editorArea.clientWidth;var height=editorArea.clientHeight;resizeBox.style.width=width+"px";resizeBox.style.height=height+"px";resizer.iframeWidth=inst.iframeElement.clientWidth;resizer.iframeHeight=inst.iframeElement.clientHeight;editorArea.style.display="none";r
 esizeBox.style.display="block";if(!resizer.eventHandlers){if(tinyMCE.isMSIE)tinyMCE.addEvent(document,"mousemove",TinyMCE_AdvancedTheme._resizeEventHandler);else tinyMCE.addEvent(window,"mousemove",TinyMCE_AdvancedTheme._resizeEventHandler);tinyMCE.addEvent(document,"mouseup",TinyMCE_AdvancedTheme._resizeEventHandler);resizer.eventHandlers=true}resizer.resizing=true;resizer.downX=e.screenX;resizer.downY=e.screenY;resizer.width=parseInt(resizeBox.style.width);resizer.height=parseInt(resizeBox.style.height);resizer.editorId=editor_id;resizer.resizeBox=resizeBox;resizer.horizontal=tinyMCE.getParam("theme_advanced_resize_horizontal",true)}else{resizer.resizing=false;resizeBox.style.display="none";editorArea.style.display=tinyMCE.isMSIE&&!tinyMCE.isOpera?"block":"table";tinyMCE.execCommand('mceResetDesignMode')}},_getColorHTML:function(id,n,cm){var i,h,cl;h='<span class="mceMenuLine"></span>';cl=tinyMCE.getParam(n,TinyMCE_AdvancedTheme._defColors).split(',');h+='<table class="mce
 Colors"><tr>';for(i=0;i<cl.length;i++){c='tinyMCE.execInstanceCommand(\''+id+'\', \''+cm+'\', false, \'#'+cl[i]+'\');';h+='<td><a href="javascript:'+c+'" style="background-color: #'+cl[i]+'" onclick="'+c+';return false;"></a></td>';if((i+1)%8==0)h+='</tr><tr>'}h+='</tr></table>';if(tinyMCE.getParam("theme_advanced_more_colors",true))h+='<a href="javascript:void(0);" onclick="TinyMCE_AdvancedTheme._pickColor(\''+id+'\',\''+cm+'\');" class="mceMoreColors">'+tinyMCE.getLang('lang_more_colors')+'</a>';return h},_pickColor:function(id,cm){var inputColor,inst=tinyMCE.selectedInstance;if(cm=='forecolor'&&inst)inputColor=inst.foreColor;if((cm=='backcolor'||cm=='HiliteColor')&&inst)inputColor=inst.backColor;tinyMCE.execCommand('mceColorPicker',true,{color:inputColor,callback:function(c){tinyMCE.execInstanceCommand(id,cm,false,c)}})},_insertImage:function(src,alt,border,hspace,vspace,width,height,align,title,onmouseover,onmouseout){tinyMCE.execCommand("mceInsertContent",false,tinyMCE.
 createTagHTML('img',{src:tinyMCE.convertRelativeToAbsoluteURL(tinyMCE.settings['base_href'],src),mce_src:src,alt:alt,border:border,hspace:hspace,vspace:vspace,width:width,height:height,align:align,title:title,onmouseover:onmouseover,onmouseout:onmouseout}))},_insertLink:function(href,target,title,onclick,style_class){tinyMCE.execCommand('mceBeginUndoLevel');if(tinyMCE.selectedInstance&&tinyMCE.selectedElement&&tinyMCE.selectedElement.nodeName.toLowerCase()=="img"){var doc=tinyMCE.selectedInstance.getDoc();var linkElement=tinyMCE.getParentElement(tinyMCE.selectedElement,"a");var newLink=false;if(!linkElement){linkElement=doc.createElement("a");newLink=true}var mhref=href;var thref=eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback']+"(href, linkElement);");mhref=tinyMCE.getParam('convert_urls')?href:mhref;tinyMCE.setAttrib(linkElement,'href',thref);tinyMCE.setAttrib(linkElement,'mce_href',mhref);tinyMCE.setAttrib(linkElement,'target',target);tinyMCE.setAttrib(linkElement,'title',ti
 tle);tinyMCE.setAttrib(linkElement,'onclick',onclick);tinyMCE.setAttrib(linkElement,'class',style_class);if(newLink){linkElement.appendChild(tinyMCE.selectedElement.cloneNode(true));tinyMCE.selectedElement.parentNode.replaceChild(linkElement,tinyMCE.selectedElement)}return}if(!tinyMCE.linkElement&&tinyMCE.selectedInstance){if(tinyMCE.isSafari){tinyMCE.execCommand("mceInsertContent",false,'<a href="'+tinyMCE.uniqueURL+'">'+tinyMCE.selectedInstance.selection.getSelectedHTML()+'</a>')}else tinyMCE.selectedInstance.contentDocument.execCommand("createlink",false,tinyMCE.uniqueURL);tinyMCE.linkElement=tinyMCE.getElementByAttributeValue(tinyMCE.selectedInstance.contentDocument.body,"a","href",tinyMCE.uniqueURL);var elementArray=tinyMCE.getElementsByAttributeValue(tinyMCE.selectedInstance.contentDocument.body,"a","href",tinyMCE.uniqueURL);for(var i=0;i<elementArray.length;i++){var mhref=href;var thref=eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback']+"(href, elementArray[i]);");mhref=t
 inyMCE.getParam('convert_urls')?href:mhref;tinyMCE.setAttrib(elementArray[i],'href',thref);tinyMCE.setAttrib(elementArray[i],'mce_href',mhref);tinyMCE.setAttrib(elementArray[i],'target',target);tinyMCE.setAttrib(elementArray[i],'title',title);tinyMCE.setAttrib(elementArray[i],'onclick',onclick);tinyMCE.setAttrib(elementArray[i],'class',style_class)}tinyMCE.linkElement=elementArray[0]}if(tinyMCE.linkElement){var mhref=href;href=eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback']+"(href, tinyMCE.linkElement);");mhref=tinyMCE.getParam('convert_urls')?href:mhref;tinyMCE.setAttrib(tinyMCE.linkElement,'href',href);tinyMCE.setAttrib(tinyMCE.linkElement,'mce_href',mhref);tinyMCE.setAttrib(tinyMCE.linkElement,'target',target);tinyMCE.setAttrib(tinyMCE.linkElement,'title',title);tinyMCE.setAttrib(tinyMCE.linkElement,'onclick',onclick);tinyMCE.setAttrib(tinyMCE.linkElement,'class',style_class)}tinyMCE.execCommand('mceEndUndoLevel')}};tinyMCE.addTheme("advanced",TinyMCE_AdvancedTheme);tinyMC
 E.addButtonMap(TinyMCE_AdvancedTheme._buttonMap);
\ No newline at end of file

Modified: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/editor_template_src.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/editor_template_src.js	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/editor_template_src.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,1217 +1,1516 @@
 /**
- * editor_template_src.js
+ * $Id: editor_template_src.js 296 2007-08-21 10:36:35Z spocke $
 *
- * Copyright 2009, Moxiecode Systems AB
- * Released under LGPL License.
- *
- * License: http://tinymce.moxiecode.com/license
- * Contributing: http://tinymce.moxiecode.com/contributing
+ * @author Moxiecode
+ * @copyright Copyright © 2004-2007, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
 */
 
-(function(tinymce) {
-	var DOM = tinymce.DOM, Event = tinymce.dom.Event, extend = tinymce.extend, each = tinymce.each, Cookie = tinymce.util.Cookie, lastExtID, explode = tinymce.explode;
+/* Import theme specific language pack */
+tinyMCE.importThemeLanguagePack('advanced');
 
-	// Tell it to load theme specific language pack(s)
-	tinymce.ThemeManager.requireLangPack('advanced');
+var TinyMCE_AdvancedTheme = {
+	// Private theme fields
+	_defColors : "000000,993300,333300,003300,003366,000080,333399,333333,800000,FF6600,808000,008000,008080,0000FF,666699,808080,FF0000,FF9900,99CC00,339966,33CCCC,3366FF,800080,999999,FF00FF,FFCC00,FFFF00,00FF00,00FFFF,00CCFF,993366,C0C0C0,FF99CC,FFCC99,FFFF99,CCFFCC,CCFFFF,99CCFF,CC99FF,FFFFFF",
+	_autoImportCSSClasses : true,
+	_resizer : {},
+	_buttons : [
+		// Control id, button img, button title, command, user_interface, value
+		['bold', '{$lang_bold_img}', 'lang_bold_desc', 'Bold'],
+		['italic', '{$lang_italic_img}', 'lang_italic_desc', 'Italic'],
+		['underline', '{$lang_underline_img}', 'lang_underline_desc', 'Underline'],
+		['strikethrough', 'strikethrough.gif', 'lang_striketrough_desc', 'Strikethrough'],
+		['justifyleft', 'justifyleft.gif', 'lang_justifyleft_desc', 'JustifyLeft'],
+		['justifycenter', 'justifycenter.gif', 'lang_justifycenter_desc', 'JustifyCenter'],
+		['justifyright', 'justifyright.gif', 'lang_justifyright_desc', 'JustifyRight'],
+		['justifyfull', 'justifyfull.gif', 'lang_justifyfull_desc', 'JustifyFull'],
+		['bullist', 'bullist.gif', 'lang_bullist_desc', 'InsertUnorderedList'],
+		['numlist', 'numlist.gif', 'lang_numlist_desc', 'InsertOrderedList'],
+		['outdent', 'outdent.gif', 'lang_outdent_desc', 'Outdent'],
+		['indent', 'indent.gif', 'lang_indent_desc', 'Indent'],
+		['cut', 'cut.gif', 'lang_cut_desc', 'Cut'],
+		['copy', 'copy.gif', 'lang_copy_desc', 'Copy'],
+		['paste', 'paste.gif', 'lang_paste_desc', 'Paste'],
+		['undo', 'undo.gif', 'lang_undo_desc', 'Undo'],
+		['redo', 'redo.gif', 'lang_redo_desc', 'Redo'],
+		['link', 'link.gif', 'lang_link_desc', 'mceLink', true],
+		['unlink', 'unlink.gif', 'lang_unlink_desc', 'unlink'],
+		['image', 'image.gif', 'lang_image_desc', 'mceImage', true],
+		['cleanup', 'cleanup.gif', 'lang_cleanup_desc', 'mceCleanup'],
+		['help', 'help.gif', 'lang_help_desc', 'mceHelp'],
+		['code', 'code.gif', 'lang_theme_code_desc', 'mceCodeEditor'],
+		['hr', 'hr.gif', 'lang_theme_hr_desc', 'inserthorizontalrule'],
+		['removeformat', 'removeformat.gif', 'lang_theme_removeformat_desc', 'removeformat'],
+		['sub', 'sub.gif', 'lang_theme_sub_desc', 'subscript'],
+		['sup', 'sup.gif', 'lang_theme_sup_desc', 'superscript'],
+		['forecolor', 'forecolor.gif', 'lang_theme_forecolor_desc', 'forecolor', true],
+		['forecolorpicker', 'forecolor.gif', 'lang_theme_forecolor_desc', 'forecolorpicker', true],
+		['backcolor', 'backcolor.gif', 'lang_theme_backcolor_desc', 'HiliteColor', true],
+		['backcolorpicker', 'backcolor.gif', 'lang_theme_backcolor_desc', 'backcolorpicker', true],
+		['charmap', 'charmap.gif', 'lang_theme_charmap_desc', 'mceCharMap'],
+		['visualaid', 'visualaid.gif', 'lang_theme_visualaid_desc', 'mceToggleVisualAid'],
+		['anchor', 'anchor.gif', 'lang_theme_anchor_desc', 'mceInsertAnchor'],
+		['newdocument', 'newdocument.gif', 'lang_newdocument_desc', 'mceNewDocument']
+	],
 
-	tinymce.create('tinymce.themes.AdvancedTheme', {
-		sizes : [8, 10, 12, 14, 18, 24, 36],
+	_buttonMap : 'anchor,backcolor,bold,bullist,charmap,cleanup,code,copy,cut,forecolor,help,hr,image,indent,italic,justifycenter,justifyfull,justifyleft,justifyright,link,newdocument,numlist,outdent,paste,redo,removeformat,strikethrough,sub,sup,underline,undo,unlink,visualaid,advhr,ltr,rtl,emotions,flash,fullpage,fullscreen,iespell,insertdate,inserttime,pastetext,pasteword,selectall,preview,print,save,replace,search,table,cell_props,delete_col,delete_row,col_after,col_before,row_after,row_before,merge_cells,row_props,split_cells,delete_table',
 
-		// Control name lookup, format: title, command
-		controls : {
-			bold : ['bold_desc', 'Bold'],
-			italic : ['italic_desc', 'Italic'],
-			underline : ['underline_desc', 'Underline'],
-			strikethrough : ['striketrough_desc', 'Strikethrough'],
-			justifyleft : ['justifyleft_desc', 'JustifyLeft'],
-			justifycenter : ['justifycenter_desc', 'JustifyCenter'],
-			justifyright : ['justifyright_desc', 'JustifyRight'],
-			justifyfull : ['justifyfull_desc', 'JustifyFull'],
-			bullist : ['bullist_desc', 'InsertUnorderedList'],
-			numlist : ['numlist_desc', 'InsertOrderedList'],
-			outdent : ['outdent_desc', 'Outdent'],
-			indent : ['indent_desc', 'Indent'],
-			cut : ['cut_desc', 'Cut'],
-			copy : ['copy_desc', 'Copy'],
-			paste : ['paste_desc', 'Paste'],
-			undo : ['undo_desc', 'Undo'],
-			redo : ['redo_desc', 'Redo'],
-			link : ['link_desc', 'mceLink'],
-			unlink : ['unlink_desc', 'unlink'],
-			image : ['image_desc', 'mceImage'],
-			cleanup : ['cleanup_desc', 'mceCleanup'],
-			help : ['help_desc', 'mceHelp'],
-			code : ['code_desc', 'mceCodeEditor'],
-			hr : ['hr_desc', 'InsertHorizontalRule'],
-			removeformat : ['removeformat_desc', 'RemoveFormat'],
-			sub : ['sub_desc', 'subscript'],
-			sup : ['sup_desc', 'superscript'],
-			forecolor : ['forecolor_desc', 'ForeColor'],
-			forecolorpicker : ['forecolor_desc', 'mceForeColor'],
-			backcolor : ['backcolor_desc', 'HiliteColor'],
-			backcolorpicker : ['backcolor_desc', 'mceBackColor'],
-			charmap : ['charmap_desc', 'mceCharMap'],
-			visualaid : ['visualaid_desc', 'mceToggleVisualAid'],
-			anchor : ['anchor_desc', 'mceInsertAnchor'],
-			newdocument : ['newdocument_desc', 'mceNewDocument'],
-			blockquote : ['blockquote_desc', 'mceBlockQuote']
-		},
+	/**
+	 * Returns HTML code for the specificed control.
+	 */
+	getControlHTML : function(button_name) {
+		var i, x, but;
 
-		stateControls : ['bold', 'italic', 'underline', 'strikethrough', 'bullist', 'numlist', 'justifyleft', 'justifycenter', 'justifyright', 'justifyfull', 'sub', 'sup', 'blockquote'],
+		// Lookup button in button list
+		for (i=0; i<TinyMCE_AdvancedTheme._buttons.length; i++) {
+			but = TinyMCE_AdvancedTheme._buttons[i];
 
-		init : function(ed, url) {
-			var t = this, s, v, o;
-	
-			t.editor = ed;
-			t.url = url;
-			t.onResolveName = new tinymce.util.Dispatcher(this);
+			if (but[0] == button_name && (button_name == "forecolor" || button_name == "backcolor"))
+				return tinyMCE.getMenuButtonHTML(but[0], but[2], '{$themeurl}/images/' + but[1], but[3] + "Menu", but[3], (but.length > 4 ? but[4] : false), (but.length > 5 ? but[5] : null));
 
-			// Default settings
-			t.settings = s = extend({
-				theme_advanced_path : true,
-				theme_advanced_toolbar_location : 'bottom',
-				theme_advanced_buttons1 : "bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,styleselect,formatselect",
-				theme_advanced_buttons2 : "bullist,numlist,|,outdent,indent,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code",
-				theme_advanced_buttons3 : "hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap",
-				theme_advanced_blockformats : "p,address,pre,h1,h2,h3,h4,h5,h6",
-				theme_advanced_toolbar_align : "center",
-				theme_advanced_fonts : "Andale Mono=andale mono,times;Arial=arial,helvetica,sans-serif;Arial Black=arial black,avant garde;Book Antiqua=book antiqua,palatino;Comic Sans MS=comic sans ms,sans-serif;Courier New=courier new,courier;Georgia=georgia,palatino;Helvetica=helvetica;Impact=impact,chicago;Symbol=symbol;Tahoma=tahoma,arial,helvetica,sans-serif;Terminal=terminal,monaco;Times New Roman=times new roman,times;Trebuchet MS=trebuchet ms,geneva;Verdana=verdana,geneva;Webdings=webdings;Wingdings=wingdings,zapf dingbats",
-				theme_advanced_more_colors : 1,
-				theme_advanced_row_height : 23,
-				theme_advanced_resize_horizontal : 1,
-				theme_advanced_resizing_use_cookie : 1,
-				theme_advanced_font_sizes : "1,2,3,4,5,6,7",
-				readonly : ed.settings.readonly
-			}, ed.settings);
+			if (but[0] == button_name)
+				return tinyMCE.getButtonHTML(but[0], but[2], '{$themeurl}/images/' + but[1], but[3], (but.length > 4 ? but[4] : false), (but.length > 5 ? but[5] : null));
+		}
 
-			// Setup default font_size_style_values
-			if (!s.font_size_style_values)
-				s.font_size_style_values = "8pt,10pt,12pt,14pt,18pt,24pt,36pt";
+		// Custom controlls other than buttons
+		switch (button_name) {
+			case "formatselect":
+				var html = '<select id="{$editor_id}_formatSelect" name="{$editor_id}_formatSelect" onfocus="tinyMCE.addSelectAccessibility(event, this, window);" onchange="tinyMCE.execInstanceCommand(\'{$editor_id}\',\'FormatBlock\',false,this.options[this.selectedIndex].value);" class="mceSelectList">';
+				var formats = tinyMCE.getParam("theme_advanced_blockformats", "p,address,pre,h1,h2,h3,h4,h5,h6", true).split(',');
+				var lookup = [
+					['p', '{$lang_theme_paragraph}'],
+					['address', '{$lang_theme_address}'],
+					['pre', '{$lang_theme_pre}'],
+					['h1', '{$lang_theme_h1}'],
+					['h2', '{$lang_theme_h2}'],
+					['h3', '{$lang_theme_h3}'],
+					['h4', '{$lang_theme_h4}'],
+					['h5', '{$lang_theme_h5}'],
+					['h6', '{$lang_theme_h6}'],
+					['div', '{$lang_theme_div}'],
+					['blockquote', '{$lang_theme_blockquote}'],
+					['code', '{$lang_theme_code}'],
+					['dt', '{$lang_theme_dt}'],
+					['dd', '{$lang_theme_dd}'],
+					['samp', '{$lang_theme_samp}']
+				];
 
-			if (tinymce.is(s.theme_advanced_font_sizes, 'string')) {
-				s.font_size_style_values = tinymce.explode(s.font_size_style_values);
-				s.font_size_classes = tinymce.explode(s.font_size_classes || '');
+				html += '<option value="">{$lang_theme_block}</option>';
 
-				// Parse string value
-				o = {};
-				ed.settings.theme_advanced_font_sizes = s.theme_advanced_font_sizes;
-				each(ed.getParam('theme_advanced_font_sizes', '', 'hash'), function(v, k) {
-					var cl;
+				// Build format select
+				for (var i=0; i<formats.length; i++) {
+					for (var x=0; x<lookup.length; x++) {
+						if (formats[i] == lookup[x][0])
+							html += '<option value="<' + lookup[x][0] + '>">' + lookup[x][1] + '</option>';
+					}
+				}
 
-					if (k == v && v >= 1 && v <= 7) {
-						k = v + ' (' + t.sizes[v - 1] + 'pt)';
-						cl = s.font_size_classes[v - 1];
-						v = s.font_size_style_values[v - 1] || (t.sizes[v - 1] + 'pt');
+				html += '</select>';
+
+				return html;
+
+			case "styleselect":
+				return '<select id="{$editor_id}_styleSelect" onmousedown="tinyMCE.themes.advanced._setupCSSClasses(\'{$editor_id}\');" name="{$editor_id}_styleSelect" onfocus="tinyMCE.addSelectAccessibility(event,this,window);" onchange="tinyMCE.execInstanceCommand(\'{$editor_id}\',\'mceSetCSSClass\',false,this.options[this.selectedIndex].value);" class="mceSelectList">{$style_select_options}</select>';
+
+			case "fontselect":
+				var fontHTML = '<select id="{$editor_id}_fontNameSelect" name="{$editor_id}_fontNameSelect" onfocus="tinyMCE.addSelectAccessibility(event, this, window);" onchange="tinyMCE.execInstanceCommand(\'{$editor_id}\',\'FontName\',false,this.options[this.selectedIndex].value);" class="mceSelectList"><option value="">{$lang_theme_fontdefault}</option>';
+				var iFonts = 'Arial=arial,helvetica,sans-serif;Courier New=courier new,courier,monospace;Georgia=georgia,times new roman,times,serif;Tahoma=tahoma,arial,helvetica,sans-serif;Times New Roman=times new roman,times,serif;Verdana=verdana,arial,helvetica,sans-serif;Impact=impact;WingDings=wingdings';
+				var nFonts = 'Andale Mono=andale mono,times;Arial=arial,helvetica,sans-serif;Arial Black=arial black,avant garde;Book Antiqua=book antiqua,palatino;Comic Sans MS=comic sans ms,sans-serif;Courier New=courier new,courier;Georgia=georgia,palatino;Helvetica=helvetica;Impact=impact,chicago;Symbol=symbol;Tahoma=tahoma,arial,helvetica,sans-serif;Terminal=terminal,monaco;Times New Roman=times new roman,times;Trebuchet MS=trebuchet ms,geneva;Verdana=verdana,geneva;Webdings=webdings;Wingdings=wingdings,zapf dingbats';
+				var fonts = tinyMCE.getParam("theme_advanced_fonts", nFonts).split(';');
+				for (i=0; i<fonts.length; i++) {
+					if (fonts[i] != '') {
+						var parts = fonts[i].split('=');
+						fontHTML += '<option value="' + parts[1] + '">' + parts[0] + '</option>';
 					}
+				}
 
-					if (/^\s*\./.test(v))
-						cl = v.replace(/\./g, '');
+				fontHTML += '</select>';
+				return fontHTML;
 
-					o[k] = cl ? {'class' : cl} : {fontSize : v};
-				});
+			case "fontsizeselect":
+				return '<select id="{$editor_id}_fontSizeSelect" name="{$editor_id}_fontSizeSelect" onfocus="tinyMCE.addSelectAccessibility(event, this, window);" onchange="tinyMCE.execInstanceCommand(\'{$editor_id}\',\'FontSize\',false,this.options[this.selectedIndex].value);" class="mceSelectList">'+
+						'<option value="0">{$lang_theme_font_size}</option>'+
+						'<option value="1">1 (8 pt)</option>'+
+						'<option value="2">2 (10 pt)</option>'+
+						'<option value="3">3 (12 pt)</option>'+
+						'<option value="4">4 (14 pt)</option>'+
+						'<option value="5">5 (18 pt)</option>'+
+						'<option value="6">6 (24 pt)</option>'+
+						'<option value="7">7 (36 pt)</option>'+
+						'</select>';
 
-				s.theme_advanced_font_sizes = o;
-			}
+			case "|":
+			case "separator":
+				return '<img src="{$themeurl}/images/separator.gif" width="2" height="20" class="mceSeparatorLine" alt="" />';
 
-			if ((v = s.theme_advanced_path_location) && v != 'none')
-				s.theme_advanced_statusbar_location = s.theme_advanced_path_location;
+			case "spacer":
+				return '<img src="{$themeurl}/images/separator.gif" width="2" height="15" border="0" class="mceSeparatorLine" style="vertical-align: middle" alt="" />';
 
-			if (s.theme_advanced_statusbar_location == 'none')
-				s.theme_advanced_statusbar_location = 0;
+			case "rowseparator":
+				return '<br />';
+		}
 
-			// Init editor
-			ed.onInit.add(function() {
-				if (!ed.settings.readonly)
-					ed.onNodeChange.add(t._nodeChanged, t);
+		return "";
+	},
 
-				if (ed.settings.content_css !== false)
-					ed.dom.loadCSS(ed.baseURI.toAbsolute(url + "/skins/" + ed.settings.skin + "/content.css"));
-			});
+	/**
+	 * Theme specific execcommand handling.
+	 */
+	execCommand : function(editor_id, element, command, user_interface, value) {
+		switch (command) {
+			case 'mceHelp':
+				tinyMCE.openWindow({
+					file : 'about.htm',
+					width : 480,
+					height : 380
+				}, {
+					tinymce_version : tinyMCE.majorVersion + "." + tinyMCE.minorVersion,
+					tinymce_releasedate : tinyMCE.releaseDate,
+					inline : "yes"
+				});
+			return true;
 
-			ed.onSetProgressState.add(function(ed, b, ti) {
-				var co, id = ed.id, tb;
+			case "mceLink":
+				var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
+				var doc = inst.getDoc();
+				var selectedText = "";
 
-				if (b) {
-					t.progressTimer = setTimeout(function() {
-						co = ed.getContainer();
-						co = co.insertBefore(DOM.create('DIV', {style : 'position:relative'}), co.firstChild);
-						tb = DOM.get(ed.id + '_tbl');
+				if (tinyMCE.isMSIE) {
+					var rng = doc.selection.createRange();
+					selectedText = rng.text;
+				} else
+					selectedText = inst.getSel().toString();
 
-						DOM.add(co, 'div', {id : id + '_blocker', 'class' : 'mceBlocker', style : {width : tb.clientWidth + 2, height : tb.clientHeight + 2}});
-						DOM.add(co, 'div', {id : id + '_progress', 'class' : 'mceProgress', style : {left : tb.clientWidth / 2, top : tb.clientHeight / 2}});
-					}, ti || 0);
-				} else {
-					DOM.remove(id + '_blocker');
-					DOM.remove(id + '_progress');
-					clearTimeout(t.progressTimer);
+				if (!tinyMCE.linkElement) {
+					if ((tinyMCE.selectedElement.nodeName.toLowerCase() != "img") && (selectedText.length <= 0))
+						return true;
 				}
-			});
 
-			DOM.loadCSS(s.editor_css ? ed.documentBaseURI.toAbsolute(s.editor_css) : url + "/skins/" + ed.settings.skin + "/ui.css");
+				var href = "", target = "", title = "", onclick = "", action = "insert", style_class = "";
 
-			if (s.skin_variant)
-				DOM.loadCSS(url + "/skins/" + ed.settings.skin + "/ui_" + s.skin_variant + ".css");
-		},
+				if (tinyMCE.selectedElement.nodeName.toLowerCase() == "a")
+					tinyMCE.linkElement = tinyMCE.selectedElement;
 
-		createControl : function(n, cf) {
-			var cd, c;
+				// Is anchor not a link
+				if (tinyMCE.linkElement != null && tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement, 'href') == "")
+					tinyMCE.linkElement = null;
 
-			if (c = cf.createControl(n))
-				return c;
+				if (tinyMCE.linkElement) {
+					href = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement, 'href');
+					target = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement, 'target');
+					title = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement, 'title');
+					onclick = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement, 'onclick');
+					style_class = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement, 'class');
 
-			switch (n) {
-				case "styleselect":
-					return this._createStyleSelect();
+					// Try old onclick to if copy/pasted content
+					if (onclick == "")
+						onclick = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement, 'onclick');
 
-				case "formatselect":
-					return this._createBlockFormats();
+					onclick = tinyMCE.cleanupEventStr(onclick);
 
-				case "fontselect":
-					return this._createFontSelect();
+					href = eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback'] + "(href, tinyMCE.linkElement, true);");
 
-				case "fontsizeselect":
-					return this._createFontSizeSelect();
+					// Use mce_href if defined
+					mceRealHref = tinyMCE.getAttrib(tinyMCE.linkElement, 'mce_href');
+					if (mceRealHref != "") {
+						href = mceRealHref;
 
-				case "forecolor":
-					return this._createForeColorMenu();
+						if (tinyMCE.getParam('convert_urls'))
+							href = eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback'] + "(href, tinyMCE.linkElement, true);");
+					}
 
-				case "backcolor":
-					return this._createBackColorMenu();
-			}
+					action = "update";
+				}
 
-			if ((cd = this.controls[n]))
-				return cf.createButton(n, {title : "advanced." + cd[0], cmd : cd[1], ui : cd[2], value : cd[3]});
-		},
+				var template = new Array();
 
-		execCommand : function(cmd, ui, val) {
-			var f = this['_' + cmd];
+				template['file'] = 'link.htm';
+				template['width'] = 310;
+				template['height'] = 200;
 
-			if (f) {
-				f.call(this, ui, val);
+				// Language specific width and height addons
+				template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_insert_link_delta_width', 0);
+				template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_insert_link_delta_height', 0);
+
+				if (inst.settings['insertlink_callback']) {
+					var returnVal = eval(inst.settings['insertlink_callback'] + "(href, target, title, onclick, action, style_class);");
+					if (returnVal && returnVal['href'])
+						TinyMCE_AdvancedTheme._insertLink(returnVal['href'], returnVal['target'], returnVal['title'], returnVal['onclick'], returnVal['style_class']);
+				} else {
+					tinyMCE.openWindow(template, {href : href, target : target, title : title, onclick : onclick, action : action, className : style_class, inline : "yes"});
+				}
+
 				return true;
-			}
 
-			return false;
-		},
+			case "mceImage":
+				var src = "", alt = "", border = "", hspace = "", vspace = "", width = "", height = "", align = "";
+				var title = "", onmouseover = "", onmouseout = "", action = "insert";
+				var img = tinyMCE.imgElement;
+				var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
 
-		_importClasses : function(e) {
-			var ed = this.editor, ctrl = ed.controlManager.get('styleselect');
+				if (tinyMCE.selectedElement != null && tinyMCE.selectedElement.nodeName.toLowerCase() == "img") {
+					img = tinyMCE.selectedElement;
+					tinyMCE.imgElement = img;
+				}
 
-			if (ctrl.getLength() == 0) {
-				each(ed.dom.getClasses(), function(o, idx) {
-					var name = 'style_' + idx;
+				if (img) {
+					// Is it a internal MCE visual aid image, then skip this one.
+					if (tinyMCE.getAttrib(img, 'name').indexOf('mce_') == 0)
+						return true;
 
-					ed.formatter.register(name, {
-						inline : 'span',
-						attributes : {'class' : o['class']},
-						selector : '*'
-					});
+					src = tinyMCE.getAttrib(img, 'src');
+					alt = tinyMCE.getAttrib(img, 'alt');
 
-					ctrl.add(o['class'], name);
-				});
-			}
-		},
+					// Try polling out the title
+					if (alt == "")
+						alt = tinyMCE.getAttrib(img, 'title');
 
-		_createStyleSelect : function(n) {
-			var t = this, ed = t.editor, ctrlMan = ed.controlManager, ctrl;
+					// Fix width/height attributes if the styles is specified
+					if (tinyMCE.isGecko) {
+						var w = img.style.width;
+						if (w != null && w != "")
+							img.setAttribute("width", w);
 
-			// Setup style select box
-			ctrl = ctrlMan.createListBox('styleselect', {
-				title : 'advanced.style_select',
-				onselect : function(name) {
-					var matches, formatNames = [];
+						var h = img.style.height;
+						if (h != null && h != "")
+							img.setAttribute("height", h);
+					}
 
-					each(ctrl.items, function(item) {
-						formatNames.push(item.value);
-					});
+					border = tinyMCE.getAttrib(img, 'border');
+					hspace = tinyMCE.getAttrib(img, 'hspace');
+					vspace = tinyMCE.getAttrib(img, 'vspace');
+					width = tinyMCE.getAttrib(img, 'width');
+					height = tinyMCE.getAttrib(img, 'height');
+					align = tinyMCE.getAttrib(img, 'align');
+					onmouseover = tinyMCE.getAttrib(img, 'onmouseover');
+					onmouseout = tinyMCE.getAttrib(img, 'onmouseout');
+					title = tinyMCE.getAttrib(img, 'title');
 
-					ed.focus();
-					ed.undoManager.add();
+					// Is realy specified?
+					if (tinyMCE.isMSIE) {
+						width = img.attributes['width'].specified ? width : "";
+						height = img.attributes['height'].specified ? height : "";
+					}
 
-					// Toggle off the current format
-					matches = ed.formatter.matchAll(formatNames);
-					if (!name || matches[0] == name)
-						ed.formatter.remove(matches[0]);
-					else
-						ed.formatter.apply(name);
+					//onmouseover = tinyMCE.getImageSrc(tinyMCE.cleanupEventStr(onmouseover));
+					//onmouseout = tinyMCE.getImageSrc(tinyMCE.cleanupEventStr(onmouseout));
 
-					ed.undoManager.add();
-					ed.nodeChanged();
+					src = eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback'] + "(src, img, true);");
 
-					return false; // No auto select
+					// Use mce_src if defined
+					mceRealSrc = tinyMCE.getAttrib(img, 'mce_src');
+					if (mceRealSrc != "") {
+						src = mceRealSrc;
+
+						if (tinyMCE.getParam('convert_urls'))
+							src = eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback'] + "(src, img, true);");
+					}
+
+					//if (onmouseover != "")
+					//	onmouseover = eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback'] + "(onmouseover, img, true);");
+
+					//if (onmouseout != "")
+					//	onmouseout = eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback'] + "(onmouseout, img, true);");
+
+					action = "update";
 				}
-			});
 
-			// Handle specified format
-			ed.onInit.add(function() {
-				var counter = 0, formats = ed.getParam('style_formats');
+				var template = new Array();
 
-				if (formats) {
-					each(formats, function(fmt) {
-						var name, keys = 0;
+				template['file'] = 'image.htm?src={$src}';
+				template['width'] = 355;
+				template['height'] = 265 + (tinyMCE.isMSIE ? 25 : 0);
 
-						each(fmt, function() {keys++;});
+				// Language specific width and height addons
+				template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_insert_image_delta_width', 0);
+				template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_insert_image_delta_height', 0);
 
-						if (keys > 1) {
-							name = fmt.name = fmt.name || 'style_' + (counter++);
-							ed.formatter.register(name, fmt);
-							ctrl.add(fmt.title, name);
-						} else
-							ctrl.add(fmt.title);
-					});
-				} else {
-					each(ed.getParam('theme_advanced_styles', '', 'hash'), function(val, key) {
-						var name;
+				if (inst.settings['insertimage_callback']) {
+					var returnVal = eval(inst.settings['insertimage_callback'] + "(src, alt, border, hspace, vspace, width, height, align, title, onmouseover, onmouseout, action);");
+					if (returnVal && returnVal['src'])
+						TinyMCE_AdvancedTheme._insertImage(returnVal['src'], returnVal['alt'], returnVal['border'], returnVal['hspace'], returnVal['vspace'], returnVal['width'], returnVal['height'], returnVal['align'], returnVal['title'], returnVal['onmouseover'], returnVal['onmouseout']);
+				} else
+					tinyMCE.openWindow(template, {src : src, alt : alt, border : border, hspace : hspace, vspace : vspace, width : width, height : height, align : align, title : title, onmouseover : onmouseover, onmouseout : onmouseout, action : action, inline : "yes"});
 
-						if (val) {
-							name = 'style_' + (counter++);
+				return true;
 
-							ed.formatter.register(name, {
-								inline : 'span',
-								classes : val,
-								selector : '*'
-							});
+			case "forecolor":
+				var fcp = new TinyMCE_Layer(editor_id + '_fcPreview', false), p, img, elm;
 
-							ctrl.add(t.editor.translate(key), name);
-						}
-					});
+				TinyMCE_AdvancedTheme._hideMenus(editor_id);
+
+				if (!fcp.exists()) {
+					fcp.create('div', 'mceColorPreview', document.getElementById(editor_id + '_toolbar'));
+					elm = fcp.getElement();
+					elm._editor_id = editor_id;
+					elm._command = "forecolor";
+					elm._switchId = editor_id + "_forecolor";
+					tinyMCE.addEvent(elm, 'click', TinyMCE_AdvancedTheme._handleMenuEvent);
+					tinyMCE.addEvent(elm, 'mouseover', TinyMCE_AdvancedTheme._handleMenuEvent);
+					tinyMCE.addEvent(elm, 'mouseout', TinyMCE_AdvancedTheme._handleMenuEvent);
 				}
-			});
 
-			// Auto import classes if the ctrl box is empty
-			if (ctrl.getLength() == 0) {
-				ctrl.onPostRender.add(function(ed, n) {
-					if (!ctrl.NativeListBox) {
-						Event.add(n.id + '_text', 'focus', t._importClasses, t);
-						Event.add(n.id + '_text', 'mousedown', t._importClasses, t);
-						Event.add(n.id + '_open', 'focus', t._importClasses, t);
-						Event.add(n.id + '_open', 'mousedown', t._importClasses, t);
-					} else
-						Event.add(n.id, 'focus', t._importClasses, t);
-				});
-			}
+				img = tinyMCE.selectNodes(document.getElementById(editor_id + "_forecolor"), function(n) {return n.nodeName == "IMG";})[0];
+				p = tinyMCE.getAbsPosition(img, document.getElementById(editor_id + '_toolbar'));
 
-			return ctrl;
-		},
+				fcp.moveTo(p.absLeft, p.absTop);
+				fcp.getElement().style.backgroundColor = value != null ? value : tinyMCE.getInstanceById(editor_id).foreColor;
+				fcp.show();
 
-		_createFontSelect : function() {
-			var c, t = this, ed = t.editor;
+				return false;
 
-			c = ed.controlManager.createListBox('fontselect', {
-				title : 'advanced.fontdefault',
-				onselect : function(v) {
-					var cur = c.items[c.selectedIndex];
+			case "forecolorpicker":
+				this._pickColor(editor_id, 'forecolor');
+				return true;
 
-					if (!v && cur) {
-						ed.execCommand('FontName', false, cur.value);
-						return;
-					}
+			case "forecolorMenu":
+				TinyMCE_AdvancedTheme._hideMenus(editor_id);
 
-					ed.execCommand('FontName', false, v);
+				// Create color layer
+				var ml = new TinyMCE_Layer(editor_id + '_fcMenu');
 
-					// Fake selection, execCommand will fire a nodeChange and update the selection
-					c.select(function(sv) {
-						return v == sv;
-					});
+				if (!ml.exists())
+					ml.create('div', 'mceMenu', document.body, TinyMCE_AdvancedTheme._getColorHTML(editor_id, 'theme_advanced_text_colors', 'forecolor'));
 
-					return false; // No auto select
+				tinyMCE.switchClass(editor_id + '_forecolor', 'mceMenuButtonFocus');
+				ml.moveRelativeTo(document.getElementById(editor_id + "_forecolor"), 'bl');
+
+				ml.moveBy(tinyMCE.isMSIE && !tinyMCE.isOpera ? -1 : 1, -1);
+
+				if (tinyMCE.isOpera)
+					ml.moveBy(0, -2);
+
+				ml.show();
+			return true;
+
+			case "HiliteColor":
+				var bcp = new TinyMCE_Layer(editor_id + '_bcPreview', false), p, img;
+
+				TinyMCE_AdvancedTheme._hideMenus(editor_id);
+
+				if (!bcp.exists()) {
+					bcp.create('div', 'mceColorPreview', document.getElementById(editor_id + '_toolbar'));
+					elm = bcp.getElement();
+					elm._editor_id = editor_id;
+					elm._command = "HiliteColor";
+					elm._switchId = editor_id + "_backcolor";
+					tinyMCE.addEvent(elm, 'click', TinyMCE_AdvancedTheme._handleMenuEvent);
+					tinyMCE.addEvent(elm, 'mouseover', TinyMCE_AdvancedTheme._handleMenuEvent);
+					tinyMCE.addEvent(elm, 'mouseout', TinyMCE_AdvancedTheme._handleMenuEvent);
 				}
-			});
 
-			if (c) {
-				each(ed.getParam('theme_advanced_fonts', t.settings.theme_advanced_fonts, 'hash'), function(v, k) {
-					c.add(ed.translate(k), v, {style : v.indexOf('dings') == -1 ? 'font-family:' + v : ''});
-				});
-			}
+				img = tinyMCE.selectNodes(document.getElementById(editor_id + "_backcolor"), function(n) {return n.nodeName == "IMG";})[0];
+				p = tinyMCE.getAbsPosition(img, document.getElementById(editor_id + '_toolbar'));
 
-			return c;
-		},
+				bcp.moveTo(p.absLeft, p.absTop);
+				bcp.getElement().style.backgroundColor = value != null ? value : tinyMCE.getInstanceById(editor_id).backColor;
+				bcp.show();
 
-		_createFontSizeSelect : function() {
-			var t = this, ed = t.editor, c, i = 0, cl = [];
+				return false;
 
-			c = ed.controlManager.createListBox('fontsizeselect', {title : 'advanced.font_size', onselect : function(v) {
-				var cur = c.items[c.selectedIndex];
+			case "HiliteColorMenu":
+				TinyMCE_AdvancedTheme._hideMenus(editor_id);
 
-				if (!v && cur) {
-					cur = cur.value;
+				// Create color layer
+				var ml = new TinyMCE_Layer(editor_id + '_bcMenu');
 
-					if (cur['class']) {
-						ed.formatter.toggle('fontsize_class', {value : cur['class']});
-						ed.undoManager.add();
-						ed.nodeChanged();
-					} else {
-						ed.execCommand('FontSize', false, cur.fontSize);
+				if (!ml.exists())
+					ml.create('div', 'mceMenu', document.body, TinyMCE_AdvancedTheme._getColorHTML(editor_id, 'theme_advanced_background_colors', 'HiliteColor'));
+
+				tinyMCE.switchClass(editor_id + '_backcolor', 'mceMenuButtonFocus');
+				ml.moveRelativeTo(document.getElementById(editor_id + "_backcolor"), 'bl');
+
+				ml.moveBy(tinyMCE.isMSIE && !tinyMCE.isOpera ? -1 : 1, -1);
+
+				if (tinyMCE.isOpera)
+					ml.moveBy(0, -2);
+
+				ml.show();
+			return true;
+	
+			case "backcolorpicker":
+				this._pickColor(editor_id, 'HiliteColor');
+				return true;
+
+			case "mceColorPicker":
+				if (user_interface) {
+					var template = [];
+	
+					if (!value['callback'] && !value['color'])
+						value['color'] = value['document'].getElementById(value['element_id']).value;
+
+					template['file'] = 'color_picker.htm';
+					template['width'] = 380;
+					template['height'] = 250;
+					template['close_previous'] = "no";
+
+					template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_theme_advanced_colorpicker_delta_width', 0);
+					template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_theme_advanced_colorpicker_delta_height', 0);
+
+					if (typeof(value['store_selection']) == "undefined")
+						value['store_selection'] = true;
+
+					tinyMCE.lastColorPickerValue = value;
+					tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : editor_id, mce_store_selection : value['store_selection'], inline : "yes", command : "mceColorPicker", input_color : value['color']});
+				} else {
+					var savedVal = tinyMCE.lastColorPickerValue, elm;
+
+					if (savedVal['callback']) {
+						savedVal['callback'](value);
+						return true;
 					}
 
-					return;
+					elm = savedVal['document'].getElementById(savedVal['element_id']);
+					elm.value = value;
+
+					if (elm.onchange != null && elm.onchange != '')
+						eval('elm.onchange();');
 				}
+			return true;
 
-				if (v['class']) {
-					ed.focus();
-					ed.undoManager.add();
-					ed.formatter.toggle('fontsize_class', {value : v['class']});
-					ed.undoManager.add();
-					ed.nodeChanged();
-				} else
-					ed.execCommand('FontSize', false, v.fontSize);
+			case "mceCodeEditor":
+				var template = new Array();
 
-				// Fake selection, execCommand will fire a nodeChange and update the selection
-				c.select(function(sv) {
-					return v == sv;
-				});
+				template['file'] = 'source_editor.htm';
+				template['width'] = parseInt(tinyMCE.getParam("theme_advanced_source_editor_width", 720));
+				template['height'] = parseInt(tinyMCE.getParam("theme_advanced_source_editor_height", 580));
 
-				return false; // No auto select
-			}});
+				tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : editor_id, resizable : "yes", scrollbars : "no", inline : "yes"});
+				return true;
 
-			if (c) {
-				each(t.settings.theme_advanced_font_sizes, function(v, k) {
-					var fz = v.fontSize;
+			case "mceCharMap":
+				var template = new Array();
 
-					if (fz >= 1 && fz <= 7)
-						fz = t.sizes[parseInt(fz) - 1] + 'pt';
+				template['file'] = 'charmap.htm';
+				template['width'] = 550 + (tinyMCE.isOpera ? 40 : 0);
+				template['height'] = 250;
 
-					c.add(k, v, {'style' : 'font-size:' + fz, 'class' : 'mceFontSize' + (i++) + (' ' + (v['class'] || ''))});
-				});
-			}
+				template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_theme_advanced_charmap_delta_width', 0);
+				template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_theme_advanced_charmap_delta_height', 0);
 
-			return c;
-		},
+				tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : editor_id, inline : "yes"});
+				return true;
 
-		_createBlockFormats : function() {
-			var c, fmts = {
-				p : 'advanced.paragraph',
-				address : 'advanced.address',
-				pre : 'advanced.pre',
-				h1 : 'advanced.h1',
-				h2 : 'advanced.h2',
-				h3 : 'advanced.h3',
-				h4 : 'advanced.h4',
-				h5 : 'advanced.h5',
-				h6 : 'advanced.h6',
-				div : 'advanced.div',
-				blockquote : 'advanced.blockquote',
-				code : 'advanced.code',
-				dt : 'advanced.dt',
-				dd : 'advanced.dd',
-				samp : 'advanced.samp'
-			}, t = this;
+			case "mceInsertAnchor":
+				var template = new Array();
 
-			c = t.editor.controlManager.createListBox('formatselect', {title : 'advanced.block', cmd : 'FormatBlock'});
-			if (c) {
-				each(t.editor.getParam('theme_advanced_blockformats', t.settings.theme_advanced_blockformats, 'hash'), function(v, k) {
-					c.add(t.editor.translate(k != v ? k : fmts[v]), v, {'class' : 'mce_formatPreview mce_' + v});
-				});
-			}
+				template['file'] = 'anchor.htm';
+				template['width'] = 320;
+				template['height'] = 90 + (tinyMCE.isNS7 ? 30 : 0);
 
-			return c;
-		},
+				template['width'] += tinyMCE.getLang('lang_theme_advanced_anchor_delta_width', 0);
+				template['height'] += tinyMCE.getLang('lang_theme_advanced_anchor_delta_height', 0);
 
-		_createForeColorMenu : function() {
-			var c, t = this, s = t.settings, o = {}, v;
+				tinyMCE.openWindow(template, {editor_id : editor_id, inline : "yes"});
+				return true;
 
-			if (s.theme_advanced_more_colors) {
-				o.more_colors_func = function() {
-					t._mceColorPicker(0, {
-						color : c.value,
-						func : function(co) {
-							c.setColor(co);
-						}
-					});
-				};
+			case "mceNewDocument":
+				if (confirm(tinyMCE.entityDecode(tinyMCE.getLang('lang_newdocument'))))
+					tinyMCE.execInstanceCommand(editor_id, 'mceSetContent', false, ' ');
+
+				return true;
+		}
+
+		return false;
+	},
+
+	/**
+	 * Editor instance template function.
+	 */
+	getEditorTemplate : function(settings, editorId) {
+		function removeFromArray(in_array, remove_array) {
+			var outArray = new Array(), skip;
+			
+			for (var i=0; i<in_array.length; i++) {
+				skip = false;
+
+				for (var j=0; j<remove_array.length; j++) {
+					if (in_array[i] == remove_array[j]) {
+						skip = true;
+					}
+				}
+
+				if (!skip) {
+					outArray[outArray.length] = in_array[i];
+				}
 			}
 
-			if (v = s.theme_advanced_text_colors)
-				o.colors = v;
+			return outArray;
+		}
 
-			if (s.theme_advanced_default_foreground_color)
-				o.default_color = s.theme_advanced_default_foreground_color;
+		function addToArray(in_array, add_array) {
+			for (var i=0; i<add_array.length; i++) {
+				in_array[in_array.length] = add_array[i];
+			}
 
-			o.title = 'advanced.forecolor_desc';
-			o.cmd = 'ForeColor';
-			o.scope = this;
+			return in_array;
+		}
 
-			c = t.editor.controlManager.createColorSplitButton('forecolor', o);
+		var template = new Array();
+		var deltaHeight = 0;
+		var resizing = tinyMCE.getParam("theme_advanced_resizing", false);
+		var path = tinyMCE.getParam("theme_advanced_path", true);
+		var statusbarHTML = '<div id="{$editor_id}_path" class="mceStatusbarPathText" style="display: ' + (path ? "block" : "none") + '"> </div><div id="{$editor_id}_resize" class="mceStatusbarResize" style="display: ' + (resizing ? "block" : "none") + '" onmousedown="tinyMCE.themes.advanced._setResizing(event,\'{$editor_id}\',true);"></div><br style="clear: both" />';
+		var layoutManager = tinyMCE.getParam("theme_advanced_layout_manager", "SimpleLayout");
 
-			return c;
-		},
+		// Setup style select options -- MOVED UP FOR EXTERNAL TOOLBAR COMPATABILITY!
+		var styleSelectHTML = '<option value="">{$lang_theme_style_select}</option>';
+		if (settings['theme_advanced_styles']) {
+			var stylesAr = settings['theme_advanced_styles'].split(';');
+			
+			for (var i=0; i<stylesAr.length; i++) {
+				var key, value;
 
-		_createBackColorMenu : function() {
-			var c, t = this, s = t.settings, o = {}, v;
+				key = stylesAr[i].split('=')[0];
+				value = stylesAr[i].split('=')[1];
 
-			if (s.theme_advanced_more_colors) {
-				o.more_colors_func = function() {
-					t._mceColorPicker(0, {
-						color : c.value,
-						func : function(co) {
-							c.setColor(co);
-						}
-					});
-				};
+				styleSelectHTML += '<option value="' + value + '">' + key + '</option>';
 			}
 
-			if (v = s.theme_advanced_background_colors)
-				o.colors = v;
+			TinyMCE_AdvancedTheme._autoImportCSSClasses = false;
+		}
 
-			if (s.theme_advanced_default_background_color)
-				o.default_color = s.theme_advanced_default_background_color;
+		switch(layoutManager) {
+			case "SimpleLayout" : //the default TinyMCE Layout (for backwards compatibility)...
+				var toolbarHTML = "";
+				var toolbarLocation = tinyMCE.getParam("theme_advanced_toolbar_location", "bottom");
+				var toolbarAlign = tinyMCE.getParam("theme_advanced_toolbar_align", "center");
+				var pathLocation = tinyMCE.getParam("theme_advanced_path_location", "none"); // Compatiblity
+				var statusbarLocation = tinyMCE.getParam("theme_advanced_statusbar_location", pathLocation);
+				var defVals = {
+					theme_advanced_buttons1 : "bold,italic,underline,strikethrough,separator,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,separator,styleselect,formatselect",
+					theme_advanced_buttons2 : "bullist,numlist,separator,outdent,indent,separator,undo,redo,separator,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code",
+					theme_advanced_buttons3 : "hr,removeformat,visualaid,separator,sub,sup,separator,charmap"
+				};
 
-			o.title = 'advanced.backcolor_desc';
-			o.cmd = 'HiliteColor';
-			o.scope = this;
+				// Add accessibility control
+				toolbarHTML += '<a href="#" accesskey="q" title="' + tinyMCE.getLang("lang_toolbar_focus") + '"';
 
-			c = t.editor.controlManager.createColorSplitButton('backcolor', o);
+				if (!tinyMCE.getParam("accessibility_focus"))
+					toolbarHTML += ' onfocus="tinyMCE.getInstanceById(\'' + editorId + '\').getWin().focus();"';
 
-			return c;
-		},
+				toolbarHTML += '></a>';
 
-		renderUI : function(o) {
-			var n, ic, tb, t = this, ed = t.editor, s = t.settings, sc, p, nl;
+				// Render rows
+				for (var i=1; i<100; i++) {
+					var def = defVals["theme_advanced_buttons" + i];
 
-			n = p = DOM.create('span', {id : ed.id + '_parent', 'class' : 'mceEditor ' + ed.settings.skin + 'Skin' + (s.skin_variant ? ' ' + ed.settings.skin + 'Skin' + t._ufirst(s.skin_variant) : '')});
+					var buttons = tinyMCE.getParam("theme_advanced_buttons" + i, def == null ? '' : def, true, ',');
+					if (buttons.length == 0)
+						break;
 
-			if (!DOM.boxModel)
-				n = DOM.add(n, 'div', {'class' : 'mceOldBoxModel'});
+					buttons = removeFromArray(buttons, tinyMCE.getParam("theme_advanced_disable", "", true, ','));
+					buttons = addToArray(buttons, tinyMCE.getParam("theme_advanced_buttons" + i + "_add", "", true, ','));
+					buttons = addToArray(tinyMCE.getParam("theme_advanced_buttons" + i + "_add_before", "", true, ','), buttons);
 
-			n = sc = DOM.add(n, 'table', {id : ed.id + '_tbl', 'class' : 'mceLayout', cellSpacing : 0, cellPadding : 0});
-			n = tb = DOM.add(n, 'tbody');
+					for (var b=0; b<buttons.length; b++)
+						toolbarHTML += tinyMCE.getControlHTML(buttons[b]);
 
-			switch ((s.theme_advanced_layout_manager || '').toLowerCase()) {
-				case "rowlayout":
-					ic = t._rowLayout(s, tb, o);
-					break;
+					if (buttons.length > 0) {
+						toolbarHTML += "<br />";
+						deltaHeight -= 23;
+					}
+				}
 
-				case "customlayout":
-					ic = ed.execCallback("theme_advanced_custom_layout", s, tb, o, p);
-					break;
+				// Add accessibility control
+				toolbarHTML += '<a href="#" accesskey="z" onfocus="tinyMCE.getInstanceById(\'' + editorId + '\').getWin().focus();"></a>';
 
-				default:
-					ic = t._simpleLayout(s, tb, o, p);
-			}
+				// Setup template html
+				template['html'] = '<table class="mceEditor" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="{$width}" height="{$height}" style="width:{$width_style};height:{$height_style}"><tbody>';
 
-			n = o.targetNode;
+				if (toolbarLocation == "top")
+					template['html'] += '<tr><td dir="ltr" class="mceToolbarTop" align="' + toolbarAlign + '" height="1" nowrap="nowrap"><span id="' + editorId + '_toolbar" class="mceToolbarContainer">' + toolbarHTML + '</span></td></tr>';
 
-			// Add classes to first and last TRs
-			nl = DOM.stdMode ? sc.getElementsByTagName('tr') : sc.rows; // Quick fix for IE 8
-			DOM.addClass(nl[0], 'mceFirst');
-			DOM.addClass(nl[nl.length - 1], 'mceLast');
+				if (statusbarLocation == "top") {
+					template['html'] += '<tr><td class="mceStatusbarTop" height="1">' + statusbarHTML + '</td></tr>';
+					deltaHeight -= 23;
+				}
 
-			// Add classes to first and last TDs
-			each(DOM.select('tr', tb), function(n) {
-				DOM.addClass(n.firstChild, 'mceFirst');
-				DOM.addClass(n.childNodes[n.childNodes.length - 1], 'mceLast');
-			});
+				template['html'] += '<tr><td align="center"><span id="{$editor_id}"></span></td></tr>';
 
-			if (DOM.get(s.theme_advanced_toolbar_container))
-				DOM.get(s.theme_advanced_toolbar_container).appendChild(p);
-			else
-				DOM.insertAfter(p, n);
+				if (toolbarLocation == "bottom")
+					template['html'] += '<tr><td dir="ltr" class="mceToolbarBottom" align="' + toolbarAlign + '" height="1"><span id="' + editorId + '_toolbar" class="mceToolbarContainer">' + toolbarHTML + '</span></td></tr>';
 
-			Event.add(ed.id + '_path_row', 'click', function(e) {
-				e = e.target;
+				// External toolbar changes
+				if (toolbarLocation == "external") {
+					var bod = document.body;
+					var elm = document.createElement ("div");
 
-				if (e.nodeName == 'A') {
-					t._sel(e.className.replace(/^.*mcePath_([0-9]+).*$/, '$1'));
+					toolbarHTML = tinyMCE.replaceVar(toolbarHTML, 'style_select_options', styleSelectHTML);
+					toolbarHTML = tinyMCE.applyTemplate(toolbarHTML, {editor_id : editorId});
 
-					return Event.cancel(e);
+					elm.className = "mceToolbarExternal";
+					elm.id = editorId+"_toolbar";
+					elm.innerHTML = '<table width="100%" border="0" align="center"><tr><td align="center">'+toolbarHTML+'</td></tr></table>';
+					bod.appendChild (elm);
+					// bod.style.marginTop = elm.offsetHeight + "px";
+
+					deltaHeight = 0;
+					tinyMCE.getInstanceById(editorId).toolbarElement = elm;
+
+					//template['html'] = '<div id="mceExternalToolbar" align="center" class="mceToolbarExternal"><table width="100%" border="0" align="center"><tr><td align="center">'+toolbarHTML+'</td></tr></table></div>' + template["html"];
+				} else {
+					tinyMCE.getInstanceById(editorId).toolbarElement = null;
 				}
-			});
-/*
-			if (DOM.get(ed.id + '_path_row')) {
-				Event.add(ed.id + '_tbl', 'mouseover', function(e) {
-					var re;
-	
-					e = e.target;
 
-					if (e.nodeName == 'SPAN' && DOM.hasClass(e.parentNode, 'mceButton')) {
-						re = DOM.get(ed.id + '_path_row');
-						t.lastPath = re.innerHTML;
-						DOM.setHTML(re, e.parentNode.title);
-					}
-				});
+				if (statusbarLocation == "bottom") {
+					template['html'] += '<tr><td class="mceStatusbarBottom" height="1">' + statusbarHTML + '</td></tr>';
+					deltaHeight -= 23;
+				}
 
-				Event.add(ed.id + '_tbl', 'mouseout', function(e) {
-					if (t.lastPath) {
-						DOM.setHTML(ed.id + '_path_row', t.lastPath);
-						t.lastPath = 0;
-					}
-				});
-			}
-*/
+				template['html'] += '</tbody></table>';
+				//"SimpleLayout"
+			break;
 
-			if (!ed.getParam('accessibility_focus'))
-				Event.add(DOM.add(p, 'a', {href : '#'}, '<!-- IE -->'), 'focus', function() {tinyMCE.get(ed.id).focus();});
+			case "RowLayout" : //Container Layout - containers defined in "theme_advanced_containers" are rendered from top to bottom.
+				template['html'] = '<table class="mceEditor" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="{$width}" height="{$height}" style="width:{$width}px;height:{$height}px"><tbody>';
 
-			if (s.theme_advanced_toolbar_location == 'external')
-				o.deltaHeight = 0;
+				var containers = tinyMCE.getParam("theme_advanced_containers", "", true, ",");
+				var defaultContainerCSS = tinyMCE.getParam("theme_advanced_containers_default_class", "container");
+				var defaultContainerAlign = tinyMCE.getParam("theme_advanced_containers_default_align", "center");
 
-			t.deltaHeight = o.deltaHeight;
-			o.targetNode = null;
+				//Render Containers:
+				for (var i = 0; i < containers.length; i++)
+				{
+					if (containers[i] == "mceEditor") //Exceptions for mceEditor and ...
+						template['html'] += '<tr><td align="center" class="mceEditor_border"><span id="{$editor_id}"></span></td></tr>';
+					else if (containers[i] == "mceElementpath" || containers[i] == "mceStatusbar") // ... mceElementpath:
+					{
+						var pathClass = "mceStatusbar";
 
-			return {
-				iframeContainer : ic,
-				editorContainer : ed.id + '_parent',
-				sizeContainer : sc,
-				deltaHeight : o.deltaHeight
-			};
-		},
+						if (i == containers.length-1)
+						{
+							pathClass = "mceStatusbarBottom";
+						}
+						else if (i == 0)
+						{
+							pathClass = "mceStatusbar";
+						}
+						else
+						{
+							deltaHeight-=2;
+						}
 
-		getInfo : function() {
-			return {
-				longname : 'Advanced theme',
-				author : 'Moxiecode Systems AB',
-				authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
-				version : tinymce.majorVersion + "." + tinymce.minorVersion
-			}
-		},
+						template['html'] += '<tr><td class="' + pathClass + '" height="1">' + statusbarHTML + '</td></tr>';
+						deltaHeight -= 22;
+					} else { // Render normal Container
+						var curContainer = tinyMCE.getParam("theme_advanced_container_"+containers[i], "", true, ',');
+						var curContainerHTML = "";
+						var curAlign = tinyMCE.getParam("theme_advanced_container_"+containers[i]+"_align", defaultContainerAlign);
+						var curCSS = tinyMCE.getParam("theme_advanced_container_"+containers[i]+"_class", defaultContainerCSS);
 
-		resizeBy : function(dw, dh) {
-			var e = DOM.get(this.editor.id + '_tbl');
+						curContainer = removeFromArray(curContainer, tinyMCE.getParam("theme_advanced_disable", "", true, ','));
 
-			this.resizeTo(e.clientWidth + dw, e.clientHeight + dh);
-		},
+						for (var j=0; j<curContainer.length; j++)
+							curContainerHTML += tinyMCE.getControlHTML(curContainer[j]);
 
-		resizeTo : function(w, h) {
-			var ed = this.editor, s = this.settings, e = DOM.get(ed.id + '_tbl'), ifr = DOM.get(ed.id + '_ifr');
+						if (curContainer.length > 0) {
+							curContainerHTML += "<br />";
+							deltaHeight -= 23;
+						}
 
-			// Boundery fix box
-			w = Math.max(s.theme_advanced_resizing_min_width || 100, w);
-			h = Math.max(s.theme_advanced_resizing_min_height || 100, h);
-			w = Math.min(s.theme_advanced_resizing_max_width || 0xFFFF, w);
-			h = Math.min(s.theme_advanced_resizing_max_height || 0xFFFF, h);
+						template['html'] += '<tr><td class="' + curCSS + '" align="' + curAlign + '" height="1">' + curContainerHTML + '</td></tr>';
+					}
+				}
 
-			// Resize iframe and container
-			DOM.setStyle(e, 'height', '');
-			DOM.setStyle(ifr, 'height', h);
+				template['html'] += '</tbody></table>';
+				//RowLayout
+			break;
 
-			if (s.theme_advanced_resize_horizontal) {
-				DOM.setStyle(e, 'width', '');
-				DOM.setStyle(ifr, 'width', w);
+			case "CustomLayout" : //User defined layout callback...
+				var customLayout = tinyMCE.getParam("theme_advanced_custom_layout","");
 
-				// Make sure that the size is never smaller than the over all ui
-				if (w < e.clientWidth)
-					DOM.setStyle(ifr, 'width', e.clientWidth);
-			}
-		},
+				if (customLayout != "" && eval("typeof(" + customLayout + ")") != "undefined") {
+					template = eval(customLayout + "(template);");
+				}
+			break;
+		}
 
-		destroy : function() {
-			var id = this.editor.id;
+		if (resizing)
+			template['html'] += '<span id="{$editor_id}_resize_box" class="mceResizeBox"></span>';
 
-			Event.clear(id + '_resize');
-			Event.clear(id + '_path_row');
-			Event.clear(id + '_external_close');
-		},
+		template['html'] = tinyMCE.replaceVar(template['html'], 'style_select_options', styleSelectHTML);
 
-		// Internal functions
+		// Set to default values
+		if (!template['delta_width'])
+			template['delta_width'] = 0;
 
-		_simpleLayout : function(s, tb, o, p) {
-			var t = this, ed = t.editor, lo = s.theme_advanced_toolbar_location, sl = s.theme_advanced_statusbar_location, n, ic, etb, c;
+		if (!template['delta_height'])
+			template['delta_height'] = deltaHeight;
 
-			if (s.readonly) {
-				n = DOM.add(tb, 'tr');
-				n = ic = DOM.add(n, 'td', {'class' : 'mceIframeContainer'});
-				return ic;
+		return template;
+	},
+
+	initInstance : function(inst) {
+		if (tinyMCE.getParam("theme_advanced_resizing", false)) {
+			if (tinyMCE.getParam("theme_advanced_resizing_use_cookie", true)) {
+				var w = TinyMCE_AdvancedTheme._getCookie("TinyMCE_" + inst.editorId + "_width");
+				var h = TinyMCE_AdvancedTheme._getCookie("TinyMCE_" + inst.editorId + "_height");
+
+				TinyMCE_AdvancedTheme._resizeTo(inst, w, h, tinyMCE.getParam("theme_advanced_resize_horizontal", true));
 			}
+		}
 
-			// Create toolbar container at top
-			if (lo == 'top')
-				t._addToolbars(tb, o);
+		inst.addShortcut('ctrl', 'k', 'lang_link_desc', 'mceLink');
+	},
 
-			// Create external toolbar
-			if (lo == 'external') {
-				n = c = DOM.create('div', {style : 'position:relative'});
-				n = DOM.add(n, 'div', {id : ed.id + '_external', 'class' : 'mceExternalToolbar'});
-				DOM.add(n, 'a', {id : ed.id + '_external_close', href : 'javascript:;', 'class' : 'mceExternalClose'});
-				n = DOM.add(n, 'table', {id : ed.id + '_tblext', cellSpacing : 0, cellPadding : 0});
-				etb = DOM.add(n, 'tbody');
+	removeInstance : function(inst) {
+		new TinyMCE_Layer(inst.editorId + '_fcMenu').remove();
+		new TinyMCE_Layer(inst.editorId + '_bcMenu').remove();
+	},
 
-				if (p.firstChild.className == 'mceOldBoxModel')
-					p.firstChild.appendChild(c);
-				else
-					p.insertBefore(c, p.firstChild);
+	hideInstance : function(inst) {
+		TinyMCE_AdvancedTheme._hideMenus(inst.editorId);
+	},
 
-				t._addToolbars(etb, o);
+	_handleMenuEvent : function(e) {
+		var te = tinyMCE.isMSIE ? window.event.srcElement : e.target;
+		tinyMCE._menuButtonEvent(e.type == "mouseover" ? "over" : "out", document.getElementById(te._switchId));
 
-				ed.onMouseUp.add(function() {
-					var e = DOM.get(ed.id + '_external');
-					DOM.show(e);
+		if (e.type == "click")
+			tinyMCE.execInstanceCommand(te._editor_id, te._command);
+	},
 
-					DOM.hide(lastExtID);
+	_hideMenus : function(id) {
+		var fcml = new TinyMCE_Layer(id + '_fcMenu'), bcml = new TinyMCE_Layer(id + '_bcMenu');
 
-					var f = Event.add(ed.id + '_external_close', 'click', function() {
-						DOM.hide(ed.id + '_external');
-						Event.remove(ed.id + '_external_close', 'click', f);
-					});
+		if (fcml.exists() && fcml.isVisible()) {
+			tinyMCE.switchClass(id + '_forecolor', 'mceMenuButton');
+			fcml.hide();
+		}
 
-					DOM.show(e);
-					DOM.setStyle(e, 'top', 0 - DOM.getRect(ed.id + '_tblext').h - 1);
+		if (bcml.exists() && bcml.isVisible()) {
+			tinyMCE.switchClass(id + '_backcolor', 'mceMenuButton');
+			bcml.hide();
+		}
+	},
 
-					// Fixes IE rendering bug
-					DOM.hide(e);
-					DOM.show(e);
-					e.style.filter = '';
+	/**
+	 * Node change handler.
+	 */
+	handleNodeChange : function(editor_id, node, undo_index, undo_levels, visual_aid, any_selection, setup_content) {
+		var alignNode, breakOut, classNode;
 
-					lastExtID = ed.id + '_external';
+		function selectByValue(select_elm, value, first_index) {
+			first_index = typeof(first_index) == "undefined" ? false : true;
 
-					e = null;
-				});
-			}
+			if (select_elm) {
+				for (var i=0; i<select_elm.options.length; i++) {
+					var ov = "" + select_elm.options[i].value;
 
-			if (sl == 'top')
-				t._addStatusBar(tb, o);
+					if (first_index && ov.toLowerCase().indexOf(value.toLowerCase()) == 0) {
+						select_elm.selectedIndex = i;
+						return true;
+					}
 
-			// Create iframe container
-			if (!s.theme_advanced_toolbar_container) {
-				n = DOM.add(tb, 'tr');
-				n = ic = DOM.add(n, 'td', {'class' : 'mceIframeContainer'});
+					if (ov == value) {
+						select_elm.selectedIndex = i;
+						return true;
+					}
+				}
 			}
 
-			// Create toolbar container at bottom
-			if (lo == 'bottom')
-				t._addToolbars(tb, o);
+			return false;
+		};
 
-			if (sl == 'bottom')
-				t._addStatusBar(tb, o);
+		// No node provided
+		if (node == null)
+			return;
 
-			return ic;
-		},
+		// Update path
+		var pathElm = document.getElementById(editor_id + "_path");
+		var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
+		var doc = inst.getDoc();
+		TinyMCE_AdvancedTheme._hideMenus(editor_id);
 
-		_rowLayout : function(s, tb, o) {
-			var t = this, ed = t.editor, dc, da, cf = ed.controlManager, n, ic, to, a;
+		if (pathElm) {
+			// Get node path
+			var parentNode = node;
+			var path = new Array();
+			
+			while (parentNode != null) {
+				if (parentNode.nodeName.toUpperCase() == "BODY") {
+					break;
+				}
 
-			dc = s.theme_advanced_containers_default_class || '';
-			da = s.theme_advanced_containers_default_align || 'center';
+				// Only append element nodes to path
+				if (parentNode.nodeType == 1 && tinyMCE.getAttrib(parentNode, "class").indexOf('mceItemHidden') == -1) {
+					path[path.length] = parentNode;
+				}
 
-			each(explode(s.theme_advanced_containers || ''), function(c, i) {
-				var v = s['theme_advanced_container_' + c] || '';
+				parentNode = parentNode.parentNode;
+			}
 
-				switch (v.toLowerCase()) {
-					case 'mceeditor':
-						n = DOM.add(tb, 'tr');
-						n = ic = DOM.add(n, 'td', {'class' : 'mceIframeContainer'});
-						break;
+			// Setup HTML
+			var html = "";
+			for (var i=path.length-1; i>=0; i--) {
+				var nodeName = path[i].nodeName.toLowerCase();
+				var nodeData = "";
 
-					case 'mceelementpath':
-						t._addStatusBar(tb, o);
-						break;
+				if (nodeName.indexOf("html:") == 0)
+					nodeName = nodeName.substring(5);
 
-					default:
-						a = (s['theme_advanced_container_' + c + '_align'] || da).toLowerCase();
-						a = 'mce' + t._ufirst(a);
+				if (nodeName == "b") {
+					nodeName = "strong";
+				}
 
-						n = DOM.add(DOM.add(tb, 'tr'), 'td', {
-							'class' : 'mceToolbar ' + (s['theme_advanced_container_' + c + '_class'] || dc) + ' ' + a || da
-						});
+				if (nodeName == "i") {
+					nodeName = "em";
+				}
 
-						to = cf.createToolbar("toolbar" + i);
-						t._addControls(v, to);
-						DOM.setHTML(n, to.renderHTML());
-						o.deltaHeight -= s.theme_advanced_row_height;
+				if (nodeName == "span") {
+					var cn = tinyMCE.getAttrib(path[i], "class");
+					if (cn != "" && cn.indexOf('mceItem') == -1)
+						nodeData += "class: " + cn + " ";
+
+					var st = tinyMCE.getAttrib(path[i], "style");
+					if (st != "") {
+						st = tinyMCE.serializeStyle(tinyMCE.parseStyle(st));
+						nodeData += "style: " + tinyMCE.xmlEncode(st) + " ";
+					}
 				}
-			});
 
-			return ic;
-		},
+				if (nodeName == "font") {
+					if (tinyMCE.getParam("convert_fonts_to_spans"))
+						nodeName = "span";
 
-		_addControls : function(v, tb) {
-			var t = this, s = t.settings, di, cf = t.editor.controlManager;
+					var face = tinyMCE.getAttrib(path[i], "face");
+					if (face != "")
+						nodeData += "font: " + tinyMCE.xmlEncode(face) + " ";
 
-			if (s.theme_advanced_disable && !t._disabled) {
-				di = {};
+					var size = tinyMCE.getAttrib(path[i], "size");
+					if (size != "")
+						nodeData += "size: " + tinyMCE.xmlEncode(size) + " ";
 
-				each(explode(s.theme_advanced_disable), function(v) {
-					di[v] = 1;
-				});
+					var color = tinyMCE.getAttrib(path[i], "color");
+					if (color != "")
+						nodeData += "color: " + tinyMCE.xmlEncode(color) + " ";
+				}
 
-				t._disabled = di;
-			} else
-				di = t._disabled;
+				if (tinyMCE.getAttrib(path[i], 'id') != "") {
+					nodeData += "id: " + path[i].getAttribute('id') + " ";
+				}
 
-			each(explode(v), function(n) {
-				var c;
+				var className = tinyMCE.getVisualAidClass(tinyMCE.getAttrib(path[i], "class"), false);
+				if (className != "" && className.indexOf('mceItem') == -1)
+					nodeData += "class: " + className + " ";
 
-				if (di && di[n])
-					return;
+				if (tinyMCE.getAttrib(path[i], 'src') != "") {
+					var src = tinyMCE.getAttrib(path[i], "mce_src");
 
-				// Compatiblity with 2.x
-				if (n == 'tablecontrols') {
-					each(["table","|","row_props","cell_props","|","row_before","row_after","delete_row","|","col_before","col_after","delete_col","|","split_cells","merge_cells"], function(n) {
-						n = t.createControl(n, cf);
+					if (src == "")
+						 src = tinyMCE.getAttrib(path[i], "src");
 
-						if (n)
-							tb.add(n);
-					});
-
-					return;
+					nodeData += "src: " + tinyMCE.xmlEncode(src) + " ";
 				}
 
-				c = t.createControl(n, cf);
+				if (path[i].nodeName == 'A' && tinyMCE.getAttrib(path[i], 'href') != "") {
+					var href = tinyMCE.getAttrib(path[i], "mce_href");
 
-				if (c)
-					tb.add(c);
-			});
-		},
+					if (href == "")
+						 href = tinyMCE.getAttrib(path[i], "href");
 
-		_addToolbars : function(c, o) {
-			var t = this, i, tb, ed = t.editor, s = t.settings, v, cf = ed.controlManager, di, n, h = [], a;
+					nodeData += "href: " + tinyMCE.xmlEncode(href) + " ";
+				}
 
-			a = s.theme_advanced_toolbar_align.toLowerCase();
-			a = 'mce' + t._ufirst(a);
+				className = tinyMCE.getAttrib(path[i], "class");
+				if ((nodeName == "img" || nodeName == "span") && className.indexOf('mceItem') != -1) {
+					nodeName = className.replace(/mceItem([a-z]+)/gi, '$1').toLowerCase();
+					nodeData = path[i].getAttribute('title');
+				}
 
-			n = DOM.add(DOM.add(c, 'tr'), 'td', {'class' : 'mceToolbar ' + a});
+				if (nodeName == "a" && (anchor = tinyMCE.getAttrib(path[i], "name")) != "") {
+					nodeName = "a";
+					nodeName += "#" + tinyMCE.xmlEncode(anchor);
+					nodeData = "";
+				}
 
-			if (!ed.getParam('accessibility_focus'))
-				h.push(DOM.createHTML('a', {href : '#', onfocus : 'tinyMCE.get(\'' + ed.id + '\').focus();'}, '<!-- IE -->'));
+				if (tinyMCE.getAttrib(path[i], 'name').indexOf("mce_") != 0) {
+					var className = tinyMCE.getVisualAidClass(tinyMCE.getAttrib(path[i], "class"), false);
+					if (className != "" && className.indexOf('mceItem') == -1) {
+						nodeName += "." + className;
+					}
+				}
 
-			h.push(DOM.createHTML('a', {href : '#', accesskey : 'q', title : ed.getLang("advanced.toolbar_focus")}, '<!-- IE -->'));
+				var cmd = 'tinyMCE.execInstanceCommand(\'' + editor_id + '\',\'mceSelectNodeDepth\',false,\'' + i + '\');';
+				html += '<a title="' + nodeData + '" href="javascript:' + cmd + '" onclick="' + cmd + 'return false;" onmousedown="return false;" target="_self" class="mcePathItem">' + nodeName + '</a>';
 
-			// Create toolbar and add the controls
-			for (i=1; (v = s['theme_advanced_buttons' + i]); i++) {
-				tb = cf.createToolbar("toolbar" + i, {'class' : 'mceToolbarRow' + i});
+				if (i > 0) {
+					html += " » ";
+				}
+			}
 
-				if (s['theme_advanced_buttons' + i + '_add'])
-					v += ',' + s['theme_advanced_buttons' + i + '_add'];
+			pathElm.innerHTML = '<a href="#" accesskey="x"></a>' + tinyMCE.getLang('lang_theme_path') + ": " + html + ' ';
+		}
 
-				if (s['theme_advanced_buttons' + i + '_add_before'])
-					v = s['theme_advanced_buttons' + i + '_add_before'] + ',' + v;
+		// Reset old states
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_justifyleft', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_justifyright', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_justifycenter', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_justifyfull', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_bold', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_italic', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_underline', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_strikethrough', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_bullist', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_numlist', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_sub', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_sup', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_anchor', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_link', 'mceButtonDisabled');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_unlink', 'mceButtonDisabled');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_outdent', 'mceButtonDisabled');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_image', 'mceButtonNormal');
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_hr', 'mceButtonNormal');
 
-				t._addControls(v, tb);
+		if (node.nodeName == "A" && tinyMCE.getAttrib(node, "class").indexOf('mceItemAnchor') != -1)
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_anchor', 'mceButtonSelected');
 
-				//n.appendChild(n = tb.render());
-				h.push(tb.renderHTML());
+		// Get link
+		var anchorLink = tinyMCE.getParentElement(node, "a", "href");
 
-				o.deltaHeight -= s.theme_advanced_row_height;
-			}
+		if (anchorLink || any_selection) {
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_link', anchorLink ? 'mceButtonSelected' : 'mceButtonNormal');
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_unlink', anchorLink ? 'mceButtonSelected' : 'mceButtonNormal');
+		}
 
-			h.push(DOM.createHTML('a', {href : '#', accesskey : 'z', title : ed.getLang("advanced.toolbar_focus"), onfocus : 'tinyMCE.getInstanceById(\'' + ed.id + '\').focus();'}, '<!-- IE -->'));
-			DOM.setHTML(n, h.join(''));
-		},
+		// Handle visual aid
+		tinyMCE.switchClass(editor_id + '_visualaid', visual_aid ? 'mceButtonSelected' : 'mceButtonNormal');
 
-		_addStatusBar : function(tb, o) {
-			var n, t = this, ed = t.editor, s = t.settings, r, mf, me, td;
+		if (undo_levels != -1) {
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_undo', 'mceButtonDisabled');
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_redo', 'mceButtonDisabled');
+		}
 
-			n = DOM.add(tb, 'tr');
-			n = td = DOM.add(n, 'td', {'class' : 'mceStatusbar'});
-			n = DOM.add(n, 'div', {id : ed.id + '_path_row'}, s.theme_advanced_path ? ed.translate('advanced.path') + ': ' : ' ');
-			DOM.add(n, 'a', {href : '#', accesskey : 'x'});
+		// Within li, blockquote
+		if (tinyMCE.getParentElement(node, "li,blockquote"))
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_outdent', 'mceButtonNormal');
 
-			if (s.theme_advanced_resizing) {
-				DOM.add(td, 'a', {id : ed.id + '_resize', href : 'javascript:;', onclick : "return false;", 'class' : 'mceResize'});
+		// Has redo levels
+		if (undo_index != -1 && (undo_index < undo_levels-1 && undo_levels > 0))
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_redo', 'mceButtonNormal');
 
-				if (s.theme_advanced_resizing_use_cookie) {
-					ed.onPostRender.add(function() {
-						var o = Cookie.getHash("TinyMCE_" + ed.id + "_size"), c = DOM.get(ed.id + '_tbl');
+		// Has undo levels
+		if (undo_index != -1 && (undo_index > 0 && undo_levels > 0))
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_undo', 'mceButtonNormal');
 
-						if (!o)
-							return;
+		// Select class in select box
+		var selectElm = document.getElementById(editor_id + "_styleSelect");
+		
+		if (selectElm) {
+			TinyMCE_AdvancedTheme._setupCSSClasses(editor_id);
 
-						t.resizeTo(o.cw, o.ch);
-					});
+			classNode = node;
+			breakOut = false;
+			var index = 0;
+
+			do {
+				if (classNode && classNode.className) {
+					for (var i=0; i<selectElm.options.length; i++) {
+						if (selectElm.options[i].value == classNode.className) {
+							index = i;
+							breakOut = true;
+							break;
+						}
+					}
 				}
+			} while (!breakOut && classNode != null && (classNode = classNode.parentNode) != null);
 
-				ed.onPostRender.add(function() {
-					Event.add(ed.id + '_resize', 'mousedown', function(e) {
-						var mouseMoveHandler1, mouseMoveHandler2,
-							mouseUpHandler1, mouseUpHandler2,
-							startX, startY, startWidth, startHeight, width, height, ifrElm;
+			selectElm.selectedIndex = index;
+		}
 
-						function resizeOnMove(e) {
-							width = startWidth + (e.screenX - startX);
-							height = startHeight + (e.screenY - startY);
+		// Select formatblock
+		var selectElm = document.getElementById(editor_id + "_formatSelect");
+		if (selectElm) {
+			var elm = tinyMCE.getParentElement(node, "p,div,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,address");
 
-							t.resizeTo(width, height);
-						};
+			if (elm)
+				selectByValue(selectElm, "<" + elm.nodeName.toLowerCase() + ">");
+			else
+				selectByValue(selectElm, "");
+		}
 
-						function endResize(e) {
-							// Stop listening
-							Event.remove(DOM.doc, 'mousemove', mouseMoveHandler1);
-							Event.remove(ed.getDoc(), 'mousemove', mouseMoveHandler2);
-							Event.remove(DOM.doc, 'mouseup', mouseUpHandler1);
-							Event.remove(ed.getDoc(), 'mouseup', mouseUpHandler2);
+		// Select fontselect
+		var selectElm = document.getElementById(editor_id + "_fontNameSelect");
+		if (selectElm) {
+			if (!tinyMCE.isSafari && !(tinyMCE.isMSIE && !tinyMCE.isOpera)) {
+				var face = inst.queryCommandValue('FontName');
 
-							// Store away the size
-							if (s.theme_advanced_resizing_use_cookie) {
-								Cookie.setHash("TinyMCE_" + ed.id + "_size", {
-									cw : width,
-									ch : height
-								});
-							}
-						};
+				face = face == null || face == "" ? "" : face;
 
-						e.preventDefault();
+				selectByValue(selectElm, face, face != "");
+			} else {
+				var elm = tinyMCE.getParentElement(node, "font", "face");
 
-						// Get the current rect size
-						startX = e.screenX;
-						startY = e.screenY;
-						ifrElm = DOM.get(t.editor.id + '_ifr');
-						startWidth = width = ifrElm.clientWidth;
-						startHeight = height = ifrElm.clientHeight;
+				if (elm) {
+					var family = tinyMCE.getAttrib(elm, "face");
 
-						// Register envent handlers
-						mouseMoveHandler1 = Event.add(DOM.doc, 'mousemove', resizeOnMove);
-						mouseMoveHandler2 = Event.add(ed.getDoc(), 'mousemove', resizeOnMove);
-						mouseUpHandler1 = Event.add(DOM.doc, 'mouseup', endResize);
-						mouseUpHandler2 = Event.add(ed.getDoc(), 'mouseup', endResize);
-					});
-				});
+					if (family == '')
+						family = '' + elm.style.fontFamily;
+
+					if (!selectByValue(selectElm, family, family != ""))
+						selectByValue(selectElm, "");
+				} else
+					selectByValue(selectElm, "");
 			}
+		}
 
-			o.deltaHeight -= 21;
-			n = tb = null;
-		},
+		// Select fontsize
+		var selectElm = document.getElementById(editor_id + "_fontSizeSelect");
+		if (selectElm) {
+			if (!tinyMCE.isSafari && !tinyMCE.isOpera) {
+				var size = inst.queryCommandValue('FontSize');
+				selectByValue(selectElm, size == null || size == "" ? "0" : size);
+			} else {
+				var elm = tinyMCE.getParentElement(node, "font", "size");
+				if (elm) {
+					var size = tinyMCE.getAttrib(elm, "size");
 
-		_nodeChanged : function(ed, cm, n, co, ob) {
-			var t = this, p, de = 0, v, c, s = t.settings, cl, fz, fn, formatNames, matches;
+					if (size == '') {
+						var sizes = new Array('', '8px', '10px', '12px', '14px', '18px', '24px', '36px');
 
-			tinymce.each(t.stateControls, function(c) {
-				cm.setActive(c, ed.queryCommandState(t.controls[c][1]));
-			});
+						size = '' + elm.style.fontSize;
 
-			function getParent(name) {
-				var i, parents = ob.parents, func = name;
+						for (var i=0; i<sizes.length; i++) {
+							if (('' + sizes[i]) == size) {
+								size = i;
+								break;
+							}
+						}
+					}
 
-				if (typeof(name) == 'string') {
-					func = function(node) {
-						return node.nodeName == name;
-					};
-				}
+					if (!selectByValue(selectElm, size))
+						selectByValue(selectElm, "");
+				} else
+					selectByValue(selectElm, "0");
+			}
+		}
 
-				for (i = 0; i < parents.length; i++) {
-					if (func(parents[i]))
-						return parents[i];
-				}
-			};
+		// Handle align attributes
+		alignNode = node;
+		breakOut = false;
+		do {
+			if (!alignNode.getAttribute || !alignNode.getAttribute('align'))
+				continue;
 
-			cm.setActive('visualaid', ed.hasVisual);
-			cm.setDisabled('undo', !ed.undoManager.hasUndo() && !ed.typing);
-			cm.setDisabled('redo', !ed.undoManager.hasRedo());
-			cm.setDisabled('outdent', !ed.queryCommandState('Outdent'));
+			switch (alignNode.getAttribute('align').toLowerCase()) {
+				case "left":
+					tinyMCE.switchClass(editor_id + '_justifyleft', 'mceButtonSelected');
+					breakOut = true;
+				break;
 
-			p = getParent('A');
-			if (c = cm.get('link')) {
-				if (!p || !p.name) {
-					c.setDisabled(!p && co);
-					c.setActive(!!p);
-				}
-			}
+				case "right":
+					tinyMCE.switchClass(editor_id + '_justifyright', 'mceButtonSelected');
+					breakOut = true;
+				break;
 
-			if (c = cm.get('unlink')) {
-				c.setDisabled(!p && co);
-				c.setActive(!!p && !p.name);
+				case "middle":
+				case "center":
+					tinyMCE.switchClass(editor_id + '_justifycenter', 'mceButtonSelected');
+					breakOut = true;
+				break;
+
+				case "justify":
+					tinyMCE.switchClass(editor_id + '_justifyfull', 'mceButtonSelected');
+					breakOut = true;
+				break;
 			}
+		} while (!breakOut && (alignNode = alignNode.parentNode) != null);
 
-			if (c = cm.get('anchor')) {
-				c.setActive(!!p && p.name);
+		// Div justification
+		var div = tinyMCE.getParentElement(node, "div");
+		if (div && div.style.textAlign == "center")
+			tinyMCE.switchClass(editor_id + '_justifycenter', 'mceButtonSelected');
+
+		// Do special text
+		if (!setup_content) {
+			// , "JustifyLeft", "_justifyleft", "JustifyCenter", "justifycenter", "JustifyRight", "justifyright", "JustifyFull", "justifyfull", "InsertUnorderedList", "bullist", "InsertOrderedList", "numlist", "InsertUnorderedList", "bullist", "Outdent", "outdent", "Indent", "indent", "subscript", "sub"
+			var ar = new Array("Bold", "_bold", "Italic", "_italic", "Strikethrough", "_strikethrough", "superscript", "_sup", "subscript", "_sub");
+			for (var i=0; i<ar.length; i+=2) {
+				if (inst.queryCommandState(ar[i]))
+					tinyMCE.switchClass(editor_id + ar[i+1], 'mceButtonSelected');
 			}
 
-			p = getParent('IMG');
-			if (c = cm.get('image'))
-				c.setActive(!!p && n.className.indexOf('mceItem') == -1);
+			if (inst.queryCommandState("Underline") && (node.parentNode == null || node.parentNode.nodeName != "A"))
+				tinyMCE.switchClass(editor_id + '_underline', 'mceButtonSelected');
+		}
 
-			if (c = cm.get('styleselect')) {
-				t._importClasses();
+		// Handle elements
+		do {
+			switch (node.nodeName) {
+				case "UL":
+					tinyMCE.switchClass(editor_id + '_bullist', 'mceButtonSelected');
+				break;
 
-				formatNames = [];
-				each(c.items, function(item) {
-					formatNames.push(item.value);
-				});
+				case "OL":
+					tinyMCE.switchClass(editor_id + '_numlist', 'mceButtonSelected');
+				break;
 
-				matches = ed.formatter.matchAll(formatNames);
-				c.select(matches[0]);
+				case "HR":
+					 tinyMCE.switchClass(editor_id + '_hr', 'mceButtonSelected');
+				break;
+
+				case "IMG":
+				if (tinyMCE.getAttrib(node, 'name').indexOf('mce_') != 0 && tinyMCE.getAttrib(node, 'class').indexOf('mceItem') == -1) {
+					tinyMCE.switchClass(editor_id + '_image', 'mceButtonSelected');
+				}
+				break;
 			}
+		} while ((node = node.parentNode) != null);
+	},
 
-			if (c = cm.get('formatselect')) {
-				p = getParent(DOM.isBlock);
+	// Private theme internal functions
 
-				if (p)
-					c.select(p.nodeName.toLowerCase());
+	// This function auto imports CSS classes into the class selection droplist
+	_setupCSSClasses : function(editor_id) {
+		var i, selectElm;
+
+		if (!TinyMCE_AdvancedTheme._autoImportCSSClasses)
+			return;
+
+		selectElm = document.getElementById(editor_id + '_styleSelect');
+
+		if (selectElm && selectElm.getAttribute('cssImported') != 'true') {
+			var csses = tinyMCE.getCSSClasses(editor_id);
+			if (csses && selectElm)	{
+				for (i=0; i<csses.length; i++)
+					selectElm.options[selectElm.options.length] = new Option(csses[i], csses[i]);
 			}
 
-			// Find out current fontSize, fontFamily and fontClass
-			getParent(function(n) {
-				if (n.nodeName === 'SPAN') {
-					if (!cl && n.className)
-						cl = n.className;
+			// Only do this once
+			if (csses != null && csses.length > 0)
+				selectElm.setAttribute('cssImported', 'true');
+		}
+	},
 
-					if (!fz && n.style.fontSize)
-						fz = n.style.fontSize;
+	_setCookie : function(name, value, expires, path, domain, secure) {
+		var curCookie = name + "=" + escape(value) +
+			((expires) ? "; expires=" + expires.toGMTString() : "") +
+			((path) ? "; path=" + escape(path) : "") +
+			((domain) ? "; domain=" + domain : "") +
+			((secure) ? "; secure" : "");
 
-					if (!fn && n.style.fontFamily)
-						fn = n.style.fontFamily.replace(/[\"\']+/g, '').replace(/^([^,]+).*/, '$1').toLowerCase();
-				}
+		document.cookie = curCookie;
+	},
 
-				return false;
-			});
+	_getCookie : function(name) {
+		var dc = document.cookie;
+		var prefix = name + "=";
+		var begin = dc.indexOf("; " + prefix);
 
-			if (c = cm.get('fontselect')) {
-				c.select(function(v) {
-					return v.replace(/^([^,]+).*/, '$1').toLowerCase() == fn;
-				});
-			}
+		if (begin == -1) {
+			begin = dc.indexOf(prefix);
 
-			// Select font size
-			if (c = cm.get('fontsizeselect')) {
-				// Use computed style
-				if (s.theme_advanced_runtime_fontsize && !fz && !cl)
-					fz = ed.dom.getStyle(n, 'fontSize', true);
+			if (begin != 0)
+				return null;
+		} else
+			begin += 2;
 
-				c.select(function(v) {
-					if (v.fontSize && v.fontSize === fz)
-						return true;
+		var end = document.cookie.indexOf(";", begin);
 
-					if (v['class'] && v['class'] === cl)
-						return true;
-				});
-			}
+		if (end == -1)
+			end = dc.length;
 
-			if (s.theme_advanced_path && s.theme_advanced_statusbar_location) {
-				p = DOM.get(ed.id + '_path') || DOM.add(ed.id + '_path_row', 'span', {id : ed.id + '_path'});
-				DOM.setHTML(p, '');
+		return unescape(dc.substring(begin + prefix.length, end));
+	},
 
-				getParent(function(n) {
-					var na = n.nodeName.toLowerCase(), u, pi, ti = '';
+	_resizeTo : function(inst, w, h, set_w) {
+		var editorContainer = document.getElementById(inst.editorId + '_parent');
+		var tableElm = editorContainer.firstChild;
+		var iframe = inst.iframeElement;
 
-					/*if (n.getAttribute('_mce_bogus'))
-						return;
-*/
-					// Ignore non element and hidden elements
-					if (n.nodeType != 1 || n.nodeName === 'BR' || (DOM.hasClass(n, 'mceItemHidden') || DOM.hasClass(n, 'mceItemRemoved')))
-						return;
+		if (w == null || w == "null") {
+			set_w = false;
+			w = 0;
+		}
 
-					// Fake name
-					if (v = DOM.getAttrib(n, 'mce_name'))
-						na = v;
+		if (h == null || h == "null")
+			return;
 
-					// Handle prefix
-					if (tinymce.isIE && n.scopeName !== 'HTML')
-						na = n.scopeName + ':' + na;
+		w = parseInt(w);
+		h = parseInt(h);
 
-					// Remove internal prefix
-					na = na.replace(/mce\:/g, '');
+		if (tinyMCE.isGecko) {
+			w += 2;
+			h += 2;
+		}
 
-					// Handle node name
-					switch (na) {
-						case 'b':
-							na = 'strong';
-							break;
+		var dx = w - tableElm.clientWidth;
+		var dy = h - tableElm.clientHeight;
 
-						case 'i':
-							na = 'em';
-							break;
+		w = w < 1 ? 30 : w;
+		h = h < 1 ? 30 : h;
 
-						case 'img':
-							if (v = DOM.getAttrib(n, 'src'))
-								ti += 'src: ' + v + ' ';
+		if (set_w)
+			tableElm.style.width = w + "px";
 
-							break;
+		tableElm.style.height = h + "px";
 
-						case 'a':
-							if (v = DOM.getAttrib(n, 'name')) {
-								ti += 'name: ' + v + ' ';
-								na += '#' + v;
-							}
+		iw = iframe.clientWidth + dx;
+		ih = iframe.clientHeight + dy;
 
-							if (v = DOM.getAttrib(n, 'href'))
-								ti += 'href: ' + v + ' ';
+		iw = iw < 1 ? 30 : iw;
+		ih = ih < 1 ? 30 : ih;
 
-							break;
+		if (tinyMCE.isGecko) {
+			iw -= 2;
+			ih -= 2;
+		}
 
-						case 'font':
-							if (v = DOM.getAttrib(n, 'face'))
-								ti += 'font: ' + v + ' ';
+		if (set_w)
+			iframe.style.width = iw + "px";
 
-							if (v = DOM.getAttrib(n, 'size'))
-								ti += 'size: ' + v + ' ';
+		iframe.style.height = ih + "px";
 
-							if (v = DOM.getAttrib(n, 'color'))
-								ti += 'color: ' + v + ' ';
+		// Is it to small, make it bigger again
+		if (set_w) {
+			var tableBodyElm = tableElm.firstChild;
+			var minIframeWidth = tableBodyElm.scrollWidth;
+			if (inst.iframeElement.clientWidth < minIframeWidth) {
+				dx = minIframeWidth - inst.iframeElement.clientWidth;
 
-							break;
+				inst.iframeElement.style.width = (iw + dx) + "px";
+			}
+		}
 
-						case 'span':
-							if (v = DOM.getAttrib(n, 'style'))
-								ti += 'style: ' + v + ' ';
+		// Remove pesky table controls
+		inst.useCSS = false;
+	},
 
-							break;
-					}
+	/**
+	 * Handles resizing events.
+	 */
+	_resizeEventHandler : function(e) {
+		var resizer = TinyMCE_AdvancedTheme._resizer;
 
-					if (v = DOM.getAttrib(n, 'id'))
-						ti += 'id: ' + v + ' ';
+		// Do nothing
+		if (!resizer.resizing)
+			return;
 
-					if (v = n.className) {
-						v = v.replace(/\b\s*(webkit|mce|Apple-)\w+\s*\b/g, '')
+		e = typeof(e) == "undefined" ? window.event : e;
 
-						if (v) {
-							ti += 'class: ' + v + ' ';
+		var dx = e.screenX - resizer.downX;
+		var dy = e.screenY - resizer.downY;
+		var resizeBox = resizer.resizeBox;
+		var editorId = resizer.editorId;
 
-							if (DOM.isBlock(n) || na == 'img' || na == 'span')
-								na += '.' + v;
-						}
-					}
+		switch (e.type) {
+			case "mousemove":
+				var w, h;
 
-					na = na.replace(/(html:)/g, '');
-					na = {name : na, node : n, title : ti};
-					t.onResolveName.dispatch(t, na);
-					ti = na.title;
-					na = na.name;
+				w = resizer.width + dx;
+				h = resizer.height + dy;
 
-					//u = "javascript:tinymce.EditorManager.get('" + ed.id + "').theme._sel('" + (de++) + "');";
-					pi = DOM.create('a', {'href' : "javascript:;", onmousedown : "return false;", title : ti, 'class' : 'mcePath_' + (de++)}, na);
+				w = w < 1 ? 1 : w;
+				h = h < 1 ? 1 : h;
 
-					if (p.hasChildNodes()) {
-						p.insertBefore(DOM.doc.createTextNode(' \u00bb '), p.firstChild);
-						p.insertBefore(pi, p.firstChild);
-					} else
-						p.appendChild(pi);
-				}, ed.getBody());
+				if (resizer.horizontal)
+					resizeBox.style.width = w + "px";
+
+				resizeBox.style.height = h + "px";
+				break;
+
+			case "mouseup":
+				TinyMCE_AdvancedTheme._setResizing(e, editorId, false);
+				TinyMCE_AdvancedTheme._resizeTo(tinyMCE.getInstanceById(editorId), resizer.width + dx, resizer.height + dy, resizer.horizontal);
+
+				// Expire in a month
+				if (tinyMCE.getParam("theme_advanced_resizing_use_cookie", true)) {
+					var expires = new Date();
+					expires.setTime(expires.getTime() + 3600000 * 24 * 30);
+
+					// Set the cookies
+					TinyMCE_AdvancedTheme._setCookie("TinyMCE_" + editorId + "_width", "" + (resizer.horizontal ? resizer.width + dx : ""), expires);
+					TinyMCE_AdvancedTheme._setCookie("TinyMCE_" + editorId + "_height", "" + (resizer.height + dy), expires);
+				}
+				break;
+		}
+	},
+
+	/**
+	 * Starts/stops the editor resizing.
+	 */
+	_setResizing : function(e, editor_id, state) {
+		e = typeof(e) == "undefined" ? window.event : e;
+
+		var resizer = TinyMCE_AdvancedTheme._resizer;
+		var editorContainer = document.getElementById(editor_id + '_parent');
+		var editorArea = document.getElementById(editor_id + '_parent').firstChild;
+		var resizeBox = document.getElementById(editor_id + '_resize_box');
+		var inst = tinyMCE.getInstanceById(editor_id);
+
+		if (state) {
+			// Place box over editor area
+			var width = editorArea.clientWidth;
+			var height = editorArea.clientHeight;
+
+			resizeBox.style.width = width + "px";
+			resizeBox.style.height = height + "px";
+
+			resizer.iframeWidth = inst.iframeElement.clientWidth;
+			resizer.iframeHeight = inst.iframeElement.clientHeight;
+
+			// Hide editor and show resize box
+			editorArea.style.display = "none";
+			resizeBox.style.display = "block";
+
+			// Add event handlers, only once
+			if (!resizer.eventHandlers) {
+				if (tinyMCE.isMSIE)
+					tinyMCE.addEvent(document, "mousemove", TinyMCE_AdvancedTheme._resizeEventHandler);
+				else
+					tinyMCE.addEvent(window, "mousemove", TinyMCE_AdvancedTheme._resizeEventHandler);
+
+				tinyMCE.addEvent(document, "mouseup", TinyMCE_AdvancedTheme._resizeEventHandler);
+
+				resizer.eventHandlers = true;
 			}
-		},
 
-		// Commands gets called by execCommand
+			resizer.resizing = true;
+			resizer.downX = e.screenX;
+			resizer.downY = e.screenY;
+			resizer.width = parseInt(resizeBox.style.width);
+			resizer.height = parseInt(resizeBox.style.height);
+			resizer.editorId = editor_id;
+			resizer.resizeBox = resizeBox;
+			resizer.horizontal = tinyMCE.getParam("theme_advanced_resize_horizontal", true);
+		} else {
+			resizer.resizing = false;
+			resizeBox.style.display = "none";
+			editorArea.style.display = tinyMCE.isMSIE && !tinyMCE.isOpera ? "block" : "table";
+			tinyMCE.execCommand('mceResetDesignMode');
+		}
+	},
 
-		_sel : function(v) {
-			this.editor.execCommand('mceSelectNodeDepth', false, v);
-		},
+	_getColorHTML : function(id, n, cm) {
+		var i, h, cl;
 
-		_mceInsertAnchor : function(ui, v) {
-			var ed = this.editor;
+		h = '<span class="mceMenuLine"></span>';
+		cl = tinyMCE.getParam(n, TinyMCE_AdvancedTheme._defColors).split(',');
 
-			ed.windowManager.open({
-				url : this.url + '/anchor.htm',
-				width : 320 + parseInt(ed.getLang('advanced.anchor_delta_width', 0)),
-				height : 90 + parseInt(ed.getLang('advanced.anchor_delta_height', 0)),
-				inline : true
-			}, {
-				theme_url : this.url
-			});
-		},
+		h += '<table class="mceColors"><tr>';
+		for (i=0; i<cl.length; i++) {
+			c = 'tinyMCE.execInstanceCommand(\'' + id + '\', \'' + cm + '\', false, \'#' + cl[i] + '\');';
+			h += '<td><a href="javascript:' + c + '" style="background-color: #' + cl[i] + '" onclick="' + c + ';return false;"></a></td>';
 
-		_mceCharMap : function() {
-			var ed = this.editor;
+			if ((i+1) % 8 == 0)
+				h += '</tr><tr>';
+		}
 
-			ed.windowManager.open({
-				url : this.url + '/charmap.htm',
-				width : 550 + parseInt(ed.getLang('advanced.charmap_delta_width', 0)),
-				height : 250 + parseInt(ed.getLang('advanced.charmap_delta_height', 0)),
-				inline : true
-			}, {
-				theme_url : this.url
-			});
-		},
+		h += '</tr></table>';
 
-		_mceHelp : function() {
-			var ed = this.editor;
+		if (tinyMCE.getParam("theme_advanced_more_colors", true))
+			h += '<a href="javascript:void(0);" onclick="TinyMCE_AdvancedTheme._pickColor(\'' + id + '\',\'' + cm + '\');" class="mceMoreColors">' + tinyMCE.getLang('lang_more_colors') + '</a>';
 
-			ed.windowManager.open({
-				url : this.url + '/about.htm',
-				width : 480,
-				height : 380,
-				inline : true
-			}, {
-				theme_url : this.url
-			});
-		},
+		return h;
+	},
 
-		_mceColorPicker : function(u, v) {
-			var ed = this.editor;
+	_pickColor : function(id, cm) {
+		var inputColor, inst = tinyMCE.selectedInstance;
 
-			v = v || {};
+		if (cm == 'forecolor' && inst)
+			inputColor = inst.foreColor;
 
-			ed.windowManager.open({
-				url : this.url + '/color_picker.htm',
-				width : 375 + parseInt(ed.getLang('advanced.colorpicker_delta_width', 0)),
-				height : 250 + parseInt(ed.getLang('advanced.colorpicker_delta_height', 0)),
-				close_previous : false,
-				inline : true
-			}, {
-				input_color : v.color,
-				func : v.func,
-				theme_url : this.url
-			});
-		},
+		if ((cm == 'backcolor' || cm == 'HiliteColor') && inst)
+			inputColor = inst.backColor;
 
-		_mceCodeEditor : function(ui, val) {
-			var ed = this.editor;
+		tinyMCE.execCommand('mceColorPicker', true, {color : inputColor, callback : function(c) {
+			tinyMCE.execInstanceCommand(id, cm, false, c);
+		}});
+	},
 
-			ed.windowManager.open({
-				url : this.url + '/source_editor.htm',
-				width : parseInt(ed.getParam("theme_advanced_source_editor_width", 720)),
-				height : parseInt(ed.getParam("theme_advanced_source_editor_height", 580)),
-				inline : true,
-				resizable : true,
-				maximizable : true
-			}, {
-				theme_url : this.url
-			});
-		},
+	_insertImage : function(src, alt, border, hspace, vspace, width, height, align, title, onmouseover, onmouseout) {
+		tinyMCE.execCommand("mceInsertContent", false, tinyMCE.createTagHTML('img', {
+			src : tinyMCE.convertRelativeToAbsoluteURL(tinyMCE.settings['base_href'], src), // Force absolute
+			mce_src : src,
+			alt : alt,
+			border : border,
+			hspace : hspace,
+			vspace : vspace,
+			width : width,
+			height : height,
+			align : align,
+			title : title,
+			onmouseover : onmouseover,
+			onmouseout : onmouseout
+		}));
+	},
 
-		_mceImage : function(ui, val) {
-			var ed = this.editor;
+	_insertLink : function(href, target, title, onclick, style_class) {
+		tinyMCE.execCommand('mceBeginUndoLevel');
 
-			// Internal image object like a flash placeholder
-			if (ed.dom.getAttrib(ed.selection.getNode(), 'class').indexOf('mceItem') != -1)
-				return;
+		if (tinyMCE.selectedInstance && tinyMCE.selectedElement && tinyMCE.selectedElement.nodeName.toLowerCase() == "img") {
+			var doc = tinyMCE.selectedInstance.getDoc();
+			var linkElement = tinyMCE.getParentElement(tinyMCE.selectedElement, "a");
+			var newLink = false;
 
-			ed.windowManager.open({
-				url : this.url + '/image.htm',
-				width : 355 + parseInt(ed.getLang('advanced.image_delta_width', 0)),
-				height : 275 + parseInt(ed.getLang('advanced.image_delta_height', 0)),
-				inline : true
-			}, {
-				theme_url : this.url
-			});
-		},
+			if (!linkElement) {
+				linkElement = doc.createElement("a");
+				newLink = true;
+			}
 
-		_mceLink : function(ui, val) {
-			var ed = this.editor;
+			var mhref = href;
+			var thref = eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback'] + "(href, linkElement);");
+			mhref = tinyMCE.getParam('convert_urls') ? href : mhref;
 
-			ed.windowManager.open({
-				url : this.url + '/link.htm',
-				width : 310 + parseInt(ed.getLang('advanced.link_delta_width', 0)),
-				height : 200 + parseInt(ed.getLang('advanced.link_delta_height', 0)),
-				inline : true
-			}, {
-				theme_url : this.url
-			});
-		},
+			tinyMCE.setAttrib(linkElement, 'href', thref);
+			tinyMCE.setAttrib(linkElement, 'mce_href', mhref);
+			tinyMCE.setAttrib(linkElement, 'target', target);
+			tinyMCE.setAttrib(linkElement, 'title', title);
+			tinyMCE.setAttrib(linkElement, 'onclick', onclick);
+			tinyMCE.setAttrib(linkElement, 'class', style_class);
 
-		_mceNewDocument : function() {
-			var ed = this.editor;
+			if (newLink) {
+				linkElement.appendChild(tinyMCE.selectedElement.cloneNode(true));
+				tinyMCE.selectedElement.parentNode.replaceChild(linkElement, tinyMCE.selectedElement);
+			}
 
-			ed.windowManager.confirm('advanced.newdocument', function(s) {
-				if (s)
-					ed.execCommand('mceSetContent', false, '');
-			});
-		},
+			return;
+		}
 
-		_mceForeColor : function() {
-			var t = this;
+		if (!tinyMCE.linkElement && tinyMCE.selectedInstance) {
+			if (tinyMCE.isSafari) {
+				tinyMCE.execCommand("mceInsertContent", false, '<a href="' + tinyMCE.uniqueURL + '">' + tinyMCE.selectedInstance.selection.getSelectedHTML() + '</a>');
+			} else
+				tinyMCE.selectedInstance.contentDocument.execCommand("createlink", false, tinyMCE.uniqueURL);
 
-			this._mceColorPicker(0, {
-				color: t.fgColor,
-				func : function(co) {
-					t.fgColor = co;
-					t.editor.execCommand('ForeColor', false, co);
-				}
-			});
-		},
+			tinyMCE.linkElement = tinyMCE.getElementByAttributeValue(tinyMCE.selectedInstance.contentDocument.body, "a", "href", tinyMCE.uniqueURL);
 
-		_mceBackColor : function() {
-			var t = this;
+			var elementArray = tinyMCE.getElementsByAttributeValue(tinyMCE.selectedInstance.contentDocument.body, "a", "href", tinyMCE.uniqueURL);
 
-			this._mceColorPicker(0, {
-				color: t.bgColor,
-				func : function(co) {
-					t.bgColor = co;
-					t.editor.execCommand('HiliteColor', false, co);
-				}
-			});
-		},
+			for (var i=0; i<elementArray.length; i++) {
+				var mhref = href;
+				var thref = eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback'] + "(href, elementArray[i]);");
+				mhref = tinyMCE.getParam('convert_urls') ? href : mhref;
 
-		_ufirst : function(s) {
-			return s.substring(0, 1).toUpperCase() + s.substring(1);
+				tinyMCE.setAttrib(elementArray[i], 'href', thref);
+				tinyMCE.setAttrib(elementArray[i], 'mce_href', mhref);
+				tinyMCE.setAttrib(elementArray[i], 'target', target);
+				tinyMCE.setAttrib(elementArray[i], 'title', title);
+				tinyMCE.setAttrib(elementArray[i], 'onclick', onclick);
+				tinyMCE.setAttrib(elementArray[i], 'class', style_class);
+			}
+
+			tinyMCE.linkElement = elementArray[0];
 		}
-	});
 
-	tinymce.ThemeManager.add('advanced', tinymce.themes.AdvancedTheme);
-}(tinymce));
\ No newline at end of file
+		if (tinyMCE.linkElement) {
+			var mhref = href;
+			href = eval(tinyMCE.settings['urlconverter_callback'] + "(href, tinyMCE.linkElement);");
+			mhref = tinyMCE.getParam('convert_urls') ? href : mhref;
+
+			tinyMCE.setAttrib(tinyMCE.linkElement, 'href', href);
+			tinyMCE.setAttrib(tinyMCE.linkElement, 'mce_href', mhref);
+			tinyMCE.setAttrib(tinyMCE.linkElement, 'target', target);
+			tinyMCE.setAttrib(tinyMCE.linkElement, 'title', title);
+			tinyMCE.setAttrib(tinyMCE.linkElement, 'onclick', onclick);
+			tinyMCE.setAttrib(tinyMCE.linkElement, 'class', style_class);
+		}
+
+		tinyMCE.execCommand('mceEndUndoLevel');
+	}
+};
+
+tinyMCE.addTheme("advanced", TinyMCE_AdvancedTheme);
+
+// Add default buttons maps for advanced theme and all internal plugins
+tinyMCE.addButtonMap(TinyMCE_AdvancedTheme._buttonMap);

Modified: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/image.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/image.htm	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/image.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,17 +1,17 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
-	<title>{#advanced_dlg.image_title}</title>
-	<script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="js/image.js"></script>
+	<title>{$lang_insert_image_title}</title>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/image.js"></script>
+	<base target="_self" />
 </head>
-<body id="image" style="display: none">
-<form onsubmit="ImageDialog.update();return false;" action="#">
+<body id="image" onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
+<form onsubmit="insertImage();return false;" action="#">
 	<div class="tabs">
 		<ul>
-			<li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{#advanced_dlg.image_title}</a></span></li>
+			<li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_insert_image_title}</a></span></li>
 		</ul>
 	</div>
 
@@ -19,61 +19,81 @@
 		<div id="general_panel" class="panel current">
   <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
      <tr>
-      <td class="nowrap"><label for="src">{#advanced_dlg.image_src}</label></td>
+      <td nowrap="nowrap"><label for="src">{$lang_insert_image_src}</label></td>
       <td><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
         <tr>
-         <td><input id="src" name="src" type="text" class="mceFocus" value="" style="width: 200px" onchange="ImageDialog.getImageData();" /></td>
+         <td><input id="src" name="src" type="text" value="" style="width: 200px" onchange="getImageData();" /></td>
          <td id="srcbrowsercontainer"> </td>
         </tr>
        </table></td>
      </tr>
-		 <tr>
-			<td><label for="image_list">{#advanced_dlg.image_list}</label></td>
-			<td><select id="image_list" name="image_list" onchange="document.getElementById('src').value=this.options[this.selectedIndex].value;document.getElementById('alt').value=this.options[this.selectedIndex].text;"></select></td>
-		 </tr>
+		 <!-- Image list -->
+		 <script language="javascript">
+			if (typeof(tinyMCEImageList) != "undefined" && tinyMCEImageList.length > 0) {
+				var html = "";
+
+				html += '<tr><td><label for="image_list">{$lang_image_list}</label></td>';
+				html += '<td><select id="image_list" name="image_list" style="width: 200px" onchange="this.form.src.value=this.options[this.selectedIndex].value;resetImageData();getImageData();">';
+				html += '<option value="">---</option>';
+
+				for (var i=0; i<tinyMCEImageList.length; i++)
+					html += '<option value="' + tinyMCEImageList[i][1] + '">' + tinyMCEImageList[i][0] + '</option>';
+
+				html += '</select></td></tr>';
+
+				document.write(html);
+			}
+		 </script>
+		 <!-- /Image list -->
      <tr>
-      <td class="nowrap"><label for="alt">{#advanced_dlg.image_alt}</label></td>
+      <td nowrap="nowrap"><label for="alt">{$lang_insert_image_alt}</label></td>
       <td><input id="alt" name="alt" type="text" value="" style="width: 200px" /></td>
      </tr>
      <tr>
-      <td class="nowrap"><label for="align">{#advanced_dlg.image_align}</label></td>
-      <td><select id="align" name="align" onchange="ImageDialog.updateStyle();">
-        <option value="">{#not_set}</option>
-        <option value="baseline">{#advanced_dlg.image_align_baseline}</option>
-        <option value="top">{#advanced_dlg.image_align_top}</option>
-        <option value="middle">{#advanced_dlg.image_align_middle}</option>
-        <option value="bottom">{#advanced_dlg.image_align_bottom}</option>
-        <option value="text-top">{#advanced_dlg.image_align_texttop}</option>
-        <option value="text-bottom">{#advanced_dlg.image_align_textbottom}</option>
-        <option value="left">{#advanced_dlg.image_align_left}</option>
-        <option value="right">{#advanced_dlg.image_align_right}</option>
+      <td nowrap="nowrap"><label for="align">{$lang_insert_image_align}</label></td>
+      <td><select id="align" name="align">
+        <option value="">{$lang_insert_image_align_default}</option>
+        <option value="baseline">{$lang_insert_image_align_baseline}</option>
+        <option value="top">{$lang_insert_image_align_top}</option>
+        <option value="middle">{$lang_insert_image_align_middle}</option>
+        <option value="bottom">{$lang_insert_image_align_bottom}</option>
+        <option value="texttop">{$lang_insert_image_align_texttop}</option>
+        <option value="absmiddle">{$lang_insert_image_align_absmiddle}</option>
+        <option value="absbottom">{$lang_insert_image_align_absbottom}</option>
+        <option value="left">{$lang_insert_image_align_left}</option>
+        <option value="right">{$lang_insert_image_align_right}</option>
        </select></td>
      </tr>
      <tr>
-      <td class="nowrap"><label for="width">{#advanced_dlg.image_dimensions}</label></td>
+      <td nowrap="nowrap"><label for="width">{$lang_insert_image_dimensions}</label></td>
       <td><input id="width" name="width" type="text" value="" size="3" maxlength="5" />
        x
        <input id="height" name="height" type="text" value="" size="3" maxlength="5" /></td>
      </tr>
      <tr>
-      <td class="nowrap"><label for="border">{#advanced_dlg.image_border}</label></td>
-      <td><input id="border" name="border" type="text" value="" size="3" maxlength="3" onchange="ImageDialog.updateStyle();" /></td>
+      <td nowrap="nowrap"><label for="border">{$lang_insert_image_border}</label></td>
+      <td><input id="border" name="border" type="text" value="" size="3" maxlength="3" /></td>
      </tr>
      <tr>
-      <td class="nowrap"><label for="vspace">{#advanced_dlg.image_vspace}</label></td>
-      <td><input id="vspace" name="vspace" type="text" value="" size="3" maxlength="3" onchange="ImageDialog.updateStyle();" /></td>
+      <td nowrap="nowrap"><label for="vspace">{$lang_insert_image_vspace}</label></td>
+      <td><input id="vspace" name="vspace" type="text" value="" size="3" maxlength="3" /></td>
      </tr>
      <tr>
-      <td class="nowrap"><label for="hspace">{#advanced_dlg.image_hspace}</label></td>
-      <td><input id="hspace" name="hspace" type="text" value="" size="3" maxlength="3" onchange="ImageDialog.updateStyle();" /></td>
+      <td nowrap="nowrap"><label for="hspace">{$lang_insert_image_hspace}</label></td>
+      <td><input id="hspace" name="hspace" type="text" value="" size="3" maxlength="3" /></td>
      </tr>
     </table>
 		</div>
 	</div>
 
 	<div class="mceActionPanel">
-		<input type="submit" id="insert" name="insert" value="{#insert}" />
-		<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{#cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+		<div style="float: left">
+			<input type="button" id="insert" name="insert" value="{$lang_insert}" onclick="insertImage();" />
+		</div>
+
+		<div style="float: right">
+			<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{$lang_cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+		</div>
 	</div>
 </form>
 </body>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/anchor.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/anchor.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/anchor.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/anchor_symbol.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/anchor_symbol.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/anchor_symbol.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/backcolor.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/backcolor.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/backcolor.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_de_se.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_de_se.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_de_se.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_es.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_es.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_es.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_fr.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_fr.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_fr.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_ru.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_ru.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_ru.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_tw.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_tw.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bold_tw.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/browse.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/browse.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/browse.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bullist.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bullist.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/bullist.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/button_menu.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/button_menu.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/button_menu.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/buttons.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/buttons.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/buttons.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cancel_button_bg.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cancel_button_bg.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cancel_button_bg.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/charmap.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/charmap.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/charmap.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cleanup.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cleanup.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cleanup.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/close.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/close.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/close.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/code.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/code.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/code.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/color.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/color.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/color.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/colors.jpg
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/colors.jpg (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/colors.jpg)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/copy.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/copy.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/copy.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/custom_1.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/custom_1.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/custom_1.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cut.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cut.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/cut.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/forecolor.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/forecolor.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/forecolor.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/help.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/help.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/help.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/hr.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/hr.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/hr.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/image.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/image.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/image.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/indent.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/indent.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/indent.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/insert_button_bg.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/insert_button_bg.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/insert_button_bg.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_de_se.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_de_se.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_de_se.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_es.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_es.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_es.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_ru.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_ru.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_ru.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_tw.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_tw.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/italic_tw.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifycenter.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifycenter.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifycenter.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyfull.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyfull.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyfull.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyleft.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyleft.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyleft.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyright.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyright.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/justifyright.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/link.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/link.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/link.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/menu_check.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/menu_check.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/menu_check.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/newdocument.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/newdocument.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/newdocument.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/numlist.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/numlist.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/numlist.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/opacity.png
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/opacity.png (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/opacity.png)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/outdent.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/outdent.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/outdent.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/paste.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/paste.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/paste.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/redo.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/redo.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/redo.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/removeformat.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/removeformat.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/removeformat.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/separator.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/separator.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/separator.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/statusbar_resize.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/statusbar_resize.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/statusbar_resize.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/strikethrough.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/strikethrough.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/strikethrough.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/sub.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/sub.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/sub.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/sup.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/sup.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/sup.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_es.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_es.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_es.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_fr.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_fr.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_fr.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_ru.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_ru.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_ru.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_tw.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_tw.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/underline_tw.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/undo.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/undo.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/undo.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/unlink.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/unlink.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/unlink.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/visualaid.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/visualaid.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/visualaid.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_bg.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_bg.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_bg.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_end.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_end.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_end.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_sel_bg.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_sel_bg.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_sel_bg.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_sel_end.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_sel_end.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tab_sel_end.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tabs_bg.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tabs_bg.gif (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/images/xp/tabs_bg.gif)
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/about.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/about.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/about.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,75 +0,0 @@
-function init() {
-	var inst;
-
-	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
-	inst = tinyMCE.selectedInstance;
-
-	// Give FF some time
-	window.setTimeout('insertHelpIFrame();', 10);
-
-	var tcont = document.getElementById('plugintablecontainer');
-	var plugins = tinyMCE.getParam('plugins', '', true, ',');
-	if (plugins.length == 0)
-		document.getElementById('plugins_tab').style.display = 'none';
-
-	var html = "";
-	html += '<table id="plugintable">';
-	html += '<thead>';
-	html += '<tr>';
-	html += '<td>' + tinyMCE.getLang('lang_plugin') + '</td>';
-	html += '<td>' + tinyMCE.getLang('lang_author') + '</td>';
-	html += '<td>' + tinyMCE.getLang('lang_version') + '</td>';
-	html += '</tr>';
-	html += '</thead>';
-	html += '<tbody>';
-
-	for (var i=0; i<inst.plugins.length; i++) {
-		var info = getPluginInfo(inst.plugins[i]);
-
-		html += '<tr>';
-
-		if (info.infourl != null && info.infourl != '')
-			html += '<td width="50%" title="' + plugins[i] + '"><a href="' + info.infourl + '" target="mceplugin">' + info.longname + '</a></td>';
-		else
-			html += '<td width="50%" title="' + plugins[i] + '">' + info.longname + '</td>';
-
-		if (info.authorurl != null && info.authorurl != '')
-			html += '<td width="35%"><a href="' + info.authorurl + '" target="mceplugin">' + info.author + '</a></td>';
-		else
-			html += '<td width="35%">' + info.author + '</td>';
-
-		html += '<td width="15%">' + info.version + '</td>';
-		html += '</tr>';
-	}
-
-	html += '</tbody>';
-	html += '</table>';
-
-	tcont.innerHTML = html;
-}
-
-function getPluginInfo(name) {
-	if (tinyMCE.plugins[name].getInfo)
-		return tinyMCE.plugins[name].getInfo();
-
-	return {
-		longname : name,
-		authorurl : '',
-		infourl : '',
-		author : '--',
-		version : '--'
-	};
-}
-
-function insertHelpIFrame() {
-	var html = '<iframe width="100%" height="300" src="' + tinyMCE.themeURL + "/docs/" + tinyMCE.settings['docs_language'] + "/index.htm" + '"></iframe>';
-
-	document.getElementById('iframecontainer').innerHTML = html;
-
-	html = '';
-	html += '<a href="http://www.moxiecode.com" target="_blank"><img src="http://tinymce.moxiecode.com/images/gotmoxie.png" alt="Got Moxie?" border="0" /></a> ';
-	html += '<a href="http://sourceforge.net/projects/tinymce/" target="_blank"><img src="http://sourceforge.net/sflogo.php?group_id=103281" alt="Hosted By Sourceforge" border="0" /></a> ';
-	html += '<a href="http://www.freshmeat.net/projects/tinymce" target="_blank"><img src="http://tinymce.moxiecode.com/images/fm.gif" alt="Also on freshmeat" border="0" /></a> ';
-
-	document.getElementById('buttoncontainer').innerHTML = html;
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/about.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/about.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/about.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/about.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,75 @@
+function init() {
+	var inst;
+
+	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+	inst = tinyMCE.selectedInstance;
+
+	// Give FF some time
+	window.setTimeout('insertHelpIFrame();', 10);
+
+	var tcont = document.getElementById('plugintablecontainer');
+	var plugins = tinyMCE.getParam('plugins', '', true, ',');
+	if (plugins.length == 0)
+		document.getElementById('plugins_tab').style.display = 'none';
+
+	var html = "";
+	html += '<table id="plugintable">';
+	html += '<thead>';
+	html += '<tr>';
+	html += '<td>' + tinyMCE.getLang('lang_plugin') + '</td>';
+	html += '<td>' + tinyMCE.getLang('lang_author') + '</td>';
+	html += '<td>' + tinyMCE.getLang('lang_version') + '</td>';
+	html += '</tr>';
+	html += '</thead>';
+	html += '<tbody>';
+
+	for (var i=0; i<inst.plugins.length; i++) {
+		var info = getPluginInfo(inst.plugins[i]);
+
+		html += '<tr>';
+
+		if (info.infourl != null && info.infourl != '')
+			html += '<td width="50%" title="' + plugins[i] + '"><a href="' + info.infourl + '" target="mceplugin">' + info.longname + '</a></td>';
+		else
+			html += '<td width="50%" title="' + plugins[i] + '">' + info.longname + '</td>';
+
+		if (info.authorurl != null && info.authorurl != '')
+			html += '<td width="35%"><a href="' + info.authorurl + '" target="mceplugin">' + info.author + '</a></td>';
+		else
+			html += '<td width="35%">' + info.author + '</td>';
+
+		html += '<td width="15%">' + info.version + '</td>';
+		html += '</tr>';
+	}
+
+	html += '</tbody>';
+	html += '</table>';
+
+	tcont.innerHTML = html;
+}
+
+function getPluginInfo(name) {
+	if (tinyMCE.plugins[name].getInfo)
+		return tinyMCE.plugins[name].getInfo();
+
+	return {
+		longname : name,
+		authorurl : '',
+		infourl : '',
+		author : '--',
+		version : '--'
+	};
+}
+
+function insertHelpIFrame() {
+	var html = '<iframe width="100%" height="300" src="' + tinyMCE.themeURL + "/docs/" + tinyMCE.settings['docs_language'] + "/index.htm" + '"></iframe>';
+
+	document.getElementById('iframecontainer').innerHTML = html;
+
+	html = '';
+	html += '<a href="http://www.moxiecode.com" target="_blank"><img src="http://tinymce.moxiecode.com/images/gotmoxie.png" alt="Got Moxie?" border="0" /></a> ';
+	html += '<a href="http://sourceforge.net/projects/tinymce/" target="_blank"><img src="http://sourceforge.net/sflogo.php?group_id=103281" alt="Hosted By Sourceforge" border="0" /></a> ';
+	html += '<a href="http://www.freshmeat.net/projects/tinymce" target="_blank"><img src="http://tinymce.moxiecode.com/images/fm.gif" alt="Also on freshmeat" border="0" /></a> ';
+
+	document.getElementById('buttoncontainer').innerHTML = html;
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/anchor.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/anchor.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/anchor.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,74 +0,0 @@
-var action, element;
-
-function init() {
-	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
-
-	var inst = tinyMCE.getInstanceById(tinyMCE.getWindowArg('editor_id'));
-	var anchor = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "a", "name");
-	var img = inst.getFocusElement();
-	action = 'insert';
-
-	if (anchor != null) {
-		element = anchor;
-		action = "update";
-	}
-
-	if (tinyMCE.getAttrib(img, "class") == "mceItemAnchor") {
-		element = img;
-		action = "update";
-	}
-
-	if (action == "update")
-		document.forms[0].anchorName.value = element.nodeName == "IMG" ? element.getAttribute("title") : element.getAttribute("name");
-
-	document.forms[0].insert.value = tinyMCE.getLang('lang_' + action, 'Insert', true);
-}
-
-function insertAnchor() {
-	var inst = tinyMCE.getInstanceById(tinyMCE.getWindowArg('editor_id'));
-	var name = document.forms[0].anchorName.value, e;
-
-	tinyMCEPopup.execCommand("mceBeginUndoLevel");
-
-	if (action == "update") {
-		if (element.nodeName == "IMG")
-			element.setAttribute("title", name);
-		else
-			element.setAttribute("name", name);
-	} else {
-		var rng = inst.getRng();
-
-		if (rng.collapse)
-			rng.collapse(false);
-
-		name = name.replace(/&/g, '&');
-		name = name.replace(/\"/g, '"');
-		name = name.replace(/</g, '<');
-		name = name.replace(/>/g, '>');
-
-		// Fix for bug #1447335
-		if (tinyMCE.isGecko)
-			html = '<a id="mceNewAnchor" name="' + name + '"></a>';
-		else
-			html = '<a name="' + name + '"></a>';
-
-		tinyMCEPopup.execCommand("mceInsertContent", false, html);
-
-		// Fix for bug #1447335 force cursor after the anchor element
-		if (tinyMCE.isGecko) {
-			e = inst.getDoc().getElementById('mceNewAnchor');
-
-			if (e) {
-				inst.selection.selectNode(e, true, false, false);
-				e.removeAttribute('id');
-			}
-		}
-
-		tinyMCE.handleVisualAid(inst.getBody(), true, inst.visualAid, inst);
-	}
-
-	tinyMCEPopup.execCommand("mceEndUndoLevel");
-
-	tinyMCE.triggerNodeChange();
-	tinyMCEPopup.close();
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/anchor.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/anchor.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/anchor.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/anchor.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,74 @@
+var action, element;
+
+function init() {
+	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+
+	var inst = tinyMCE.getInstanceById(tinyMCE.getWindowArg('editor_id'));
+	var anchor = tinyMCE.getParentElement(inst.getFocusElement(), "a", "name");
+	var img = inst.getFocusElement();
+	action = 'insert';
+
+	if (anchor != null) {
+		element = anchor;
+		action = "update";
+	}
+
+	if (tinyMCE.getAttrib(img, "class") == "mceItemAnchor") {
+		element = img;
+		action = "update";
+	}
+
+	if (action == "update")
+		document.forms[0].anchorName.value = element.nodeName == "IMG" ? element.getAttribute("title") : element.getAttribute("name");
+
+	document.forms[0].insert.value = tinyMCE.getLang('lang_' + action, 'Insert', true);
+}
+
+function insertAnchor() {
+	var inst = tinyMCE.getInstanceById(tinyMCE.getWindowArg('editor_id'));
+	var name = document.forms[0].anchorName.value, e;
+
+	tinyMCEPopup.execCommand("mceBeginUndoLevel");
+
+	if (action == "update") {
+		if (element.nodeName == "IMG")
+			element.setAttribute("title", name);
+		else
+			element.setAttribute("name", name);
+	} else {
+		var rng = inst.getRng();
+
+		if (rng.collapse)
+			rng.collapse(false);
+
+		name = name.replace(/&/g, '&');
+		name = name.replace(/\"/g, '"');
+		name = name.replace(/</g, '<');
+		name = name.replace(/>/g, '>');
+
+		// Fix for bug #1447335
+		if (tinyMCE.isGecko)
+			html = '<a id="mceNewAnchor" name="' + name + '"></a>';
+		else
+			html = '<a name="' + name + '"></a>';
+
+		tinyMCEPopup.execCommand("mceInsertContent", false, html);
+
+		// Fix for bug #1447335 force cursor after the anchor element
+		if (tinyMCE.isGecko) {
+			e = inst.getDoc().getElementById('mceNewAnchor');
+
+			if (e) {
+				inst.selection.selectNode(e, true, false, false);
+				e.removeAttribute('id');
+			}
+		}
+
+		tinyMCE.handleVisualAid(inst.getBody(), true, inst.visualAid, inst);
+	}
+
+	tinyMCEPopup.execCommand("mceEndUndoLevel");
+
+	tinyMCE.triggerNodeChange();
+	tinyMCEPopup.close();
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/charmap.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/charmap.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/charmap.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,326 +0,0 @@
-function init() {
-	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
-}
-
-var charmap = new Array();
-
-// for mor details please see w3c.org
-// now here is the complete list ;)
-
-charmap = [
-	[' ',  ' ', true, 'no-break space'],
-	['&',   '&',  true, 'ampersand'],
-	['"',  '"',  true, 'quotation mark'],
-// finance
-	['¢',  '¢', true, 'cent sign'],
-	['€',  '€', true, 'euro sign'],
-	['£',  '£', true, 'pound sign'],
-	['¥',   '¥', true, 'yen sign'],
-// signs
-	['©',  '©', true, 'copyright sign'],
-	['®',   '®', true, 'registered sign'],
-	['™',  '™', true, 'trade mark sign'],
-	['‰', '‰', true, 'per mille sign'],
-	['µ',  'µ', true, 'micro sign'],
-	['·', '·', true, 'middle dot'],
-	['•',  '•', true, 'bullet'],
-	['…', '…', true, 'three dot leader'],
-	['′',  '′', true, 'minutes / feet'],
-	['″',  '″', true, 'seconds / inches'],
-	['§',  '§', true, 'section sign'],
-	['¶',  '¶', true, 'paragraph sign'],
-	['ß',  'ß', true, 'sharp s / ess-zed'],
-// quotations
-	['‹', '‹', true, 'single left-pointing angle quotation mark'],
-	['›', '›', true, 'single right-pointing angle quotation mark'],
-	['«',  '«', true, 'left pointing guillemet'],
-	['»',  '»', true, 'right pointing guillemet'],
-	['‘',  '‘', true, 'left single quotation mark'],
-	['’',  '’', true, 'right single quotation mark'],
-	['“',  '“', true, 'left double quotation mark'],
-	['”',  '”', true, 'right double quotation mark'],
-	['‚',  '‚', true, 'single low-9 quotation mark'],
-	['„',  '„', true, 'double low-9 quotation mark'],
-	['<',   '<',  true, 'less-than sign'],
-	['>',   '>',  true, 'greater-than sign'],
-	['≤',   '≤', true, 'less-than or equal to'],
-	['≥',   '≥', true, 'greater-than or equal to'],
-	['–',  '–', true, 'en dash'],
-	['—',  '—', true, 'em dash'],
-	['¯',  '¯', true, 'macron'],
-	['‾',  '‾', true, 'overline'],
-	['¤', '¤', true, 'currency sign'],
-	['¦', '¦', true, 'broken bar'],
-	['¨',   '¨', true, 'diaeresis'],
-	['¡',  '¡', true, 'inverted exclamation mark'],
-	['¿', '¿', true, 'turned question mark'],
-	['ˆ',  'ˆ', true, 'circumflex accent'],
-	['˜',  '˜', true, 'small tilde'],
-	['°',   '°', true, 'degree sign'],
-	['−',  '−', true, 'minus sign'],
-	['±', '±', true, 'plus-minus sign'],
-	['÷', '÷', true, 'division sign'],
-	['⁄',  '⁄', true, 'fraction slash'],
-	['×',  '×', true, 'multiplication sign'],
-	['&sup1;',  '¹', true, 'superscript one'],
-	['&sup2;',  '²', true, 'superscript two'],
-	['&sup3;',  '³', true, 'superscript three'],
-	['&frac14;', '¼', true, 'fraction one quarter'],
-	['&frac12;', '½', true, 'fraction one half'],
-	['&frac34;', '¾', true, 'fraction three quarters'],
-// math / logical
-	['ƒ',  'ƒ', true, 'function / florin'],
-	['∫',   '∫', true, 'integral'],
-	['∑',   '∑', true, 'n-ary sumation'],
-	['∞',  '∞', true, 'infinity'],
-	['√',  '√', true, 'square root'],
-	['∼',   '∼', false,'similar to'],
-	['≅',  '≅', false,'approximately equal to'],
-	['≈',  '≈', true, 'almost equal to'],
-	['≠',   '≠', true, 'not equal to'],
-	['≡',  '≡', true, 'identical to'],
-	['∈',  '∈', false,'element of'],
-	['∉',  '∉', false,'not an element of'],
-	['∋',   '∋', false,'contains as member'],
-	['∏',  '∏', true, 'n-ary product'],
-	['∧',   '∧', false,'logical and'],
-	['∨',   '∨', false,'logical or'],
-	['¬',   '¬', true, 'not sign'],
-	['∩',   '∩', true, 'intersection'],
-	['∪',   '∪', false,'union'],
-	['∂',  '∂', true, 'partial differential'],
-	['∀', '∀', false,'for all'],
-	['∃',  '∃', false,'there exists'],
-	['∅',  '∅', false,'diameter'],
-	['∇',  '∇', false,'backward difference'],
-	['∗', '∗', false,'asterisk operator'],
-	['∝',  '∝', false,'proportional to'],
-	['∠',   '∠', false,'angle'],
-// undefined
-	['´',  '´', true, 'acute accent'],
-	['¸',  '¸', true, 'cedilla'],
-	['ª',  'ª', true, 'feminine ordinal indicator'],
-	['º',  'º', true, 'masculine ordinal indicator'],
-	['†', '†', true, 'dagger'],
-	['‡', '‡', true, 'double dagger'],
-// alphabetical special chars
-	['À', 'À', true, 'A - grave'],
-	['Á', 'Á', true, 'A - acute'],
-	['Â',  'Â', true, 'A - circumflex'],
-	['Ã', 'Ã', true, 'A - tilde'],
-	['Ä',  'Ä', true, 'A - diaeresis'],
-	['Å',  'Å', true, 'A - ring above'],
-	['Æ',  'Æ', true, 'ligature AE'],
-	['Ç', 'Ç', true, 'C - cedilla'],
-	['È', 'È', true, 'E - grave'],
-	['É', 'É', true, 'E - acute'],
-	['Ê',  'Ê', true, 'E - circumflex'],
-	['Ë',  'Ë', true, 'E - diaeresis'],
-	['Ì', 'Ì', true, 'I - grave'],
-	['Í', 'Í', true, 'I - acute'],
-	['Î',  'Î', true, 'I - circumflex'],
-	['Ï',  'Ï', true, 'I - diaeresis'],
-	['Ð',   'Ð', true, 'ETH'],
-	['Ñ', 'Ñ', true, 'N - tilde'],
-	['Ò', 'Ò', true, 'O - grave'],
-	['Ó', 'Ó', true, 'O - acute'],
-	['Ô',  'Ô', true, 'O - circumflex'],
-	['Õ', 'Õ', true, 'O - tilde'],
-	['Ö',  'Ö', true, 'O - diaeresis'],
-	['Ø', 'Ø', true, 'O - slash'],
-	['Œ',  'Œ', true, 'ligature OE'],
-	['Š', 'Š', true, 'S - caron'],
-	['Ù', 'Ù', true, 'U - grave'],
-	['Ú', 'Ú', true, 'U - acute'],
-	['Û',  'Û', true, 'U - circumflex'],
-	['Ü',  'Ü', true, 'U - diaeresis'],
-	['Ý', 'Ý', true, 'Y - acute'],
-	['Ÿ',  'Ÿ', true, 'Y - diaeresis'],
-	['Þ',  'Þ', true, 'THORN'],
-	['à', 'à', true, 'a - grave'],
-	['á', 'á', true, 'a - acute'],
-	['â',  'â', true, 'a - circumflex'],
-	['ã', 'ã', true, 'a - tilde'],
-	['ä',  'ä', true, 'a - diaeresis'],
-	['å',  'å', true, 'a - ring above'],
-	['æ',  'æ', true, 'ligature ae'],
-	['ç', 'ç', true, 'c - cedilla'],
-	['è', 'è', true, 'e - grave'],
-	['é', 'é', true, 'e - acute'],
-	['ê',  'ê', true, 'e - circumflex'],
-	['ë',  'ë', true, 'e - diaeresis'],
-	['ì', 'ì', true, 'i - grave'],
-	['í', 'í', true, 'i - acute'],
-	['î',  'î', true, 'i - circumflex'],
-	['ï',  'ï', true, 'i - diaeresis'],
-	['ð',   'ð', true, 'eth'],
-	['ñ', 'ñ', true, 'n - tilde'],
-	['ò', 'ò', true, 'o - grave'],
-	['ó', 'ó', true, 'o - acute'],
-	['ô',  'ô', true, 'o - circumflex'],
-	['õ', 'õ', true, 'o - tilde'],
-	['ö',  'ö', true, 'o - diaeresis'],
-	['ø', 'ø', true, 'o slash'],
-	['œ',  'œ', true, 'ligature oe'],
-	['š', 'š', true, 's - caron'],
-	['ù', 'ù', true, 'u - grave'],
-	['ú', 'ú', true, 'u - acute'],
-	['û',  'û', true, 'u - circumflex'],
-	['ü',  'ü', true, 'u - diaeresis'],
-	['ý', 'ý', true, 'y - acute'],
-	['þ',  'þ', true, 'thorn'],
-	['ÿ',  'ÿ', true, 'y - diaeresis'],
-  ['Α',  'Α', true, 'Alpha'],
-	['Β',  'Β', true, 'Beta'],
-	['Γ',  'Γ', true, 'Gamma'],
-	['Δ',  'Δ', true, 'Delta'],
-	['Ε', 'Ε', true, 'Epsilon'],
-	['Ζ',  'Ζ', true, 'Zeta'],
-	['Η',   'Η', true, 'Eta'],
-	['Θ',  'Θ', true, 'Theta'],
-	['Ι',  'Ι', true, 'Iota'],
-	['Κ',  'Κ', true, 'Kappa'],
-	['Λ', 'Λ', true, 'Lambda'],
-	['Μ',   'Μ', true, 'Mu'],
-	['Ν',   'Ν', true, 'Nu'],
-	['Ξ',   'Ξ', true, 'Xi'],
-	['Ο', 'Ο', true, 'Omicron'],
-	['Π',   'Π', true, 'Pi'],
-	['Ρ',   'Ρ', true, 'Rho'],
-	['Σ',  'Σ', true, 'Sigma'],
-	['Τ',   'Τ', true, 'Tau'],
-	['Υ', 'Υ', true, 'Upsilon'],
-	['Φ',   'Φ', true, 'Phi'],
-	['Χ',   'Χ', true, 'Chi'],
-	['Ψ',   'Ψ', true, 'Psi'],
-	['Ω',  'Ω', true, 'Omega'],
-	['α',  'α', true, 'alpha'],
-	['β',  'β', true, 'beta'],
-	['γ',  'γ', true, 'gamma'],
-	['δ',  'δ', true, 'delta'],
-	['ε', 'ε', true, 'epsilon'],
-	['ζ',  'ζ', true, 'zeta'],
-	['η',   'η', true, 'eta'],
-	['θ',  'θ', true, 'theta'],
-	['ι',  'ι', true, 'iota'],
-	['κ',  'κ', true, 'kappa'],
-	['λ', 'λ', true, 'lambda'],
-	['μ',   'μ', true, 'mu'],
-	['ν',   'ν', true, 'nu'],
-	['ξ',   'ξ', true, 'xi'],
-	['ο', 'ο', true, 'omicron'],
-	['π',   'π', true, 'pi'],
-	['ρ',   'ρ', true, 'rho'],
-	['ς', 'ς', true, 'final sigma'],
-	['σ',  'σ', true, 'sigma'],
-	['τ',   'τ', true, 'tau'],
-	['υ', 'υ', true, 'upsilon'],
-	['φ',   'φ', true, 'phi'],
-	['χ',   'χ', true, 'chi'],
-	['ψ',   'ψ', true, 'psi'],
-	['ω',  'ω', true, 'omega'],
-// symbols
-	['ℵ', 'ℵ', false,'alef symbol'],
-	['ϖ',   'ϖ', false,'pi symbol'],
-	['ℜ',  'ℜ', false,'real part symbol'],
-	['ϑ','ϑ', false,'theta symbol'],
-	['ϒ',  'ϒ', false,'upsilon - hook symbol'],
-	['℘', '℘', false,'Weierstrass p'],
-	['ℑ',  'ℑ', false,'imaginary part'],
-// arrows
-	['←',  '←', true, 'leftwards arrow'],
-	['↑',  '↑', true, 'upwards arrow'],
-	['→',  '→', true, 'rightwards arrow'],
-	['↓',  '↓', true, 'downwards arrow'],
-	['↔',  '↔', true, 'left right arrow'],
-	['↵',  '↵', false,'carriage return'],
-	['⇐',  '⇐', false,'leftwards double arrow'],
-	['⇑',  '⇑', false,'upwards double arrow'],
-	['⇒',  '⇒', false,'rightwards double arrow'],
-	['⇓',  '⇓', false,'downwards double arrow'],
-	['⇔',  '⇔', false,'left right double arrow'],
-	['&there4;', '∴', false,'therefore'],
-	['⊂',   '⊂', false,'subset of'],
-	['⊃',   '⊃', false,'superset of'],
-	['⊄',  '⊄', false,'not a subset of'],
-	['⊆',  '⊆', false,'subset of or equal to'],
-	['⊇',  '⊇', false,'superset of or equal to'],
-	['⊕',  '⊕', false,'circled plus'],
-	['⊗', '⊗', false,'circled times'],
-	['⊥',  '⊥', false,'perpendicular'],
-	['⋅',  '⋅', false,'dot operator'],
-	['⌈',  '⌈', false,'left ceiling'],
-	['⌉',  '⌉', false,'right ceiling'],
-	['⌊', '⌊', false,'left floor'],
-	['⌋', '⌋', false,'right floor'],
-	['⟨',  '〈', false,'left-pointing angle bracket'],
-	['⟩',  '〉', false,'right-pointing angle bracket'],
-	['◊',   '◊', true,'lozenge'],
-	['♠', '♠', false,'black spade suit'],
-	['♣',  '♣', true, 'black club suit'],
-	['♥', '♥', true, 'black heart suit'],
-	['♦',  '♦', true, 'black diamond suit'],
-	[' ',  ' ', false,'en space'],
-	[' ',  ' ', false,'em space'],
-	[' ', ' ', false,'thin space'],
-	['‌',  '‌', false,'zero width non-joiner'],
-	['‍',   '‍', false,'zero width joiner'],
-	['‎',   '‎', false,'left-to-right mark'],
-	['‏',   '‏', false,'right-to-left mark'],
-	['­',   '­', false,'soft hyphen']
-];
-
-function renderCharMapHTML() {
-	var charsPerRow = 20, tdWidth=20, tdHeight=20;
-	var html = '<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" width="' + (tdWidth*charsPerRow) + '"><tr height="' + tdHeight + '">';
-	var cols=-1;
-	for (var i=0; i<charmap.length; i++) {
-		if (charmap[i][2]==true) {
-			cols++;
-			html += ''
-				+ '<td width="' + tdWidth + '" height="' + tdHeight + '" class="charmap"'
-				+ ' onmouseover="this.className=\'charmapOver\';'
-				+ 'previewChar(\'' + charmap[i][1].substring(1,charmap[i][1].length) + '\',\'' + charmap[i][0].substring(1,charmap[i][0].length) + '\',\'' + charmap[i][3] + '\');"'
-				+ ' onmouseout="this.className=\'charmap\';"'
-				+ ' nowrap="nowrap" onclick="insertChar(\'' + charmap[i][1].substring(2,charmap[i][1].length-1) + '\');"><a style="text-decoration: none;" onfocus="previewChar(\'' + charmap[i][1].substring(1,charmap[i][1].length) + '\',\'' + charmap[i][0].substring(1,charmap[i][0].length) + '\',\'' + charmap[i][3] + '\');" href="javascript:insertChar(\'' + charmap[i][1].substring(2,charmap[i][1].length-1) + '\');" onclick="return false;" onmousedown="return false;" title="' + charmap[i][3] + '">'
-				+ charmap[i][1]
-				+ '</a></td>';
-			if ((cols+1) % charsPerRow == 0)
-				html += '</tr><tr height="' + tdHeight + '">';
-		}
-	 }
-	if (cols % charsPerRow > 0) {
-		var padd = charsPerRow - (cols % charsPerRow);
-		for (var i=0; i<padd-1; i++)
-			html += '<td width="' + tdWidth + '" height="' + tdHeight + '" class="charmap"> </td>';
-	}
-	html += '</tr></table>';
-	document.write(html);
-}
-
-function insertChar(chr) {
-	tinyMCEPopup.execCommand('mceInsertContent', false, '&#' + chr + ';');
-
-	// Refocus in window
-	if (tinyMCEPopup.isWindow)
-		window.focus();
-
-	tinyMCEPopup.close();
-}
-
-function previewChar(codeA, codeB, codeN) {
-	var elmA = document.getElementById('codeA');
-	var elmB = document.getElementById('codeB');
-	var elmV = document.getElementById('codeV');
-	var elmN = document.getElementById('codeN');
-
-	if (codeA=='#160;') {
-		elmV.innerHTML = '__';
-	} else {
-		elmV.innerHTML = '&' + codeA;
-	}
-
-	elmB.innerHTML = '&' + codeA;
-	elmA.innerHTML = '&' + codeB;
-	elmN.innerHTML = codeN;
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/charmap.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/charmap.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/charmap.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/charmap.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,326 @@
+function init() {
+	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+}
+
+var charmap = new Array();
+
+// for mor details please see w3c.org
+// now here is the complete list ;)
+
+charmap = [
+	[' ',  ' ', true, 'no-break space'],
+	['&',   '&',  true, 'ampersand'],
+	['"',  '"',  true, 'quotation mark'],
+// finance
+	['¢',  '¢', true, 'cent sign'],
+	['€',  '€', true, 'euro sign'],
+	['£',  '£', true, 'pound sign'],
+	['¥',   '¥', true, 'yen sign'],
+// signs
+	['©',  '©', true, 'copyright sign'],
+	['®',   '®', true, 'registered sign'],
+	['™',  '™', true, 'trade mark sign'],
+	['‰', '‰', true, 'per mille sign'],
+	['µ',  'µ', true, 'micro sign'],
+	['·', '·', true, 'middle dot'],
+	['•',  '•', true, 'bullet'],
+	['…', '…', true, 'three dot leader'],
+	['′',  '′', true, 'minutes / feet'],
+	['″',  '″', true, 'seconds / inches'],
+	['§',  '§', true, 'section sign'],
+	['¶',  '¶', true, 'paragraph sign'],
+	['ß',  'ß', true, 'sharp s / ess-zed'],
+// quotations
+	['‹', '‹', true, 'single left-pointing angle quotation mark'],
+	['›', '›', true, 'single right-pointing angle quotation mark'],
+	['«',  '«', true, 'left pointing guillemet'],
+	['»',  '»', true, 'right pointing guillemet'],
+	['‘',  '‘', true, 'left single quotation mark'],
+	['’',  '’', true, 'right single quotation mark'],
+	['“',  '“', true, 'left double quotation mark'],
+	['”',  '”', true, 'right double quotation mark'],
+	['‚',  '‚', true, 'single low-9 quotation mark'],
+	['„',  '„', true, 'double low-9 quotation mark'],
+	['<',   '<',  true, 'less-than sign'],
+	['>',   '>',  true, 'greater-than sign'],
+	['≤',   '≤', true, 'less-than or equal to'],
+	['≥',   '≥', true, 'greater-than or equal to'],
+	['–',  '–', true, 'en dash'],
+	['—',  '—', true, 'em dash'],
+	['¯',  '¯', true, 'macron'],
+	['‾',  '‾', true, 'overline'],
+	['¤', '¤', true, 'currency sign'],
+	['¦', '¦', true, 'broken bar'],
+	['¨',   '¨', true, 'diaeresis'],
+	['¡',  '¡', true, 'inverted exclamation mark'],
+	['¿', '¿', true, 'turned question mark'],
+	['ˆ',  'ˆ', true, 'circumflex accent'],
+	['˜',  '˜', true, 'small tilde'],
+	['°',   '°', true, 'degree sign'],
+	['−',  '−', true, 'minus sign'],
+	['±', '±', true, 'plus-minus sign'],
+	['÷', '÷', true, 'division sign'],
+	['⁄',  '⁄', true, 'fraction slash'],
+	['×',  '×', true, 'multiplication sign'],
+	['&sup1;',  '¹', true, 'superscript one'],
+	['&sup2;',  '²', true, 'superscript two'],
+	['&sup3;',  '³', true, 'superscript three'],
+	['&frac14;', '¼', true, 'fraction one quarter'],
+	['&frac12;', '½', true, 'fraction one half'],
+	['&frac34;', '¾', true, 'fraction three quarters'],
+// math / logical
+	['ƒ',  'ƒ', true, 'function / florin'],
+	['∫',   '∫', true, 'integral'],
+	['∑',   '∑', true, 'n-ary sumation'],
+	['∞',  '∞', true, 'infinity'],
+	['√',  '√', true, 'square root'],
+	['∼',   '∼', false,'similar to'],
+	['≅',  '≅', false,'approximately equal to'],
+	['≈',  '≈', true, 'almost equal to'],
+	['≠',   '≠', true, 'not equal to'],
+	['≡',  '≡', true, 'identical to'],
+	['∈',  '∈', false,'element of'],
+	['∉',  '∉', false,'not an element of'],
+	['∋',   '∋', false,'contains as member'],
+	['∏',  '∏', true, 'n-ary product'],
+	['∧',   '∧', false,'logical and'],
+	['∨',   '∨', false,'logical or'],
+	['¬',   '¬', true, 'not sign'],
+	['∩',   '∩', true, 'intersection'],
+	['∪',   '∪', false,'union'],
+	['∂',  '∂', true, 'partial differential'],
+	['∀', '∀', false,'for all'],
+	['∃',  '∃', false,'there exists'],
+	['∅',  '∅', false,'diameter'],
+	['∇',  '∇', false,'backward difference'],
+	['∗', '∗', false,'asterisk operator'],
+	['∝',  '∝', false,'proportional to'],
+	['∠',   '∠', false,'angle'],
+// undefined
+	['´',  '´', true, 'acute accent'],
+	['¸',  '¸', true, 'cedilla'],
+	['ª',  'ª', true, 'feminine ordinal indicator'],
+	['º',  'º', true, 'masculine ordinal indicator'],
+	['†', '†', true, 'dagger'],
+	['‡', '‡', true, 'double dagger'],
+// alphabetical special chars
+	['À', 'À', true, 'A - grave'],
+	['Á', 'Á', true, 'A - acute'],
+	['Â',  'Â', true, 'A - circumflex'],
+	['Ã', 'Ã', true, 'A - tilde'],
+	['Ä',  'Ä', true, 'A - diaeresis'],
+	['Å',  'Å', true, 'A - ring above'],
+	['Æ',  'Æ', true, 'ligature AE'],
+	['Ç', 'Ç', true, 'C - cedilla'],
+	['È', 'È', true, 'E - grave'],
+	['É', 'É', true, 'E - acute'],
+	['Ê',  'Ê', true, 'E - circumflex'],
+	['Ë',  'Ë', true, 'E - diaeresis'],
+	['Ì', 'Ì', true, 'I - grave'],
+	['Í', 'Í', true, 'I - acute'],
+	['Î',  'Î', true, 'I - circumflex'],
+	['Ï',  'Ï', true, 'I - diaeresis'],
+	['Ð',   'Ð', true, 'ETH'],
+	['Ñ', 'Ñ', true, 'N - tilde'],
+	['Ò', 'Ò', true, 'O - grave'],
+	['Ó', 'Ó', true, 'O - acute'],
+	['Ô',  'Ô', true, 'O - circumflex'],
+	['Õ', 'Õ', true, 'O - tilde'],
+	['Ö',  'Ö', true, 'O - diaeresis'],
+	['Ø', 'Ø', true, 'O - slash'],
+	['Œ',  'Œ', true, 'ligature OE'],
+	['Š', 'Š', true, 'S - caron'],
+	['Ù', 'Ù', true, 'U - grave'],
+	['Ú', 'Ú', true, 'U - acute'],
+	['Û',  'Û', true, 'U - circumflex'],
+	['Ü',  'Ü', true, 'U - diaeresis'],
+	['Ý', 'Ý', true, 'Y - acute'],
+	['Ÿ',  'Ÿ', true, 'Y - diaeresis'],
+	['Þ',  'Þ', true, 'THORN'],
+	['à', 'à', true, 'a - grave'],
+	['á', 'á', true, 'a - acute'],
+	['â',  'â', true, 'a - circumflex'],
+	['ã', 'ã', true, 'a - tilde'],
+	['ä',  'ä', true, 'a - diaeresis'],
+	['å',  'å', true, 'a - ring above'],
+	['æ',  'æ', true, 'ligature ae'],
+	['ç', 'ç', true, 'c - cedilla'],
+	['è', 'è', true, 'e - grave'],
+	['é', 'é', true, 'e - acute'],
+	['ê',  'ê', true, 'e - circumflex'],
+	['ë',  'ë', true, 'e - diaeresis'],
+	['ì', 'ì', true, 'i - grave'],
+	['í', 'í', true, 'i - acute'],
+	['î',  'î', true, 'i - circumflex'],
+	['ï',  'ï', true, 'i - diaeresis'],
+	['ð',   'ð', true, 'eth'],
+	['ñ', 'ñ', true, 'n - tilde'],
+	['ò', 'ò', true, 'o - grave'],
+	['ó', 'ó', true, 'o - acute'],
+	['ô',  'ô', true, 'o - circumflex'],
+	['õ', 'õ', true, 'o - tilde'],
+	['ö',  'ö', true, 'o - diaeresis'],
+	['ø', 'ø', true, 'o slash'],
+	['œ',  'œ', true, 'ligature oe'],
+	['š', 'š', true, 's - caron'],
+	['ù', 'ù', true, 'u - grave'],
+	['ú', 'ú', true, 'u - acute'],
+	['û',  'û', true, 'u - circumflex'],
+	['ü',  'ü', true, 'u - diaeresis'],
+	['ý', 'ý', true, 'y - acute'],
+	['þ',  'þ', true, 'thorn'],
+	['ÿ',  'ÿ', true, 'y - diaeresis'],
+  ['Α',  'Α', true, 'Alpha'],
+	['Β',  'Β', true, 'Beta'],
+	['Γ',  'Γ', true, 'Gamma'],
+	['Δ',  'Δ', true, 'Delta'],
+	['Ε', 'Ε', true, 'Epsilon'],
+	['Ζ',  'Ζ', true, 'Zeta'],
+	['Η',   'Η', true, 'Eta'],
+	['Θ',  'Θ', true, 'Theta'],
+	['Ι',  'Ι', true, 'Iota'],
+	['Κ',  'Κ', true, 'Kappa'],
+	['Λ', 'Λ', true, 'Lambda'],
+	['Μ',   'Μ', true, 'Mu'],
+	['Ν',   'Ν', true, 'Nu'],
+	['Ξ',   'Ξ', true, 'Xi'],
+	['Ο', 'Ο', true, 'Omicron'],
+	['Π',   'Π', true, 'Pi'],
+	['Ρ',   'Ρ', true, 'Rho'],
+	['Σ',  'Σ', true, 'Sigma'],
+	['Τ',   'Τ', true, 'Tau'],
+	['Υ', 'Υ', true, 'Upsilon'],
+	['Φ',   'Φ', true, 'Phi'],
+	['Χ',   'Χ', true, 'Chi'],
+	['Ψ',   'Ψ', true, 'Psi'],
+	['Ω',  'Ω', true, 'Omega'],
+	['α',  'α', true, 'alpha'],
+	['β',  'β', true, 'beta'],
+	['γ',  'γ', true, 'gamma'],
+	['δ',  'δ', true, 'delta'],
+	['ε', 'ε', true, 'epsilon'],
+	['ζ',  'ζ', true, 'zeta'],
+	['η',   'η', true, 'eta'],
+	['θ',  'θ', true, 'theta'],
+	['ι',  'ι', true, 'iota'],
+	['κ',  'κ', true, 'kappa'],
+	['λ', 'λ', true, 'lambda'],
+	['μ',   'μ', true, 'mu'],
+	['ν',   'ν', true, 'nu'],
+	['ξ',   'ξ', true, 'xi'],
+	['ο', 'ο', true, 'omicron'],
+	['π',   'π', true, 'pi'],
+	['ρ',   'ρ', true, 'rho'],
+	['ς', 'ς', true, 'final sigma'],
+	['σ',  'σ', true, 'sigma'],
+	['τ',   'τ', true, 'tau'],
+	['υ', 'υ', true, 'upsilon'],
+	['φ',   'φ', true, 'phi'],
+	['χ',   'χ', true, 'chi'],
+	['ψ',   'ψ', true, 'psi'],
+	['ω',  'ω', true, 'omega'],
+// symbols
+	['ℵ', 'ℵ', false,'alef symbol'],
+	['ϖ',   'ϖ', false,'pi symbol'],
+	['ℜ',  'ℜ', false,'real part symbol'],
+	['ϑ','ϑ', false,'theta symbol'],
+	['ϒ',  'ϒ', false,'upsilon - hook symbol'],
+	['℘', '℘', false,'Weierstrass p'],
+	['ℑ',  'ℑ', false,'imaginary part'],
+// arrows
+	['←',  '←', true, 'leftwards arrow'],
+	['↑',  '↑', true, 'upwards arrow'],
+	['→',  '→', true, 'rightwards arrow'],
+	['↓',  '↓', true, 'downwards arrow'],
+	['↔',  '↔', true, 'left right arrow'],
+	['↵',  '↵', false,'carriage return'],
+	['⇐',  '⇐', false,'leftwards double arrow'],
+	['⇑',  '⇑', false,'upwards double arrow'],
+	['⇒',  '⇒', false,'rightwards double arrow'],
+	['⇓',  '⇓', false,'downwards double arrow'],
+	['⇔',  '⇔', false,'left right double arrow'],
+	['&there4;', '∴', false,'therefore'],
+	['⊂',   '⊂', false,'subset of'],
+	['⊃',   '⊃', false,'superset of'],
+	['⊄',  '⊄', false,'not a subset of'],
+	['⊆',  '⊆', false,'subset of or equal to'],
+	['⊇',  '⊇', false,'superset of or equal to'],
+	['⊕',  '⊕', false,'circled plus'],
+	['⊗', '⊗', false,'circled times'],
+	['⊥',  '⊥', false,'perpendicular'],
+	['⋅',  '⋅', false,'dot operator'],
+	['⌈',  '⌈', false,'left ceiling'],
+	['⌉',  '⌉', false,'right ceiling'],
+	['⌊', '⌊', false,'left floor'],
+	['⌋', '⌋', false,'right floor'],
+	['⟨',  '〈', false,'left-pointing angle bracket'],
+	['⟩',  '〉', false,'right-pointing angle bracket'],
+	['◊',   '◊', true,'lozenge'],
+	['♠', '♠', false,'black spade suit'],
+	['♣',  '♣', true, 'black club suit'],
+	['♥', '♥', true, 'black heart suit'],
+	['♦',  '♦', true, 'black diamond suit'],
+	[' ',  ' ', false,'en space'],
+	[' ',  ' ', false,'em space'],
+	[' ', ' ', false,'thin space'],
+	['‌',  '‌', false,'zero width non-joiner'],
+	['‍',   '‍', false,'zero width joiner'],
+	['‎',   '‎', false,'left-to-right mark'],
+	['‏',   '‏', false,'right-to-left mark'],
+	['­',   '­', false,'soft hyphen']
+];
+
+function renderCharMapHTML() {
+	var charsPerRow = 20, tdWidth=20, tdHeight=20;
+	var html = '<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" width="' + (tdWidth*charsPerRow) + '"><tr height="' + tdHeight + '">';
+	var cols=-1;
+	for (var i=0; i<charmap.length; i++) {
+		if (charmap[i][2]==true) {
+			cols++;
+			html += ''
+				+ '<td width="' + tdWidth + '" height="' + tdHeight + '" class="charmap"'
+				+ ' onmouseover="this.className=\'charmapOver\';'
+				+ 'previewChar(\'' + charmap[i][1].substring(1,charmap[i][1].length) + '\',\'' + charmap[i][0].substring(1,charmap[i][0].length) + '\',\'' + charmap[i][3] + '\');"'
+				+ ' onmouseout="this.className=\'charmap\';"'
+				+ ' nowrap="nowrap" onclick="insertChar(\'' + charmap[i][1].substring(2,charmap[i][1].length-1) + '\');"><a style="text-decoration: none;" onfocus="previewChar(\'' + charmap[i][1].substring(1,charmap[i][1].length) + '\',\'' + charmap[i][0].substring(1,charmap[i][0].length) + '\',\'' + charmap[i][3] + '\');" href="javascript:insertChar(\'' + charmap[i][1].substring(2,charmap[i][1].length-1) + '\');" onclick="return false;" onmousedown="return false;" title="' + charmap[i][3] + '">'
+				+ charmap[i][1]
+				+ '</a></td>';
+			if ((cols+1) % charsPerRow == 0)
+				html += '</tr><tr height="' + tdHeight + '">';
+		}
+	 }
+	if (cols % charsPerRow > 0) {
+		var padd = charsPerRow - (cols % charsPerRow);
+		for (var i=0; i<padd-1; i++)
+			html += '<td width="' + tdWidth + '" height="' + tdHeight + '" class="charmap"> </td>';
+	}
+	html += '</tr></table>';
+	document.write(html);
+}
+
+function insertChar(chr) {
+	tinyMCEPopup.execCommand('mceInsertContent', false, '&#' + chr + ';');
+
+	// Refocus in window
+	if (tinyMCEPopup.isWindow)
+		window.focus();
+
+	tinyMCEPopup.close();
+}
+
+function previewChar(codeA, codeB, codeN) {
+	var elmA = document.getElementById('codeA');
+	var elmB = document.getElementById('codeB');
+	var elmV = document.getElementById('codeV');
+	var elmN = document.getElementById('codeN');
+
+	if (codeA=='#160;') {
+		elmV.innerHTML = '__';
+	} else {
+		elmV.innerHTML = '&' + codeA;
+	}
+
+	elmB.innerHTML = '&' + codeA;
+	elmA.innerHTML = '&' + codeB;
+	elmN.innerHTML = codeN;
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/color_picker.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/color_picker.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/color_picker.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,240 +0,0 @@
-var detail = 50, strhex = "0123456789abcdef", i, isMouseDown = false, isMouseOver = false;
-
-var colors = new Array(
-	"#000000","#000033","#000066","#000099","#0000cc","#0000ff","#330000","#330033",
-	"#330066","#330099","#3300cc","#3300ff","#660000","#660033","#660066","#660099",
-	"#6600cc","#6600ff","#990000","#990033","#990066","#990099","#9900cc","#9900ff",
-	"#cc0000","#cc0033","#cc0066","#cc0099","#cc00cc","#cc00ff","#ff0000","#ff0033",
-	"#ff0066","#ff0099","#ff00cc","#ff00ff","#003300","#003333","#003366","#003399",
-	"#0033cc","#0033ff","#333300","#333333","#333366","#333399","#3333cc","#3333ff",
-	"#663300","#663333","#663366","#663399","#6633cc","#6633ff","#993300","#993333",
-	"#993366","#993399","#9933cc","#9933ff","#cc3300","#cc3333","#cc3366","#cc3399",
-	"#cc33cc","#cc33ff","#ff3300","#ff3333","#ff3366","#ff3399","#ff33cc","#ff33ff",
-	"#006600","#006633","#006666","#006699","#0066cc","#0066ff","#336600","#336633",
-	"#336666","#336699","#3366cc","#3366ff","#666600","#666633","#666666","#666699",
-	"#6666cc","#6666ff","#996600","#996633","#996666","#996699","#9966cc","#9966ff",
-	"#cc6600","#cc6633","#cc6666","#cc6699","#cc66cc","#cc66ff","#ff6600","#ff6633",
-	"#ff6666","#ff6699","#ff66cc","#ff66ff","#009900","#009933","#009966","#009999",
-	"#0099cc","#0099ff","#339900","#339933","#339966","#339999","#3399cc","#3399ff",
-	"#669900","#669933","#669966","#669999","#6699cc","#6699ff","#999900","#999933",
-	"#999966","#999999","#9999cc","#9999ff","#cc9900","#cc9933","#cc9966","#cc9999",
-	"#cc99cc","#cc99ff","#ff9900","#ff9933","#ff9966","#ff9999","#ff99cc","#ff99ff",
-	"#00cc00","#00cc33","#00cc66","#00cc99","#00cccc","#00ccff","#33cc00","#33cc33",
-	"#33cc66","#33cc99","#33cccc","#33ccff","#66cc00","#66cc33","#66cc66","#66cc99",
-	"#66cccc","#66ccff","#99cc00","#99cc33","#99cc66","#99cc99","#99cccc","#99ccff",
-	"#cccc00","#cccc33","#cccc66","#cccc99","#cccccc","#ccccff","#ffcc00","#ffcc33",
-	"#ffcc66","#ffcc99","#ffcccc","#ffccff","#00ff00","#00ff33","#00ff66","#00ff99",
-	"#00ffcc","#00ffff","#33ff00","#33ff33","#33ff66","#33ff99","#33ffcc","#33ffff",
-	"#66ff00","#66ff33","#66ff66","#66ff99","#66ffcc","#66ffff","#99ff00","#99ff33",
-	"#99ff66","#99ff99","#99ffcc","#99ffff","#ccff00","#ccff33","#ccff66","#ccff99",
-	"#ccffcc","#ccffff","#ffff00","#ffff33","#ffff66","#ffff99","#ffffcc","#ffffff"
-);
-
-var named = {
-	'#F0F8FF':'AliceBlue','#FAEBD7':'AntiqueWhite','#00FFFF':'Aqua','#7FFFD4':'Aquamarine','#F0FFFF':'Azure','#F5F5DC':'Beige',
-	'#FFE4C4':'Bisque','#000000':'Black','#FFEBCD':'BlanchedAlmond','#0000FF':'Blue','#8A2BE2':'BlueViolet','#A52A2A':'Brown',
-	'#DEB887':'BurlyWood','#5F9EA0':'CadetBlue','#7FFF00':'Chartreuse','#D2691E':'Chocolate','#FF7F50':'Coral','#6495ED':'CornflowerBlue',
-	'#FFF8DC':'Cornsilk','#DC143C':'Crimson','#00FFFF':'Cyan','#00008B':'DarkBlue','#008B8B':'DarkCyan','#B8860B':'DarkGoldenRod',
-	'#A9A9A9':'DarkGray','#A9A9A9':'DarkGrey','#006400':'DarkGreen','#BDB76B':'DarkKhaki','#8B008B':'DarkMagenta','#556B2F':'DarkOliveGreen',
-	'#FF8C00':'Darkorange','#9932CC':'DarkOrchid','#8B0000':'DarkRed','#E9967A':'DarkSalmon','#8FBC8F':'DarkSeaGreen','#483D8B':'DarkSlateBlue',
-	'#2F4F4F':'DarkSlateGray','#2F4F4F':'DarkSlateGrey','#00CED1':'DarkTurquoise','#9400D3':'DarkViolet','#FF1493':'DeepPink','#00BFFF':'DeepSkyBlue',
-	'#696969':'DimGray','#696969':'DimGrey','#1E90FF':'DodgerBlue','#B22222':'FireBrick','#FFFAF0':'FloralWhite','#228B22':'ForestGreen',
-	'#FF00FF':'Fuchsia','#DCDCDC':'Gainsboro','#F8F8FF':'GhostWhite','#FFD700':'Gold','#DAA520':'GoldenRod','#808080':'Gray','#808080':'Grey',
-	'#008000':'Green','#ADFF2F':'GreenYellow','#F0FFF0':'HoneyDew','#FF69B4':'HotPink','#CD5C5C':'IndianRed','#4B0082':'Indigo','#FFFFF0':'Ivory',
-	'#F0E68C':'Khaki','#E6E6FA':'Lavender','#FFF0F5':'LavenderBlush','#7CFC00':'LawnGreen','#FFFACD':'LemonChiffon','#ADD8E6':'LightBlue',
-	'#F08080':'LightCoral','#E0FFFF':'LightCyan','#FAFAD2':'LightGoldenRodYellow','#D3D3D3':'LightGray','#D3D3D3':'LightGrey','#90EE90':'LightGreen',
-	'#FFB6C1':'LightPink','#FFA07A':'LightSalmon','#20B2AA':'LightSeaGreen','#87CEFA':'LightSkyBlue','#778899':'LightSlateGray','#778899':'LightSlateGrey',
-	'#B0C4DE':'LightSteelBlue','#FFFFE0':'LightYellow','#00FF00':'Lime','#32CD32':'LimeGreen','#FAF0E6':'Linen','#FF00FF':'Magenta','#800000':'Maroon',
-	'#66CDAA':'MediumAquaMarine','#0000CD':'MediumBlue','#BA55D3':'MediumOrchid','#9370D8':'MediumPurple','#3CB371':'MediumSeaGreen','#7B68EE':'MediumSlateBlue',
-	'#00FA9A':'MediumSpringGreen','#48D1CC':'MediumTurquoise','#C71585':'MediumVioletRed','#191970':'MidnightBlue','#F5FFFA':'MintCream','#FFE4E1':'MistyRose','#FFE4B5':'Moccasin',
-	'#FFDEAD':'NavajoWhite','#000080':'Navy','#FDF5E6':'OldLace','#808000':'Olive','#6B8E23':'OliveDrab','#FFA500':'Orange','#FF4500':'OrangeRed','#DA70D6':'Orchid',
-	'#EEE8AA':'PaleGoldenRod','#98FB98':'PaleGreen','#AFEEEE':'PaleTurquoise','#D87093':'PaleVioletRed','#FFEFD5':'PapayaWhip','#FFDAB9':'PeachPuff',
-	'#CD853F':'Peru','#FFC0CB':'Pink','#DDA0DD':'Plum','#B0E0E6':'PowderBlue','#800080':'Purple','#FF0000':'Red','#BC8F8F':'RosyBrown','#4169E1':'RoyalBlue',
-	'#8B4513':'SaddleBrown','#FA8072':'Salmon','#F4A460':'SandyBrown','#2E8B57':'SeaGreen','#FFF5EE':'SeaShell','#A0522D':'Sienna','#C0C0C0':'Silver',
-	'#87CEEB':'SkyBlue','#6A5ACD':'SlateBlue','#708090':'SlateGray','#708090':'SlateGrey','#FFFAFA':'Snow','#00FF7F':'SpringGreen',
-	'#4682B4':'SteelBlue','#D2B48C':'Tan','#008080':'Teal','#D8BFD8':'Thistle','#FF6347':'Tomato','#40E0D0':'Turquoise','#EE82EE':'Violet',
-	'#F5DEB3':'Wheat','#FFFFFF':'White','#F5F5F5':'WhiteSmoke','#FFFF00':'Yellow','#9ACD32':'YellowGreen'
-};
-
-function init() {
-	var inputColor = convertRGBToHex(tinyMCE.getWindowArg('input_color'));
-
-	if (tinyMCE.isMSIE)
-		tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
-
-	generatePicker();
-
-	if (inputColor) {
-		changeFinalColor(inputColor);
-
-		col = convertHexToRGB(inputColor);
-
-		if (col)
-			updateLight(col.r, col.g, col.b);
-	}
-}
-
-function insertAction() {
-	var color = document.getElementById("color").value;
-
-	tinyMCEPopup.execCommand(tinyMCE.getWindowArg('command'), false, color);
-	tinyMCEPopup.close();
-}
-
-function showColor(color, name) {
-	if (name)
-		document.getElementById("colorname").innerHTML = name;
-
-	document.getElementById("preview").style.backgroundColor = color;
-	document.getElementById("color").value = color;
-}
-
-function convertRGBToHex(col) {
-	var re = new RegExp("rgb\\s*\\(\\s*([0-9]+).*,\\s*([0-9]+).*,\\s*([0-9]+).*\\)", "gi");
-
-	if (!col)
-		return col;
-
-	var rgb = col.replace(re, "$1,$2,$3").split(',');
-	if (rgb.length == 3) {
-		r = parseInt(rgb[0]).toString(16);
-		g = parseInt(rgb[1]).toString(16);
-		b = parseInt(rgb[2]).toString(16);
-
-		r = r.length == 1 ? '0' + r : r;
-		g = g.length == 1 ? '0' + g : g;
-		b = b.length == 1 ? '0' + b : b;
-
-		return "#" + r + g + b;
-	}
-
-	return col;
-}
-
-function convertHexToRGB(col) {
-	if (col.indexOf('#') != -1) {
-		col = col.replace(new RegExp('[^0-9A-F]', 'gi'), '');
-
-		r = parseInt(col.substring(0, 2), 16);
-		g = parseInt(col.substring(2, 4), 16);
-		b = parseInt(col.substring(4, 6), 16);
-
-		return {r : r, g : g, b : b};
-	}
-
-	return null;
-}
-
-function generatePicker() {
-	var el = document.getElementById('light'), h = '', i;
-
-	for (i = 0; i < detail; i++){
-		h += '<div id="gs'+i+'" style="background-color:#000000; width:15px; height:3px; border-style:none; border-width:0px;"'
-		+ ' onclick="changeFinalColor(this.style.backgroundColor)"'
-		+ ' onmousedown="isMouseDown = true; return false;"'
-		+ ' onmouseup="isMouseDown = false;"'
-		+ ' onmousemove="if (isMouseDown && isMouseOver) changeFinalColor(this.style.backgroundColor); return false;"'
-		+ ' onmouseover="isMouseOver = true;"'
-		+ ' onmouseout="isMouseOver = false;"'
-		+ '></div>';
-	}
-
-	el.innerHTML = h;
-}
-
-function generateWebColors() {
-	var el = document.getElementById('webcolors'), h = '', i;
-
-	if (el.className == 'generated')
-		return;
-
-	h += '<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">'
-		+ '<tr>';
-
-	for (i=0; i<colors.length; i++) {
-		h += '<td bgcolor="' + colors[i] + '">'
-			+ '<a href="javascript:insertAction();" onfocus="showColor(\'' + colors[i] + '\');" onmouseover="showColor(\'' + colors[i] + '\');">'
-			+ '<img border="0" src="images/spacer.gif" width="10" height="10" title="' + colors[i] + '" alt="' + colors[i] + '" /></a></td>';
-		if ((i+1) % 18 == 0)
-			h += '</tr><tr>';
-	}
-
-	h += '</table>';
-
-	el.innerHTML = h;
-	el.className = 'generated';
-}
-
-function generateNamedColors() {
-	var el = document.getElementById('namedcolors'), h = '', n, v, i = 0;
-
-	if (el.className == 'generated')
-		return;
-
-	for (n in named) {
-		v = named[n];
-		h += '<a href="javascript:insertAction();" onmouseover="showColor(\'' + n + '\',\'' + v + '\');" style="background-color: ' + n + '"><!-- IE --></a>'
-	}
-
-	el.innerHTML = h;
-	el.className = 'generated';
-}
-
-function dechex(n) {
-	return strhex.charAt(Math.floor(n / 16)) + strhex.charAt(n % 16);
-}
-
-function computeColor(e) {
-	var x, y, partWidth, partDetail, imHeight, r, g, b, coef, i, finalCoef, finalR, finalG, finalB;
-
-	x = e.offsetX ? e.offsetX : (e.target ? e.clientX - e.target.x : 0);
-	y = e.offsetY ? e.offsetY : (e.target ? e.clientY - e.target.y : 0);
-
-	partWidth = document.getElementById('colorpicker').width / 6;
-	partDetail = detail / 2;
-	imHeight = document.getElementById('colorpicker').height;
-
-	r = (x >= 0)*(x < partWidth)*255 + (x >= partWidth)*(x < 2*partWidth)*(2*255 - x * 255 / partWidth) + (x >= 4*partWidth)*(x < 5*partWidth)*(-4*255 + x * 255 / partWidth) + (x >= 5*partWidth)*(x < 6*partWidth)*255;
-	g = (x >= 0)*(x < partWidth)*(x * 255 / partWidth) + (x >= partWidth)*(x < 3*partWidth)*255	+ (x >= 3*partWidth)*(x < 4*partWidth)*(4*255 - x * 255 / partWidth);
-	b = (x >= 2*partWidth)*(x < 3*partWidth)*(-2*255 + x * 255 / partWidth) + (x >= 3*partWidth)*(x < 5*partWidth)*255 + (x >= 5*partWidth)*(x < 6*partWidth)*(6*255 - x * 255 / partWidth);
-
-	coef = (imHeight - y) / imHeight;
-	r = 128 + (r - 128) * coef;
-	g = 128 + (g - 128) * coef;
-	b = 128 + (b - 128) * coef;
-
-	changeFinalColor('#' + dechex(r) + dechex(g) + dechex(b));
-	updateLight(r, g, b);
-}
-
-function updateLight(r, g, b) {
-	var i, partDetail = detail / 2, finalCoef, finalR, finalG, finalB, color;
-
-	for (i=0; i<detail; i++) {
-		if ((i>=0) && (i<partDetail)) {
-			finalCoef = i / partDetail;
-			finalR = dechex(255 - (255 - r) * finalCoef);
-			finalG = dechex(255 - (255 - g) * finalCoef);
-			finalB = dechex(255 - (255 - b) * finalCoef);
-		} else {
-			finalCoef = 2 - i / partDetail;
-			finalR = dechex(r * finalCoef);
-			finalG = dechex(g * finalCoef);
-			finalB = dechex(b * finalCoef);
-		}
-
-		color = finalR + finalG + finalB;
-
-		document.getElementById('gs' + i).style.backgroundColor = '#'+color;
-	}
-}
-
-function changeFinalColor(color) {
-	if (color.indexOf('#') == -1)
-		color = convertRGBToHex(color);
-
-	document.getElementById('preview').style.backgroundColor = color;
-	document.getElementById('color').value = color;
-}
-
-window.focus();
\ No newline at end of file

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/color_picker.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/color_picker.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/color_picker.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/color_picker.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,240 @@
+var detail = 50, strhex = "0123456789abcdef", i, isMouseDown = false, isMouseOver = false;
+
+var colors = new Array(
+	"#000000","#000033","#000066","#000099","#0000cc","#0000ff","#330000","#330033",
+	"#330066","#330099","#3300cc","#3300ff","#660000","#660033","#660066","#660099",
+	"#6600cc","#6600ff","#990000","#990033","#990066","#990099","#9900cc","#9900ff",
+	"#cc0000","#cc0033","#cc0066","#cc0099","#cc00cc","#cc00ff","#ff0000","#ff0033",
+	"#ff0066","#ff0099","#ff00cc","#ff00ff","#003300","#003333","#003366","#003399",
+	"#0033cc","#0033ff","#333300","#333333","#333366","#333399","#3333cc","#3333ff",
+	"#663300","#663333","#663366","#663399","#6633cc","#6633ff","#993300","#993333",
+	"#993366","#993399","#9933cc","#9933ff","#cc3300","#cc3333","#cc3366","#cc3399",
+	"#cc33cc","#cc33ff","#ff3300","#ff3333","#ff3366","#ff3399","#ff33cc","#ff33ff",
+	"#006600","#006633","#006666","#006699","#0066cc","#0066ff","#336600","#336633",
+	"#336666","#336699","#3366cc","#3366ff","#666600","#666633","#666666","#666699",
+	"#6666cc","#6666ff","#996600","#996633","#996666","#996699","#9966cc","#9966ff",
+	"#cc6600","#cc6633","#cc6666","#cc6699","#cc66cc","#cc66ff","#ff6600","#ff6633",
+	"#ff6666","#ff6699","#ff66cc","#ff66ff","#009900","#009933","#009966","#009999",
+	"#0099cc","#0099ff","#339900","#339933","#339966","#339999","#3399cc","#3399ff",
+	"#669900","#669933","#669966","#669999","#6699cc","#6699ff","#999900","#999933",
+	"#999966","#999999","#9999cc","#9999ff","#cc9900","#cc9933","#cc9966","#cc9999",
+	"#cc99cc","#cc99ff","#ff9900","#ff9933","#ff9966","#ff9999","#ff99cc","#ff99ff",
+	"#00cc00","#00cc33","#00cc66","#00cc99","#00cccc","#00ccff","#33cc00","#33cc33",
+	"#33cc66","#33cc99","#33cccc","#33ccff","#66cc00","#66cc33","#66cc66","#66cc99",
+	"#66cccc","#66ccff","#99cc00","#99cc33","#99cc66","#99cc99","#99cccc","#99ccff",
+	"#cccc00","#cccc33","#cccc66","#cccc99","#cccccc","#ccccff","#ffcc00","#ffcc33",
+	"#ffcc66","#ffcc99","#ffcccc","#ffccff","#00ff00","#00ff33","#00ff66","#00ff99",
+	"#00ffcc","#00ffff","#33ff00","#33ff33","#33ff66","#33ff99","#33ffcc","#33ffff",
+	"#66ff00","#66ff33","#66ff66","#66ff99","#66ffcc","#66ffff","#99ff00","#99ff33",
+	"#99ff66","#99ff99","#99ffcc","#99ffff","#ccff00","#ccff33","#ccff66","#ccff99",
+	"#ccffcc","#ccffff","#ffff00","#ffff33","#ffff66","#ffff99","#ffffcc","#ffffff"
+);
+
+var named = {
+	'#F0F8FF':'AliceBlue','#FAEBD7':'AntiqueWhite','#00FFFF':'Aqua','#7FFFD4':'Aquamarine','#F0FFFF':'Azure','#F5F5DC':'Beige',
+	'#FFE4C4':'Bisque','#000000':'Black','#FFEBCD':'BlanchedAlmond','#0000FF':'Blue','#8A2BE2':'BlueViolet','#A52A2A':'Brown',
+	'#DEB887':'BurlyWood','#5F9EA0':'CadetBlue','#7FFF00':'Chartreuse','#D2691E':'Chocolate','#FF7F50':'Coral','#6495ED':'CornflowerBlue',
+	'#FFF8DC':'Cornsilk','#DC143C':'Crimson','#00FFFF':'Cyan','#00008B':'DarkBlue','#008B8B':'DarkCyan','#B8860B':'DarkGoldenRod',
+	'#A9A9A9':'DarkGray','#A9A9A9':'DarkGrey','#006400':'DarkGreen','#BDB76B':'DarkKhaki','#8B008B':'DarkMagenta','#556B2F':'DarkOliveGreen',
+	'#FF8C00':'Darkorange','#9932CC':'DarkOrchid','#8B0000':'DarkRed','#E9967A':'DarkSalmon','#8FBC8F':'DarkSeaGreen','#483D8B':'DarkSlateBlue',
+	'#2F4F4F':'DarkSlateGray','#2F4F4F':'DarkSlateGrey','#00CED1':'DarkTurquoise','#9400D3':'DarkViolet','#FF1493':'DeepPink','#00BFFF':'DeepSkyBlue',
+	'#696969':'DimGray','#696969':'DimGrey','#1E90FF':'DodgerBlue','#B22222':'FireBrick','#FFFAF0':'FloralWhite','#228B22':'ForestGreen',
+	'#FF00FF':'Fuchsia','#DCDCDC':'Gainsboro','#F8F8FF':'GhostWhite','#FFD700':'Gold','#DAA520':'GoldenRod','#808080':'Gray','#808080':'Grey',
+	'#008000':'Green','#ADFF2F':'GreenYellow','#F0FFF0':'HoneyDew','#FF69B4':'HotPink','#CD5C5C':'IndianRed','#4B0082':'Indigo','#FFFFF0':'Ivory',
+	'#F0E68C':'Khaki','#E6E6FA':'Lavender','#FFF0F5':'LavenderBlush','#7CFC00':'LawnGreen','#FFFACD':'LemonChiffon','#ADD8E6':'LightBlue',
+	'#F08080':'LightCoral','#E0FFFF':'LightCyan','#FAFAD2':'LightGoldenRodYellow','#D3D3D3':'LightGray','#D3D3D3':'LightGrey','#90EE90':'LightGreen',
+	'#FFB6C1':'LightPink','#FFA07A':'LightSalmon','#20B2AA':'LightSeaGreen','#87CEFA':'LightSkyBlue','#778899':'LightSlateGray','#778899':'LightSlateGrey',
+	'#B0C4DE':'LightSteelBlue','#FFFFE0':'LightYellow','#00FF00':'Lime','#32CD32':'LimeGreen','#FAF0E6':'Linen','#FF00FF':'Magenta','#800000':'Maroon',
+	'#66CDAA':'MediumAquaMarine','#0000CD':'MediumBlue','#BA55D3':'MediumOrchid','#9370D8':'MediumPurple','#3CB371':'MediumSeaGreen','#7B68EE':'MediumSlateBlue',
+	'#00FA9A':'MediumSpringGreen','#48D1CC':'MediumTurquoise','#C71585':'MediumVioletRed','#191970':'MidnightBlue','#F5FFFA':'MintCream','#FFE4E1':'MistyRose','#FFE4B5':'Moccasin',
+	'#FFDEAD':'NavajoWhite','#000080':'Navy','#FDF5E6':'OldLace','#808000':'Olive','#6B8E23':'OliveDrab','#FFA500':'Orange','#FF4500':'OrangeRed','#DA70D6':'Orchid',
+	'#EEE8AA':'PaleGoldenRod','#98FB98':'PaleGreen','#AFEEEE':'PaleTurquoise','#D87093':'PaleVioletRed','#FFEFD5':'PapayaWhip','#FFDAB9':'PeachPuff',
+	'#CD853F':'Peru','#FFC0CB':'Pink','#DDA0DD':'Plum','#B0E0E6':'PowderBlue','#800080':'Purple','#FF0000':'Red','#BC8F8F':'RosyBrown','#4169E1':'RoyalBlue',
+	'#8B4513':'SaddleBrown','#FA8072':'Salmon','#F4A460':'SandyBrown','#2E8B57':'SeaGreen','#FFF5EE':'SeaShell','#A0522D':'Sienna','#C0C0C0':'Silver',
+	'#87CEEB':'SkyBlue','#6A5ACD':'SlateBlue','#708090':'SlateGray','#708090':'SlateGrey','#FFFAFA':'Snow','#00FF7F':'SpringGreen',
+	'#4682B4':'SteelBlue','#D2B48C':'Tan','#008080':'Teal','#D8BFD8':'Thistle','#FF6347':'Tomato','#40E0D0':'Turquoise','#EE82EE':'Violet',
+	'#F5DEB3':'Wheat','#FFFFFF':'White','#F5F5F5':'WhiteSmoke','#FFFF00':'Yellow','#9ACD32':'YellowGreen'
+};
+
+function init() {
+	var inputColor = convertRGBToHex(tinyMCE.getWindowArg('input_color'));
+
+	if (tinyMCE.isMSIE)
+		tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+
+	generatePicker();
+
+	if (inputColor) {
+		changeFinalColor(inputColor);
+
+		col = convertHexToRGB(inputColor);
+
+		if (col)
+			updateLight(col.r, col.g, col.b);
+	}
+}
+
+function insertAction() {
+	var color = document.getElementById("color").value;
+
+	tinyMCEPopup.execCommand(tinyMCE.getWindowArg('command'), false, color);
+	tinyMCEPopup.close();
+}
+
+function showColor(color, name) {
+	if (name)
+		document.getElementById("colorname").innerHTML = name;
+
+	document.getElementById("preview").style.backgroundColor = color;
+	document.getElementById("color").value = color;
+}
+
+function convertRGBToHex(col) {
+	var re = new RegExp("rgb\\s*\\(\\s*([0-9]+).*,\\s*([0-9]+).*,\\s*([0-9]+).*\\)", "gi");
+
+	if (!col)
+		return col;
+
+	var rgb = col.replace(re, "$1,$2,$3").split(',');
+	if (rgb.length == 3) {
+		r = parseInt(rgb[0]).toString(16);
+		g = parseInt(rgb[1]).toString(16);
+		b = parseInt(rgb[2]).toString(16);
+
+		r = r.length == 1 ? '0' + r : r;
+		g = g.length == 1 ? '0' + g : g;
+		b = b.length == 1 ? '0' + b : b;
+
+		return "#" + r + g + b;
+	}
+
+	return col;
+}
+
+function convertHexToRGB(col) {
+	if (col.indexOf('#') != -1) {
+		col = col.replace(new RegExp('[^0-9A-F]', 'gi'), '');
+
+		r = parseInt(col.substring(0, 2), 16);
+		g = parseInt(col.substring(2, 4), 16);
+		b = parseInt(col.substring(4, 6), 16);
+
+		return {r : r, g : g, b : b};
+	}
+
+	return null;
+}
+
+function generatePicker() {
+	var el = document.getElementById('light'), h = '', i;
+
+	for (i = 0; i < detail; i++){
+		h += '<div id="gs'+i+'" style="background-color:#000000; width:15px; height:3px; border-style:none; border-width:0px;"'
+		+ ' onclick="changeFinalColor(this.style.backgroundColor)"'
+		+ ' onmousedown="isMouseDown = true; return false;"'
+		+ ' onmouseup="isMouseDown = false;"'
+		+ ' onmousemove="if (isMouseDown && isMouseOver) changeFinalColor(this.style.backgroundColor); return false;"'
+		+ ' onmouseover="isMouseOver = true;"'
+		+ ' onmouseout="isMouseOver = false;"'
+		+ '></div>';
+	}
+
+	el.innerHTML = h;
+}
+
+function generateWebColors() {
+	var el = document.getElementById('webcolors'), h = '', i;
+
+	if (el.className == 'generated')
+		return;
+
+	h += '<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">'
+		+ '<tr>';
+
+	for (i=0; i<colors.length; i++) {
+		h += '<td bgcolor="' + colors[i] + '">'
+			+ '<a href="javascript:insertAction();" onfocus="showColor(\'' + colors[i] + '\');" onmouseover="showColor(\'' + colors[i] + '\');">'
+			+ '<img border="0" src="images/spacer.gif" width="10" height="10" title="' + colors[i] + '" alt="' + colors[i] + '" /></a></td>';
+		if ((i+1) % 18 == 0)
+			h += '</tr><tr>';
+	}
+
+	h += '</table>';
+
+	el.innerHTML = h;
+	el.className = 'generated';
+}
+
+function generateNamedColors() {
+	var el = document.getElementById('namedcolors'), h = '', n, v, i = 0;
+
+	if (el.className == 'generated')
+		return;
+
+	for (n in named) {
+		v = named[n];
+		h += '<a href="javascript:insertAction();" onmouseover="showColor(\'' + n + '\',\'' + v + '\');" style="background-color: ' + n + '"><!-- IE --></a>'
+	}
+
+	el.innerHTML = h;
+	el.className = 'generated';
+}
+
+function dechex(n) {
+	return strhex.charAt(Math.floor(n / 16)) + strhex.charAt(n % 16);
+}
+
+function computeColor(e) {
+	var x, y, partWidth, partDetail, imHeight, r, g, b, coef, i, finalCoef, finalR, finalG, finalB;
+
+	x = e.offsetX ? e.offsetX : (e.target ? e.clientX - e.target.x : 0);
+	y = e.offsetY ? e.offsetY : (e.target ? e.clientY - e.target.y : 0);
+
+	partWidth = document.getElementById('colorpicker').width / 6;
+	partDetail = detail / 2;
+	imHeight = document.getElementById('colorpicker').height;
+
+	r = (x >= 0)*(x < partWidth)*255 + (x >= partWidth)*(x < 2*partWidth)*(2*255 - x * 255 / partWidth) + (x >= 4*partWidth)*(x < 5*partWidth)*(-4*255 + x * 255 / partWidth) + (x >= 5*partWidth)*(x < 6*partWidth)*255;
+	g = (x >= 0)*(x < partWidth)*(x * 255 / partWidth) + (x >= partWidth)*(x < 3*partWidth)*255	+ (x >= 3*partWidth)*(x < 4*partWidth)*(4*255 - x * 255 / partWidth);
+	b = (x >= 2*partWidth)*(x < 3*partWidth)*(-2*255 + x * 255 / partWidth) + (x >= 3*partWidth)*(x < 5*partWidth)*255 + (x >= 5*partWidth)*(x < 6*partWidth)*(6*255 - x * 255 / partWidth);
+
+	coef = (imHeight - y) / imHeight;
+	r = 128 + (r - 128) * coef;
+	g = 128 + (g - 128) * coef;
+	b = 128 + (b - 128) * coef;
+
+	changeFinalColor('#' + dechex(r) + dechex(g) + dechex(b));
+	updateLight(r, g, b);
+}
+
+function updateLight(r, g, b) {
+	var i, partDetail = detail / 2, finalCoef, finalR, finalG, finalB, color;
+
+	for (i=0; i<detail; i++) {
+		if ((i>=0) && (i<partDetail)) {
+			finalCoef = i / partDetail;
+			finalR = dechex(255 - (255 - r) * finalCoef);
+			finalG = dechex(255 - (255 - g) * finalCoef);
+			finalB = dechex(255 - (255 - b) * finalCoef);
+		} else {
+			finalCoef = 2 - i / partDetail;
+			finalR = dechex(r * finalCoef);
+			finalG = dechex(g * finalCoef);
+			finalB = dechex(b * finalCoef);
+		}
+
+		color = finalR + finalG + finalB;
+
+		document.getElementById('gs' + i).style.backgroundColor = '#'+color;
+	}
+}
+
+function changeFinalColor(color) {
+	if (color.indexOf('#') == -1)
+		color = convertRGBToHex(color);
+
+	document.getElementById('preview').style.backgroundColor = color;
+	document.getElementById('color').value = color;
+}
+
+window.focus();
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/image.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/image.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/image.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,81 +0,0 @@
-var url = tinyMCE.getParam("external_image_list_url");
-if (url != null) {
-	// Fix relative
-	if (url.charAt(0) != '/' && url.indexOf('://') == -1)
-		url = tinyMCE.documentBasePath + "/" + url;
-
-	document.write('<sc'+'ript language="javascript" type="text/javascript" src="' + url + '"></sc'+'ript>');
-}
-
-function insertImage() {
-	var src = document.forms[0].src.value;
-	var alt = document.forms[0].alt.value;
-	var border = document.forms[0].border.value;
-	var vspace = document.forms[0].vspace.value;
-	var hspace = document.forms[0].hspace.value;
-	var width = document.forms[0].width.value;
-	var height = document.forms[0].height.value;
-	var align = document.forms[0].align.options[document.forms[0].align.selectedIndex].value;
-
-	tinyMCEPopup.restoreSelection();
-	tinyMCE.themes['advanced']._insertImage(src, alt, border, hspace, vspace, width, height, align);
-	tinyMCEPopup.close();
-}
-
-function init() {
-	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
-
-	document.getElementById('srcbrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('srcbrowser','src','image','theme_advanced_image');
-
-	var formObj = document.forms[0];
-
-	for (var i=0; i<document.forms[0].align.options.length; i++) {
-		if (document.forms[0].align.options[i].value == tinyMCE.getWindowArg('align'))
-			document.forms[0].align.options.selectedIndex = i;
-	}
-
-	formObj.src.value = tinyMCE.getWindowArg('src');
-	formObj.alt.value = tinyMCE.getWindowArg('alt');
-	formObj.border.value = tinyMCE.getWindowArg('border');
-	formObj.vspace.value = tinyMCE.getWindowArg('vspace');
-	formObj.hspace.value = tinyMCE.getWindowArg('hspace');
-	formObj.width.value = tinyMCE.getWindowArg('width');
-	formObj.height.value = tinyMCE.getWindowArg('height');
-	formObj.insert.value = tinyMCE.getLang('lang_' + tinyMCE.getWindowArg('action'), 'Insert', true); 
-
-	// Handle file browser
-	if (isVisible('srcbrowser'))
-		document.getElementById('src').style.width = '180px';
-
-	// Auto select image in list
-	if (typeof(tinyMCEImageList) != "undefined" && tinyMCEImageList.length > 0) {
-		for (var i=0; i<formObj.image_list.length; i++) {
-			if (formObj.image_list.options[i].value == tinyMCE.getWindowArg('src'))
-				formObj.image_list.options[i].selected = true;
-		}
-	}
-}
-
-var preloadImg = new Image();
-
-function resetImageData() {
-	var formObj = document.forms[0];
-	formObj.width.value = formObj.height.value = "";	
-}
-
-function updateImageData() {
-	var formObj = document.forms[0];
-
-	if (formObj.width.value == "")
-		formObj.width.value = preloadImg.width;
-
-	if (formObj.height.value == "")
-		formObj.height.value = preloadImg.height;
-}
-
-function getImageData() {
-	preloadImg = new Image();
-	tinyMCE.addEvent(preloadImg, "load", updateImageData);
-	tinyMCE.addEvent(preloadImg, "error", function () {var formObj = document.forms[0];formObj.width.value = formObj.height.value = "";});
-	preloadImg.src = tinyMCE.convertRelativeToAbsoluteURL(tinyMCE.settings['base_href'], document.forms[0].src.value);
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/image.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/image.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/image.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/image.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,81 @@
+var url = tinyMCE.getParam("external_image_list_url");
+if (url != null) {
+	// Fix relative
+	if (url.charAt(0) != '/' && url.indexOf('://') == -1)
+		url = tinyMCE.documentBasePath + "/" + url;
+
+	document.write('<sc'+'ript language="javascript" type="text/javascript" src="' + url + '"></sc'+'ript>');
+}
+
+function insertImage() {
+	var src = document.forms[0].src.value;
+	var alt = document.forms[0].alt.value;
+	var border = document.forms[0].border.value;
+	var vspace = document.forms[0].vspace.value;
+	var hspace = document.forms[0].hspace.value;
+	var width = document.forms[0].width.value;
+	var height = document.forms[0].height.value;
+	var align = document.forms[0].align.options[document.forms[0].align.selectedIndex].value;
+
+	tinyMCEPopup.restoreSelection();
+	tinyMCE.themes['advanced']._insertImage(src, alt, border, hspace, vspace, width, height, align);
+	tinyMCEPopup.close();
+}
+
+function init() {
+	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+
+	document.getElementById('srcbrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('srcbrowser','src','image','theme_advanced_image');
+
+	var formObj = document.forms[0];
+
+	for (var i=0; i<document.forms[0].align.options.length; i++) {
+		if (document.forms[0].align.options[i].value == tinyMCE.getWindowArg('align'))
+			document.forms[0].align.options.selectedIndex = i;
+	}
+
+	formObj.src.value = tinyMCE.getWindowArg('src');
+	formObj.alt.value = tinyMCE.getWindowArg('alt');
+	formObj.border.value = tinyMCE.getWindowArg('border');
+	formObj.vspace.value = tinyMCE.getWindowArg('vspace');
+	formObj.hspace.value = tinyMCE.getWindowArg('hspace');
+	formObj.width.value = tinyMCE.getWindowArg('width');
+	formObj.height.value = tinyMCE.getWindowArg('height');
+	formObj.insert.value = tinyMCE.getLang('lang_' + tinyMCE.getWindowArg('action'), 'Insert', true); 
+
+	// Handle file browser
+	if (isVisible('srcbrowser'))
+		document.getElementById('src').style.width = '180px';
+
+	// Auto select image in list
+	if (typeof(tinyMCEImageList) != "undefined" && tinyMCEImageList.length > 0) {
+		for (var i=0; i<formObj.image_list.length; i++) {
+			if (formObj.image_list.options[i].value == tinyMCE.getWindowArg('src'))
+				formObj.image_list.options[i].selected = true;
+		}
+	}
+}
+
+var preloadImg = new Image();
+
+function resetImageData() {
+	var formObj = document.forms[0];
+	formObj.width.value = formObj.height.value = "";	
+}
+
+function updateImageData() {
+	var formObj = document.forms[0];
+
+	if (formObj.width.value == "")
+		formObj.width.value = preloadImg.width;
+
+	if (formObj.height.value == "")
+		formObj.height.value = preloadImg.height;
+}
+
+function getImageData() {
+	preloadImg = new Image();
+	tinyMCE.addEvent(preloadImg, "load", updateImageData);
+	tinyMCE.addEvent(preloadImg, "error", function () {var formObj = document.forms[0];formObj.width.value = formObj.height.value = "";});
+	preloadImg.src = tinyMCE.convertRelativeToAbsoluteURL(tinyMCE.settings['base_href'], document.forms[0].src.value);
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/link.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/link.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/link.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,74 +0,0 @@
-var url = tinyMCE.getParam("external_link_list_url");
-if (url != null) {
-	// Fix relative
-	if (url.charAt(0) != '/' && url.indexOf('://') == -1)
-		url = tinyMCE.documentBasePath + "/" + url;
-
-	document.write('<sc'+'ript language="javascript" type="text/javascript" src="' + url + '"></sc'+'ript>');
-}
-
-function init() {
-	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
-
-	document.getElementById('hrefbrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('hrefbrowser','href','file','theme_advanced_link');
-
-	// Handle file browser
-	if (isVisible('hrefbrowser'))
-		document.getElementById('href').style.width = '180px';
-
-	var formObj = document.forms[0];
-
-	for (var i=0; i<document.forms[0].target.options.length; i++) {
-		var option = document.forms[0].target.options[i];
-
-		if (option.value == tinyMCE.getWindowArg('target'))
-			option.selected = true;
-	}
-
-	document.forms[0].href.value = tinyMCE.getWindowArg('href');
-	document.forms[0].linktitle.value = tinyMCE.getWindowArg('title');
-	document.forms[0].insert.value = tinyMCE.getLang('lang_' + tinyMCE.getWindowArg('action'), 'Insert', true); 
-
-	addClassesToList('styleSelect', 'theme_advanced_link_styles');
-	selectByValue(formObj, 'styleSelect', tinyMCE.getWindowArg('className'), true);
-
-	// Hide css select row if no CSS classes
-	if (formObj.styleSelect && formObj.styleSelect.options.length <= 1) {
-		var sr = document.getElementById('styleSelectRow');
-		sr.style.display = 'none';
-		sr.parentNode.removeChild(sr);
-	}
-
-	// Auto select link in list
-	if (typeof(tinyMCELinkList) != "undefined" && tinyMCELinkList.length > 0) {
-		var formObj = document.forms[0];
-
-		for (var i=0; i<formObj.link_list.length; i++) {
-			if (formObj.link_list.options[i].value == tinyMCE.getWindowArg('href'))
-				formObj.link_list.options[i].selected = true;
-		}
-	}
-}
-
-function checkPrefix(n) {
-	if (Validator.isEmail(n) && !/^\s*mailto:/i.test(n.value) && confirm(tinyMCE.getLang('lang_is_email')))
-		n.value = 'mailto:' + n.value;
-
-	if (/^\s*www./i.test(n.value) && confirm(tinyMCE.getLang('lang_is_external')))
-		n.value = 'http://' + n.value;
-}
-
-function insertLink() {
-	var href = document.forms[0].href.value;
-	var target = document.forms[0].target.options[document.forms[0].target.selectedIndex].value;
-	var title = document.forms[0].linktitle.value;
-	var style_class = document.forms[0].styleSelect ? document.forms[0].styleSelect.value : "";
-	var dummy;
-
-	if (target == '_self')
-		target = '';
-
-	tinyMCEPopup.restoreSelection();
-	tinyMCE.themes['advanced']._insertLink(href, target, title, dummy, style_class);
-	tinyMCEPopup.close();
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/link.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/link.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/link.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/link.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,74 @@
+var url = tinyMCE.getParam("external_link_list_url");
+if (url != null) {
+	// Fix relative
+	if (url.charAt(0) != '/' && url.indexOf('://') == -1)
+		url = tinyMCE.documentBasePath + "/" + url;
+
+	document.write('<sc'+'ript language="javascript" type="text/javascript" src="' + url + '"></sc'+'ript>');
+}
+
+function init() {
+	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+
+	document.getElementById('hrefbrowsercontainer').innerHTML = getBrowserHTML('hrefbrowser','href','file','theme_advanced_link');
+
+	// Handle file browser
+	if (isVisible('hrefbrowser'))
+		document.getElementById('href').style.width = '180px';
+
+	var formObj = document.forms[0];
+
+	for (var i=0; i<document.forms[0].target.options.length; i++) {
+		var option = document.forms[0].target.options[i];
+
+		if (option.value == tinyMCE.getWindowArg('target'))
+			option.selected = true;
+	}
+
+	document.forms[0].href.value = tinyMCE.getWindowArg('href');
+	document.forms[0].linktitle.value = tinyMCE.getWindowArg('title');
+	document.forms[0].insert.value = tinyMCE.getLang('lang_' + tinyMCE.getWindowArg('action'), 'Insert', true); 
+
+	addClassesToList('styleSelect', 'theme_advanced_link_styles');
+	selectByValue(formObj, 'styleSelect', tinyMCE.getWindowArg('className'), true);
+
+	// Hide css select row if no CSS classes
+	if (formObj.styleSelect && formObj.styleSelect.options.length <= 1) {
+		var sr = document.getElementById('styleSelectRow');
+		sr.style.display = 'none';
+		sr.parentNode.removeChild(sr);
+	}
+
+	// Auto select link in list
+	if (typeof(tinyMCELinkList) != "undefined" && tinyMCELinkList.length > 0) {
+		var formObj = document.forms[0];
+
+		for (var i=0; i<formObj.link_list.length; i++) {
+			if (formObj.link_list.options[i].value == tinyMCE.getWindowArg('href'))
+				formObj.link_list.options[i].selected = true;
+		}
+	}
+}
+
+function checkPrefix(n) {
+	if (Validator.isEmail(n) && !/^\s*mailto:/i.test(n.value) && confirm(tinyMCE.getLang('lang_is_email')))
+		n.value = 'mailto:' + n.value;
+
+	if (/^\s*www./i.test(n.value) && confirm(tinyMCE.getLang('lang_is_external')))
+		n.value = 'http://' + n.value;
+}
+
+function insertLink() {
+	var href = document.forms[0].href.value;
+	var target = document.forms[0].target.options[document.forms[0].target.selectedIndex].value;
+	var title = document.forms[0].linktitle.value;
+	var style_class = document.forms[0].styleSelect ? document.forms[0].styleSelect.value : "";
+	var dummy;
+
+	if (target == '_self')
+		target = '';
+
+	tinyMCEPopup.restoreSelection();
+	tinyMCE.themes['advanced']._insertLink(href, target, title, dummy, style_class);
+	tinyMCEPopup.close();
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/source_editor.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/source_editor.js	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/source_editor.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,59 +0,0 @@
-function saveContent() {
-	tinyMCE.setContent(document.getElementById('htmlSource').value);
-	tinyMCE.closeWindow(window);
-}
-
-function onLoadInit() {
-	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
-
-	// Remove Gecko spellchecking
-	if (tinyMCE.isGecko)
-		document.body.spellcheck = tinyMCE.getParam("gecko_spellcheck");
-
-	document.getElementById('htmlSource').value = tinyMCE.getContent(tinyMCE.getWindowArg('editor_id'));
-
-	resizeInputs();
-
-	if (tinyMCE.getParam("theme_advanced_source_editor_wrap", true)) {
-		setWrap('soft');
-		document.getElementById('wraped').checked = true;
-	}
-}
-
-function setWrap(val) {
-	var s = document.getElementById('htmlSource');
-
-	s.wrap = val;
-
-	if (tinyMCE.isGecko || tinyMCE.isOpera) {
-		var v = s.value;
-		var n = s.cloneNode(false);
-		n.setAttribute("wrap", val);
-		s.parentNode.replaceChild(n, s);
-		n.value = v;
-	}
-}
-
-function toggleWordWrap(elm) {
-	if (elm.checked)
-		setWrap('soft');
-	else
-		setWrap('off');
-}
-
-var wHeight=0, wWidth=0, owHeight=0, owWidth=0;
-
-function resizeInputs() {
-	var el = document.getElementById('htmlSource');
-
-	if (!tinyMCE.isMSIE) {
-		 wHeight = self.innerHeight - 60;
-		 wWidth = self.innerWidth - 16;
-	} else {
-		 wHeight = document.body.clientHeight - 60;
-		 wWidth = document.body.clientWidth - 16;
-	}
-
-	el.style.height = Math.abs(wHeight) + 'px';
-	el.style.width = Math.abs(wWidth) + 'px';
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/source_editor.js (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/source_editor.js)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/source_editor.js	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/jscripts/source_editor.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,59 @@
+function saveContent() {
+	tinyMCE.setContent(document.getElementById('htmlSource').value);
+	tinyMCE.closeWindow(window);
+}
+
+function onLoadInit() {
+	tinyMCEPopup.resizeToInnerSize();
+
+	// Remove Gecko spellchecking
+	if (tinyMCE.isGecko)
+		document.body.spellcheck = tinyMCE.getParam("gecko_spellcheck");
+
+	document.getElementById('htmlSource').value = tinyMCE.getContent(tinyMCE.getWindowArg('editor_id'));
+
+	resizeInputs();
+
+	if (tinyMCE.getParam("theme_advanced_source_editor_wrap", true)) {
+		setWrap('soft');
+		document.getElementById('wraped').checked = true;
+	}
+}
+
+function setWrap(val) {
+	var s = document.getElementById('htmlSource');
+
+	s.wrap = val;
+
+	if (tinyMCE.isGecko || tinyMCE.isOpera) {
+		var v = s.value;
+		var n = s.cloneNode(false);
+		n.setAttribute("wrap", val);
+		s.parentNode.replaceChild(n, s);
+		n.value = v;
+	}
+}
+
+function toggleWordWrap(elm) {
+	if (elm.checked)
+		setWrap('soft');
+	else
+		setWrap('off');
+}
+
+var wHeight=0, wWidth=0, owHeight=0, owWidth=0;
+
+function resizeInputs() {
+	var el = document.getElementById('htmlSource');
+
+	if (!tinyMCE.isMSIE) {
+		 wHeight = self.innerHeight - 60;
+		 wWidth = self.innerWidth - 16;
+	} else {
+		 wHeight = document.body.clientHeight - 60;
+		 wWidth = document.body.clientWidth - 16;
+	}
+
+	el.style.height = Math.abs(wHeight) + 'px';
+	el.style.width = Math.abs(wWidth) + 'px';
+}

Modified: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/langs/en.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/langs/en.js	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/langs/en.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,62 +1,93 @@
-tinyMCE.addI18n('en.advanced',{
-style_select:"Styles",
-font_size:"Font size",
-fontdefault:"Font family",
-block:"Format",
-paragraph:"Paragraph",
-div:"Div",
-address:"Address",
-pre:"Preformatted",
-h1:"Heading 1",
-h2:"Heading 2",
-h3:"Heading 3",
-h4:"Heading 4",
-h5:"Heading 5",
-h6:"Heading 6",
-blockquote:"Blockquote",
-code:"Code",
-samp:"Code sample",
-dt:"Definition term ",
-dd:"Definition description",
-bold_desc:"Bold (Ctrl+B)",
-italic_desc:"Italic (Ctrl+I)",
-underline_desc:"Underline (Ctrl+U)",
-striketrough_desc:"Strikethrough",
-justifyleft_desc:"Align left",
-justifycenter_desc:"Align center",
-justifyright_desc:"Align right",
-justifyfull_desc:"Align full",
-bullist_desc:"Unordered list",
-numlist_desc:"Ordered list",
-outdent_desc:"Outdent",
-indent_desc:"Indent",
-undo_desc:"Undo (Ctrl+Z)",
-redo_desc:"Redo (Ctrl+Y)",
-link_desc:"Insert/edit link",
-unlink_desc:"Unlink",
-image_desc:"Insert/edit image",
-cleanup_desc:"Cleanup messy code",
-code_desc:"Edit HTML Source",
-sub_desc:"Subscript",
-sup_desc:"Superscript",
-hr_desc:"Insert horizontal ruler",
-removeformat_desc:"Remove formatting",
-custom1_desc:"Your custom description here",
-forecolor_desc:"Select text color",
-backcolor_desc:"Select background color",
-charmap_desc:"Insert custom character",
-visualaid_desc:"Toggle guidelines/invisible elements",
-anchor_desc:"Insert/edit anchor",
-cut_desc:"Cut",
-copy_desc:"Copy",
-paste_desc:"Paste",
-image_props_desc:"Image properties",
-newdocument_desc:"New document",
-help_desc:"Help",
-blockquote_desc:"Blockquote",
-clipboard_msg:"Copy/Cut/Paste is not available in Mozilla and Firefox.\r\nDo you want more information about this issue?",
-path:"Path",
-newdocument:"Are you sure you want clear all contents?",
-toolbar_focus:"Jump to tool buttons - Alt+Q, Jump to editor - Alt-Z, Jump to element path - Alt-X",
-more_colors:"More colors"
-});
\ No newline at end of file
+// UK lang variables
+
+tinyMCE.addToLang('',{
+theme_style_select : '-- Styles --',
+theme_code_desc : 'Edit HTML Source',
+theme_code_title : 'HTML Source Editor',
+theme_code_wordwrap : 'Word wrap',
+theme_sub_desc : 'Subscript',
+theme_sup_desc : 'Superscript',
+theme_hr_desc : 'Insert horizontal ruler',
+theme_removeformat_desc : 'Remove formatting',
+theme_custom1_desc : 'Your custom description here',
+insert_image_border : 'Border',
+insert_image_dimensions : 'Dimensions',
+insert_image_vspace : 'Vertical space',
+insert_image_hspace : 'Horizontal space',
+insert_image_align : 'Alignment',
+insert_image_align_default : '-- Not set --',
+insert_image_align_baseline : 'Baseline',
+insert_image_align_top : 'Top',
+insert_image_align_middle : 'Middle',
+insert_image_align_bottom : 'Bottom',
+insert_image_align_texttop : 'TextTop',
+insert_image_align_absmiddle : 'Absolute Middle',
+insert_image_align_absbottom : 'Absolute Bottom',
+insert_image_align_left : 'Left',
+insert_image_align_right : 'Right',
+theme_font_size : '-- Font size --',
+theme_fontdefault : '-- Font family --',
+theme_block : '-- Format --',
+theme_paragraph : 'Paragraph',
+theme_div : 'Div',
+theme_address : 'Address',
+theme_pre : 'Preformatted',
+theme_h1 : 'Heading 1',
+theme_h2 : 'Heading 2',
+theme_h3 : 'Heading 3',
+theme_h4 : 'Heading 4',
+theme_h5 : 'Heading 5',
+theme_h6 : 'Heading 6',
+theme_blockquote : 'Blockquote',
+theme_code : 'Code',
+theme_samp : 'Code sample',
+theme_dt : 'Definition term ',
+theme_dd : 'Definition description',
+theme_colorpicker_title : 'Select a color',
+theme_colorpicker_apply : 'Apply',
+theme_forecolor_desc : 'Select text color',
+theme_backcolor_desc : 'Select background color',
+theme_charmap_title : 'Select custom character',
+theme_charmap_desc : 'Insert custom character',
+theme_visualaid_desc : 'Toggle guidelines/invisible elements',
+insert_anchor_title : 'Insert/edit anchor',
+insert_anchor_name : 'Anchor name',
+theme_anchor_desc : 'Insert/edit anchor',
+theme_insert_link_titlefield : 'Title',
+theme_clipboard_msg : 'Copy/Cut/Paste is not available in Mozilla and Firefox.\nDo you want more information about this issue?',
+theme_path : 'Path',
+cut_desc : 'Cut',
+copy_desc : 'Copy',
+paste_desc : 'Paste',
+link_list : 'Link list',
+image_list : 'Image list',
+browse : 'Browse',
+image_props_desc : 'Image properties',
+newdocument_desc : 'New document',
+class_name : 'Class',
+newdocument : 'Are you sure you want clear all contents?',
+about_title : 'About TinyMCE',
+about : 'About',
+license : 'License',
+plugins : 'Plugins',
+plugin : 'Plugin',
+author : 'Author',
+version : 'Version',
+loaded_plugins : 'Loaded plugins',
+help : 'Help',
+not_set : '-- Not set --',
+close : 'Close',
+toolbar_focus : 'Jump to tool buttons - Alt+Q, Jump to editor - Alt-Z, Jump to element path - Alt-X',
+invalid_data : 'Error: Invalid values entered, these are marked in red.',
+more_colors : 'More colors',
+color_picker_tab : 'Picker',
+color_picker : 'Color picker',
+web_colors_tab : 'Palette',
+web_colors : 'Palette colors',
+named_colors_tab : 'Named',
+named_colors : 'Named colors',
+color : 'Color:',
+color_name : 'Name:',
+is_email : 'The URL you entered seems to be an email address, do you want to add the required mailto: prefix?',
+is_external : 'The URL you entered seems to external link, do you want to add the required http:// prefix?'
+});

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/langs/en_dlg.js
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/langs/en_dlg.js	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/langs/en_dlg.js	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,51 +0,0 @@
-tinyMCE.addI18n('en.advanced_dlg',{
-about_title:"About TinyMCE",
-about_general:"About",
-about_help:"Help",
-about_license:"License",
-about_plugins:"Plugins",
-about_plugin:"Plugin",
-about_author:"Author",
-about_version:"Version",
-about_loaded:"Loaded plugins",
-anchor_title:"Insert/edit anchor",
-anchor_name:"Anchor name",
-code_title:"HTML Source Editor",
-code_wordwrap:"Word wrap",
-colorpicker_title:"Select a color",
-colorpicker_picker_tab:"Picker",
-colorpicker_picker_title:"Color picker",
-colorpicker_palette_tab:"Palette",
-colorpicker_palette_title:"Palette colors",
-colorpicker_named_tab:"Named",
-colorpicker_named_title:"Named colors",
-colorpicker_color:"Color:",
-colorpicker_name:"Name:",
-charmap_title:"Select custom character",
-image_title:"Insert/edit image",
-image_src:"Image URL",
-image_alt:"Image description",
-image_list:"Image list",
-image_border:"Border",
-image_dimensions:"Dimensions",
-image_vspace:"Vertical space",
-image_hspace:"Horizontal space",
-image_align:"Alignment",
-image_align_baseline:"Baseline",
-image_align_top:"Top",
-image_align_middle:"Middle",
-image_align_bottom:"Bottom",
-image_align_texttop:"Text top",
-image_align_textbottom:"Text bottom",
-image_align_left:"Left",
-image_align_right:"Right",
-link_title:"Insert/edit link",
-link_url:"Link URL",
-link_target:"Target",
-link_target_same:"Open link in the same window",
-link_target_blank:"Open link in a new window",
-link_titlefield:"Title",
-link_is_email:"The URL you entered seems to be an email address, do you want to add the required mailto: prefix?",
-link_is_external:"The URL you entered seems to external link, do you want to add the required http:// prefix?",
-link_list:"Link list"
-});
\ No newline at end of file

Modified: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/link.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/link.htm	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/link.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,18 +1,18 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
-	<title>{#advanced_dlg.link_title}</title>
-	<script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="../../utils/validate.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="js/link.js"></script>
+	<title>{$lang_insert_link_title}</title>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/form_utils.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../utils/validate.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/link.js"></script>
+	<base target="_self" />
 </head>
-<body id="link" style="display: none">
-<form onsubmit="LinkDialog.update();return false;" action="#">
+<body id="link" onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('init();');" style="display: none">
+<form onsubmit="insertLink();return false;" action="#">
 	<div class="tabs">
 		<ul>
-			<li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{#advanced_dlg.link_title}</a></span></li>
+			<li id="general_tab" class="current"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('general_tab','general_panel');" onmousedown="return false;">{$lang_insert_link_title}</a></span></li>
 		</ul>
 	</div>
 
@@ -21,37 +21,80 @@
 
 		<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
      <tr>
-      <td class="nowrap"><label for="href">{#advanced_dlg.link_url}</label></td>
+      <td nowrap="nowrap"><label for="href">{$lang_insert_link_url}</label></td>
       <td><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 				 <tr> 
-					<td><input id="href" name="href" type="text" class="mceFocus" value="" style="width: 200px" onchange="LinkDialog.checkPrefix(this);" /></td> 
+					<td><input id="href" name="href" type="text" value="" style="width: 200px" onchange="checkPrefix(this);" /></td> 
 					<td id="hrefbrowsercontainer"> </td>
 				 </tr> 
 				</table></td>
      </tr>
-		 <tr>
-			<td><label for="link_list">{#advanced_dlg.link_list}</label></td>
-			<td><select id="link_list" name="link_list" onchange="document.getElementById('href').value=this.options[this.selectedIndex].value;"></select></td>
-		 </tr>
-		<tr>
-			<td><label id="targetlistlabel" for="targetlist">{#advanced_dlg.link_target}</label></td>
-			<td><select id="target_list" name="target_list"></select></td>
-		</tr>
+		 <!-- Link list -->
+		 <script language="javascript">
+			if (typeof(tinyMCELinkList) != "undefined" && tinyMCELinkList.length > 0) {
+				var html = "";
+
+				html += '<tr><td><label for="link_list">{$lang_link_list}</label></td>';
+				html += '<td><select id="link_list" name="link_list" style="width: 200px" onchange="this.form.href.value=this.options[this.selectedIndex].value;">';
+				html += '<option value="">---</option>';
+
+				for (var i=0; i<tinyMCELinkList.length; i++)
+					html += '<option value="' + tinyMCELinkList[i][1] + '">' + tinyMCELinkList[i][0] + '</option>';
+
+				html += '</select></td></tr>';
+
+				document.write(html);
+			}
+		 </script>
+		 <!-- /Link list -->
      <tr>
-      <td class="nowrap"><label for="linktitle">{#advanced_dlg.link_titlefield}</label></td>
-      <td><input id="linktitle" name="linktitle" type="text" value="" style="width: 200px" /></td>
+      <td nowrap="nowrap"><label for="target">{$lang_insert_link_target}</label></td>
+      <td><select id="target" name="target" style="width: 200px">
+        <option value="_self">{$lang_insert_link_target_same}</option>
+        <option value="_blank">{$lang_insert_link_target_blank}</option>
+				<script language="javascript">
+					var html = "";
+					var targets = tinyMCE.getParam('theme_advanced_link_targets', '').split(';');
+
+					for (var i=0; i<targets.length; i++) {
+						var key, value;
+
+						if (targets[i] == "")
+							continue;
+
+						key = targets[i].split('=')[0];
+						value = targets[i].split('=')[1];
+
+						html += '<option value="' + value + '">' + key + '</option>';
+					}
+
+					document.write(html);
+				</script>
+      </select></td>
      </tr>
-			<tr>
-				<td><label for="class_list">{#class_name}</label></td>
-				<td><select id="class_list" name="class_list"></select></td>
-			</tr>
+     <tr>
+      <td nowrap="nowrap"><label for="linktitle">{$lang_theme_insert_link_titlefield}</label></td>
+      <td><input id="linktitle" name="linktitle" type="text" value="" style="width: 200px"></td>
+     </tr>
+     <tr id="styleSelectRow">
+      <td><label for="styleSelect">{$lang_class_name}</label></td>
+      <td>
+			 <select id="styleSelect" name="styleSelect">
+        <option value="" selected>{$lang_theme_style_select}</option>
+       </select></td>
+     </tr>
     </table>
 		</div>
 	</div>
 
 	<div class="mceActionPanel">
-		<input type="submit" id="insert" name="insert" value="{#insert}" />
-		<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{#cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+		<div style="float: left">
+			<input type="button" id="insert" name="insert" value="{$lang_insert}" onclick="insertLink();" />
+		</div>
+
+		<div style="float: right">
+			<input type="button" id="cancel" name="cancel" value="{$lang_cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" />
+		</div>
 	</div>
 </form>
 </body>

Modified: plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/source_editor.htm
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/source_editor.htm	2012-02-21 09:13:03 UTC (rev 7169)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/advanced/source_editor.htm	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,24 +1,31 @@
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
-	<title>{#advanced_dlg.code_title}</title>
-	<script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
-	<script type="text/javascript" src="js/source_editor.js"></script>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
+	<title>{$lang_theme_code_title}</title>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
+	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jscripts/source_editor.js"></script>
+	<base target="_self" />
 </head>
-<body onresize="resizeInputs();" style="display:none; overflow:hidden;">
-	<form name="source" onsubmit="saveContent();return false;" action="#">
-		<div style="float: left" class="title">{#advanced_dlg.code_title}</div>
+<body onload="tinyMCEPopup.executeOnLoad('onLoadInit();');" onresize="resizeInputs();" style="display: none">
+	<form name="source" onsubmit="saveContent();" action="#">
+		<div style="float: left" class="title">{$lang_theme_code_title}</div>
 
 		<div id="wrapline" style="float: right">
-			<input type="checkbox" name="wraped" id="wraped" onclick="toggleWordWrap(this);" class="wordWrapCode" /><label for="wraped">{#advanced_dlg.code_wordwrap}</label>
+			<input type="checkbox" name="wraped" id="wraped" onclick="toggleWordWrap(this);" class="wordWrapCode" /><label for="wraped">{$lang_theme_code_wordwrap}</label>
 		</div>
 
 		<br style="clear: both" />
 
-		<textarea name="htmlSource" id="htmlSource" rows="15" cols="100" style="width: 100%; height: 100%; font-family: 'Courier New',Courier,monospace; font-size: 12px;" dir="ltr" wrap="off" class="mceFocus"></textarea>
+		<textarea name="htmlSource" id="htmlSource" rows="15" cols="100" style="width: 100%; height: 100%; font-family: 'Courier New',Courier,monospace; font-size: 12px" dir="ltr" wrap="off"></textarea>
 
 		<div class="mceActionPanel">
-			<input type="submit" name="insert" value="{#update}" id="insert" />
-			<input type="button" name="cancel" value="{#cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" id="cancel" />
+			<div style="float: left">
+				<input type="button" name="insert" value="{$lang_update}" onclick="saveContent();" id="insert" />
+			</div>
+
+			<div style="float: right">
+				<input type="button" name="cancel" value="{$lang_cancel}" onclick="tinyMCEPopup.close();" id="cancel" />
+			</div>
 		</div>
 	</form>
 </body>

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_content.css
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_content.css	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_content.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,25 +0,0 @@
-body, td, pre {
-	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-	font-size: 10px;
-}
-
-body {
-	background-color: #FFFFFF;
-}
-
-.mceVisualAid {
-	border: 1px dashed #BBBBBB;
-}
-
-/* MSIE specific */
-
-* html body {
-	scrollbar-3dlight-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-arrow-color: #676662;
-	scrollbar-base-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-darkshadow-color: #DDDDDD;
-	scrollbar-face-color: #E0E0DD;
-	scrollbar-highlight-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-shadow-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-track-color: #F5F5F5;	
-}

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_content.css (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_content.css)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_content.css	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_content.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,25 @@
+body, td, pre {
+	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+	font-size: 10px;
+}
+
+body {
+	background-color: #FFFFFF;
+}
+
+.mceVisualAid {
+	border: 1px dashed #BBBBBB;
+}
+
+/* MSIE specific */
+
+* html body {
+	scrollbar-3dlight-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-arrow-color: #676662;
+	scrollbar-base-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-darkshadow-color: #DDDDDD;
+	scrollbar-face-color: #E0E0DD;
+	scrollbar-highlight-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-shadow-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-track-color: #F5F5F5;	
+}

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_popup.css
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_popup.css	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_popup.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,41 +0,0 @@
-body {
-	background-color: #F0F0EE;
-	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-	font-size: 11px;
-	scrollbar-3dlight-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-arrow-color: #676662;
-	scrollbar-base-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-darkshadow-color: #DDDDDD;
-	scrollbar-face-color: #E0E0DD;
-	scrollbar-highlight-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-shadow-color: #F0F0EE;
-	scrollbar-track-color: #F5F5F5;
-}
-
-td {
-	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-	font-size: 11px;
-}
-
-input {
-	background: #FFFFFF;
-	border: 1px solid #cccccc;
-}
-
-td, input, select, textarea {
-	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-	font-size: 10px;
-}
-
-input, select, textarea {
-	border: 1px solid #808080;
-}
-
-.input_noborder {
-	border: 0;
-}
-
-.title {
-	font-size: 12px;
-	font-weight: bold;
-}
\ No newline at end of file

Copied: plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_popup.css (from rev 7165, plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_popup.css)
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_popup.css	            (rev 0)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_popup.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -0,0 +1,41 @@
+body {
+	background-color: #F0F0EE;
+	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+	font-size: 11px;
+	scrollbar-3dlight-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-arrow-color: #676662;
+	scrollbar-base-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-darkshadow-color: #DDDDDD;
+	scrollbar-face-color: #E0E0DD;
+	scrollbar-highlight-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-shadow-color: #F0F0EE;
+	scrollbar-track-color: #F5F5F5;
+}
+
+td {
+	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+	font-size: 11px;
+}
+
+input {
+	background: #FFFFFF;
+	border: 1px solid #cccccc;
+}
+
+td, input, select, textarea {
+	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+	font-size: 10px;
+}
+
+input, select, textarea {
+	border: 1px solid #808080;
+}
+
+.input_noborder {
+	border: 0;
+}
+
+.title {
+	font-size: 12px;
+	font-weight: bold;
+}
\ No newline at end of file

Deleted: plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_ui.css
===================================================================
--- plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_ui.css	2011-12-15 16:34:32 UTC (rev 7165)
+++ plog/trunk/js/tinymce/themes/simple/css/editor_ui.css	2012-02-21 14:33:00 UTC (rev 7170)
@@ -1,125 +0,0 @@
-.mceSeparatorLine {
-	border: 0;
-	padding: 0;
-	margin-left: 4px;
-	margin-right: 2px;
-}
-
-.mceSelectList {
-	font-family: "MS Sans Serif";
-	font-size: 7pt;
-	font-weight: normal;
-	margin-top: 2px;
-}
-
-.mceLabel, .mceLabelDisabled {
-	font-family: "MS Sans Serif";
-	font-size: 9pt;
-}
-
-.mceLabel {
-	color: #000000;
-}
-
-.mceLabelDisabled {
-	cursor: text;
-	color: #999999;
-}
-
-.mceEditor {
-	background: #F0F0EE;
-	border: 1px solid #cccccc;
-}
-
-.mceEditorArea {
-	font-family: "MS Sans Serif";
-	background: #FFFFFF;
-}
-
-.mceToolbar {
-	background: #F0F0EE;
-	border-top: 1px solid #cccccc;
-	line-height: 1px;
-	font-size: 1px;
-	padding-bottom: 1px;
-}
-
-.mceEditorIframe {
-	border: 0;
-}
-
-/* Button CSS rules *